παρενοχλεω • PARENOCLEW PARENOXLEW • parenochleō

Search: παρενοχλειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρενοχλεινπαρενοχλέωπαρεν·οχλ(ε)·εινpres act inf

παρ·εν·οχλέω (παρεν+οχλ(ε)-, παρεν+οχλη·σ-, παρεν+οχλη·σ-/παρ+εν+οχλη·σ-, -, -, παρεν+οχλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενοχλωπαρεν·οχλ(ε)·ωπαρενοχλουμαιπαρεν·οχλ(ε)·ομαι
2ndπαρενοχλειςπαρεν·οχλ(ε)·ειςπαρενοχλῃ, παρενοχλει, παρενοχλεισαιπαρεν·οχλ(ε)·ῃ, παρεν·οχλ(ε)·ει classical, παρεν·οχλ(ε)·εσαι alt
3rdπαρενοχλειπαρεν·οχλ(ε)·ειπαρενοχλειταιπαρεν·οχλ(ε)·εται
Pl1stπαρενοχλουμενπαρεν·οχλ(ε)·ομενπαρενοχλουμεθαπαρεν·οχλ(ε)·ομεθα
2ndπαρενοχλειτεπαρεν·οχλ(ε)·ετεπαρενοχλεισθεπαρεν·οχλ(ε)·εσθε
3rdπαρενοχλουσιν, παρενοχλουσιπαρεν·οχλ(ε)·ουσι(ν)παρενοχλουνταιπαρεν·οχλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενοχλωπαρεν·οχλ(ε)·ωπαρενοχλωμαιπαρεν·οχλ(ε)·ωμαι
2ndπαρενοχλῃςπαρεν·οχλ(ε)·ῃςπαρενοχλῃπαρεν·οχλ(ε)·ῃ
3rdπαρενοχλῃπαρεν·οχλ(ε)·ῃπαρενοχληταιπαρεν·οχλ(ε)·ηται
Pl1stπαρενοχλωμενπαρεν·οχλ(ε)·ωμενπαρενοχλωμεθαπαρεν·οχλ(ε)·ωμεθα
2ndπαρενοχλητεπαρεν·οχλ(ε)·ητεπαρενοχλησθεπαρεν·οχλ(ε)·ησθε
3rdπαρενοχλωσιν, παρενοχλωσιπαρεν·οχλ(ε)·ωσι(ν)παρενοχλωνταιπαρεν·οχλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενοχλοιμιπαρεν·οχλ(ε)·οιμιπαρενοχλοιμηνπαρεν·οχλ(ε)·οιμην
2ndπαρενοχλοιςπαρεν·οχλ(ε)·οιςπαρενοχλοιοπαρεν·οχλ(ε)·οιο
3rdπαρενοχλοιπαρεν·οχλ(ε)·οιπαρενοχλοιτοπαρεν·οχλ(ε)·οιτο
Pl1stπαρενοχλοιμενπαρεν·οχλ(ε)·οιμενπαρενοχλοιμεθαπαρεν·οχλ(ε)·οιμεθα
2ndπαρενοχλοιτεπαρεν·οχλ(ε)·οιτεπαρενοχλοισθεπαρεν·οχλ(ε)·οισθε
3rdπαρενοχλοιεν, παρενοχλοισανπαρεν·οχλ(ε)·οιεν, παρεν·οχλ(ε)·οισαν altπαρενοχλοιντοπαρεν·οχλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρενοχλειπαρεν·οχλ(ε)·επαρενοχλουπαρεν·οχλ(ε)·ου
3rdπαρενοχλειτω[LXX]παρεν·οχλ(ε)·ετωπαρενοχλεισθωπαρεν·οχλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπαρενοχλειτεπαρεν·οχλ(ε)·ετεπαρενοχλεισθεπαρεν·οχλ(ε)·εσθε
3rdπαρενοχλειτωσαν, παρενοχλουντωνπαρεν·οχλ(ε)·ετωσαν, παρεν·οχλ(ε)·οντων classicalπαρενοχλεισθωσαν, παρενοχλεισθωνπαρεν·οχλ(ε)·εσθωσαν, παρεν·οχλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρενοχλειν[GNT][LXX]​παρεν·οχλ(ε)·εινπαρενοχλεισθαι​παρεν·οχλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρενοχλουσαπαρενοχλουνπαρεν·οχλ(ε)·ουσ·απαρεν·οχλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρενοχλων[LXX]παρεν·οχλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρενοχλουσανπαρενοχλουνταπαρεν·οχλ(ε)·ουσ·ανπαρεν·οχλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπαρενοχλουσῃπαρενοχλουντιπαρεν·οχλ(ε)·ουσ·ῃπαρεν·οχλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπαρενοχλουσηςπαρενοχλουντοςπαρεν·οχλ(ε)·ουσ·ηςπαρεν·οχλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρενοχλουσαιπαρενοχλουντεςπαρενοχλουνταπαρεν·οχλ(ε)·ουσ·αιπαρεν·οχλ(ε)·ο[υ]ντ·εςπαρεν·οχλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρενοχλουσαςπαρενοχλουνταςπαρεν·οχλ(ε)·ουσ·αςπαρεν·οχλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπαρενοχλουσαιςπαρενοχλουσι, παρενοχλουσινπαρεν·οχλ(ε)·ουσ·αιςπαρεν·οχλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρενοχλουσωνπαρενοχλουντωνπαρεν·οχλ(ε)·ουσ·ωνπαρεν·οχλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρενοχλουμενηπαρενοχλουμενεπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·ηπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·ε
Nomπαρενοχλουμενοςπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·ος
Accπαρενοχλουμενηνπαρενοχλουμενονπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·ηνπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·ον
Datπαρενοχλουμενῃπαρενοχλουμενῳπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·ῃπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·ῳ
Genπαρενοχλουμενηςπαρενοχλουμενουπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·ηςπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·ου
PlVocπαρενοχλουμεναιπαρενοχλουμενοιπαρενοχλουμεναπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·αιπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·οιπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπαρενοχλουμεναςπαρενοχλουμενουςπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·αςπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·ους
Datπαρενοχλουμεναιςπαρενοχλουμενοιςπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·αιςπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·οις
Genπαρενοχλουμενωνπαρενοχλουμενωνπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·ωνπαρεν·οχλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενωχλουνπαρεν·ε·οχλ(ε)·ονπαρενωχλουμηνπαρεν·ε·οχλ(ε)·ομην
2ndπαρενωχλειςπαρεν·ε·οχλ(ε)·εςπαρενωχλουπαρεν·ε·οχλ(ε)·ου
3rdπαρενωχλειπαρεν·ε·οχλ(ε)·επαρενωχλειτοπαρεν·ε·οχλ(ε)·ετο
Pl1stπαρενωχλουμενπαρεν·ε·οχλ(ε)·ομενπαρενωχλουμεθαπαρεν·ε·οχλ(ε)·ομεθα
2ndπαρενωχλειτεπαρεν·ε·οχλ(ε)·ετεπαρενωχλεισθεπαρεν·ε·οχλ(ε)·εσθε
3rdπαρενωχλουν, παρενωχλουσανπαρεν·ε·οχλ(ε)·ον, παρεν·ε·οχλ(ε)·οσαν altπαρενωχλουντοπαρεν·ε·οχλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενοχλησωπαρεν·οχλη·σωπαρενοχλησομαιπαρεν·οχλη·σομαι
2ndπαρενοχλησειςπαρεν·οχλη·σειςπαρενοχλησῃ, παρενοχλησει[LXX], παρενοχλησεσαιπαρεν·οχλη·σῃ, παρεν·οχλη·σει classical, παρεν·οχλη·σεσαι alt
3rdπαρενοχλησει[LXX]παρεν·οχλη·σειπαρενοχλησεταιπαρεν·οχλη·σεται
Pl1stπαρενοχλησομενπαρεν·οχλη·σομενπαρενοχλησομεθαπαρεν·οχλη·σομεθα
2ndπαρενοχλησετεπαρεν·οχλη·σετεπαρενοχλησεσθεπαρεν·οχλη·σεσθε
3rdπαρενοχλησουσιν, παρενοχλησουσιπαρεν·οχλη·σουσι(ν)παρενοχλησονταιπαρεν·οχλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενοχλησοιμιπαρεν·οχλη·σοιμιπαρενοχλησοιμηνπαρεν·οχλη·σοιμην
2ndπαρενοχλησοιςπαρεν·οχλη·σοιςπαρενοχλησοιοπαρεν·οχλη·σοιο
3rdπαρενοχλησοιπαρεν·οχλη·σοιπαρενοχλησοιτοπαρεν·οχλη·σοιτο
Pl1stπαρενοχλησοιμενπαρεν·οχλη·σοιμενπαρενοχλησοιμεθαπαρεν·οχλη·σοιμεθα
2ndπαρενοχλησοιτεπαρεν·οχλη·σοιτεπαρενοχλησοισθεπαρεν·οχλη·σοισθε
3rdπαρενοχλησοιενπαρεν·οχλη·σοιενπαρενοχλησοιντοπαρεν·οχλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρενοχλησειν​παρεν·οχλη·σειν​παρενοχλησεσθαι​παρεν·οχλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρενοχλησουσαπαρενοχλησονπαρεν·οχλη·σουσ·απαρεν·οχλη·σο[υ]ν[τ]
Nomπαρενοχλησωνπαρεν·οχλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαρενοχλησουσανπαρενοχλησονταπαρεν·οχλη·σουσ·ανπαρεν·οχλη·σο[υ]ντ·α
Datπαρενοχλησουσῃπαρενοχλησοντιπαρεν·οχλη·σουσ·ῃπαρεν·οχλη·σο[υ]ντ·ι
Genπαρενοχλησουσηςπαρενοχλησοντοςπαρεν·οχλη·σουσ·ηςπαρεν·οχλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαρενοχλησουσαιπαρενοχλησοντεςπαρενοχλησονταπαρεν·οχλη·σουσ·αιπαρεν·οχλη·σο[υ]ντ·εςπαρεν·οχλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρενοχλησουσαςπαρενοχλησονταςπαρεν·οχλη·σουσ·αςπαρεν·οχλη·σο[υ]ντ·ας
Datπαρενοχλησουσαιςπαρενοχλησουσι, παρενοχλησουσινπαρεν·οχλη·σουσ·αιςπαρεν·οχλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαρενοχλησουσωνπαρενοχλησοντωνπαρεν·οχλη·σουσ·ωνπαρεν·οχλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρενοχλησομενηπαρενοχλησομενεπαρεν·οχλη·σομεν·ηπαρεν·οχλη·σομεν·ε
Nomπαρενοχλησομενοςπαρεν·οχλη·σομεν·ος
Accπαρενοχλησομενηνπαρενοχλησομενονπαρεν·οχλη·σομεν·ηνπαρεν·οχλη·σομεν·ον
Datπαρενοχλησομενῃπαρενοχλησομενῳπαρεν·οχλη·σομεν·ῃπαρεν·οχλη·σομεν·ῳ
Genπαρενοχλησομενηςπαρενοχλησομενουπαρεν·οχλη·σομεν·ηςπαρεν·οχλη·σομεν·ου
PlVocπαρενοχλησομεναιπαρενοχλησομενοιπαρενοχλησομεναπαρεν·οχλη·σομεν·αιπαρεν·οχλη·σομεν·οιπαρεν·οχλη·σομεν·α
Nom
Accπαρενοχλησομεναςπαρενοχλησομενουςπαρεν·οχλη·σομεν·αςπαρεν·οχλη·σομεν·ους
Datπαρενοχλησομεναιςπαρενοχλησομενοιςπαρεν·οχλη·σομεν·αιςπαρεν·οχλη·σομεν·οις
Genπαρενοχλησομενωνπαρενοχλησομενωνπαρεν·οχλη·σομεν·ωνπαρεν·οχλη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενωχλησα, παρηνωχλησα[LXX]παρεν·ε·οχλη·σα, παρ·ε·εν·ε·οχλη·σαπαρενωχλησαμην, παρηνωχλησαμηνπαρεν·ε·οχλη·σαμην, παρ·ε·εν·ε·οχλη·σαμην
2ndπαρενωχλησας, παρηνωχλησας[LXX]παρεν·ε·οχλη·σας, παρ·ε·εν·ε·οχλη·σαςπαρενωχλησω, παρηνωχλησωπαρεν·ε·οχλη·σω, παρ·ε·εν·ε·οχλη·σω
3rdπαρενωχλησεν[LXX], παρενωχλησε, παρηνωχλησεν[LXX], παρηνωχλησεπαρεν·ε·οχλη·σε(ν), παρεν·ε·οχλη·σε(ν), παρ·ε·εν·ε·οχλη·σε(ν), παρ·ε·εν·ε·οχλη·σε(ν)παρενωχλησατο, παρηνωχλησατοπαρεν·ε·οχλη·σατο, παρ·ε·εν·ε·οχλη·σατο
Pl1stπαρενωχλησαμεν, παρηνωχλησαμενπαρεν·ε·οχλη·σαμεν, παρ·ε·εν·ε·οχλη·σαμενπαρενωχλησαμεθα, παρηνωχλησαμεθαπαρεν·ε·οχλη·σαμεθα, παρ·ε·εν·ε·οχλη·σαμεθα
2ndπαρενωχλησατε, παρηνωχλησατεπαρεν·ε·οχλη·σατε, παρ·ε·εν·ε·οχλη·σατεπαρενωχλησασθε, παρηνωχλησασθεπαρεν·ε·οχλη·σασθε, παρ·ε·εν·ε·οχλη·σασθε
3rdπαρενωχλησαν, παρηνωχλησαν[LXX]παρεν·ε·οχλη·σαν, παρ·ε·εν·ε·οχλη·σανπαρενωχλησαντο, παρηνωχλησαντοπαρεν·ε·οχλη·σαντο, παρ·ε·εν·ε·οχλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενοχλησωπαρεν·οχλη·σω, παρ·εν·οχλη·σωπαρενοχλησωμαιπαρεν·οχλη·σωμαι, παρ·εν·οχλη·σωμαι
2ndπαρενοχλησῃςπαρεν·οχλη·σῃς, παρ·εν·οχλη·σῃςπαρενοχλησῃπαρεν·οχλη·σῃ, παρ·εν·οχλη·σῃ
3rdπαρενοχλησῃπαρεν·οχλη·σῃ, παρ·εν·οχλη·σῃπαρενοχλησηταιπαρεν·οχλη·σηται, παρ·εν·οχλη·σηται
Pl1stπαρενοχλησωμενπαρεν·οχλη·σωμεν, παρ·εν·οχλη·σωμενπαρενοχλησωμεθαπαρεν·οχλη·σωμεθα, παρ·εν·οχλη·σωμεθα
2ndπαρενοχλησητεπαρεν·οχλη·σητε, παρ·εν·οχλη·σητεπαρενοχλησησθεπαρεν·οχλη·σησθε, παρ·εν·οχλη·σησθε
3rdπαρενοχλησωσιν, παρενοχλησωσιπαρεν·οχλη·σωσι(ν), παρ·εν·οχλη·σωσι(ν)παρενοχλησωνταιπαρεν·οχλη·σωνται, παρ·εν·οχλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενοχλησαιμιπαρεν·οχλη·σαιμι, παρ·εν·οχλη·σαιμιπαρενοχλησαιμηνπαρεν·οχλη·σαιμην, παρ·εν·οχλη·σαιμην
2ndπαρενοχλησαις, παρενοχλησειαςπαρεν·οχλη·σαις, παρεν·οχλη·σειας classical, παρ·εν·οχλη·σαις, παρ·εν·οχλη·σειας classicalπαρενοχλησαιοπαρεν·οχλη·σαιο, παρ·εν·οχλη·σαιο
3rdπαρενοχλησαι[LXX], παρενοχλησειεπαρεν·οχλη·σαι, παρεν·οχλη·σειε classical, παρ·εν·οχλη·σαι, παρ·εν·οχλη·σειε classicalπαρενοχλησαιτοπαρεν·οχλη·σαιτο, παρ·εν·οχλη·σαιτο
Pl1stπαρενοχλησαιμενπαρεν·οχλη·σαιμεν, παρ·εν·οχλη·σαιμενπαρενοχλησαιμεθαπαρεν·οχλη·σαιμεθα, παρ·εν·οχλη·σαιμεθα
2ndπαρενοχλησαιτεπαρεν·οχλη·σαιτε, παρ·εν·οχλη·σαιτεπαρενοχλησαισθεπαρεν·οχλη·σαισθε, παρ·εν·οχλη·σαισθε
3rdπαρενοχλησαιεν, παρενοχλησαισαν, παρενοχλησειαν, παρενοχλησειενπαρεν·οχλη·σαιεν, παρεν·οχλη·σαισαν alt, παρεν·οχλη·σειαν classical, παρεν·οχλη·σειεν classical, παρ·εν·οχλη·σαιεν, παρ·εν·οχλη·σαισαν alt, παρ·εν·οχλη·σειαν classical, παρ·εν·οχλη·σειεν classicalπαρενοχλησαιντοπαρεν·οχλη·σαιντο, παρ·εν·οχλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρενοχλησονπαρεν·οχλη·σον, παρ·εν·οχλη·σονπαρενοχλησαι[LXX]παρεν·οχλη·σαι, παρ·εν·οχλη·σαι
3rdπαρενοχλησατωπαρεν·οχλη·σατω, παρ·εν·οχλη·σατωπαρενοχλησασθωπαρεν·οχλη·σασθω, παρ·εν·οχλη·σασθω
Pl1st
2ndπαρενοχλησατεπαρεν·οχλη·σατε, παρ·εν·οχλη·σατεπαρενοχλησασθεπαρεν·οχλη·σασθε, παρ·εν·οχλη·σασθε
3rdπαρενοχλησατωσαν, παρενοχλησαντωνπαρεν·οχλη·σατωσαν, παρεν·οχλη·σαντων classical, παρ·εν·οχλη·σατωσαν, παρ·εν·οχλη·σαντων classicalπαρενοχλησασθωσαν, παρενοχλησασθωνπαρεν·οχλη·σασθωσαν, παρεν·οχλη·σασθων classical, παρ·εν·οχλη·σασθωσαν, παρ·εν·οχλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρενοχλησαι[LXX]​παρεν·οχλη·σαι, παρ·εν·οχλη·σαιπαρενοχλησασθαι​παρεν·οχλη·σασθαι, παρ·εν·οχλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρενοχλησασαπαρενοχλησαςπαρενοχλησανπαρεν·οχλη·σασ·α, παρ·εν·οχλη·σασ·απαρεν·οχλη·σα[ντ]·ς, παρ·εν·οχλη·σα[ντ]·ςπαρεν·οχλη·σαν[τ], παρ·εν·οχλη·σαν[τ]
Nom
Accπαρενοχλησασανπαρενοχλησανταπαρεν·οχλη·σασ·αν, παρ·εν·οχλη·σασ·ανπαρεν·οχλη·σαντ·α, παρ·εν·οχλη·σαντ·α
Datπαρενοχλησασῃπαρενοχλησαντιπαρεν·οχλη·σασ·ῃ, παρ·εν·οχλη·σασ·ῃπαρεν·οχλη·σαντ·ι, παρ·εν·οχλη·σαντ·ι
Genπαρενοχλησασηςπαρενοχλησαντοςπαρεν·οχλη·σασ·ης, παρ·εν·οχλη·σασ·ηςπαρεν·οχλη·σαντ·ος, παρ·εν·οχλη·σαντ·ος
PlVocπαρενοχλησασαιπαρενοχλησαντεςπαρενοχλησανταπαρεν·οχλη·σασ·αι, παρ·εν·οχλη·σασ·αιπαρεν·οχλη·σαντ·ες, παρ·εν·οχλη·σαντ·εςπαρεν·οχλη·σαντ·α, παρ·εν·οχλη·σαντ·α
Nom
Accπαρενοχλησασαςπαρενοχλησανταςπαρεν·οχλη·σασ·ας, παρ·εν·οχλη·σασ·αςπαρεν·οχλη·σαντ·ας, παρ·εν·οχλη·σαντ·ας
Datπαρενοχλησασαιςπαρενοχλησασι, παρενοχλησασινπαρεν·οχλη·σασ·αις, παρ·εν·οχλη·σασ·αιςπαρεν·οχλη·σα[ντ]·σι(ν), παρ·εν·οχλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαρενοχλησασωνπαρενοχλησαντωνπαρεν·οχλη·σασ·ων, παρ·εν·οχλη·σασ·ωνπαρεν·οχλη·σαντ·ων, παρ·εν·οχλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρενοχλησαμενηπαρενοχλησαμενεπαρεν·οχλη·σαμεν·η, παρ·εν·οχλη·σαμεν·ηπαρεν·οχλη·σαμεν·ε, παρ·εν·οχλη·σαμεν·ε
Nomπαρενοχλησαμενοςπαρεν·οχλη·σαμεν·ος, παρ·εν·οχλη·σαμεν·ος
Accπαρενοχλησαμενηνπαρενοχλησαμενονπαρεν·οχλη·σαμεν·ην, παρ·εν·οχλη·σαμεν·ηνπαρεν·οχλη·σαμεν·ον, παρ·εν·οχλη·σαμεν·ον
Datπαρενοχλησαμενῃπαρενοχλησαμενῳπαρεν·οχλη·σαμεν·ῃ, παρ·εν·οχλη·σαμεν·ῃπαρεν·οχλη·σαμεν·ῳ, παρ·εν·οχλη·σαμεν·ῳ
Genπαρενοχλησαμενηςπαρενοχλησαμενουπαρεν·οχλη·σαμεν·ης, παρ·εν·οχλη·σαμεν·ηςπαρεν·οχλη·σαμεν·ου, παρ·εν·οχλη·σαμεν·ου
PlVocπαρενοχλησαμεναιπαρενοχλησαμενοιπαρενοχλησαμεναπαρεν·οχλη·σαμεν·αι, παρ·εν·οχλη·σαμεν·αιπαρεν·οχλη·σαμεν·οι, παρ·εν·οχλη·σαμεν·οιπαρεν·οχλη·σαμεν·α, παρ·εν·οχλη·σαμεν·α
Nom
Accπαρενοχλησαμεναςπαρενοχλησαμενουςπαρεν·οχλη·σαμεν·ας, παρ·εν·οχλη·σαμεν·αςπαρεν·οχλη·σαμεν·ους, παρ·εν·οχλη·σαμεν·ους
Datπαρενοχλησαμεναιςπαρενοχλησαμενοιςπαρεν·οχλη·σαμεν·αις, παρ·εν·οχλη·σαμεν·αιςπαρεν·οχλη·σαμεν·οις, παρ·εν·οχλη·σαμεν·οις
Genπαρενοχλησαμενωνπαρενοχλησαμενωνπαρεν·οχλη·σαμεν·ων, παρ·εν·οχλη·σαμεν·ωνπαρεν·οχλη·σαμεν·ων, παρ·εν·οχλη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρενωχληθηνπαρεν·ε·οχλη·θην
2ndπαρενωχληθηςπαρεν·ε·οχλη·θης
3rdπαρενωχληθηπαρεν·ε·οχλη·θη
Pl1stπαρενωχληθημενπαρεν·ε·οχλη·θημεν
2ndπαρενωχληθητεπαρεν·ε·οχλη·θητε
3rdπαρενωχληθησανπαρεν·ε·οχλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαρενοχληθησομαιπαρεν·οχλη·θησομαι
2ndπαρενοχληθησῃ, παρενοχληθησειπαρεν·οχλη·θησῃ, παρεν·οχλη·θησει classical
3rdπαρενοχληθησεται[LXX]παρεν·οχλη·θησεται
Pl1stπαρενοχληθησομεθαπαρεν·οχλη·θησομεθα
2ndπαρενοχληθησεσθεπαρεν·οχλη·θησεσθε
3rdπαρενοχληθησονταιπαρεν·οχλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρενοχληθωπαρεν·οχλη·θω
2ndπαρενοχληθῃςπαρεν·οχλη·θῃς
3rdπαρενοχληθῃπαρεν·οχλη·θῃ
Pl1stπαρενοχληθωμενπαρεν·οχλη·θωμεν
2ndπαρενοχληθητεπαρεν·οχλη·θητε
3rdπαρενοχληθωσιν, παρενοχληθωσιπαρεν·οχλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρενοχληθειηνπαρεν·οχλη·θειην
2ndπαρενοχληθειηςπαρεν·οχλη·θειης
3rdπαρενοχληθειηπαρεν·οχλη·θειη
Pl1stπαρενοχληθειημεν, παρενοχληθειμενπαρεν·οχλη·θειημεν, παρεν·οχλη·θειμεν classical
2ndπαρενοχληθειητε, παρενοχληθειτεπαρεν·οχλη·θειητε, παρεν·οχλη·θειτε classical
3rdπαρενοχληθειησαν, παρενοχληθειενπαρεν·οχλη·θειησαν, παρεν·οχλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαρενοχληθησοιμηνπαρεν·οχλη·θησοιμην
2ndπαρενοχληθησοιοπαρεν·οχλη·θησοιο
3rdπαρενοχληθησοιτοπαρεν·οχλη·θησοιτο
Pl1stπαρενοχληθησοιμεθαπαρεν·οχλη·θησοιμεθα
2ndπαρενοχληθησοισθεπαρεν·οχλη·θησοισθε
3rdπαρενοχληθησοιντοπαρεν·οχλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρενοχληθητιπαρεν·οχλη·θητι
3rdπαρενοχληθητωπαρεν·οχλη·θητω
Pl1st
2ndπαρενοχληθητεπαρεν·οχλη·θητε
3rdπαρενοχληθητωσαν, παρενοχληθεντωνπαρεν·οχλη·θητωσαν, παρεν·οχλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παρενοχληθηναι​παρεν·οχλη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παρενοχληθησεσθαι​παρεν·οχλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρενοχληθεισαπαρενοχληθειςπαρενοχληθενπαρεν·οχλη·θεισ·απαρεν·οχλη·θει[ντ]·ςπαρεν·οχλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαρενοχληθεισανπαρενοχληθενταπαρεν·οχλη·θεισ·ανπαρεν·οχλη·θε[ι]ντ·α
Datπαρενοχληθεισῃπαρενοχληθεντιπαρεν·οχλη·θεισ·ῃπαρεν·οχλη·θε[ι]ντ·ι
Genπαρενοχληθεισηςπαρενοχληθεντοςπαρεν·οχλη·θεισ·ηςπαρεν·οχλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαρενοχληθεισαιπαρενοχληθεντεςπαρενοχληθενταπαρεν·οχλη·θεισ·αιπαρεν·οχλη·θε[ι]ντ·εςπαρεν·οχλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαρενοχληθεισαςπαρενοχληθενταςπαρεν·οχλη·θεισ·αςπαρεν·οχλη·θε[ι]ντ·ας
Datπαρενοχληθεισαιςπαρενοχληθεισι, παρενοχληθεισινπαρεν·οχλη·θεισ·αιςπαρεν·οχλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαρενοχληθεισωνπαρενοχληθεντωνπαρεν·οχλη·θεισ·ωνπαρεν·οχλη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρενοχληθησομενηπαρενοχληθησομενεπαρεν·οχλη·θησομεν·ηπαρεν·οχλη·θησομεν·ε
Nomπαρενοχληθησομενοςπαρεν·οχλη·θησομεν·ος
Accπαρενοχληθησομενηνπαρενοχληθησομενονπαρεν·οχλη·θησομεν·ηνπαρεν·οχλη·θησομεν·ον
Datπαρενοχληθησομενῃπαρενοχληθησομενῳπαρεν·οχλη·θησομεν·ῃπαρεν·οχλη·θησομεν·ῳ
Genπαρενοχληθησομενηςπαρενοχληθησομενουπαρεν·οχλη·θησομεν·ηςπαρεν·οχλη·θησομεν·ου
PlVocπαρενοχληθησομεναιπαρενοχληθησομενοιπαρενοχληθησομεναπαρεν·οχλη·θησομεν·αιπαρεν·οχλη·θησομεν·οιπαρεν·οχλη·θησομεν·α
Nom
Accπαρενοχληθησομεναςπαρενοχληθησομενουςπαρεν·οχλη·θησομεν·αςπαρεν·οχλη·θησομεν·ους
Datπαρενοχληθησομεναιςπαρενοχληθησομενοιςπαρεν·οχλη·θησομεν·αιςπαρεν·οχλη·θησομεν·οις
Genπαρενοχληθησομενωνπαρενοχληθησομενωνπαρεν·οχλη·θησομεν·ωνπαρεν·οχλη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Jan-2021 14:27:35 EST