παραλογιζομαι • PARALOGIZOMAI • paralogizomai

Search: παρελογισαντο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρελογισαντοπαραλογίζομαιπαρα·ε·λογι·σαντο1aor mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρελογισαντοπαραλογίζομαιπαρα·ε·λογι·σαντο1aor mp ind 3rd pl

παρα·λογίζομαι (παρα+λογιζ-, -, παρα+λογι·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλογιζομαιπαρα·λογιζ·ομαι
2ndπαραλογιζῃ, παραλογιζει, παραλογιζεσαιπαρα·λογιζ·ῃ, παρα·λογιζ·ει classical, παρα·λογιζ·εσαι alt
3rdπαραλογιζεταιπαρα·λογιζ·εται
Pl1stπαραλογιζομεθαπαρα·λογιζ·ομεθα
2ndπαραλογιζεσθεπαρα·λογιζ·εσθε
3rdπαραλογιζονταιπαρα·λογιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλογιζωμαιπαρα·λογιζ·ωμαι
2ndπαραλογιζῃπαρα·λογιζ·ῃ
3rdπαραλογιζηται[GNT]παρα·λογιζ·ηται
Pl1stπαραλογιζωμεθαπαρα·λογιζ·ωμεθα
2ndπαραλογιζησθεπαρα·λογιζ·ησθε
3rdπαραλογιζωνταιπαρα·λογιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλογιζοιμηνπαρα·λογιζ·οιμην
2ndπαραλογιζοιοπαρα·λογιζ·οιο
3rdπαραλογιζοιτοπαρα·λογιζ·οιτο
Pl1stπαραλογιζοιμεθαπαρα·λογιζ·οιμεθα
2ndπαραλογιζοισθεπαρα·λογιζ·οισθε
3rdπαραλογιζοιντοπαρα·λογιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραλογιζουπαρα·λογιζ·ου
3rdπαραλογιζεσθω[LXX]παρα·λογιζ·εσθω
Pl1st
2ndπαραλογιζεσθεπαρα·λογιζ·εσθε
3rdπαραλογιζεσθωσαν, παραλογιζεσθωνπαρα·λογιζ·εσθωσαν, παρα·λογιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραλογιζεσθαι​παρα·λογιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλογιζομενηπαραλογιζομενεπαρα·λογιζ·ομεν·ηπαρα·λογιζ·ομεν·ε
Nomπαραλογιζομενοςπαρα·λογιζ·ομεν·ος
Accπαραλογιζομενηνπαραλογιζομενονπαρα·λογιζ·ομεν·ηνπαρα·λογιζ·ομεν·ον
Datπαραλογιζομενῃπαραλογιζομενῳπαρα·λογιζ·ομεν·ῃπαρα·λογιζ·ομεν·ῳ
Genπαραλογιζομενηςπαραλογιζομενουπαρα·λογιζ·ομεν·ηςπαρα·λογιζ·ομεν·ου
PlVocπαραλογιζομεναιπαραλογιζομενοι[GNT]παραλογιζομεναπαρα·λογιζ·ομεν·αιπαρα·λογιζ·ομεν·οιπαρα·λογιζ·ομεν·α
Nom
Accπαραλογιζομεναςπαραλογιζομενουςπαρα·λογιζ·ομεν·αςπαρα·λογιζ·ομεν·ους
Datπαραλογιζομεναιςπαραλογιζομενοιςπαρα·λογιζ·ομεν·αιςπαρα·λογιζ·ομεν·οις
Genπαραλογιζομενωνπαραλογιζομενωνπαρα·λογιζ·ομεν·ωνπαρα·λογιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελογιζομηνπαρα·ε·λογιζ·ομην
2ndπαρελογιζουπαρα·ε·λογιζ·ου
3rdπαρελογιζετοπαρα·ε·λογιζ·ετο
Pl1stπαρελογιζομεθαπαρα·ε·λογιζ·ομεθα
2ndπαρελογιζεσθεπαρα·ε·λογιζ·εσθε
3rdπαρελογιζοντοπαρα·ε·λογιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελογισαμηνπαρα·ε·λογι·σαμην
2ndπαρελογισω[LXX]παρα·ε·λογι·σω
3rdπαρελογισατο[LXX]παρα·ε·λογι·σατο
Pl1stπαρελογισαμεθαπαρα·ε·λογι·σαμεθα
2ndπαρελογισασθε[LXX]παρα·ε·λογι·σασθε
3rdπαρελογισαντο[LXX]παρα·ε·λογι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλογισωμαιπαρα·λογι·σωμαι
2ndπαραλογισῃπαρα·λογι·σῃ
3rdπαραλογισηταιπαρα·λογι·σηται
Pl1stπαραλογισωμεθαπαρα·λογι·σωμεθα
2ndπαραλογισησθεπαρα·λογι·σησθε
3rdπαραλογισωνταιπαρα·λογι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλογισαιμηνπαρα·λογι·σαιμην
2ndπαραλογισαιοπαρα·λογι·σαιο
3rdπαραλογισαιτοπαρα·λογι·σαιτο
Pl1stπαραλογισαιμεθαπαρα·λογι·σαιμεθα
2ndπαραλογισαισθεπαρα·λογι·σαισθε
3rdπαραλογισαιντοπαρα·λογι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραλογισαιπαρα·λογι·σαι
3rdπαραλογισασθωπαρα·λογι·σασθω
Pl1st
2ndπαραλογισασθεπαρα·λογι·σασθε
3rdπαραλογισασθωσαν, παραλογισασθωνπαρα·λογι·σασθωσαν, παρα·λογι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραλογισασθαι​παρα·λογι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλογισαμενηπαραλογισαμενεπαρα·λογι·σαμεν·ηπαρα·λογι·σαμεν·ε
Nomπαραλογισαμενοςπαρα·λογι·σαμεν·ος
Accπαραλογισαμενηνπαραλογισαμενονπαρα·λογι·σαμεν·ηνπαρα·λογι·σαμεν·ον
Datπαραλογισαμενῃπαραλογισαμενῳπαρα·λογι·σαμεν·ῃπαρα·λογι·σαμεν·ῳ
Genπαραλογισαμενηςπαραλογισαμενουπαρα·λογι·σαμεν·ηςπαρα·λογι·σαμεν·ου
PlVocπαραλογισαμεναιπαραλογισαμενοιπαραλογισαμεναπαρα·λογι·σαμεν·αιπαρα·λογι·σαμεν·οιπαρα·λογι·σαμεν·α
Nom
Accπαραλογισαμεναςπαραλογισαμενουςπαρα·λογι·σαμεν·αςπαρα·λογι·σαμεν·ους
Datπαραλογισαμεναιςπαραλογισαμενοιςπαρα·λογι·σαμεν·αιςπαρα·λογι·σαμεν·οις
Genπαραλογισαμενων[LXX]παραλογισαμενων[LXX]παρα·λογι·σαμεν·ωνπαρα·λογι·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Jul-2020 06:48:13 EDT