παρεμβαλλω • PAREMBALLW • paremballō

Search: παρενεβαλεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρενεβαλενπαρεμβάλλωπαρεν·ε·βαλ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεμβαλλωπαρεν·βαλλ·ωπαρεμβαλλομαιπαρεν·βαλλ·ομαι
2ndπαρεμβαλλειςπαρεν·βαλλ·ειςπαρεμβαλλῃ, παρεμβαλλει[LXX], παρεμβαλλεσαιπαρεν·βαλλ·ῃ, παρεν·βαλλ·ει classical, παρεν·βαλλ·εσαι alt
3rdπαρεμβαλλει[LXX]παρεν·βαλλ·ειπαρεμβαλλεταιπαρεν·βαλλ·εται
Pl1stπαρεμβαλλομεν[LXX]παρεν·βαλλ·ομενπαρεμβαλλομεθαπαρεν·βαλλ·ομεθα
2ndπαρεμβαλλετεπαρεν·βαλλ·ετεπαρεμβαλλεσθεπαρεν·βαλλ·εσθε
3rdπαρεμβαλλουσιν[LXX], παρεμβαλλουσιπαρεν·βαλλ·ουσι(ν), παρεν·βαλλ·ουσι(ν)παρεμβαλλονταιπαρεν·βαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεμβαλλωπαρεν·βαλλ·ωπαρεμβαλλωμαιπαρεν·βαλλ·ωμαι
2ndπαρεμβαλλῃςπαρεν·βαλλ·ῃςπαρεμβαλλῃπαρεν·βαλλ·ῃ
3rdπαρεμβαλλῃπαρεν·βαλλ·ῃπαρεμβαλληταιπαρεν·βαλλ·ηται
Pl1stπαρεμβαλλωμενπαρεν·βαλλ·ωμενπαρεμβαλλωμεθαπαρεν·βαλλ·ωμεθα
2ndπαρεμβαλλητεπαρεν·βαλλ·ητεπαρεμβαλλησθεπαρεν·βαλλ·ησθε
3rdπαρεμβαλλωσιν, παρεμβαλλωσιπαρεν·βαλλ·ωσι(ν)παρεμβαλλωνταιπαρεν·βαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεμβαλλοιμιπαρεν·βαλλ·οιμιπαρεμβαλλοιμηνπαρεν·βαλλ·οιμην
2ndπαρεμβαλλοιςπαρεν·βαλλ·οιςπαρεμβαλλοιοπαρεν·βαλλ·οιο
3rdπαρεμβαλλοιπαρεν·βαλλ·οιπαρεμβαλλοιτοπαρεν·βαλλ·οιτο
Pl1stπαρεμβαλλοιμενπαρεν·βαλλ·οιμενπαρεμβαλλοιμεθαπαρεν·βαλλ·οιμεθα
2ndπαρεμβαλλοιτεπαρεν·βαλλ·οιτεπαρεμβαλλοισθεπαρεν·βαλλ·οισθε
3rdπαρεμβαλλοιεν, παρεμβαλλοισανπαρεν·βαλλ·οιεν, παρεν·βαλλ·οισαν altπαρεμβαλλοιντοπαρεν·βαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρεμβαλλεπαρεν·βαλλ·επαρεμβαλλου[LXX]παρεν·βαλλ·ου
3rdπαρεμβαλλετωπαρεν·βαλλ·ετωπαρεμβαλλεσθωπαρεν·βαλλ·εσθω
Pl1st
2ndπαρεμβαλλετεπαρεν·βαλλ·ετεπαρεμβαλλεσθεπαρεν·βαλλ·εσθε
3rdπαρεμβαλλετωσαν, παρεμβαλλοντωνπαρεν·βαλλ·ετωσαν, παρεν·βαλλ·οντων classicalπαρεμβαλλεσθωσαν, παρεμβαλλεσθωνπαρεν·βαλλ·εσθωσαν, παρεν·βαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεμβαλλειν[LXX]​παρεν·βαλλ·εινπαρεμβαλλεσθαι​παρεν·βαλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεμβαλλουσαπαρεμβαλλονπαρεν·βαλλ·ουσ·απαρεν·βαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρεμβαλλωνπαρεν·βαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρεμβαλλουσανπαρεμβαλλονταπαρεν·βαλλ·ουσ·ανπαρεν·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Datπαρεμβαλλουσῃπαρεμβαλλοντιπαρεν·βαλλ·ουσ·ῃπαρεν·βαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genπαρεμβαλλουσηςπαρεμβαλλοντοςπαρεν·βαλλ·ουσ·ηςπαρεν·βαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρεμβαλλουσαι[LXX]παρεμβαλλοντες[LXX]παρεμβαλλονταπαρεν·βαλλ·ουσ·αιπαρεν·βαλλ·ο[υ]ντ·εςπαρεν·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρεμβαλλουσαςπαρεμβαλλονταςπαρεν·βαλλ·ουσ·αςπαρεν·βαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datπαρεμβαλλουσαιςπαρεμβαλλουσι, παρεμβαλλουσιν[LXX]παρεν·βαλλ·ουσ·αιςπαρεν·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν), παρεν·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρεμβαλλουσωνπαρεμβαλλοντωνπαρεν·βαλλ·ουσ·ωνπαρεν·βαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεμβαλλομενηπαρεμβαλλομενεπαρεν·βαλλ·ομεν·ηπαρεν·βαλλ·ομεν·ε
Nomπαρεμβαλλομενοςπαρεν·βαλλ·ομεν·ος
Accπαρεμβαλλομενηνπαρεμβαλλομενονπαρεν·βαλλ·ομεν·ηνπαρεν·βαλλ·ομεν·ον
Datπαρεμβαλλομενῃπαρεμβαλλομενῳπαρεν·βαλλ·ομεν·ῃπαρεν·βαλλ·ομεν·ῳ
Genπαρεμβαλλομενηςπαρεμβαλλομενουπαρεν·βαλλ·ομεν·ηςπαρεν·βαλλ·ομεν·ου
PlVocπαρεμβαλλομεναιπαρεμβαλλομενοιπαρεμβαλλομεναπαρεν·βαλλ·ομεν·αιπαρεν·βαλλ·ομεν·οιπαρεν·βαλλ·ομεν·α
Nom
Accπαρεμβαλλομεναςπαρεμβαλλομενουςπαρεν·βαλλ·ομεν·αςπαρεν·βαλλ·ομεν·ους
Datπαρεμβαλλομεναιςπαρεμβαλλομενοιςπαρεν·βαλλ·ομεν·αιςπαρεν·βαλλ·ομεν·οις
Genπαρεμβαλλομενωνπαρεμβαλλομενωνπαρεν·βαλλ·ομεν·ωνπαρεν·βαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενεβαλλον[LXX]παρεν·ε·βαλλ·ονπαρενεβαλλομηνπαρεν·ε·βαλλ·ομην
2ndπαρενεβαλλεςπαρεν·ε·βαλλ·εςπαρενεβαλλουπαρεν·ε·βαλλ·ου
3rdπαρενεβαλλεν, παρενεβαλλεπαρεν·ε·βαλλ·ε(ν)παρενεβαλλετοπαρεν·ε·βαλλ·ετο
Pl1stπαρενεβαλλομενπαρεν·ε·βαλλ·ομενπαρενεβαλλομεθαπαρεν·ε·βαλλ·ομεθα
2ndπαρενεβαλλετεπαρεν·ε·βαλλ·ετεπαρενεβαλλεσθεπαρεν·ε·βαλλ·εσθε
3rdπαρενεβαλλον[LXX], παρενεβαλλοσανπαρεν·ε·βαλλ·ον, παρεν·ε·βαλλ·οσαν altπαρενεβαλλοντοπαρεν·ε·βαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεμβαλω[LXX]παρεν·βαλ(ε)·[σ]ωπαρεμβαλουμαιπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομαι
2ndπαρεμβαλειςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ειςπαρεμβαλῃ[LXX], παρεμβαλει[LXX], παρεμβαλεισαιπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ῃ, παρεν·βαλ(ε)·[σ]ει classical, παρεν·βαλ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπαρεμβαλει[LXX]παρεν·βαλ(ε)·[σ]ειπαρεμβαλειταιπαρεν·βαλ(ε)·[σ]εται
Pl1stπαρεμβαλουμεν[LXX]παρεν·βαλ(ε)·[σ]ομενπαρεμβαλουμεθαπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεθα
2ndπαρεμβαλειτεπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ετεπαρεμβαλεισθεπαρεν·βαλ(ε)·[σ]εσθε
3rdπαρεμβαλουσιν[GNT][LXX], παρεμβαλουσιπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν), παρεν·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν)παρεμβαλουνταιπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεμβαλοιμιπαρεν·βαλ(ε)·[σ]οιμιπαρεμβαλοιμηνπαρεν·βαλ(ε)·[σ]οιμην
2ndπαρεμβαλοιςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]οιςπαρεμβαλοιοπαρεν·βαλ(ε)·[σ]οιο
3rdπαρεμβαλοιπαρεν·βαλ(ε)·[σ]οιπαρεμβαλοιτοπαρεν·βαλ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπαρεμβαλοιμενπαρεν·βαλ(ε)·[σ]οιμενπαρεμβαλοιμεθαπαρεν·βαλ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπαρεμβαλοιτεπαρεν·βαλ(ε)·[σ]οιτεπαρεμβαλοισθεπαρεν·βαλ(ε)·[σ]οισθε
3rdπαρεμβαλοιενπαρεν·βαλ(ε)·[σ]οιενπαρεμβαλοιντοπαρεν·βαλ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεμβαλειν[LXX]​παρεν·βαλ(ε)·[σ]εινπαρεμβαλεισθαι​παρεν·βαλ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεμβαλουσαπαρεμβαλουνπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·απαρεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπαρεμβαλωνπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρεμβαλουσανπαρεμβαλουνταπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ανπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπαρεμβαλουσῃπαρεμβαλουντιπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ῃπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπαρεμβαλουσηςπαρεμβαλουντοςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ηςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρεμβαλουσαιπαρεμβαλουντεςπαρεμβαλουνταπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρεμβαλουσαςπαρεμβαλουνταςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπαρεμβαλουσαιςπαρεμβαλουσι, παρεμβαλουσιν[GNT][LXX]παρεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), παρεν·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρεμβαλουσωνπαρεμβαλουντωνπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ωνπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεμβαλουμενηπαρεμβαλουμενεπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπαρεμβαλουμενοςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπαρεμβαλουμενηνπαρεμβαλουμενονπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηνπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπαρεμβαλουμενῃπαρεμβαλουμενῳπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῃπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπαρεμβαλουμενηςπαρεμβαλουμενουπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπαρεμβαλουμεναιπαρεμβαλουμενοιπαρεμβαλουμεναπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οιπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπαρεμβαλουμεναςπαρεμβαλουμενουςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπαρεμβαλουμεναιςπαρεμβαλουμενοιςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιςπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπαρεμβαλουμενωνπαρεμβαλουμενωνπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ωνπαρεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενεβαλον[LXX]παρεν·ε·βαλ·ονπαρενεβαλομηνπαρεν·ε·βαλ·ομην
2ndπαρενεβαλεςπαρεν·ε·βαλ·εςπαρενεβαλουπαρεν·ε·βαλ·ου
3rdπαρενεβαλεν[LXX], παρενεβαλε[LXX]παρεν·ε·βαλ·ε(ν)παρενεβαλετοπαρεν·ε·βαλ·ετο
Pl1stπαρενεβαλομεν[LXX]παρεν·ε·βαλ·ομενπαρενεβαλομεθαπαρεν·ε·βαλ·ομεθα
2ndπαρενεβαλετεπαρεν·ε·βαλ·ετεπαρενεβαλεσθεπαρεν·ε·βαλ·εσθε
3rdπαρενεβαλον[LXX], παρενεβαλοσαν[LXX]παρεν·ε·βαλ·ον, παρεν·ε·βαλ·οσαν altπαρενεβαλοντοπαρεν·ε·βαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεμβαλω[LXX]παρεν·βαλ·ωπαρεμβαλωμαιπαρεν·βαλ·ωμαι
2ndπαρεμβαλῃςπαρεν·βαλ·ῃςπαρεμβαλῃ[LXX]παρεν·βαλ·ῃ
3rdπαρεμβαλῃ[LXX]παρεν·βαλ·ῃπαρεμβαληταιπαρεν·βαλ·ηται
Pl1stπαρεμβαλωμενπαρεν·βαλ·ωμενπαρεμβαλωμεθαπαρεν·βαλ·ωμεθα
2ndπαρεμβαλητε[LXX]παρεν·βαλ·ητεπαρεμβαλησθεπαρεν·βαλ·ησθε
3rdπαρεμβαλωσιν, παρεμβαλωσιπαρεν·βαλ·ωσι(ν)παρεμβαλωνταιπαρεν·βαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεμβαλοιμιπαρεν·βαλ·οιμιπαρεμβαλοιμηνπαρεν·βαλ·οιμην
2ndπαρεμβαλοιςπαρεν·βαλ·οιςπαρεμβαλοιοπαρεν·βαλ·οιο
3rdπαρεμβαλοιπαρεν·βαλ·οιπαρεμβαλοιτοπαρεν·βαλ·οιτο
Pl1stπαρεμβαλοιμενπαρεν·βαλ·οιμενπαρεμβαλοιμεθαπαρεν·βαλ·οιμεθα
2ndπαρεμβαλοιτεπαρεν·βαλ·οιτεπαρεμβαλοισθεπαρεν·βαλ·οισθε
3rdπαρεμβαλοιεν, παρεμβαλοισανπαρεν·βαλ·οιεν, παρεν·βαλ·οισαν altπαρεμβαλοιντοπαρεν·βαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρεμβαλε[LXX]παρεν·βαλ·επαρεμβαλουπαρεν·βαλ·ου
3rdπαρεμβαλετωπαρεν·βαλ·ετωπαρεμβαλεσθωπαρεν·βαλ·εσθω
Pl1st
2ndπαρεμβαλετε[LXX]παρεν·βαλ·ετεπαρεμβαλεσθεπαρεν·βαλ·εσθε
3rdπαρεμβαλετωσαν[LXX], παρεμβαλοντωνπαρεν·βαλ·ετωσαν, παρεν·βαλ·οντων classicalπαρεμβαλεσθωσαν, παρεμβαλεσθωνπαρεν·βαλ·εσθωσαν, παρεν·βαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεμβαλειν[LXX]​παρεν·βαλ·εινπαρεμβαλεσθαι​παρεν·βαλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεμβαλουσαπαρεμβαλονπαρεν·βαλ·ουσ·απαρεν·βαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρεμβαλωνπαρεν·βαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρεμβαλουσανπαρεμβαλονταπαρεν·βαλ·ουσ·ανπαρεν·βαλ·ο[υ]ντ·α
Datπαρεμβαλουσῃπαρεμβαλοντιπαρεν·βαλ·ουσ·ῃπαρεν·βαλ·ο[υ]ντ·ι
Genπαρεμβαλουσηςπαρεμβαλοντοςπαρεν·βαλ·ουσ·ηςπαρεν·βαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρεμβαλουσαιπαρεμβαλοντεςπαρεμβαλονταπαρεν·βαλ·ουσ·αιπαρεν·βαλ·ο[υ]ντ·εςπαρεν·βαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρεμβαλουσαςπαρεμβαλονταςπαρεν·βαλ·ουσ·αςπαρεν·βαλ·ο[υ]ντ·ας
Datπαρεμβαλουσαιςπαρεμβαλουσι, παρεμβαλουσιν[GNT][LXX]παρεν·βαλ·ουσ·αιςπαρεν·βαλ·ου[ντ]·σι(ν), παρεν·βαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρεμβαλουσωνπαρεμβαλοντωνπαρεν·βαλ·ουσ·ωνπαρεν·βαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεμβαλομενηπαρεμβαλομενεπαρεν·βαλ·ομεν·ηπαρεν·βαλ·ομεν·ε
Nomπαρεμβαλομενοςπαρεν·βαλ·ομεν·ος
Accπαρεμβαλομενηνπαρεμβαλομενονπαρεν·βαλ·ομεν·ηνπαρεν·βαλ·ομεν·ον
Datπαρεμβαλομενῃπαρεμβαλομενῳπαρεν·βαλ·ομεν·ῃπαρεν·βαλ·ομεν·ῳ
Genπαρεμβαλομενηςπαρεμβαλομενουπαρεν·βαλ·ομεν·ηςπαρεν·βαλ·ομεν·ου
PlVocπαρεμβαλομεναιπαρεμβαλομενοιπαρεμβαλομεναπαρεν·βαλ·ομεν·αιπαρεν·βαλ·ομεν·οιπαρεν·βαλ·ομεν·α
Nom
Accπαρεμβαλομεναςπαρεμβαλομενουςπαρεν·βαλ·ομεν·αςπαρεν·βαλ·ομεν·ους
Datπαρεμβαλομεναιςπαρεμβαλομενοιςπαρεν·βαλ·ομεν·αιςπαρεν·βαλ·ομεν·οις
Genπαρεμβαλομενωνπαρεμβαλομενωνπαρεν·βαλ·ομεν·ωνπαρεν·βαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεμβεβληκαπαρεν·βεβλη·κα
2ndπαρεμβεβληκας, παρεμβεβληκεςπαρεν·βεβλη·κας, παρεν·βεβλη·κες alt
3rdπαρεμβεβληκεν, παρεμβεβληκεπαρεν·βεβλη·κε(ν)
Pl1stπαρεμβεβληκαμενπαρεν·βεβλη·καμεν
2ndπαρεμβεβληκατεπαρεν·βεβλη·κατε
3rdπαρεμβεβληκασιν, παρεμβεβληκασι[LXX], παρεμβεβληκανπαρεν·βεβλη·κασι(ν), παρεν·βεβλη·κασι(ν), παρεν·βεβλη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεμβεβληκωπαρεν·βεβλη·κω
2ndπαρεμβεβληκῃςπαρεν·βεβλη·κῃς
3rdπαρεμβεβληκῃπαρεν·βεβλη·κῃ
Pl1stπαρεμβεβληκωμενπαρεν·βεβλη·κωμεν
2ndπαρεμβεβληκητεπαρεν·βεβλη·κητε
3rdπαρεμβεβληκωσιν, παρεμβεβληκωσιπαρεν·βεβλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεμβεβληκοιμι, παρεμβεβληκοιηνπαρεν·βεβλη·κοιμι, παρεν·βεβλη·κοιην classical
2ndπαρεμβεβληκοις, παρεμβεβληκοιηςπαρεν·βεβλη·κοις, παρεν·βεβλη·κοιης classical
3rdπαρεμβεβληκοι, παρεμβεβληκοιηπαρεν·βεβλη·κοι, παρεν·βεβλη·κοιη classical
Pl1stπαρεμβεβληκοιμενπαρεν·βεβλη·κοιμεν
2ndπαρεμβεβληκοιτεπαρεν·βεβλη·κοιτε
3rdπαρεμβεβληκοιενπαρεν·βεβλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρεμβεβληκεπαρεν·βεβλη·κε
3rdπαρεμβεβληκετωπαρεν·βεβλη·κετω
Pl1st
2ndπαρεμβεβληκετεπαρεν·βεβλη·κετε
3rdπαρεμβεβληκετωσανπαρεν·βεβλη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεμβεβληκεναι​παρεν·βεβλη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεμβεβληκυιαπαρεμβεβληκοςπαρεν·βεβλη·κυι·απαρεν·βεβλη·κο[τ]·ς
Nomπαρεμβεβληκως[LXX]παρεν·βεβλη·κο[τ]·^ς
Accπαρεμβεβληκυιαν[LXX]παρεμβεβληκοταπαρεν·βεβλη·κυι·ανπαρεν·βεβλη·κοτ·α
Datπαρεμβεβληκυιᾳπαρεμβεβληκοτιπαρεν·βεβλη·κυι·ᾳπαρεν·βεβλη·κοτ·ι
Genπαρεμβεβληκυιαςπαρεμβεβληκοτοςπαρεν·βεβλη·κυι·αςπαρεν·βεβλη·κοτ·ος
PlVocπαρεμβεβληκυιαιπαρεμβεβληκοτες[LXX]παρεμβεβληκοταπαρεν·βεβλη·κυι·αιπαρεν·βεβλη·κοτ·εςπαρεν·βεβλη·κοτ·α
Nom
Accπαρεμβεβληκυιαςπαρεμβεβληκοτας[LXX]παρεν·βεβλη·κυι·αςπαρεν·βεβλη·κοτ·ας
Datπαρεμβεβληκυιαιςπαρεμβεβληκοσι, παρεμβεβληκοσινπαρεν·βεβλη·κυι·αιςπαρεν·βεβλη·κο[τ]·σι(ν)
Genπαρεμβεβληκυιωνπαρεμβεβληκοτωνπαρεν·βεβλη·κυι·ωνπαρεν·βεβλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενεβεβληκειν, παρενεβεβληκηπαρεν·ε·βεβλη·κειν, παρεν·ε·βεβλη·κη classical
2ndπαρενεβεβληκεις, παρενεβεβληκηςπαρεν·ε·βεβλη·κεις, παρεν·ε·βεβλη·κης classical
3rdπαρενεβεβληκειπαρεν·ε·βεβλη·κει
Pl1stπαρενεβεβληκειμεν, παρενεβεβληκεμενπαρεν·ε·βεβλη·κειμεν, παρεν·ε·βεβλη·κεμεν classical
2ndπαρενεβεβληκειτε, παρενεβεβληκετεπαρεν·ε·βεβλη·κειτε, παρεν·ε·βεβλη·κετε classical
3rdπαρενεβεβληκεισαν, παρενεβεβληκεσανπαρεν·ε·βεβλη·κεισαν, παρεν·ε·βεβλη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεμβεβληκειν, παρεμβεβληκηπαρεν·[ε]·βεβλη·κειν, παρεν·[ε]·βεβλη·κη classical
2ndπαρεμβεβληκεις, παρεμβεβληκηςπαρεν·[ε]·βεβλη·κεις, παρεν·[ε]·βεβλη·κης classical
3rdπαρεμβεβληκει[LXX]παρεν·[ε]·βεβλη·κει
Pl1stπαρεμβεβληκειμεν, παρεμβεβληκεμενπαρεν·[ε]·βεβλη·κειμεν, παρεν·[ε]·βεβλη·κεμεν classical
2ndπαρεμβεβληκειτε, παρεμβεβληκετεπαρεν·[ε]·βεβλη·κειτε, παρεν·[ε]·βεβλη·κετε classical
3rdπαρεμβεβληκεισαν[LXX], παρεμβεβληκεσανπαρεν·[ε]·βεβλη·κεισαν, παρεν·[ε]·βεβλη·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 23:45:08 EST