παρεδρευω • PAREDREUW • paredreuō

Search: παρεδρευει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρεδρευει; παρεδρευειπαρεδρεύωπαρ·εδρευ·ει; παρ·εδρευ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρεδρευειπαρεδρεύωπαρ·εδρευ·ειpres act ind 3rd sg
παρεδρευειπαρεδρεύωπαρ·εδρευ·ειpres mp ind 2nd sg classical

παρ·εδρεύω (παρ+εδρευ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεδρευωπαρ·εδρευ·ωπαρεδρευομαιπαρ·εδρευ·ομαι
2ndπαρεδρευειςπαρ·εδρευ·ειςπαρεδρευῃ, παρεδρευει[LXX], παρεδρευεσαιπαρ·εδρευ·ῃ, παρ·εδρευ·ει classical, παρ·εδρευ·εσαι alt
3rdπαρεδρευει[LXX]παρ·εδρευ·ειπαρεδρευεταιπαρ·εδρευ·εται
Pl1stπαρεδρευομενπαρ·εδρευ·ομενπαρεδρευομεθαπαρ·εδρευ·ομεθα
2ndπαρεδρευετεπαρ·εδρευ·ετεπαρεδρευεσθεπαρ·εδρευ·εσθε
3rdπαρεδρευουσιν, παρεδρευουσιπαρ·εδρευ·ουσι(ν)παρεδρευονταιπαρ·εδρευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεδρευωπαρ·εδρευ·ωπαρεδρευωμαιπαρ·εδρευ·ωμαι
2ndπαρεδρευῃςπαρ·εδρευ·ῃςπαρεδρευῃπαρ·εδρευ·ῃ
3rdπαρεδρευῃπαρ·εδρευ·ῃπαρεδρευηταιπαρ·εδρευ·ηται
Pl1stπαρεδρευωμενπαρ·εδρευ·ωμενπαρεδρευωμεθαπαρ·εδρευ·ωμεθα
2ndπαρεδρευητεπαρ·εδρευ·ητεπαρεδρευησθεπαρ·εδρευ·ησθε
3rdπαρεδρευωσιν, παρεδρευωσιπαρ·εδρευ·ωσι(ν)παρεδρευωνταιπαρ·εδρευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεδρευοιμιπαρ·εδρευ·οιμιπαρεδρευοιμηνπαρ·εδρευ·οιμην
2ndπαρεδρευοιςπαρ·εδρευ·οιςπαρεδρευοιοπαρ·εδρευ·οιο
3rdπαρεδρευοιπαρ·εδρευ·οιπαρεδρευοιτοπαρ·εδρευ·οιτο
Pl1stπαρεδρευοιμενπαρ·εδρευ·οιμενπαρεδρευοιμεθαπαρ·εδρευ·οιμεθα
2ndπαρεδρευοιτεπαρ·εδρευ·οιτεπαρεδρευοισθεπαρ·εδρευ·οισθε
3rdπαρεδρευοιεν, παρεδρευοισανπαρ·εδρευ·οιεν, παρ·εδρευ·οισαν altπαρεδρευοιντοπαρ·εδρευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρεδρευεπαρ·εδρευ·επαρεδρευουπαρ·εδρευ·ου
3rdπαρεδρευετωπαρ·εδρευ·ετωπαρεδρευεσθωπαρ·εδρευ·εσθω
Pl1st
2ndπαρεδρευετεπαρ·εδρευ·ετεπαρεδρευεσθεπαρ·εδρευ·εσθε
3rdπαρεδρευετωσαν, παρεδρευοντωνπαρ·εδρευ·ετωσαν, παρ·εδρευ·οντων classicalπαρεδρευεσθωσαν, παρεδρευεσθωνπαρ·εδρευ·εσθωσαν, παρ·εδρευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεδρευειν​παρ·εδρευ·ειν​παρεδρευεσθαι​παρ·εδρευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεδρευουσαπαρεδρευονπαρ·εδρευ·ουσ·απαρ·εδρευ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρεδρευωνπαρ·εδρευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρεδρευουσανπαρεδρευονταπαρ·εδρευ·ουσ·ανπαρ·εδρευ·ο[υ]ντ·α
Datπαρεδρευουσῃπαρεδρευοντιπαρ·εδρευ·ουσ·ῃπαρ·εδρευ·ο[υ]ντ·ι
Genπαρεδρευουσηςπαρεδρευοντοςπαρ·εδρευ·ουσ·ηςπαρ·εδρευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρεδρευουσαιπαρεδρευοντες[GNT]παρεδρευονταπαρ·εδρευ·ουσ·αιπαρ·εδρευ·ο[υ]ντ·εςπαρ·εδρευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρεδρευουσαςπαρεδρευονταςπαρ·εδρευ·ουσ·αςπαρ·εδρευ·ο[υ]ντ·ας
Datπαρεδρευουσαιςπαρεδρευουσι, παρεδρευουσινπαρ·εδρευ·ουσ·αιςπαρ·εδρευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρεδρευουσωνπαρεδρευοντωνπαρ·εδρευ·ουσ·ωνπαρ·εδρευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεδρευομενηπαρεδρευομενεπαρ·εδρευ·ομεν·ηπαρ·εδρευ·ομεν·ε
Nomπαρεδρευομενοςπαρ·εδρευ·ομεν·ος
Accπαρεδρευομενηνπαρεδρευομενονπαρ·εδρευ·ομεν·ηνπαρ·εδρευ·ομεν·ον
Datπαρεδρευομενῃπαρεδρευομενῳπαρ·εδρευ·ομεν·ῃπαρ·εδρευ·ομεν·ῳ
Genπαρεδρευομενηςπαρεδρευομενουπαρ·εδρευ·ομεν·ηςπαρ·εδρευ·ομεν·ου
PlVocπαρεδρευομεναιπαρεδρευομενοιπαρεδρευομεναπαρ·εδρευ·ομεν·αιπαρ·εδρευ·ομεν·οιπαρ·εδρευ·ομεν·α
Nom
Accπαρεδρευομεναςπαρεδρευομενουςπαρ·εδρευ·ομεν·αςπαρ·εδρευ·ομεν·ους
Datπαρεδρευομεναιςπαρεδρευομενοιςπαρ·εδρευ·ομεν·αιςπαρ·εδρευ·ομεν·οις
Genπαρεδρευομενωνπαρεδρευομενωνπαρ·εδρευ·ομεν·ωνπαρ·εδρευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηδρευονπαρ·ε·εδρευ·ονπαρηδρευομηνπαρ·ε·εδρευ·ομην
2ndπαρηδρευεςπαρ·ε·εδρευ·εςπαρηδρευουπαρ·ε·εδρευ·ου
3rdπαρηδρευεν, παρηδρευεπαρ·ε·εδρευ·ε(ν)παρηδρευετοπαρ·ε·εδρευ·ετο
Pl1stπαρηδρευομενπαρ·ε·εδρευ·ομενπαρηδρευομεθαπαρ·ε·εδρευ·ομεθα
2ndπαρηδρευετεπαρ·ε·εδρευ·ετεπαρηδρευεσθεπαρ·ε·εδρευ·εσθε
3rdπαρηδρευον, παρηδρευοσανπαρ·ε·εδρευ·ον, παρ·ε·εδρευ·οσαν altπαρηδρευοντοπαρ·ε·εδρευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 17:53:50 EST