παριστανω παρισταω • PARISTANW PARISTAW • paristanō paristaō

Search: παριστωσα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παριστωσαπαριστάωπαρ·ιστ(α)·ουσ·αpres act ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παριστωσαπαριστάωπαρ·ιστ(α)·ουσ·αpres act ptcp fem nom|voc sg

παρ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of παρ·ίστημι) (παρ+ισταν-/παρ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαριστανωπαρ·ισταν·ωπαριστανομαι, παριστωμαιπαρ·ισταν·ομαι, παρ·ιστ(α)·ομαι
2ndπαριστανεις, παριστᾳςπαρ·ισταν·εις, παρ·ιστ(α)·ειςπαριστανῃ, παριστανει, παριστανεσαι, παριστᾳ, παριστασαιπαρ·ισταν·ῃ, παρ·ισταν·ει classical, παρ·ισταν·εσαι alt, παρ·ιστ(α)·ῃ, παρ·ιστ(α)·ει classical, παρ·ιστ(α)·εσαι alt
3rdπαριστανει, παριστᾳπαρ·ισταν·ει, παρ·ιστ(α)·ειπαριστανεταιπαρ·ισταν·εται
Pl1stπαριστανομεν, παριστωμενπαρ·ισταν·ομεν, παρ·ιστ(α)·ομενπαριστανομεθα, παριστωμεθαπαρ·ισταν·ομεθα, παρ·ιστ(α)·ομεθα
2ndπαριστανετε[GNT]παρ·ισταν·ετεπαριστανεσθεπαρ·ισταν·εσθε
3rdπαριστανουσιν, παριστανουσι, παριστωσιν, παριστωσιπαρ·ισταν·ουσι(ν), παρ·ιστ(α)·ουσι(ν)παριστανονται, παριστωνταιπαρ·ισταν·ονται, παρ·ιστ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαριστανωπαρ·ισταν·ωπαριστανωμαιπαρ·ισταν·ωμαι
2ndπαριστανῃς, παριστᾳςπαρ·ισταν·ῃς, παρ·ιστ(α)·ῃςπαριστανῃ, παριστᾳπαρ·ισταν·ῃ, παρ·ιστ(α)·ῃ
3rdπαριστανῃ, παριστᾳπαρ·ισταν·ῃ, παρ·ιστ(α)·ῃπαριστανηται, παρισταταιπαρ·ισταν·ηται, παρ·ιστ(α)·ηται
Pl1stπαριστανωμενπαρ·ισταν·ωμενπαριστανωμεθαπαρ·ισταν·ωμεθα
2ndπαριστανητε, παριστατεπαρ·ισταν·ητε, παρ·ιστ(α)·ητεπαριστανησθε, παριστασθεπαρ·ισταν·ησθε, παρ·ιστ(α)·ησθε
3rdπαριστανωσιν, παριστανωσιπαρ·ισταν·ωσι(ν)παριστανωνταιπαρ·ισταν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαριστανοιμι, παριστῳμιπαρ·ισταν·οιμι, παρ·ιστ(α)·οιμιπαριστανοιμην, παριστῳμηνπαρ·ισταν·οιμην, παρ·ιστ(α)·οιμην
2ndπαριστανοις, παριστῳςπαρ·ισταν·οις, παρ·ιστ(α)·οιςπαριστανοιο, παριστῳοπαρ·ισταν·οιο, παρ·ιστ(α)·οιο
3rdπαριστανοι, παριστῳπαρ·ισταν·οι, παρ·ιστ(α)·οιπαριστανοιτο, παριστῳτοπαρ·ισταν·οιτο, παρ·ιστ(α)·οιτο
Pl1stπαριστανοιμεν, παριστῳμενπαρ·ισταν·οιμεν, παρ·ιστ(α)·οιμενπαριστανοιμεθα, παριστῳμεθαπαρ·ισταν·οιμεθα, παρ·ιστ(α)·οιμεθα
2ndπαριστανοιτε, παριστῳτεπαρ·ισταν·οιτε, παρ·ιστ(α)·οιτεπαριστανοισθε, παριστῳσθεπαρ·ισταν·οισθε, παρ·ιστ(α)·οισθε
3rdπαριστανοιεν, παριστανοισαν, παριστῳεν, παριστῳσανπαρ·ισταν·οιεν, παρ·ισταν·οισαν alt, παρ·ιστ(α)·οιεν, παρ·ιστ(α)·οισαν altπαριστανοιντο, παριστῳντοπαρ·ισταν·οιντο, παρ·ιστ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαριστανε, παρισταπαρ·ισταν·ε, παρ·ιστ(α)·επαριστανου, παριστωπαρ·ισταν·ου, παρ·ιστ(α)·ου
3rdπαριστανετωπαρ·ισταν·ετωπαριστανεσθωπαρ·ισταν·εσθω
Pl1st
2ndπαριστανετε[GNT]παρ·ισταν·ετεπαριστανεσθεπαρ·ισταν·εσθε
3rdπαριστανετωσαν, παριστανοντωνπαρ·ισταν·ετωσαν, παρ·ισταν·οντων classicalπαριστανεσθωσαν, παριστανεσθωνπαρ·ισταν·εσθωσαν, παρ·ισταν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παριστανειν, παριστᾳν, παρισταν​παρ·ισταν·ειν, παρ·ιστ(α)·ειν, παρ·ιστ(α)·ειν > παρισταν​παριστανεσθαι​παρ·ισταν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαριστανουσα, παριστωσα[LXX]παριστανον, παριστωνπαρ·ισταν·ουσ·α, παρ·ιστ(α)·ουσ·απαρ·ισταν·ο[υ]ν[τ], παρ·ιστ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαριστανων, παριστωνπαρ·ισταν·ο[υ]ν[τ]·^, παρ·ιστ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαριστανουσαν, παριστωσανπαριστανοντα, παριστωνταπαρ·ισταν·ουσ·αν, παρ·ιστ(α)·ουσ·ανπαρ·ισταν·ο[υ]ντ·α, παρ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·α
Datπαριστανουσῃ, παριστωσῃπαριστανοντι, παριστωντιπαρ·ισταν·ουσ·ῃ, παρ·ιστ(α)·ουσ·ῃπαρ·ισταν·ο[υ]ντ·ι, παρ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genπαριστανουσης, παριστωσηςπαριστανοντος, παριστωντοςπαρ·ισταν·ουσ·ης, παρ·ιστ(α)·ουσ·ηςπαρ·ισταν·ο[υ]ντ·ος, παρ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαριστανουσαι, παριστωσαιπαριστανοντες, παριστωντεςπαριστανοντα, παριστωνταπαρ·ισταν·ουσ·αι, παρ·ιστ(α)·ουσ·αιπαρ·ισταν·ο[υ]ντ·ες, παρ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·εςπαρ·ισταν·ο[υ]ντ·α, παρ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαριστανουσας, παριστωσαςπαριστανοντας, παριστωνταςπαρ·ισταν·ουσ·ας, παρ·ιστ(α)·ουσ·αςπαρ·ισταν·ο[υ]ντ·ας, παρ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datπαριστανουσαις, παριστωσαιςπαριστανουσι, παριστανουσιν, παριστωσι, παριστωσινπαρ·ισταν·ουσ·αις, παρ·ιστ(α)·ουσ·αιςπαρ·ισταν·ου[ντ]·σι(ν), παρ·ιστ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαριστανουσων, παριστωσωνπαριστανοντων, παριστωντωνπαρ·ισταν·ουσ·ων, παρ·ιστ(α)·ουσ·ωνπαρ·ισταν·ο[υ]ντ·ων, παρ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαριστανομενη, παριστωμενηπαριστανομενε, παριστωμενεπαρ·ισταν·ομεν·η, παρ·ιστ(α)·ομεν·ηπαρ·ισταν·ομεν·ε, παρ·ιστ(α)·ομεν·ε
Nomπαριστανομενος, παριστωμενοςπαρ·ισταν·ομεν·ος, παρ·ιστ(α)·ομεν·ος
Accπαριστανομενην, παριστωμενηνπαριστανομενον, παριστωμενονπαρ·ισταν·ομεν·ην, παρ·ιστ(α)·ομεν·ηνπαρ·ισταν·ομεν·ον, παρ·ιστ(α)·ομεν·ον
Datπαριστανομενῃ, παριστωμενῃπαριστανομενῳ, παριστωμενῳπαρ·ισταν·ομεν·ῃ, παρ·ιστ(α)·ομεν·ῃπαρ·ισταν·ομεν·ῳ, παρ·ιστ(α)·ομεν·ῳ
Genπαριστανομενης, παριστωμενηςπαριστανομενου, παριστωμενουπαρ·ισταν·ομεν·ης, παρ·ιστ(α)·ομεν·ηςπαρ·ισταν·ομεν·ου, παρ·ιστ(α)·ομεν·ου
PlVocπαριστανομεναι, παριστωμεναιπαριστανομενοι, παριστωμενοιπαριστανομενα, παριστωμεναπαρ·ισταν·ομεν·αι, παρ·ιστ(α)·ομεν·αιπαρ·ισταν·ομεν·οι, παρ·ιστ(α)·ομεν·οιπαρ·ισταν·ομεν·α, παρ·ιστ(α)·ομεν·α
Nom
Accπαριστανομενας, παριστωμεναςπαριστανομενους, παριστωμενουςπαρ·ισταν·ομεν·ας, παρ·ιστ(α)·ομεν·αςπαρ·ισταν·ομεν·ους, παρ·ιστ(α)·ομεν·ους
Datπαριστανομεναις, παριστωμεναιςπαριστανομενοις, παριστωμενοιςπαρ·ισταν·ομεν·αις, παρ·ιστ(α)·ομεν·αιςπαρ·ισταν·ομεν·οις, παρ·ιστ(α)·ομεν·οις
Genπαριστανομενων, παριστωμενωνπαριστανομενων, παριστωμενωνπαρ·ισταν·ομεν·ων, παρ·ιστ(α)·ομεν·ωνπαρ·ισταν·ομεν·ων, παρ·ιστ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαριστανον, παριστωνπαρ·ε·ισταν·ον, παρ·ε·ιστ(α)·ονπαριστανομην, παριστωμηνπαρ·ε·ισταν·ομην, παρ·ε·ιστ(α)·ομην
2ndπαριστανες, παρισταςπαρ·ε·ισταν·ες, παρ·ε·ιστ(α)·εςπαριστανουπαρ·ε·ισταν·ου
3rdπαριστανεν, παριστανε, παρισταπαρ·ε·ισταν·ε(ν), παρ·ε·ιστ(α)·επαριστανετοπαρ·ε·ισταν·ετο
Pl1stπαριστανομεν, παριστωμενπαρ·ε·ισταν·ομεν, παρ·ε·ιστ(α)·ομενπαριστανομεθα, παριστωμεθαπαρ·ε·ισταν·ομεθα, παρ·ε·ιστ(α)·ομεθα
2ndπαριστανετε[GNT]παρ·ε·ισταν·ετεπαριστανεσθεπαρ·ε·ισταν·εσθε
3rdπαριστανον, παριστανοσαν, παριστων, παριστωσανπαρ·ε·ισταν·ον, παρ·ε·ισταν·οσαν alt, παρ·ε·ιστ(α)·ον, παρ·ε·ιστ(α)·οσαν altπαριστανοντο, παριστωντοπαρ·ε·ισταν·οντο, παρ·ε·ιστ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 16:59:14 EST