παριστημι • PARISTHMI • paristēmi

Search: παρειστηκει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρειστηκειπαρίστημιπαρ·ε·εστη·κειplup act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρειστηκειπαρίστημιπαρ·ε·εστη·κειplup act ind 3rd sg

παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαριστημιπαρ·ιστ(α)·^μιπαρισταμαιπαρ·ιστ(α)·μαι
2ndπαριστης, παριστηθαπαρ·ιστ(α)·^ς, παρ·ιστ(α)·^θα classicalπαριστασαιπαρ·ιστ(α)·σαι
3rdπαριστησιν[GNT], παριστησιπαρ·ιστ(α)·^σι(ν), παρ·ιστ(α)·^σι(ν)παρισταταιπαρ·ιστ(α)·ται
Pl1stπαρισταμενπαρ·ιστ(α)·μενπαρισταμεθαπαρ·ιστ(α)·μεθα
2ndπαριστατεπαρ·ιστ(α)·τεπαριστασθεπαρ·ιστ(α)·σθε
3rdπαριστασιν, παριστασιπαρ·ιστ(α)·ασι(ν)παριστανταιπαρ·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαριστωπαρ·ιστ(η)·ωπαριστωμαιπαρ·ιστ(η)·ωμαι
2ndπαριστῃςπαρ·ιστ(η)·ῃςπαριστῃπαρ·ιστ(η)·ῃ
3rdπαριστῃπαρ·ιστ(η)·ῃπαριστηταιπαρ·ιστ(η)·ηται
Pl1stπαριστωμενπαρ·ιστ(η)·ωμενπαριστωμεθαπαρ·ιστ(η)·ωμεθα
2ndπαριστητεπαρ·ιστ(η)·ητεπαριστησθεπαρ·ιστ(η)·ησθε
3rdπαριστωσιν, παριστωσιπαρ·ιστ(η)·ωσι(ν)παριστωνταιπαρ·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρισταιηνπαρ·ιστ(α)·ιηνπαρισταιμηνπαρ·ιστ(α)·ιμην
2ndπαρισταιηςπαρ·ιστ(α)·ιηςπαρισταιοπαρ·ιστ(α)·ιο
3rdπαρισταιηπαρ·ιστ(α)·ιηπαρισταιτοπαρ·ιστ(α)·ιτο
Pl1stπαρισταιημεν, παρισταιμενπαρ·ιστ(α)·ιημεν, παρ·ιστ(α)·ιμεν classicalπαρισταιμεθαπαρ·ιστ(α)·ιμεθα
2ndπαρισταιητε, παρισταιτεπαρ·ιστ(α)·ιητε, παρ·ιστ(α)·ιτε classicalπαρισταισθεπαρ·ιστ(α)·ισθε
3rdπαρισταιησαν, παρισταιενπαρ·ιστ(α)·ιησαν, παρ·ιστ(α)·ιεν classicalπαρισταιντοπαρ·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαριστηπαρ·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρισταθι, παρισταςπαρ·ιστ(α)·θι, παρ·ιστ(α)·ςπαριστασοπαρ·ιστ(α)·σο
3rdπαριστατωπαρ·ιστ(α)·τωπαριστασθω[LXX]παρ·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndπαριστατεπαρ·ιστ(α)·τεπαριστασθεπαρ·ιστ(α)·σθε
3rdπαριστατωσαν, παρισταντωνπαρ·ιστ(α)·τωσαν, παρ·ιστ(α)·ντων classicalπαριστασθωσαν, παριστασθωνπαρ·ιστ(α)·σθωσαν, παρ·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρισταναι​παρ·ιστ(α)·ναι, παρ·ιστ(α)·εναι​παριστασθαι[LXX]​παρ·ιστ(α)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαριστασαπαρισταςπαριστανπαρ·ιστ(α)·εσ·απαρ·ιστ(α)·[ντ]·ςπαρ·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accπαριστασανπαριστανταπαρ·ιστ(α)·εσ·ανπαρ·ιστ(α)·ντ·α
Datπαριστασῃπαρισταντιπαρ·ιστ(α)·εσ·ῃπαρ·ιστ(α)·ντ·ι
Genπαριστασηςπαρισταντοςπαρ·ιστ(α)·εσ·ηςπαρ·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocπαριστασαιπαρισταντεςπαριστανταπαρ·ιστ(α)·εσ·αιπαρ·ιστ(α)·ντ·εςπαρ·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accπαριστασαςπαριστανταςπαρ·ιστ(α)·εσ·αςπαρ·ιστ(α)·ντ·ας
Datπαριστασαιςπαριστασι, παριστασινπαρ·ιστ(α)·εσ·αιςπαρ·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genπαριστασωνπαρισταντωνπαρ·ιστ(α)·εσ·ωνπαρ·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρισταμενηπαρισταμενεπαρ·ιστ(α)·μεν·ηπαρ·ιστ(α)·μεν·ε
Nomπαρισταμενος[LXX]παρ·ιστ(α)·μεν·ος
Accπαρισταμενηνπαρισταμενονπαρ·ιστ(α)·μεν·ηνπαρ·ιστ(α)·μεν·ον
Datπαρισταμενῃπαρισταμενῳπαρ·ιστ(α)·μεν·ῃπαρ·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genπαρισταμενηςπαρισταμενουπαρ·ιστ(α)·μεν·ηςπαρ·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocπαρισταμεναιπαρισταμενοιπαρισταμεναπαρ·ιστ(α)·μεν·αιπαρ·ιστ(α)·μεν·οιπαρ·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accπαρισταμεναςπαρισταμενουςπαρ·ιστ(α)·μεν·αςπαρ·ιστ(α)·μεν·ους
Datπαρισταμεναιςπαρισταμενοιςπαρ·ιστ(α)·μεν·αιςπαρ·ιστ(α)·μεν·οις
Genπαρισταμενωνπαρισταμενωνπαρ·ιστ(α)·μεν·ωνπαρ·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαριστηνπαρ·ε·ιστ(α)·^νπαρισταμηνπαρ·ε·ιστ(α)·μην
2ndπαριστης, παριστησθαπαρ·ε·ιστ(α)·^ς, παρ·ε·ιστ(α)·^σθα classicalπαριστασοπαρ·ε·ιστ(α)·σο
3rdπαριστηπαρ·ε·ιστ(α)·^παριστατοπαρ·ε·ιστ(α)·το
Pl1stπαρισταμενπαρ·ε·ιστ(α)·μενπαρισταμεθαπαρ·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndπαριστατεπαρ·ε·ιστ(α)·τεπαριστασθεπαρ·ε·ιστ(α)·σθε
3rdπαριστασανπαρ·ε·ιστ(α)·σανπαρισταντοπαρ·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραστησω[LXX]παρα·στη·σωπαραστησομαι[LXX]παρα·στη·σομαι
2ndπαραστησειςπαρα·στη·σειςπαραστησῃ[GNT], παραστησει[GNT], παραστησεσαιπαρα·στη·σῃ, παρα·στη·σει classical, παρα·στη·σεσαι alt
3rdπαραστησει[GNT]παρα·στη·σειπαραστησεται[LXX]παρα·στη·σεται
Pl1stπαραστησομενπαρα·στη·σομενπαραστησομεθα[GNT]παρα·στη·σομεθα
2ndπαραστησετεπαρα·στη·σετεπαραστησεσθεπαρα·στη·σεσθε
3rdπαραστησουσιν, παραστησουσιπαρα·στη·σουσι(ν)παραστησονται[LXX]παρα·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραστησοιμιπαρα·στη·σοιμιπαραστησοιμηνπαρα·στη·σοιμην
2ndπαραστησοιςπαρα·στη·σοιςπαραστησοιοπαρα·στη·σοιο
3rdπαραστησοιπαρα·στη·σοιπαραστησοιτοπαρα·στη·σοιτο
Pl1stπαραστησοιμενπαρα·στη·σοιμενπαραστησοιμεθαπαρα·στη·σοιμεθα
2ndπαραστησοιτεπαρα·στη·σοιτεπαραστησοισθεπαρα·στη·σοισθε
3rdπαραστησοιενπαρα·στη·σοιενπαραστησοιντοπαρα·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραστησειν​παρα·στη·σειν​παραστησεσθαι​παρα·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραστησουσαπαραστησονπαρα·στη·σουσ·απαρα·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomπαραστησωνπαρα·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαραστησουσανπαραστησονταπαρα·στη·σουσ·ανπαρα·στη·σο[υ]ντ·α
Datπαραστησουσῃπαραστησοντιπαρα·στη·σουσ·ῃπαρα·στη·σο[υ]ντ·ι
Genπαραστησουσηςπαραστησοντοςπαρα·στη·σουσ·ηςπαρα·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαραστησουσαιπαραστησοντεςπαραστησονταπαρα·στη·σουσ·αιπαρα·στη·σο[υ]ντ·εςπαρα·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραστησουσαςπαραστησονταςπαρα·στη·σουσ·αςπαρα·στη·σο[υ]ντ·ας
Datπαραστησουσαιςπαραστησουσι, παραστησουσινπαρα·στη·σουσ·αιςπαρα·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαραστησουσωνπαραστησοντωνπαρα·στη·σουσ·ωνπαρα·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραστησομενηπαραστησομενεπαρα·στη·σομεν·ηπαρα·στη·σομεν·ε
Nomπαραστησομενοςπαρα·στη·σομεν·ος
Accπαραστησομενηνπαραστησομενονπαρα·στη·σομεν·ηνπαρα·στη·σομεν·ον
Datπαραστησομενῃπαραστησομενῳπαρα·στη·σομεν·ῃπαρα·στη·σομεν·ῳ
Genπαραστησομενηςπαραστησομενουπαρα·στη·σομεν·ηςπαρα·στη·σομεν·ου
PlVocπαραστησομεναιπαραστησομενοιπαραστησομεναπαρα·στη·σομεν·αιπαρα·στη·σομεν·οιπαρα·στη·σομεν·α
Nom
Accπαραστησομεναςπαραστησομενουςπαρα·στη·σομεν·αςπαρα·στη·σομεν·ους
Datπαραστησομεναιςπαραστησομενοιςπαρα·στη·σομεν·αιςπαρα·στη·σομεν·οις
Genπαραστησομενωνπαραστησομενωνπαρα·στη·σομεν·ωνπαρα·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεστησαπαρα·ε·στη·σαπαρεστησαμηνπαρα·ε·στη·σαμην
2ndπαρεστησαςπαρα·ε·στη·σαςπαρεστησωπαρα·ε·στη·σω
3rdπαρεστησεν[GNT][LXX], παρεστησεπαρα·ε·στη·σε(ν), παρα·ε·στη·σε(ν)παρεστησατοπαρα·ε·στη·σατο
Pl1stπαρεστησαμενπαρα·ε·στη·σαμενπαρεστησαμεθαπαρα·ε·στη·σαμεθα
2ndπαρεστησατε[GNT]παρα·ε·στη·σατεπαρεστησασθεπαρα·ε·στη·σασθε
3rdπαρεστησαν[GNT][LXX]παρα·ε·στη·σανπαρεστησαντοπαρα·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραστησω[LXX]παρα·στη·σωπαραστησωμαιπαρα·στη·σωμαι
2ndπαραστησῃςπαρα·στη·σῃςπαραστησῃ[GNT]παρα·στη·σῃ
3rdπαραστησῃ[GNT]παρα·στη·σῃπαραστησηταιπαρα·στη·σηται
Pl1stπαραστησωμεν[GNT]παρα·στη·σωμενπαραστησωμεθαπαρα·στη·σωμεθα
2ndπαραστησητεπαρα·στη·σητεπαραστησησθεπαρα·στη·σησθε
3rdπαραστησωσιν, παραστησωσιπαρα·στη·σωσι(ν)παραστησωνταιπαρα·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραστησαιμιπαρα·στη·σαιμιπαραστησαιμηνπαρα·στη·σαιμην
2ndπαραστησαις, παραστησειαςπαρα·στη·σαις, παρα·στη·σειας classicalπαραστησαιοπαρα·στη·σαιο
3rdπαραστησαι[GNT][LXX], παραστησειεπαρα·στη·σαι, παρα·στη·σειε classicalπαραστησαιτοπαρα·στη·σαιτο
Pl1stπαραστησαιμενπαρα·στη·σαιμενπαραστησαιμεθαπαρα·στη·σαιμεθα
2ndπαραστησαιτεπαρα·στη·σαιτεπαραστησαισθεπαρα·στη·σαισθε
3rdπαραστησαιεν, παραστησαισαν, παραστησειαν, παραστησειενπαρα·στη·σαιεν, παρα·στη·σαισαν alt, παρα·στη·σειαν classical, παρα·στη·σειεν classicalπαραστησαιντοπαρα·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραστησονπαρα·στη·σονπαραστησαι[GNT][LXX]παρα·στη·σαι
3rdπαραστησατωπαρα·στη·σατωπαραστησασθωπαρα·στη·σασθω
Pl1st
2ndπαραστησατε[GNT]παρα·στη·σατεπαραστησασθεπαρα·στη·σασθε
3rdπαραστησατωσαν, παραστησαντωνπαρα·στη·σατωσαν, παρα·στη·σαντων classicalπαραστησασθωσαν, παραστησασθωνπαρα·στη·σασθωσαν, παρα·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραστησαι[GNT][LXX]​παρα·στη·σαιπαραστησασθαι​παρα·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραστησασαπαραστησας[LXX]παραστησανπαρα·στη·σασ·απαρα·στη·σα[ντ]·ςπαρα·στη·σαν[τ]
Nom
Accπαραστησασανπαραστησανταπαρα·στη·σασ·ανπαρα·στη·σαντ·α
Datπαραστησασῃπαραστησαντιπαρα·στη·σασ·ῃπαρα·στη·σαντ·ι
Genπαραστησασηςπαραστησαντοςπαρα·στη·σασ·ηςπαρα·στη·σαντ·ος
PlVocπαραστησασαιπαραστησαντεςπαραστησανταπαρα·στη·σασ·αιπαρα·στη·σαντ·εςπαρα·στη·σαντ·α
Nom
Accπαραστησασαςπαραστησανταςπαρα·στη·σασ·αςπαρα·στη·σαντ·ας
Datπαραστησασαιςπαραστησασι, παραστησασινπαρα·στη·σασ·αιςπαρα·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαραστησασωνπαραστησαντωνπαρα·στη·σασ·ωνπαρα·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραστησαμενηπαραστησαμενεπαρα·στη·σαμεν·ηπαρα·στη·σαμεν·ε
Nomπαραστησαμενοςπαρα·στη·σαμεν·ος
Accπαραστησαμενηνπαραστησαμενονπαρα·στη·σαμεν·ηνπαρα·στη·σαμεν·ον
Datπαραστησαμενῃπαραστησαμενῳπαρα·στη·σαμεν·ῃπαρα·στη·σαμεν·ῳ
Genπαραστησαμενηςπαραστησαμενουπαρα·στη·σαμεν·ηςπαρα·στη·σαμεν·ου
PlVocπαραστησαμεναιπαραστησαμενοιπαραστησαμεναπαρα·στη·σαμεν·αιπαρα·στη·σαμεν·οιπαρα·στη·σαμεν·α
Nom
Accπαραστησαμεναςπαραστησαμενουςπαρα·στη·σαμεν·αςπαρα·στη·σαμεν·ους
Datπαραστησαμεναιςπαραστησαμενοιςπαρα·στη·σαμεν·αιςπαρα·στη·σαμεν·οις
Genπαραστησαμενωνπαραστησαμενωνπαρα·στη·σαμεν·ωνπαρα·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεστην[LXX]παρα·ε·στ(η)·^ν
2ndπαρεστης, παρεστησθαπαρα·ε·στ(η)·^ς, παρα·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdπαρεστη[GNT][LXX]παρα·ε·στ(η)·^
Pl1stπαρεστημενπαρα·ε·στ(η)·μεν
2ndπαρεστητεπαρα·ε·στ(η)·τε
3rdπαρεστησαν[GNT][LXX]παρα·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραστωπαρα·στ(η)·ω
2ndπαραστῃςπαρα·στ(η)·ῃς
3rdπαραστῃπαρα·στ(η)·ῃ
Pl1stπαραστωμενπαρα·στ(η)·ωμεν
2ndπαραστητε[GNT]παρα·στ(η)·ητε
3rdπαραστωσιν, παραστωσιπαρα·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρασταιηνπαρα·στ(α)·ιην
2ndπαρασταιηςπαρα·στ(α)·ιης
3rdπαρασταιηπαρα·στ(α)·ιη
Pl1stπαρασταιημεν, παρασταιμενπαρα·στ(α)·ιημεν, παρα·στ(α)·ιμεν classical
2ndπαρασταιητε, παρασταιτεπαρα·στ(α)·ιητε, παρα·στ(α)·ιτε classical
3rdπαρασταιησαν, παρασταιενπαρα·στ(α)·ιησαν, παρα·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραστηθι[LXX], παραστηςπαρα·στ(η)·θι, παρα·στ(η)·ς
3rdπαραστητωπαρα·στ(η)·τω
Pl1st
2ndπαραστητε[GNT]παρα·στ(η)·τε
3rdπαραστητωσαν, παρασταντωνπαρα·στ(η)·τωσαν, παρα·στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραστηναι[GNT][LXX]​παρα·στ(η)·ναι, παρα·στ(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραστασαπαραστας[LXX]παραστανπαρα·στ(α)·εσ·απαρα·στ(α)·[ντ]·ςπαρα·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accπαραστασανπαραστανταπαρα·στ(α)·εσ·ανπαρα·στ(α)·ντ·α
Datπαραστασῃπαρασταντιπαρα·στ(α)·εσ·ῃπαρα·στ(α)·ντ·ι
Genπαραστασηςπαρασταντοςπαρα·στ(α)·εσ·ηςπαρα·στ(α)·ντ·ος
PlVocπαραστασαιπαρασταντες[LXX]παραστανταπαρα·στ(α)·εσ·αιπαρα·στ(α)·ντ·εςπαρα·στ(α)·ντ·α
Nom
Accπαραστασαςπαραστανταςπαρα·στ(α)·εσ·αςπαρα·στ(α)·ντ·ας
Datπαραστασαιςπαραστασι, παραστασιν[LXX]παρα·στ(α)·εσ·αιςπαρα·στ(α)·[ντ]·σι(ν), παρα·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genπαραστασωνπαρασταντωνπαρα·στ(α)·εσ·ωνπαρα·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεστηκα, παρεστααπαρ·εστη·κα, παρ·εστ(α)·[κ]α
2ndπαρεστηκας, παρεσταας, παρεστηκες, παρεσταςπαρ·εστη·κας, παρ·εστ(α)·[κ]ας, παρ·εστη·κες alt, παρ·εστ(α)·[κ]ες alt
3rdπαρεστηκεν[GNT][LXX], παρεστηκε, παρεσταπαρ·εστη·κε(ν), παρ·εστη·κε(ν), παρ·εστ(α)·[κ]ε(ν)
Pl1stπαρεστηκαμεν, παρεστααμενπαρ·εστη·καμεν, παρ·εστ(α)·[κ]αμεν
2ndπαρεστηκατε, παρεσταατεπαρ·εστη·κατε, παρ·εστ(α)·[κ]ατε
3rdπαρεστηκασιν[LXX], παρεσταασιν, παρεστηκασι, παρεσταασι, παρεστηκαν[LXX], παρεσταανπαρ·εστη·κασι(ν), παρ·εστη·κασι(ν), παρ·εστ(α)·[κ]ασι(ν), παρ·εστη·καν alt, παρ·εστ(α)·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεστω, παρεστηκωπαρ·εστ(α)·[κ]ω, παρ·εστη·κω
2ndπαρεστηκῃς, παρεστᾳςπαρ·εστη·κῃς, παρ·εστ(α)·[κ]ῃς
3rdπαρεστηκῃ, παρεστᾳπαρ·εστη·κῃ, παρ·εστ(α)·[κ]ῃ
Pl1stπαρεστωμεν, παρεστηκωμενπαρ·εστ(α)·[κ]ωμεν, παρ·εστη·κωμεν
2ndπαρεστηκητε, παρεστατεπαρ·εστη·κητε, παρ·εστ(α)·[κ]ητε
3rdπαρεστωσιν[GNT], παρεστηκωσιν, παρεστωσι, παρεστηκωσιπαρ·εστ(α)·[κ]ωσι(ν), παρ·εστ(α)·[κ]ωσι(ν), παρ·εστη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεστῳμι, παρεστηκοιμι, παρεστῳην, παρεστηκοιηνπαρ·εστ(α)·[κ]οιμι, παρ·εστη·κοιμι, παρ·εστ(α)·[κ]οιην classical, παρ·εστη·κοιην classical
2ndπαρεστῳς, παρεστηκοις, παρεστῳης, παρεστηκοιηςπαρ·εστ(α)·[κ]οις, παρ·εστη·κοις, παρ·εστ(α)·[κ]οιης classical, παρ·εστη·κοιης classical
3rdπαρεστῳ, παρεστηκοι, παρεστῳη, παρεστηκοιηπαρ·εστ(α)·[κ]οι, παρ·εστη·κοι, παρ·εστ(α)·[κ]οιη classical, παρ·εστη·κοιη classical
Pl1stπαρεστῳμεν, παρεστηκοιμενπαρ·εστ(α)·[κ]οιμεν, παρ·εστη·κοιμεν
2ndπαρεστῳτε, παρεστηκοιτεπαρ·εστ(α)·[κ]οιτε, παρ·εστη·κοιτε
3rdπαρεστῳεν, παρεστηκοιενπαρ·εστ(α)·[κ]οιεν, παρ·εστη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρεστηκε, παρεσταπαρ·εστη·κε, παρ·εστ(α)·[κ]ε
3rdπαρεστηκετω, παρεστατωπαρ·εστη·κετω, παρ·εστ(α)·[κ]ετω
Pl1st
2ndπαρεστηκετε, παρεστατεπαρ·εστη·κετε, παρ·εστ(α)·[κ]ετε
3rdπαρεστηκετωσαν, παρεστατωσανπαρ·εστη·κετωσαν, παρ·εστ(α)·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεστηκεναι[LXX], παρεσταναι[LXX]​παρ·εστη·κεναι, παρ·εστ(α)·[κ]εναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεστωσα, παρεστηκυια[LXX]παρεστος, παρεστηκοςπαρ·εστ(α)·[κ]οσ·α, παρ·εστη·κυι·αirreg. παρ·εστ[α]·[κ]ο[τ]·ς (instead of παρ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·ς > παρεστως), παρ·εστη·κο[τ]·ς
Nomπαρεστως, παρεστηκως[GNT][LXX]παρ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·^ς, παρ·εστη·κο[τ]·^ς
Accπαρεστωσαν, παρεστηκυιανπαρεστωτα[GNT], παρεστηκοταπαρ·εστ(α)·[κ]οσ·αν, παρ·εστη·κυι·ανπαρ·εστ(α)·[κ]οτ·α, παρ·εστη·κοτ·α
Datπαρεστωσῃ, παρεστηκυιᾳπαρεστωτι, παρεστηκοτιπαρ·εστ(α)·[κ]οσ·ῃ, παρ·εστη·κυι·ᾳπαρ·εστ(α)·[κ]οτ·ι, παρ·εστη·κοτ·ι
Genπαρεστωσης, παρεστηκυιαςπαρεστωτος, παρεστηκοτος[LXX]παρ·εστ(α)·[κ]οσ·ης, παρ·εστη·κυι·αςπαρ·εστ(α)·[κ]οτ·ος, παρ·εστη·κοτ·ος
PlVocπαρεστωσαι, παρεστηκυιαι[LXX]παρεστωτες[GNT][LXX], παρεστηκοτες[LXX]παρεστωτα[GNT], παρεστηκοταπαρ·εστ(α)·[κ]οσ·αι, παρ·εστη·κυι·αιπαρ·εστ(α)·[κ]οτ·ες, παρ·εστη·κοτ·εςπαρ·εστ(α)·[κ]οτ·α, παρ·εστη·κοτ·α
Nom
Accπαρεστωσης, παρεστηκυιαςπαρεστωτας[LXX], παρεστηκοτας[LXX]παρ·εστ(α)·[κ]οσ·ης, παρ·εστη·κυι·αςπαρ·εστ(α)·[κ]οτ·ας, παρ·εστη·κοτ·ας
Datπαρεστωσαις, παρεστηκυιαιςπαρεστωσι, παρεστηκοσι, παρεστωσιν[GNT], παρεστηκοσιν[GNT][LXX]παρ·εστ(α)·[κ]οσ·αις, παρ·εστη·κυι·αιςπαρ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·σι(ν), παρ·εστη·κο[τ]·σι(ν), παρ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·σι(ν), παρ·εστη·κο[τ]·σι(ν)
Genπαρεστωσων, παρεστηκυιωνπαρεστωτων, παρεστηκοτων[GNT][LXX]παρ·εστ(α)·[κ]οσ·ων, παρ·εστη·κυι·ωνπαρ·εστ(α)·[κ]οτ·ων, παρ·εστη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρειστηκειν, παρειστᾳν, παρειστηκη, παρεισταπαρ·ε·εστη·κειν, παρ·ε·εστ(α)·[κ]ειν, παρ·ε·εστη·κη classical, παρ·ε·εστ(α)·[κ]η classical
2ndπαρειστηκεις, παρειστᾳς, παρειστηκης, παρεισταςπαρ·ε·εστη·κεις, παρ·ε·εστ(α)·[κ]εις, παρ·ε·εστη·κης classical, παρ·ε·εστ(α)·[κ]ης classical
3rdπαρειστηκει[LXX], παρειστᾳπαρ·ε·εστη·κει, παρ·ε·εστ(α)·[κ]ει
Pl1stπαρειστηκειμεν, παρειστᾳμεν, παρειστηκεμεν, παρεισταμενπαρ·ε·εστη·κειμεν, παρ·ε·εστ(α)·[κ]ειμεν, παρ·ε·εστη·κεμεν classical, παρ·ε·εστ(α)·[κ]εμεν classical
2ndπαρειστηκειτε, παρειστᾳτε, παρειστηκετε, παρειστατεπαρ·ε·εστη·κειτε, παρ·ε·εστ(α)·[κ]ειτε, παρ·ε·εστη·κετε classical, παρ·ε·εστ(α)·[κ]ετε classical
3rdπαρειστηκεισαν[GNT][LXX], παρειστᾳσαν, παρειστηκεσαν, παρειστασανπαρ·ε·εστη·κεισαν, παρ·ε·εστ(α)·[κ]εισαν, παρ·ε·εστη·κεσαν classical, παρ·ε·εστ(α)·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεστηκειν, παρεστᾳν, παρεστηκη, παρεσταπαρ·[ε]·εστη·κειν, παρ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειν, παρ·[ε]·εστη·κη classical, παρ·[ε]·εστ(α)·[κ]η classical
2ndπαρεστηκεις, παρεστᾳς, παρεστηκης, παρεσταςπαρ·[ε]·εστη·κεις, παρ·[ε]·εστ(α)·[κ]εις, παρ·[ε]·εστη·κης classical, παρ·[ε]·εστ(α)·[κ]ης classical
3rdπαρεστηκει, παρεστᾳπαρ·[ε]·εστη·κει, παρ·[ε]·εστ(α)·[κ]ει
Pl1stπαρεστηκειμεν, παρεστᾳμεν, παρεστηκεμεν, παρεσταμενπαρ·[ε]·εστη·κειμεν, παρ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειμεν, παρ·[ε]·εστη·κεμεν classical, παρ·[ε]·εστ(α)·[κ]εμεν classical
2ndπαρεστηκειτε, παρεστᾳτε, παρεστηκετε, παρεστατεπαρ·[ε]·εστη·κειτε, παρ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειτε, παρ·[ε]·εστη·κετε classical, παρ·[ε]·εστ(α)·[κ]ετε classical
3rdπαρεστηκεισαν, παρεστᾳσαν, παρεστηκεσαν, παρεστασανπαρ·[ε]·εστη·κεισαν, παρ·[ε]·εστ(α)·[κ]εισαν, παρ·[ε]·εστη·κεσαν classical, παρ·[ε]·εστ(α)·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-May-2020 13:38:38 EDT