παρακολουθεω • PARAKOLOUQEW • parakoloutheō

Search: παρηκολουθηκας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρηκολουθηκαςπαρακολουθέωπαρ·ηκολουθη·καςperf act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρηκολουθηκαςπαρακολουθέωπαρ·ηκολουθη·καςperf act ind 2nd sg

παρ·ακολουθέω (παρ+ακολουθ(ε)-, παρ+ακολουθη·σ-, παρ+ακολουθη·σ-, παρ+ηκολουθη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακολουθωπαρ·ακολουθ(ε)·ωπαρακολουθουμαιπαρ·ακολουθ(ε)·ομαι
2ndπαρακολουθειςπαρ·ακολουθ(ε)·ειςπαρακολουθῃ, παρακολουθει, παρακολουθεισαιπαρ·ακολουθ(ε)·ῃ, παρ·ακολουθ(ε)·ει classical, παρ·ακολουθ(ε)·εσαι alt
3rdπαρακολουθειπαρ·ακολουθ(ε)·ειπαρακολουθειταιπαρ·ακολουθ(ε)·εται
Pl1stπαρακολουθουμενπαρ·ακολουθ(ε)·ομενπαρακολουθουμεθαπαρ·ακολουθ(ε)·ομεθα
2ndπαρακολουθειτεπαρ·ακολουθ(ε)·ετεπαρακολουθεισθεπαρ·ακολουθ(ε)·εσθε
3rdπαρακολουθουσιν, παρακολουθουσιπαρ·ακολουθ(ε)·ουσι(ν)παρακολουθουνταιπαρ·ακολουθ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακολουθωπαρ·ακολουθ(ε)·ωπαρακολουθωμαιπαρ·ακολουθ(ε)·ωμαι
2ndπαρακολουθῃςπαρ·ακολουθ(ε)·ῃςπαρακολουθῃπαρ·ακολουθ(ε)·ῃ
3rdπαρακολουθῃπαρ·ακολουθ(ε)·ῃπαρακολουθηταιπαρ·ακολουθ(ε)·ηται
Pl1stπαρακολουθωμενπαρ·ακολουθ(ε)·ωμενπαρακολουθωμεθαπαρ·ακολουθ(ε)·ωμεθα
2ndπαρακολουθητεπαρ·ακολουθ(ε)·ητεπαρακολουθησθεπαρ·ακολουθ(ε)·ησθε
3rdπαρακολουθωσιν, παρακολουθωσιπαρ·ακολουθ(ε)·ωσι(ν)παρακολουθωνταιπαρ·ακολουθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακολουθοιμιπαρ·ακολουθ(ε)·οιμιπαρακολουθοιμηνπαρ·ακολουθ(ε)·οιμην
2ndπαρακολουθοιςπαρ·ακολουθ(ε)·οιςπαρακολουθοιοπαρ·ακολουθ(ε)·οιο
3rdπαρακολουθοιπαρ·ακολουθ(ε)·οιπαρακολουθοιτοπαρ·ακολουθ(ε)·οιτο
Pl1stπαρακολουθοιμενπαρ·ακολουθ(ε)·οιμενπαρακολουθοιμεθαπαρ·ακολουθ(ε)·οιμεθα
2ndπαρακολουθοιτεπαρ·ακολουθ(ε)·οιτεπαρακολουθοισθεπαρ·ακολουθ(ε)·οισθε
3rdπαρακολουθοιεν, παρακολουθοισανπαρ·ακολουθ(ε)·οιεν, παρ·ακολουθ(ε)·οισαν altπαρακολουθοιντοπαρ·ακολουθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρακολουθειπαρ·ακολουθ(ε)·επαρακολουθουπαρ·ακολουθ(ε)·ου
3rdπαρακολουθειτωπαρ·ακολουθ(ε)·ετωπαρακολουθεισθωπαρ·ακολουθ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπαρακολουθειτεπαρ·ακολουθ(ε)·ετεπαρακολουθεισθεπαρ·ακολουθ(ε)·εσθε
3rdπαρακολουθειτωσαν, παρακολουθουντωνπαρ·ακολουθ(ε)·ετωσαν, παρ·ακολουθ(ε)·οντων classicalπαρακολουθεισθωσαν, παρακολουθεισθωνπαρ·ακολουθ(ε)·εσθωσαν, παρ·ακολουθ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακολουθειν​παρ·ακολουθ(ε)·ειν​παρακολουθεισθαι​παρ·ακολουθ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακολουθουσαπαρακολουθουνπαρ·ακολουθ(ε)·ουσ·απαρ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρακολουθωνπαρ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρακολουθουσανπαρακολουθουντα[LXX]παρ·ακολουθ(ε)·ουσ·ανπαρ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπαρακολουθουσῃπαρακολουθουντιπαρ·ακολουθ(ε)·ουσ·ῃπαρ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπαρακολουθουσηςπαρακολουθουντοςπαρ·ακολουθ(ε)·ουσ·ηςπαρ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρακολουθουσαιπαρακολουθουντεςπαρακολουθουντα[LXX]παρ·ακολουθ(ε)·ουσ·αιπαρ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·εςπαρ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρακολουθουσαςπαρακολουθουνταςπαρ·ακολουθ(ε)·ουσ·αςπαρ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπαρακολουθουσαιςπαρακολουθουσι, παρακολουθουσινπαρ·ακολουθ(ε)·ουσ·αιςπαρ·ακολουθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρακολουθουσωνπαρακολουθουντωνπαρ·ακολουθ(ε)·ουσ·ωνπαρ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακολουθουμενηπαρακολουθουμενεπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·ηπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·ε
Nomπαρακολουθουμενοςπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·ος
Accπαρακολουθουμενηνπαρακολουθουμενονπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·ηνπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·ον
Datπαρακολουθουμενῃπαρακολουθουμενῳπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·ῃπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·ῳ
Genπαρακολουθουμενηςπαρακολουθουμενουπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·ηςπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·ου
PlVocπαρακολουθουμεναιπαρακολουθουμενοιπαρακολουθουμεναπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·αιπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·οιπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπαρακολουθουμεναςπαρακολουθουμενουςπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·αςπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·ους
Datπαρακολουθουμεναιςπαρακολουθουμενοιςπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·αιςπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·οις
Genπαρακολουθουμενωνπαρακολουθουμενωνπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·ωνπαρ·ακολουθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηκολουθουνπαρ·ε·ακολουθ(ε)·ονπαρηκολουθουμηνπαρ·ε·ακολουθ(ε)·ομην
2ndπαρηκολουθειςπαρ·ε·ακολουθ(ε)·εςπαρηκολουθουπαρ·ε·ακολουθ(ε)·ου
3rdπαρηκολουθειπαρ·ε·ακολουθ(ε)·επαρηκολουθειτοπαρ·ε·ακολουθ(ε)·ετο
Pl1stπαρηκολουθουμενπαρ·ε·ακολουθ(ε)·ομενπαρηκολουθουμεθαπαρ·ε·ακολουθ(ε)·ομεθα
2ndπαρηκολουθειτεπαρ·ε·ακολουθ(ε)·ετεπαρηκολουθεισθεπαρ·ε·ακολουθ(ε)·εσθε
3rdπαρηκολουθουν, παρηκολουθουσανπαρ·ε·ακολουθ(ε)·ον, παρ·ε·ακολουθ(ε)·οσαν altπαρηκολουθουντοπαρ·ε·ακολουθ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακολουθησωπαρ·ακολουθη·σωπαρακολουθησομαιπαρ·ακολουθη·σομαι
2ndπαρακολουθησειςπαρ·ακολουθη·σειςπαρακολουθησῃ, παρακολουθησει[GNT], παρακολουθησεσαιπαρ·ακολουθη·σῃ, παρ·ακολουθη·σει classical, παρ·ακολουθη·σεσαι alt
3rdπαρακολουθησει[GNT]παρ·ακολουθη·σειπαρακολουθησεταιπαρ·ακολουθη·σεται
Pl1stπαρακολουθησομενπαρ·ακολουθη·σομενπαρακολουθησομεθαπαρ·ακολουθη·σομεθα
2ndπαρακολουθησετεπαρ·ακολουθη·σετεπαρακολουθησεσθεπαρ·ακολουθη·σεσθε
3rdπαρακολουθησουσιν, παρακολουθησουσιπαρ·ακολουθη·σουσι(ν)παρακολουθησονταιπαρ·ακολουθη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακολουθησοιμιπαρ·ακολουθη·σοιμιπαρακολουθησοιμηνπαρ·ακολουθη·σοιμην
2ndπαρακολουθησοιςπαρ·ακολουθη·σοιςπαρακολουθησοιοπαρ·ακολουθη·σοιο
3rdπαρακολουθησοιπαρ·ακολουθη·σοιπαρακολουθησοιτοπαρ·ακολουθη·σοιτο
Pl1stπαρακολουθησοιμενπαρ·ακολουθη·σοιμενπαρακολουθησοιμεθαπαρ·ακολουθη·σοιμεθα
2ndπαρακολουθησοιτεπαρ·ακολουθη·σοιτεπαρακολουθησοισθεπαρ·ακολουθη·σοισθε
3rdπαρακολουθησοιενπαρ·ακολουθη·σοιενπαρακολουθησοιντοπαρ·ακολουθη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακολουθησειν[LXX]​παρ·ακολουθη·σεινπαρακολουθησεσθαι​παρ·ακολουθη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακολουθησουσαπαρακολουθησονπαρ·ακολουθη·σουσ·απαρ·ακολουθη·σο[υ]ν[τ]
Nomπαρακολουθησωνπαρ·ακολουθη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαρακολουθησουσανπαρακολουθησονταπαρ·ακολουθη·σουσ·ανπαρ·ακολουθη·σο[υ]ντ·α
Datπαρακολουθησουσῃπαρακολουθησοντιπαρ·ακολουθη·σουσ·ῃπαρ·ακολουθη·σο[υ]ντ·ι
Genπαρακολουθησουσηςπαρακολουθησοντοςπαρ·ακολουθη·σουσ·ηςπαρ·ακολουθη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαρακολουθησουσαιπαρακολουθησοντεςπαρακολουθησονταπαρ·ακολουθη·σουσ·αιπαρ·ακολουθη·σο[υ]ντ·εςπαρ·ακολουθη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρακολουθησουσαςπαρακολουθησονταςπαρ·ακολουθη·σουσ·αςπαρ·ακολουθη·σο[υ]ντ·ας
Datπαρακολουθησουσαιςπαρακολουθησουσι, παρακολουθησουσινπαρ·ακολουθη·σουσ·αιςπαρ·ακολουθη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαρακολουθησουσωνπαρακολουθησοντωνπαρ·ακολουθη·σουσ·ωνπαρ·ακολουθη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακολουθησομενηπαρακολουθησομενεπαρ·ακολουθη·σομεν·ηπαρ·ακολουθη·σομεν·ε
Nomπαρακολουθησομενοςπαρ·ακολουθη·σομεν·ος
Accπαρακολουθησομενηνπαρακολουθησομενονπαρ·ακολουθη·σομεν·ηνπαρ·ακολουθη·σομεν·ον
Datπαρακολουθησομενῃπαρακολουθησομενῳπαρ·ακολουθη·σομεν·ῃπαρ·ακολουθη·σομεν·ῳ
Genπαρακολουθησομενηςπαρακολουθησομενουπαρ·ακολουθη·σομεν·ηςπαρ·ακολουθη·σομεν·ου
PlVocπαρακολουθησομεναιπαρακολουθησομενοιπαρακολουθησομεναπαρ·ακολουθη·σομεν·αιπαρ·ακολουθη·σομεν·οιπαρ·ακολουθη·σομεν·α
Nom
Accπαρακολουθησομεναςπαρακολουθησομενουςπαρ·ακολουθη·σομεν·αςπαρ·ακολουθη·σομεν·ους
Datπαρακολουθησομεναιςπαρακολουθησομενοιςπαρ·ακολουθη·σομεν·αιςπαρ·ακολουθη·σομεν·οις
Genπαρακολουθησομενωνπαρακολουθησομενωνπαρ·ακολουθη·σομεν·ωνπαρ·ακολουθη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηκολουθησαπαρ·ε·ακολουθη·σαπαρηκολουθησαμηνπαρ·ε·ακολουθη·σαμην
2ndπαρηκολουθησας[GNT]παρ·ε·ακολουθη·σαςπαρηκολουθησωπαρ·ε·ακολουθη·σω
3rdπαρηκολουθησεν, παρηκολουθησεπαρ·ε·ακολουθη·σε(ν)παρηκολουθησατοπαρ·ε·ακολουθη·σατο
Pl1stπαρηκολουθησαμενπαρ·ε·ακολουθη·σαμενπαρηκολουθησαμεθαπαρ·ε·ακολουθη·σαμεθα
2ndπαρηκολουθησατεπαρ·ε·ακολουθη·σατεπαρηκολουθησασθεπαρ·ε·ακολουθη·σασθε
3rdπαρηκολουθησανπαρ·ε·ακολουθη·σανπαρηκολουθησαντοπαρ·ε·ακολουθη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακολουθησωπαρ·ακολουθη·σωπαρακολουθησωμαιπαρ·ακολουθη·σωμαι
2ndπαρακολουθησῃςπαρ·ακολουθη·σῃςπαρακολουθησῃπαρ·ακολουθη·σῃ
3rdπαρακολουθησῃπαρ·ακολουθη·σῃπαρακολουθησηταιπαρ·ακολουθη·σηται
Pl1stπαρακολουθησωμενπαρ·ακολουθη·σωμενπαρακολουθησωμεθαπαρ·ακολουθη·σωμεθα
2ndπαρακολουθησητεπαρ·ακολουθη·σητεπαρακολουθησησθεπαρ·ακολουθη·σησθε
3rdπαρακολουθησωσιν, παρακολουθησωσιπαρ·ακολουθη·σωσι(ν)παρακολουθησωνταιπαρ·ακολουθη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακολουθησαιμιπαρ·ακολουθη·σαιμιπαρακολουθησαιμηνπαρ·ακολουθη·σαιμην
2ndπαρακολουθησαις, παρακολουθησειαςπαρ·ακολουθη·σαις, παρ·ακολουθη·σειας classicalπαρακολουθησαιοπαρ·ακολουθη·σαιο
3rdπαρακολουθησαι, παρακολουθησειεπαρ·ακολουθη·σαι, παρ·ακολουθη·σειε classicalπαρακολουθησαιτοπαρ·ακολουθη·σαιτο
Pl1stπαρακολουθησαιμενπαρ·ακολουθη·σαιμενπαρακολουθησαιμεθαπαρ·ακολουθη·σαιμεθα
2ndπαρακολουθησαιτεπαρ·ακολουθη·σαιτεπαρακολουθησαισθεπαρ·ακολουθη·σαισθε
3rdπαρακολουθησαιεν, παρακολουθησαισαν, παρακολουθησειαν, παρακολουθησειενπαρ·ακολουθη·σαιεν, παρ·ακολουθη·σαισαν alt, παρ·ακολουθη·σειαν classical, παρ·ακολουθη·σειεν classicalπαρακολουθησαιντοπαρ·ακολουθη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρακολουθησονπαρ·ακολουθη·σονπαρακολουθησαιπαρ·ακολουθη·σαι
3rdπαρακολουθησατωπαρ·ακολουθη·σατωπαρακολουθησασθωπαρ·ακολουθη·σασθω
Pl1st
2ndπαρακολουθησατεπαρ·ακολουθη·σατεπαρακολουθησασθεπαρ·ακολουθη·σασθε
3rdπαρακολουθησατωσαν, παρακολουθησαντωνπαρ·ακολουθη·σατωσαν, παρ·ακολουθη·σαντων classicalπαρακολουθησασθωσαν, παρακολουθησασθωνπαρ·ακολουθη·σασθωσαν, παρ·ακολουθη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακολουθησαι​παρ·ακολουθη·σαι​παρακολουθησασθαι​παρ·ακολουθη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακολουθησασαπαρακολουθησαςπαρακολουθησανπαρ·ακολουθη·σασ·απαρ·ακολουθη·σα[ντ]·ςπαρ·ακολουθη·σαν[τ]
Nom
Accπαρακολουθησασανπαρακολουθησανταπαρ·ακολουθη·σασ·ανπαρ·ακολουθη·σαντ·α
Datπαρακολουθησασῃπαρακολουθησαντιπαρ·ακολουθη·σασ·ῃπαρ·ακολουθη·σαντ·ι
Genπαρακολουθησασηςπαρακολουθησαντοςπαρ·ακολουθη·σασ·ηςπαρ·ακολουθη·σαντ·ος
PlVocπαρακολουθησασαιπαρακολουθησαντεςπαρακολουθησανταπαρ·ακολουθη·σασ·αιπαρ·ακολουθη·σαντ·εςπαρ·ακολουθη·σαντ·α
Nom
Accπαρακολουθησασαςπαρακολουθησανταςπαρ·ακολουθη·σασ·αςπαρ·ακολουθη·σαντ·ας
Datπαρακολουθησασαιςπαρακολουθησασι, παρακολουθησασινπαρ·ακολουθη·σασ·αιςπαρ·ακολουθη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαρακολουθησασωνπαρακολουθησαντωνπαρ·ακολουθη·σασ·ωνπαρ·ακολουθη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακολουθησαμενηπαρακολουθησαμενεπαρ·ακολουθη·σαμεν·ηπαρ·ακολουθη·σαμεν·ε
Nomπαρακολουθησαμενοςπαρ·ακολουθη·σαμεν·ος
Accπαρακολουθησαμενηνπαρακολουθησαμενονπαρ·ακολουθη·σαμεν·ηνπαρ·ακολουθη·σαμεν·ον
Datπαρακολουθησαμενῃπαρακολουθησαμενῳπαρ·ακολουθη·σαμεν·ῃπαρ·ακολουθη·σαμεν·ῳ
Genπαρακολουθησαμενηςπαρακολουθησαμενουπαρ·ακολουθη·σαμεν·ηςπαρ·ακολουθη·σαμεν·ου
PlVocπαρακολουθησαμεναιπαρακολουθησαμενοιπαρακολουθησαμεναπαρ·ακολουθη·σαμεν·αιπαρ·ακολουθη·σαμεν·οιπαρ·ακολουθη·σαμεν·α
Nom
Accπαρακολουθησαμεναςπαρακολουθησαμενουςπαρ·ακολουθη·σαμεν·αςπαρ·ακολουθη·σαμεν·ους
Datπαρακολουθησαμεναιςπαρακολουθησαμενοιςπαρ·ακολουθη·σαμεν·αιςπαρ·ακολουθη·σαμεν·οις
Genπαρακολουθησαμενωνπαρακολουθησαμενωνπαρ·ακολουθη·σαμεν·ωνπαρ·ακολουθη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηκολουθηκαπαρ·ηκολουθη·κα
2ndπαρηκολουθηκας[GNT], παρηκολουθηκεςπαρ·ηκολουθη·κας, παρ·ηκολουθη·κες alt
3rdπαρηκολουθηκεν, παρηκολουθηκεπαρ·ηκολουθη·κε(ν)
Pl1stπαρηκολουθηκαμενπαρ·ηκολουθη·καμεν
2ndπαρηκολουθηκατεπαρ·ηκολουθη·κατε
3rdπαρηκολουθηκασιν, παρηκολουθηκασι, παρηκολουθηκανπαρ·ηκολουθη·κασι(ν), παρ·ηκολουθη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηκολουθηκωπαρ·ηκολουθη·κω
2ndπαρηκολουθηκῃςπαρ·ηκολουθη·κῃς
3rdπαρηκολουθηκῃπαρ·ηκολουθη·κῃ
Pl1stπαρηκολουθηκωμενπαρ·ηκολουθη·κωμεν
2ndπαρηκολουθηκητεπαρ·ηκολουθη·κητε
3rdπαρηκολουθηκωσιν, παρηκολουθηκωσιπαρ·ηκολουθη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηκολουθηκοιμι, παρηκολουθηκοιηνπαρ·ηκολουθη·κοιμι, παρ·ηκολουθη·κοιην classical
2ndπαρηκολουθηκοις, παρηκολουθηκοιηςπαρ·ηκολουθη·κοις, παρ·ηκολουθη·κοιης classical
3rdπαρηκολουθηκοι, παρηκολουθηκοιηπαρ·ηκολουθη·κοι, παρ·ηκολουθη·κοιη classical
Pl1stπαρηκολουθηκοιμενπαρ·ηκολουθη·κοιμεν
2ndπαρηκολουθηκοιτεπαρ·ηκολουθη·κοιτε
3rdπαρηκολουθηκοιενπαρ·ηκολουθη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρηκολουθηκεπαρ·ηκολουθη·κε
3rdπαρηκολουθηκετωπαρ·ηκολουθη·κετω
Pl1st
2ndπαρηκολουθηκετεπαρ·ηκολουθη·κετε
3rdπαρηκολουθηκετωσανπαρ·ηκολουθη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρηκολουθηκεναι​παρ·ηκολουθη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρηκολουθηκυιαπαρηκολουθηκοςπαρ·ηκολουθη·κυι·απαρ·ηκολουθη·κο[τ]·ς
Nomπαρηκολουθηκωςπαρ·ηκολουθη·κο[τ]·^ς
Accπαρηκολουθηκυιανπαρηκολουθηκοταπαρ·ηκολουθη·κυι·ανπαρ·ηκολουθη·κοτ·α
Datπαρηκολουθηκυιᾳπαρηκολουθηκοτι[GNT]παρ·ηκολουθη·κυι·ᾳπαρ·ηκολουθη·κοτ·ι
Genπαρηκολουθηκυιαςπαρηκολουθηκοτοςπαρ·ηκολουθη·κυι·αςπαρ·ηκολουθη·κοτ·ος
PlVocπαρηκολουθηκυιαιπαρηκολουθηκοτεςπαρηκολουθηκοταπαρ·ηκολουθη·κυι·αιπαρ·ηκολουθη·κοτ·εςπαρ·ηκολουθη·κοτ·α
Nom
Accπαρηκολουθηκυιαςπαρηκολουθηκοταςπαρ·ηκολουθη·κυι·αςπαρ·ηκολουθη·κοτ·ας
Datπαρηκολουθηκυιαιςπαρηκολουθηκοσι, παρηκολουθηκοσινπαρ·ηκολουθη·κυι·αιςπαρ·ηκολουθη·κο[τ]·σι(ν)
Genπαρηκολουθηκυιωνπαρηκολουθηκοτωνπαρ·ηκολουθη·κυι·ωνπαρ·ηκολουθη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηκολουθηκειν, παρηκολουθηκηπαρ·ε·ηκολουθη·κειν, παρ·ε·ηκολουθη·κη classical
2ndπαρηκολουθηκεις, παρηκολουθηκηςπαρ·ε·ηκολουθη·κεις, παρ·ε·ηκολουθη·κης classical
3rdπαρηκολουθηκειπαρ·ε·ηκολουθη·κει
Pl1stπαρηκολουθηκειμεν, παρηκολουθηκεμενπαρ·ε·ηκολουθη·κειμεν, παρ·ε·ηκολουθη·κεμεν classical
2ndπαρηκολουθηκειτε, παρηκολουθηκετεπαρ·ε·ηκολουθη·κειτε, παρ·ε·ηκολουθη·κετε classical
3rdπαρηκολουθηκεισαν, παρηκολουθηκεσανπαρ·ε·ηκολουθη·κεισαν, παρ·ε·ηκολουθη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 01:51:42 EDT