παραπικραινω • PARAPIKRAINW • parapikrainō

Search: παρεπικραναν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρεπικρανανπαραπικραίνωπαρα·ε·πικραν·[σ]αν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρεπικρανανπαραπικραίνωπαρα·ε·πικραν·[σ]αν1aor act ind 3rd pl

παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπικραινωπαρα·πικραιν·ωπαραπικραινομαιπαρα·πικραιν·ομαι
2ndπαραπικραινειςπαρα·πικραιν·ειςπαραπικραινῃ, παραπικραινει, παραπικραινεσαιπαρα·πικραιν·ῃ, παρα·πικραιν·ει classical, παρα·πικραιν·εσαι alt
3rdπαραπικραινειπαρα·πικραιν·ειπαραπικραινεταιπαρα·πικραιν·εται
Pl1stπαραπικραινομενπαρα·πικραιν·ομενπαραπικραινομεθαπαρα·πικραιν·ομεθα
2ndπαραπικραινετεπαρα·πικραιν·ετεπαραπικραινεσθεπαρα·πικραιν·εσθε
3rdπαραπικραινουσιν, παραπικραινουσιπαρα·πικραιν·ουσι(ν)παραπικραινονταιπαρα·πικραιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπικραινωπαρα·πικραιν·ωπαραπικραινωμαιπαρα·πικραιν·ωμαι
2ndπαραπικραινῃςπαρα·πικραιν·ῃςπαραπικραινῃπαρα·πικραιν·ῃ
3rdπαραπικραινῃπαρα·πικραιν·ῃπαραπικραινηταιπαρα·πικραιν·ηται
Pl1stπαραπικραινωμενπαρα·πικραιν·ωμενπαραπικραινωμεθαπαρα·πικραιν·ωμεθα
2ndπαραπικραινητεπαρα·πικραιν·ητεπαραπικραινησθεπαρα·πικραιν·ησθε
3rdπαραπικραινωσιν, παραπικραινωσιπαρα·πικραιν·ωσι(ν)παραπικραινωνταιπαρα·πικραιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπικραινοιμιπαρα·πικραιν·οιμιπαραπικραινοιμηνπαρα·πικραιν·οιμην
2ndπαραπικραινοιςπαρα·πικραιν·οιςπαραπικραινοιοπαρα·πικραιν·οιο
3rdπαραπικραινοιπαρα·πικραιν·οιπαραπικραινοιτοπαρα·πικραιν·οιτο
Pl1stπαραπικραινοιμενπαρα·πικραιν·οιμενπαραπικραινοιμεθαπαρα·πικραιν·οιμεθα
2ndπαραπικραινοιτεπαρα·πικραιν·οιτεπαραπικραινοισθεπαρα·πικραιν·οισθε
3rdπαραπικραινοιεν, παραπικραινοισανπαρα·πικραιν·οιεν, παρα·πικραιν·οισαν altπαραπικραινοιντοπαρα·πικραιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραπικραινεπαρα·πικραιν·επαραπικραινουπαρα·πικραιν·ου
3rdπαραπικραινετωπαρα·πικραιν·ετωπαραπικραινεσθωπαρα·πικραιν·εσθω
Pl1st
2ndπαραπικραινετεπαρα·πικραιν·ετεπαραπικραινεσθεπαρα·πικραιν·εσθε
3rdπαραπικραινετωσαν, παραπικραινοντωνπαρα·πικραιν·ετωσαν, παρα·πικραιν·οντων classicalπαραπικραινεσθωσαν, παραπικραινεσθωνπαρα·πικραιν·εσθωσαν, παρα·πικραιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραπικραινειν[LXX]​παρα·πικραιν·εινπαραπικραινεσθαι​παρα·πικραιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπικραινουσα[LXX]παραπικραινονπαρα·πικραιν·ουσ·απαρα·πικραιν·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραπικραινων[LXX]παρα·πικραιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραπικραινουσανπαραπικραινοντα[LXX]παρα·πικραιν·ουσ·ανπαρα·πικραιν·ο[υ]ντ·α
Datπαραπικραινουσῃπαραπικραινοντιπαρα·πικραιν·ουσ·ῃπαρα·πικραιν·ο[υ]ντ·ι
Genπαραπικραινουσηςπαραπικραινοντοςπαρα·πικραιν·ουσ·ηςπαρα·πικραιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραπικραινουσαιπαραπικραινοντες[LXX]παραπικραινοντα[LXX]παρα·πικραιν·ουσ·αιπαρα·πικραιν·ο[υ]ντ·εςπαρα·πικραιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραπικραινουσαςπαραπικραινοντας[LXX]παρα·πικραιν·ουσ·αςπαρα·πικραιν·ο[υ]ντ·ας
Datπαραπικραινουσαιςπαραπικραινουσι, παραπικραινουσινπαρα·πικραιν·ουσ·αιςπαρα·πικραιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραπικραινουσωνπαραπικραινοντωνπαρα·πικραιν·ουσ·ωνπαρα·πικραιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπικραινομενηπαραπικραινομενεπαρα·πικραιν·ομεν·ηπαρα·πικραιν·ομεν·ε
Nomπαραπικραινομενοςπαρα·πικραιν·ομεν·ος
Accπαραπικραινομενηνπαραπικραινομενονπαρα·πικραιν·ομεν·ηνπαρα·πικραιν·ομεν·ον
Datπαραπικραινομενῃπαραπικραινομενῳπαρα·πικραιν·ομεν·ῃπαρα·πικραιν·ομεν·ῳ
Genπαραπικραινομενηςπαραπικραινομενουπαρα·πικραιν·ομεν·ηςπαρα·πικραιν·ομεν·ου
PlVocπαραπικραινομεναιπαραπικραινομενοιπαραπικραινομεναπαρα·πικραιν·ομεν·αιπαρα·πικραιν·ομεν·οιπαρα·πικραιν·ομεν·α
Nom
Accπαραπικραινομεναςπαραπικραινομενουςπαρα·πικραιν·ομεν·αςπαρα·πικραιν·ομεν·ους
Datπαραπικραινομεναιςπαραπικραινομενοιςπαρα·πικραιν·ομεν·αιςπαρα·πικραιν·ομεν·οις
Genπαραπικραινομενωνπαραπικραινομενωνπαρα·πικραιν·ομεν·ωνπαρα·πικραιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεπικραινονπαρα·ε·πικραιν·ονπαρεπικραινομηνπαρα·ε·πικραιν·ομην
2ndπαρεπικραινεςπαρα·ε·πικραιν·εςπαρεπικραινουπαρα·ε·πικραιν·ου
3rdπαρεπικραινεν, παρεπικραινεπαρα·ε·πικραιν·ε(ν)παρεπικραινετοπαρα·ε·πικραιν·ετο
Pl1stπαρεπικραινομενπαρα·ε·πικραιν·ομενπαρεπικραινομεθαπαρα·ε·πικραιν·ομεθα
2ndπαρεπικραινετεπαρα·ε·πικραιν·ετεπαρεπικραινεσθεπαρα·ε·πικραιν·εσθε
3rdπαρεπικραινον, παρεπικραινοσανπαρα·ε·πικραιν·ον, παρα·ε·πικραιν·οσαν altπαρεπικραινοντοπαρα·ε·πικραιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεπικρανα[LXX]παρα·ε·πικραν·[σ]απαρεπικραναμηνπαρα·ε·πικραν·[σ]αμην
2ndπαρεπικρανας[LXX]παρα·ε·πικραν·[σ]αςπαρεπικρανωπαρα·ε·πικραν·[σ]ω
3rdπαρεπικρανεν, παρεπικρανε[LXX]παρα·ε·πικραν·[σ]ε(ν), παρα·ε·πικραν·[σ]ε(ν)παρεπικρανατοπαρα·ε·πικραν·[σ]ατο
Pl1stπαρεπικραναμενπαρα·ε·πικραν·[σ]αμενπαρεπικραναμεθαπαρα·ε·πικραν·[σ]αμεθα
2ndπαρεπικρανατεπαρα·ε·πικραν·[σ]ατεπαρεπικρανασθεπαρα·ε·πικραν·[σ]ασθε
3rdπαρεπικραναν[GNT][LXX]παρα·ε·πικραν·[σ]ανπαρεπικραναντοπαρα·ε·πικραν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπικρανωπαρα·πικραν·[σ]ωπαραπικρανωμαιπαρα·πικραν·[σ]ωμαι
2ndπαραπικρανῃςπαρα·πικραν·[σ]ῃςπαραπικρανῃπαρα·πικραν·[σ]ῃ
3rdπαραπικρανῃπαρα·πικραν·[σ]ῃπαραπικρανηταιπαρα·πικραν·[σ]ηται
Pl1stπαραπικρανωμενπαρα·πικραν·[σ]ωμενπαραπικρανωμεθαπαρα·πικραν·[σ]ωμεθα
2ndπαραπικρανητεπαρα·πικραν·[σ]ητεπαραπικρανησθεπαρα·πικραν·[σ]ησθε
3rdπαραπικρανωσιν, παραπικρανωσιπαρα·πικραν·[σ]ωσι(ν)παραπικρανωνταιπαρα·πικραν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπικραναιμιπαρα·πικραν·[σ]αιμιπαραπικραναιμηνπαρα·πικραν·[σ]αιμην
2ndπαραπικραναις, παραπικρανειαςπαρα·πικραν·[σ]αις, παρα·πικραν·[σ]ειας classicalπαραπικραναιοπαρα·πικραν·[σ]αιο
3rdπαραπικραναι[LXX], παραπικρανειεπαρα·πικραν·[σ]αι, παρα·πικραν·[σ]ειε classicalπαραπικραναιτοπαρα·πικραν·[σ]αιτο
Pl1stπαραπικραναιμενπαρα·πικραν·[σ]αιμενπαραπικραναιμεθαπαρα·πικραν·[σ]αιμεθα
2ndπαραπικραναιτεπαρα·πικραν·[σ]αιτεπαραπικραναισθεπαρα·πικραν·[σ]αισθε
3rdπαραπικραναιεν, παραπικραναισαν, παραπικρανειαν, παραπικρανειενπαρα·πικραν·[σ]αιεν, παρα·πικραν·[σ]αισαν alt, παρα·πικραν·[σ]ειαν classical, παρα·πικραν·[σ]ειεν classicalπαραπικραναιντοπαρα·πικραν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραπικρανονπαρα·πικραν·[σ]ονπαραπικραναι[LXX]παρα·πικραν·[σ]αι
3rdπαραπικρανατωπαρα·πικραν·[σ]ατωπαραπικρανασθωπαρα·πικραν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπαραπικρανατεπαρα·πικραν·[σ]ατεπαραπικρανασθεπαρα·πικραν·[σ]ασθε
3rdπαραπικρανατωσαν, παραπικραναντωνπαρα·πικραν·[σ]ατωσαν, παρα·πικραν·[σ]αντων classicalπαραπικρανασθωσαν, παραπικρανασθωνπαρα·πικραν·[σ]ασθωσαν, παρα·πικραν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραπικραναι[LXX]​παρα·πικραν·[σ]αιπαραπικρανασθαι​παρα·πικραν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπικρανασαπαραπικραναςπαραπικρανανπαρα·πικραν·[σ]ασ·απαρα·πικραν·[σ]α[ντ]·ςπαρα·πικραν·[σ]αν[τ]
Nom
Accπαραπικρανασανπαραπικρανανταπαρα·πικραν·[σ]ασ·ανπαρα·πικραν·[σ]αντ·α
Datπαραπικρανασῃπαραπικραναντιπαρα·πικραν·[σ]ασ·ῃπαρα·πικραν·[σ]αντ·ι
Genπαραπικρανασηςπαραπικραναντοςπαρα·πικραν·[σ]ασ·ηςπαρα·πικραν·[σ]αντ·ος
PlVocπαραπικρανασαιπαραπικραναντες[LXX]παραπικρανανταπαρα·πικραν·[σ]ασ·αιπαρα·πικραν·[σ]αντ·εςπαρα·πικραν·[σ]αντ·α
Nom
Accπαραπικρανασαςπαραπικρανανταςπαρα·πικραν·[σ]ασ·αςπαρα·πικραν·[σ]αντ·ας
Datπαραπικρανασαιςπαραπικρανασι, παραπικρανασινπαρα·πικραν·[σ]ασ·αιςπαρα·πικραν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπαραπικρανασωνπαραπικραναντωνπαρα·πικραν·[σ]ασ·ωνπαρα·πικραν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπικραναμενηπαραπικραναμενεπαρα·πικραν·[σ]αμεν·ηπαρα·πικραν·[σ]αμεν·ε
Nomπαραπικραναμενοςπαρα·πικραν·[σ]αμεν·ος
Accπαραπικραναμενηνπαραπικραναμενονπαρα·πικραν·[σ]αμεν·ηνπαρα·πικραν·[σ]αμεν·ον
Datπαραπικραναμενῃπαραπικραναμενῳπαρα·πικραν·[σ]αμεν·ῃπαρα·πικραν·[σ]αμεν·ῳ
Genπαραπικραναμενηςπαραπικραναμενουπαρα·πικραν·[σ]αμεν·ηςπαρα·πικραν·[σ]αμεν·ου
PlVocπαραπικραναμεναιπαραπικραναμενοιπαραπικραναμεναπαρα·πικραν·[σ]αμεν·αιπαρα·πικραν·[σ]αμεν·οιπαρα·πικραν·[σ]αμεν·α
Nom
Accπαραπικραναμεναςπαραπικραναμενουςπαρα·πικραν·[σ]αμεν·αςπαρα·πικραν·[σ]αμεν·ους
Datπαραπικραναμεναιςπαραπικραναμενοιςπαρα·πικραν·[σ]αμεν·αιςπαρα·πικραν·[σ]αμεν·οις
Genπαραπικραναμενωνπαραπικραναμενωνπαρα·πικραν·[σ]αμεν·ωνπαρα·πικραν·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 04:16:31 EST