παρακουω • PARAKOUW • parakouō

Search: παρηκουσατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρηκουσατεπαρακούωπαρ·ε·ακου·σατε1aor act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρηκουσατεπαρακούωπαρ·ε·ακου·σατε1aor act ind 2nd pl

παρ·ακούω (παρ+ακου-, παρ+ακου·σ-, παρ+ακου·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακουωπαρ·ακου·ωπαρακουομαιπαρ·ακου·ομαι
2ndπαρακουεις[LXX]παρ·ακου·ειςπαρακουῃ, παρακουει, παρακουεσαιπαρ·ακου·ῃ, παρ·ακου·ει classical, παρ·ακου·εσαι alt
3rdπαρακουειπαρ·ακου·ειπαρακουεταιπαρ·ακου·εται
Pl1stπαρακουομενπαρ·ακου·ομενπαρακουομεθαπαρ·ακου·ομεθα
2ndπαρακουετεπαρ·ακου·ετεπαρακουεσθεπαρ·ακου·εσθε
3rdπαρακουουσιν[LXX], παρακουουσιπαρ·ακου·ουσι(ν), παρ·ακου·ουσι(ν)παρακουονταιπαρ·ακου·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακουωπαρ·ακου·ωπαρακουωμαιπαρ·ακου·ωμαι
2ndπαρακουῃςπαρ·ακου·ῃςπαρακουῃπαρ·ακου·ῃ
3rdπαρακουῃπαρ·ακου·ῃπαρακουηταιπαρ·ακου·ηται
Pl1stπαρακουωμενπαρ·ακου·ωμενπαρακουωμεθαπαρ·ακου·ωμεθα
2ndπαρακουητεπαρ·ακου·ητεπαρακουησθεπαρ·ακου·ησθε
3rdπαρακουωσιν, παρακουωσιπαρ·ακου·ωσι(ν)παρακουωνταιπαρ·ακου·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακουοιμιπαρ·ακου·οιμιπαρακουοιμηνπαρ·ακου·οιμην
2ndπαρακουοιςπαρ·ακου·οιςπαρακουοιοπαρ·ακου·οιο
3rdπαρακουοιπαρ·ακου·οιπαρακουοιτοπαρ·ακου·οιτο
Pl1stπαρακουοιμενπαρ·ακου·οιμενπαρακουοιμεθαπαρ·ακου·οιμεθα
2ndπαρακουοιτεπαρ·ακου·οιτεπαρακουοισθεπαρ·ακου·οισθε
3rdπαρακουοιεν, παρακουοισανπαρ·ακου·οιεν, παρ·ακου·οισαν altπαρακουοιντοπαρ·ακου·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρακουεπαρ·ακου·επαρακουουπαρ·ακου·ου
3rdπαρακουετωπαρ·ακου·ετωπαρακουεσθωπαρ·ακου·εσθω
Pl1st
2ndπαρακουετεπαρ·ακου·ετεπαρακουεσθεπαρ·ακου·εσθε
3rdπαρακουετωσαν, παρακουοντωνπαρ·ακου·ετωσαν, παρ·ακου·οντων classicalπαρακουεσθωσαν, παρακουεσθωνπαρ·ακου·εσθωσαν, παρ·ακου·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακουειν​παρ·ακου·ειν​παρακουεσθαι​παρ·ακου·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακουουσαπαρακουονπαρ·ακου·ουσ·απαρ·ακου·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρακουωνπαρ·ακου·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρακουουσανπαρακουονταπαρ·ακου·ουσ·ανπαρ·ακου·ο[υ]ντ·α
Datπαρακουουσῃπαρακουοντιπαρ·ακου·ουσ·ῃπαρ·ακου·ο[υ]ντ·ι
Genπαρακουουσηςπαρακουοντοςπαρ·ακου·ουσ·ηςπαρ·ακου·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρακουουσαιπαρακουοντεςπαρακουονταπαρ·ακου·ουσ·αιπαρ·ακου·ο[υ]ντ·εςπαρ·ακου·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρακουουσαςπαρακουονταςπαρ·ακου·ουσ·αςπαρ·ακου·ο[υ]ντ·ας
Datπαρακουουσαιςπαρακουουσι, παρακουουσιν[LXX]παρ·ακου·ουσ·αιςπαρ·ακου·ου[ντ]·σι(ν), παρ·ακου·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρακουουσωνπαρακουοντωνπαρ·ακου·ουσ·ωνπαρ·ακου·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακουομενηπαρακουομενεπαρ·ακου·ομεν·ηπαρ·ακου·ομεν·ε
Nomπαρακουομενοςπαρ·ακου·ομεν·ος
Accπαρακουομενηνπαρακουομενονπαρ·ακου·ομεν·ηνπαρ·ακου·ομεν·ον
Datπαρακουομενῃπαρακουομενῳπαρ·ακου·ομεν·ῃπαρ·ακου·ομεν·ῳ
Genπαρακουομενηςπαρακουομενουπαρ·ακου·ομεν·ηςπαρ·ακου·ομεν·ου
PlVocπαρακουομεναιπαρακουομενοιπαρακουομεναπαρ·ακου·ομεν·αιπαρ·ακου·ομεν·οιπαρ·ακου·ομεν·α
Nom
Accπαρακουομεναςπαρακουομενουςπαρ·ακου·ομεν·αςπαρ·ακου·ομεν·ους
Datπαρακουομεναιςπαρακουομενοιςπαρ·ακου·ομεν·αιςπαρ·ακου·ομεν·οις
Genπαρακουομενωνπαρακουομενωνπαρ·ακου·ομεν·ωνπαρ·ακου·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηκουονπαρ·ε·ακου·ονπαρηκουομηνπαρ·ε·ακου·ομην
2ndπαρηκουεςπαρ·ε·ακου·εςπαρηκουουπαρ·ε·ακου·ου
3rdπαρηκουεν, παρηκουεπαρ·ε·ακου·ε(ν)παρηκουετοπαρ·ε·ακου·ετο
Pl1stπαρηκουομενπαρ·ε·ακου·ομενπαρηκουομεθαπαρ·ε·ακου·ομεθα
2ndπαρηκουετεπαρ·ε·ακου·ετεπαρηκουεσθεπαρ·ε·ακου·εσθε
3rdπαρηκουον, παρηκουοσανπαρ·ε·ακου·ον, παρ·ε·ακου·οσαν altπαρηκουοντοπαρ·ε·ακου·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακουσωπαρ·ακου·σωπαρακουσομαιπαρ·ακου·σομαι
2ndπαρακουσειςπαρ·ακου·σειςπαρακουσῃ[GNT], παρακουσει, παρακουσεσαιπαρ·ακου·σῃ, παρ·ακου·σει classical, παρ·ακου·σεσαι alt
3rdπαρακουσειπαρ·ακου·σειπαρακουσεταιπαρ·ακου·σεται
Pl1stπαρακουσομενπαρ·ακου·σομενπαρακουσομεθαπαρ·ακου·σομεθα
2ndπαρακουσετεπαρ·ακου·σετεπαρακουσεσθεπαρ·ακου·σεσθε
3rdπαρακουσουσιν, παρακουσουσιπαρ·ακου·σουσι(ν)παρακουσονταιπαρ·ακου·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακουσοιμιπαρ·ακου·σοιμιπαρακουσοιμηνπαρ·ακου·σοιμην
2ndπαρακουσοιςπαρ·ακου·σοιςπαρακουσοιοπαρ·ακου·σοιο
3rdπαρακουσοιπαρ·ακου·σοιπαρακουσοιτοπαρ·ακου·σοιτο
Pl1stπαρακουσοιμενπαρ·ακου·σοιμενπαρακουσοιμεθαπαρ·ακου·σοιμεθα
2ndπαρακουσοιτεπαρ·ακου·σοιτεπαρακουσοισθεπαρ·ακου·σοισθε
3rdπαρακουσοιενπαρ·ακου·σοιενπαρακουσοιντοπαρ·ακου·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακουσειν​παρ·ακου·σειν​παρακουσεσθαι​παρ·ακου·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακουσουσαπαρακουσονπαρ·ακου·σουσ·απαρ·ακου·σο[υ]ν[τ]
Nomπαρακουσωνπαρ·ακου·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαρακουσουσανπαρακουσονταπαρ·ακου·σουσ·ανπαρ·ακου·σο[υ]ντ·α
Datπαρακουσουσῃπαρακουσοντιπαρ·ακου·σουσ·ῃπαρ·ακου·σο[υ]ντ·ι
Genπαρακουσουσηςπαρακουσοντοςπαρ·ακου·σουσ·ηςπαρ·ακου·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαρακουσουσαιπαρακουσοντεςπαρακουσονταπαρ·ακου·σουσ·αιπαρ·ακου·σο[υ]ντ·εςπαρ·ακου·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρακουσουσαςπαρακουσονταςπαρ·ακου·σουσ·αςπαρ·ακου·σο[υ]ντ·ας
Datπαρακουσουσαιςπαρακουσουσι, παρακουσουσινπαρ·ακου·σουσ·αιςπαρ·ακου·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαρακουσουσωνπαρακουσοντωνπαρ·ακου·σουσ·ωνπαρ·ακου·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακουσομενηπαρακουσομενεπαρ·ακου·σομεν·ηπαρ·ακου·σομεν·ε
Nomπαρακουσομενοςπαρ·ακου·σομεν·ος
Accπαρακουσομενηνπαρακουσομενονπαρ·ακου·σομεν·ηνπαρ·ακου·σομεν·ον
Datπαρακουσομενῃπαρακουσομενῳπαρ·ακου·σομεν·ῃπαρ·ακου·σομεν·ῳ
Genπαρακουσομενηςπαρακουσομενουπαρ·ακου·σομεν·ηςπαρ·ακου·σομεν·ου
PlVocπαρακουσομεναιπαρακουσομενοιπαρακουσομεναπαρ·ακου·σομεν·αιπαρ·ακου·σομεν·οιπαρ·ακου·σομεν·α
Nom
Accπαρακουσομεναςπαρακουσομενουςπαρ·ακου·σομεν·αςπαρ·ακου·σομεν·ους
Datπαρακουσομεναιςπαρακουσομενοιςπαρ·ακου·σομεν·αιςπαρ·ακου·σομεν·οις
Genπαρακουσομενωνπαρακουσομενωνπαρ·ακου·σομεν·ωνπαρ·ακου·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηκουσα[LXX]παρ·ε·ακου·σαπαρηκουσαμηνπαρ·ε·ακου·σαμην
2ndπαρηκουσαςπαρ·ε·ακου·σαςπαρηκουσωπαρ·ε·ακου·σω
3rdπαρηκουσεν, παρηκουσεπαρ·ε·ακου·σε(ν)παρηκουσατοπαρ·ε·ακου·σατο
Pl1stπαρηκουσαμενπαρ·ε·ακου·σαμενπαρηκουσαμεθαπαρ·ε·ακου·σαμεθα
2ndπαρηκουσατε[LXX]παρ·ε·ακου·σατεπαρηκουσασθεπαρ·ε·ακου·σασθε
3rdπαρηκουσαν[LXX]παρ·ε·ακου·σανπαρηκουσαντοπαρ·ε·ακου·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακουσωπαρ·ακου·σωπαρακουσωμαιπαρ·ακου·σωμαι
2ndπαρακουσῃς[LXX]παρ·ακου·σῃςπαρακουσῃ[GNT]παρ·ακου·σῃ
3rdπαρακουσῃ[GNT]παρ·ακου·σῃπαρακουσηταιπαρ·ακου·σηται
Pl1stπαρακουσωμενπαρ·ακου·σωμενπαρακουσωμεθαπαρ·ακου·σωμεθα
2ndπαρακουσητεπαρ·ακου·σητεπαρακουσησθεπαρ·ακου·σησθε
3rdπαρακουσωσιν, παρακουσωσιπαρ·ακου·σωσι(ν)παρακουσωνταιπαρ·ακου·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακουσαιμιπαρ·ακου·σαιμιπαρακουσαιμηνπαρ·ακου·σαιμην
2ndπαρακουσαις, παρακουσειαςπαρ·ακου·σαις, παρ·ακου·σειας classicalπαρακουσαιοπαρ·ακου·σαιο
3rdπαρακουσαι, παρακουσειεπαρ·ακου·σαι, παρ·ακου·σειε classicalπαρακουσαιτοπαρ·ακου·σαιτο
Pl1stπαρακουσαιμενπαρ·ακου·σαιμενπαρακουσαιμεθαπαρ·ακου·σαιμεθα
2ndπαρακουσαιτεπαρ·ακου·σαιτεπαρακουσαισθεπαρ·ακου·σαισθε
3rdπαρακουσαιεν, παρακουσαισαν, παρακουσειαν, παρακουσειενπαρ·ακου·σαιεν, παρ·ακου·σαισαν alt, παρ·ακου·σειαν classical, παρ·ακου·σειεν classicalπαρακουσαιντοπαρ·ακου·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρακουσονπαρ·ακου·σονπαρακουσαιπαρ·ακου·σαι
3rdπαρακουσατωπαρ·ακου·σατωπαρακουσασθωπαρ·ακου·σασθω
Pl1st
2ndπαρακουσατεπαρ·ακου·σατεπαρακουσασθεπαρ·ακου·σασθε
3rdπαρακουσατωσαν, παρακουσαντωνπαρ·ακου·σατωσαν, παρ·ακου·σαντων classicalπαρακουσασθωσαν, παρακουσασθωνπαρ·ακου·σασθωσαν, παρ·ακου·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακουσαι​παρ·ακου·σαι​παρακουσασθαι​παρ·ακου·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακουσασαπαρακουσας[GNT]παρακουσανπαρ·ακου·σασ·απαρ·ακου·σα[ντ]·ςπαρ·ακου·σαν[τ]
Nom
Accπαρακουσασανπαρακουσανταπαρ·ακου·σασ·ανπαρ·ακου·σαντ·α
Datπαρακουσασῃπαρακουσαντιπαρ·ακου·σασ·ῃπαρ·ακου·σαντ·ι
Genπαρακουσασηςπαρακουσαντοςπαρ·ακου·σασ·ηςπαρ·ακου·σαντ·ος
PlVocπαρακουσασαιπαρακουσαντεςπαρακουσανταπαρ·ακου·σασ·αιπαρ·ακου·σαντ·εςπαρ·ακου·σαντ·α
Nom
Accπαρακουσασαςπαρακουσανταςπαρ·ακου·σασ·αςπαρ·ακου·σαντ·ας
Datπαρακουσασαιςπαρακουσασι, παρακουσασινπαρ·ακου·σασ·αιςπαρ·ακου·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαρακουσασωνπαρακουσαντωνπαρ·ακου·σασ·ωνπαρ·ακου·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακουσαμενηπαρακουσαμενεπαρ·ακου·σαμεν·ηπαρ·ακου·σαμεν·ε
Nomπαρακουσαμενοςπαρ·ακου·σαμεν·ος
Accπαρακουσαμενηνπαρακουσαμενονπαρ·ακου·σαμεν·ηνπαρ·ακου·σαμεν·ον
Datπαρακουσαμενῃπαρακουσαμενῳπαρ·ακου·σαμεν·ῃπαρ·ακου·σαμεν·ῳ
Genπαρακουσαμενηςπαρακουσαμενουπαρ·ακου·σαμεν·ηςπαρ·ακου·σαμεν·ου
PlVocπαρακουσαμεναιπαρακουσαμενοιπαρακουσαμεναπαρ·ακου·σαμεν·αιπαρ·ακου·σαμεν·οιπαρ·ακου·σαμεν·α
Nom
Accπαρακουσαμεναςπαρακουσαμενουςπαρ·ακου·σαμεν·αςπαρ·ακου·σαμεν·ους
Datπαρακουσαμεναιςπαρακουσαμενοιςπαρ·ακου·σαμεν·αιςπαρ·ακου·σαμεν·οις
Genπαρακουσαμενωνπαρακουσαμενωνπαρ·ακου·σαμεν·ωνπαρ·ακου·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 19:44:59 EST