παρατασσω • PARATASSW • paratassō

Search: παρεταξατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρεταξατοπαρατάσσωπαρα·ε·τασσ·σατο1aor mp ind 3rd sg

παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατασσωπαρα·τασσ·ωπαρατασσομαιπαρα·τασσ·ομαι
2ndπαρατασσειςπαρα·τασσ·ειςπαρατασσῃ, παρατασσει, παρατασσεσαιπαρα·τασσ·ῃ, παρα·τασσ·ει classical, παρα·τασσ·εσαι alt
3rdπαρατασσειπαρα·τασσ·ειπαρατασσεται[LXX]παρα·τασσ·εται
Pl1stπαρατασσομενπαρα·τασσ·ομενπαρατασσομεθαπαρα·τασσ·ομεθα
2ndπαρατασσετεπαρα·τασσ·ετεπαρατασσεσθεπαρα·τασσ·εσθε
3rdπαρατασσουσιν, παρατασσουσιπαρα·τασσ·ουσι(ν)παρατασσονται[LXX]παρα·τασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατασσωπαρα·τασσ·ωπαρατασσωμαιπαρα·τασσ·ωμαι
2ndπαρατασσῃςπαρα·τασσ·ῃςπαρατασσῃπαρα·τασσ·ῃ
3rdπαρατασσῃπαρα·τασσ·ῃπαρατασσηταιπαρα·τασσ·ηται
Pl1stπαρατασσωμενπαρα·τασσ·ωμενπαρατασσωμεθαπαρα·τασσ·ωμεθα
2ndπαρατασσητεπαρα·τασσ·ητεπαρατασσησθεπαρα·τασσ·ησθε
3rdπαρατασσωσιν, παρατασσωσιπαρα·τασσ·ωσι(ν)παρατασσωνταιπαρα·τασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατασσοιμιπαρα·τασσ·οιμιπαρατασσοιμηνπαρα·τασσ·οιμην
2ndπαρατασσοιςπαρα·τασσ·οιςπαρατασσοιοπαρα·τασσ·οιο
3rdπαρατασσοιπαρα·τασσ·οιπαρατασσοιτοπαρα·τασσ·οιτο
Pl1stπαρατασσοιμενπαρα·τασσ·οιμενπαρατασσοιμεθαπαρα·τασσ·οιμεθα
2ndπαρατασσοιτεπαρα·τασσ·οιτεπαρατασσοισθεπαρα·τασσ·οισθε
3rdπαρατασσοιεν, παρατασσοισανπαρα·τασσ·οιεν, παρα·τασσ·οισαν altπαρατασσοιντοπαρα·τασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρατασσεπαρα·τασσ·επαρατασσουπαρα·τασσ·ου
3rdπαρατασσετωπαρα·τασσ·ετωπαρατασσεσθωπαρα·τασσ·εσθω
Pl1st
2ndπαρατασσετεπαρα·τασσ·ετεπαρατασσεσθεπαρα·τασσ·εσθε
3rdπαρατασσετωσαν, παρατασσοντωνπαρα·τασσ·ετωσαν, παρα·τασσ·οντων classicalπαρατασσεσθωσαν, παρατασσεσθωνπαρα·τασσ·εσθωσαν, παρα·τασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρατασσειν​παρα·τασσ·ειν​παρατασσεσθαι​παρα·τασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατασσουσαπαρατασσονπαρα·τασσ·ουσ·απαρα·τασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρατασσωνπαρα·τασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρατασσουσανπαρατασσονταπαρα·τασσ·ουσ·ανπαρα·τασσ·ο[υ]ντ·α
Datπαρατασσουσῃπαρατασσοντιπαρα·τασσ·ουσ·ῃπαρα·τασσ·ο[υ]ντ·ι
Genπαρατασσουσηςπαρατασσοντοςπαρα·τασσ·ουσ·ηςπαρα·τασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρατασσουσαιπαρατασσοντεςπαρατασσονταπαρα·τασσ·ουσ·αιπαρα·τασσ·ο[υ]ντ·εςπαρα·τασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρατασσουσαςπαρατασσονταςπαρα·τασσ·ουσ·αςπαρα·τασσ·ο[υ]ντ·ας
Datπαρατασσουσαιςπαρατασσουσι, παρατασσουσινπαρα·τασσ·ουσ·αιςπαρα·τασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρατασσουσωνπαρατασσοντωνπαρα·τασσ·ουσ·ωνπαρα·τασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατασσομενηπαρατασσομενεπαρα·τασσ·ομεν·ηπαρα·τασσ·ομεν·ε
Nomπαρατασσομενος[LXX]παρα·τασσ·ομεν·ος
Accπαρατασσομενηνπαρατασσομενονπαρα·τασσ·ομεν·ηνπαρα·τασσ·ομεν·ον
Datπαρατασσομενῃπαρατασσομενῳπαρα·τασσ·ομεν·ῃπαρα·τασσ·ομεν·ῳ
Genπαρατασσομενηςπαρατασσομενουπαρα·τασσ·ομεν·ηςπαρα·τασσ·ομεν·ου
PlVocπαρατασσομεναιπαρατασσομενοι[LXX]παρατασσομεναπαρα·τασσ·ομεν·αιπαρα·τασσ·ομεν·οιπαρα·τασσ·ομεν·α
Nom
Accπαρατασσομεναςπαρατασσομενουςπαρα·τασσ·ομεν·αςπαρα·τασσ·ομεν·ους
Datπαρατασσομεναιςπαρατασσομενοιςπαρα·τασσ·ομεν·αιςπαρα·τασσ·ομεν·οις
Genπαρατασσομενωνπαρατασσομενωνπαρα·τασσ·ομεν·ωνπαρα·τασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρετασσονπαρα·ε·τασσ·ονπαρετασσομηνπαρα·ε·τασσ·ομην
2ndπαρετασσεςπαρα·ε·τασσ·εςπαρετασσουπαρα·ε·τασσ·ου
3rdπαρετασσεν, παρετασσεπαρα·ε·τασσ·ε(ν)παρετασσετο[LXX]παρα·ε·τασσ·ετο
Pl1stπαρετασσομενπαρα·ε·τασσ·ομενπαρετασσομεθαπαρα·ε·τασσ·ομεθα
2ndπαρετασσετεπαρα·ε·τασσ·ετεπαρετασσεσθεπαρα·ε·τασσ·εσθε
3rdπαρετασσον, παρετασσοσανπαρα·ε·τασσ·ον, παρα·ε·τασσ·οσαν altπαρετασσοντο[LXX]παρα·ε·τασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραταξωπαρα·τασσ·σωπαραταξομαιπαρα·τασσ·σομαι
2ndπαραταξειςπαρα·τασσ·σειςπαραταξῃ[LXX], παραταξει[LXX], παραταξεσαιπαρα·τασσ·σῃ, παρα·τασσ·σει classical, παρα·τασσ·σεσαι alt
3rdπαραταξει[LXX]παρα·τασσ·σειπαραταξεται[LXX]παρα·τασσ·σεται
Pl1stπαραταξομενπαρα·τασσ·σομενπαραταξομεθαπαρα·τασσ·σομεθα
2ndπαραταξετεπαρα·τασσ·σετεπαραταξεσθεπαρα·τασσ·σεσθε
3rdπαραταξουσιν, παραταξουσιπαρα·τασσ·σουσι(ν)παραταξονται[LXX]παρα·τασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραταξοιμιπαρα·τασσ·σοιμιπαραταξοιμηνπαρα·τασσ·σοιμην
2ndπαραταξοιςπαρα·τασσ·σοιςπαραταξοιοπαρα·τασσ·σοιο
3rdπαραταξοιπαρα·τασσ·σοιπαραταξοιτοπαρα·τασσ·σοιτο
Pl1stπαραταξοιμενπαρα·τασσ·σοιμενπαραταξοιμεθαπαρα·τασσ·σοιμεθα
2ndπαραταξοιτεπαρα·τασσ·σοιτεπαραταξοισθεπαρα·τασσ·σοισθε
3rdπαραταξοιενπαρα·τασσ·σοιενπαραταξοιντοπαρα·τασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραταξειν​παρα·τασσ·σειν​παραταξεσθαι​παρα·τασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραταξουσαπαραταξονπαρα·τασσ·σουσ·απαρα·τασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomπαραταξωνπαρα·τασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαραταξουσανπαραταξονταπαρα·τασσ·σουσ·ανπαρα·τασσ·σο[υ]ντ·α
Datπαραταξουσῃπαραταξοντιπαρα·τασσ·σουσ·ῃπαρα·τασσ·σο[υ]ντ·ι
Genπαραταξουσηςπαραταξοντοςπαρα·τασσ·σουσ·ηςπαρα·τασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαραταξουσαιπαραταξοντεςπαραταξονταπαρα·τασσ·σουσ·αιπαρα·τασσ·σο[υ]ντ·εςπαρα·τασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραταξουσαςπαραταξονταςπαρα·τασσ·σουσ·αςπαρα·τασσ·σο[υ]ντ·ας
Datπαραταξουσαιςπαραταξουσι, παραταξουσινπαρα·τασσ·σουσ·αιςπαρα·τασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαραταξουσωνπαραταξοντωνπαρα·τασσ·σουσ·ωνπαρα·τασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραταξομενηπαραταξομενεπαρα·τασσ·σομεν·ηπαρα·τασσ·σομεν·ε
Nomπαραταξομενοςπαρα·τασσ·σομεν·ος
Accπαραταξομενηνπαραταξομενονπαρα·τασσ·σομεν·ηνπαρα·τασσ·σομεν·ον
Datπαραταξομενῃπαραταξομενῳπαρα·τασσ·σομεν·ῃπαρα·τασσ·σομεν·ῳ
Genπαραταξομενηςπαραταξομενουπαρα·τασσ·σομεν·ηςπαρα·τασσ·σομεν·ου
PlVocπαραταξομεναιπαραταξομενοιπαραταξομεναπαρα·τασσ·σομεν·αιπαρα·τασσ·σομεν·οιπαρα·τασσ·σομεν·α
Nom
Accπαραταξομεναςπαραταξομενουςπαρα·τασσ·σομεν·αςπαρα·τασσ·σομεν·ους
Datπαραταξομεναιςπαραταξομενοιςπαρα·τασσ·σομεν·αιςπαρα·τασσ·σομεν·οις
Genπαραταξομενωνπαραταξομενωνπαρα·τασσ·σομεν·ωνπαρα·τασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεταξαπαρα·ε·τασσ·σαπαρεταξαμηνπαρα·ε·τασσ·σαμην
2ndπαρεταξαςπαρα·ε·τασσ·σαςπαρεταξωπαρα·ε·τασσ·σω
3rdπαρεταξεν, παρεταξεπαρα·ε·τασσ·σε(ν)παρεταξατο[LXX]παρα·ε·τασσ·σατο
Pl1stπαρεταξαμενπαρα·ε·τασσ·σαμενπαρεταξαμεθαπαρα·ε·τασσ·σαμεθα
2ndπαρεταξατεπαρα·ε·τασσ·σατεπαρεταξασθεπαρα·ε·τασσ·σασθε
3rdπαρεταξανπαρα·ε·τασσ·σανπαρεταξαντο[LXX]παρα·ε·τασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραταξωπαρα·τασσ·σωπαραταξωμαιπαρα·τασσ·σωμαι
2ndπαραταξῃςπαρα·τασσ·σῃςπαραταξῃ[LXX]παρα·τασσ·σῃ
3rdπαραταξῃ[LXX]παρα·τασσ·σῃπαραταξηται[LXX]παρα·τασσ·σηται
Pl1stπαραταξωμενπαρα·τασσ·σωμενπαραταξωμεθα[LXX]παρα·τασσ·σωμεθα
2ndπαραταξητεπαρα·τασσ·σητεπαραταξησθεπαρα·τασσ·σησθε
3rdπαραταξωσιν, παραταξωσιπαρα·τασσ·σωσι(ν)παραταξωνταιπαρα·τασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραταξαιμιπαρα·τασσ·σαιμιπαραταξαιμηνπαρα·τασσ·σαιμην
2ndπαραταξαις, παραταξειαςπαρα·τασσ·σαις, παρα·τασσ·σειας classicalπαραταξαιοπαρα·τασσ·σαιο
3rdπαραταξαι[LXX], παραταξειεπαρα·τασσ·σαι, παρα·τασσ·σειε classicalπαραταξαιτοπαρα·τασσ·σαιτο
Pl1stπαραταξαιμενπαρα·τασσ·σαιμενπαραταξαιμεθαπαρα·τασσ·σαιμεθα
2ndπαραταξαιτεπαρα·τασσ·σαιτεπαραταξαισθεπαρα·τασσ·σαισθε
3rdπαραταξαιεν, παραταξαισαν, παραταξειαν, παραταξειενπαρα·τασσ·σαιεν, παρα·τασσ·σαισαν alt, παρα·τασσ·σειαν classical, παρα·τασσ·σειεν classicalπαραταξαιντοπαρα·τασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραταξονπαρα·τασσ·σονπαραταξαι[LXX]παρα·τασσ·σαι
3rdπαραταξατωπαρα·τασσ·σατωπαραταξασθωπαρα·τασσ·σασθω
Pl1st
2ndπαραταξατεπαρα·τασσ·σατεπαραταξασθε[LXX]παρα·τασσ·σασθε
3rdπαραταξατωσαν, παραταξαντωνπαρα·τασσ·σατωσαν, παρα·τασσ·σαντων classicalπαραταξασθωσαν, παραταξασθωνπαρα·τασσ·σασθωσαν, παρα·τασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραταξαι[LXX]​παρα·τασσ·σαιπαραταξασθαι[LXX]​παρα·τασσ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραταξασαπαραταξαςπαραταξανπαρα·τασσ·σασ·απαρα·τασσ·σα[ντ]·ςπαρα·τασσ·σαν[τ]
Nom
Accπαραταξασανπαραταξανταπαρα·τασσ·σασ·ανπαρα·τασσ·σαντ·α
Datπαραταξασῃπαραταξαντιπαρα·τασσ·σασ·ῃπαρα·τασσ·σαντ·ι
Genπαραταξασηςπαραταξαντοςπαρα·τασσ·σασ·ηςπαρα·τασσ·σαντ·ος
PlVocπαραταξασαιπαραταξαντεςπαραταξανταπαρα·τασσ·σασ·αιπαρα·τασσ·σαντ·εςπαρα·τασσ·σαντ·α
Nom
Accπαραταξασαςπαραταξανταςπαρα·τασσ·σασ·αςπαρα·τασσ·σαντ·ας
Datπαραταξασαιςπαραταξασι, παραταξασινπαρα·τασσ·σασ·αιςπαρα·τασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαραταξασωνπαραταξαντωνπαρα·τασσ·σασ·ωνπαρα·τασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραταξαμενηπαραταξαμενεπαρα·τασσ·σαμεν·ηπαρα·τασσ·σαμεν·ε
Nomπαραταξαμενοςπαρα·τασσ·σαμεν·ος
Accπαραταξαμενηνπαραταξαμενονπαρα·τασσ·σαμεν·ηνπαρα·τασσ·σαμεν·ον
Datπαραταξαμενῃπαραταξαμενῳπαρα·τασσ·σαμεν·ῃπαρα·τασσ·σαμεν·ῳ
Genπαραταξαμενηςπαραταξαμενουπαρα·τασσ·σαμεν·ηςπαρα·τασσ·σαμεν·ου
PlVocπαραταξαμεναιπαραταξαμενοιπαραταξαμεναπαρα·τασσ·σαμεν·αιπαρα·τασσ·σαμεν·οιπαρα·τασσ·σαμεν·α
Nom
Accπαραταξαμεναςπαραταξαμενους[LXX]παρα·τασσ·σαμεν·αςπαρα·τασσ·σαμεν·ους
Datπαραταξαμεναιςπαραταξαμενοιςπαρα·τασσ·σαμεν·αιςπαρα·τασσ·σαμεν·οις
Genπαραταξαμενωνπαραταξαμενωνπαρα·τασσ·σαμεν·ωνπαρα·τασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατεταγμαι[LXX]παρα·τετασσ·μαι
2ndπαρατεταξαιπαρα·τετασσ·σαι
3rdπαρατετακται[LXX]παρα·τετασσ·ται
Pl1stπαρατεταγμεθαπαρα·τετασσ·μεθα
2ndπαρατεταχθεπαρα·τετασσ·σθε
3rdπαρατεταχαταιπαρα·τετασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατεταξομαιπαρα·τετασσ·σομαι
2ndπαρατεταξῃ, παρατεταξειπαρα·τετασσ·σῃ, παρα·τετασσ·σει classical
3rdπαρατεταξεταιπαρα·τετασσ·σεται
Pl1stπαρατεταξομεθαπαρα·τετασσ·σομεθα
2ndπαρατεταξεσθεπαρα·τετασσ·σεσθε
3rdπαρατεταξονταιπαρα·τετασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατεταξοιμηνπαρα·τετασσ·σοιμην
2ndπαρατεταξοιοπαρα·τετασσ·σοιο
3rdπαρατεταξοιτοπαρα·τετασσ·σοιτο
Pl1stπαρατεταξοιμεθαπαρα·τετασσ·σοιμεθα
2ndπαρατεταξοισθεπαρα·τετασσ·σοισθε
3rdπαρατεταξοιντοπαρα·τετασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρατεταξοπαρα·τετασσ·σο
3rdπαρατεταχθωπαρα·τετασσ·σθω
Pl1st
2ndπαρατεταχθεπαρα·τετασσ·σθε
3rdπαρατεταχθωσαν, παρατεταχθωνπαρα·τετασσ·σθωσαν, παρα·τετασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρατεταχθαι​παρα·τετασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρατεταξεσθαι​παρα·τετασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατεταγμενηπαρατεταγμενεπαρα·τετασσ·μεν·ηπαρα·τετασσ·μεν·ε
Nomπαρατεταγμενοςπαρα·τετασσ·μεν·ος
Accπαρατεταγμενηνπαρατεταγμενονπαρα·τετασσ·μεν·ηνπαρα·τετασσ·μεν·ον
Datπαρατεταγμενῃπαρατεταγμενῳπαρα·τετασσ·μεν·ῃπαρα·τετασσ·μεν·ῳ
Genπαρατεταγμενηςπαρατεταγμενουπαρα·τετασσ·μεν·ηςπαρα·τετασσ·μεν·ου
PlVocπαρατεταγμεναιπαρατεταγμενοιπαρατεταγμεναπαρα·τετασσ·μεν·αιπαρα·τετασσ·μεν·οιπαρα·τετασσ·μεν·α
Nom
Accπαρατεταγμεναςπαρατεταγμενουςπαρα·τετασσ·μεν·αςπαρα·τετασσ·μεν·ους
Datπαρατεταγμεναιςπαρατεταγμενοιςπαρα·τετασσ·μεν·αιςπαρα·τετασσ·μεν·οις
Genπαρατεταγμενωνπαρατεταγμενωνπαρα·τετασσ·μεν·ωνπαρα·τετασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρετεταγμηνπαρα·ε·τετασσ·μην
2ndπαρετεταξοπαρα·ε·τετασσ·σο
3rdπαρετετακτοπαρα·ε·τετασσ·το
Pl1stπαρετεταγμεθαπαρα·ε·τετασσ·μεθα
2ndπαρετεταχθεπαρα·ε·τετασσ·σθε
3rdπαρετεταχατοπαρα·ε·τετασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατεταγμηνπαρα·[ε]·τετασσ·μην
2ndπαρατεταξοπαρα·[ε]·τετασσ·σο
3rdπαρατετακτοπαρα·[ε]·τετασσ·το
Pl1stπαρατεταγμεθαπαρα·[ε]·τετασσ·μεθα
2ndπαρατεταχθεπαρα·[ε]·τετασσ·σθε
3rdπαρατεταχατοπαρα·[ε]·τετασσ·ντο

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 15-Apr-2021 01:46:11 EDT