παρατηρεω • PARATHREW • paratēreō

Search: παρατηρεισθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρατηρεισθε; παρατηρεισθεπαρατηρέωπαρα·τηρ(ε)·εσθε; παρα·τηρ(ε)·εσθεpres mp imp 2nd pl; pres mp ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρατηρεισθεπαρατηρέωπαρα·τηρ(ε)·εσθεpres mp imp 2nd pl
παρατηρεισθεπαρατηρέωπαρα·τηρ(ε)·εσθεpres mp ind 2nd pl

παρα·τηρέω (παρα+τηρ(ε)-, παρα+τηρη·σ-, παρα+τηρη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατηρωπαρα·τηρ(ε)·ωπαρατηρουμαιπαρα·τηρ(ε)·ομαι
2ndπαρατηρειςπαρα·τηρ(ε)·ειςπαρατηρῃ, παρατηρει, παρατηρεισαιπαρα·τηρ(ε)·ῃ, παρα·τηρ(ε)·ει classical, παρα·τηρ(ε)·εσαι alt
3rdπαρατηρειπαρα·τηρ(ε)·ειπαρατηρειταιπαρα·τηρ(ε)·εται
Pl1stπαρατηρουμενπαρα·τηρ(ε)·ομενπαρατηρουμεθαπαρα·τηρ(ε)·ομεθα
2ndπαρατηρειτεπαρα·τηρ(ε)·ετεπαρατηρεισθε[GNT]παρα·τηρ(ε)·εσθε
3rdπαρατηρουσιν, παρατηρουσιπαρα·τηρ(ε)·ουσι(ν)παρατηρουνταιπαρα·τηρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατηρωπαρα·τηρ(ε)·ωπαρατηρωμαιπαρα·τηρ(ε)·ωμαι
2ndπαρατηρῃςπαρα·τηρ(ε)·ῃςπαρατηρῃπαρα·τηρ(ε)·ῃ
3rdπαρατηρῃπαρα·τηρ(ε)·ῃπαρατηρηταιπαρα·τηρ(ε)·ηται
Pl1stπαρατηρωμενπαρα·τηρ(ε)·ωμενπαρατηρωμεθαπαρα·τηρ(ε)·ωμεθα
2ndπαρατηρητεπαρα·τηρ(ε)·ητεπαρατηρησθεπαρα·τηρ(ε)·ησθε
3rdπαρατηρωσιν, παρατηρωσιπαρα·τηρ(ε)·ωσι(ν)παρατηρωνταιπαρα·τηρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατηροιμιπαρα·τηρ(ε)·οιμιπαρατηροιμηνπαρα·τηρ(ε)·οιμην
2ndπαρατηροιςπαρα·τηρ(ε)·οιςπαρατηροιοπαρα·τηρ(ε)·οιο
3rdπαρατηροιπαρα·τηρ(ε)·οιπαρατηροιτοπαρα·τηρ(ε)·οιτο
Pl1stπαρατηροιμενπαρα·τηρ(ε)·οιμενπαρατηροιμεθαπαρα·τηρ(ε)·οιμεθα
2ndπαρατηροιτεπαρα·τηρ(ε)·οιτεπαρατηροισθεπαρα·τηρ(ε)·οισθε
3rdπαρατηροιεν, παρατηροισανπαρα·τηρ(ε)·οιεν, παρα·τηρ(ε)·οισαν altπαρατηροιντοπαρα·τηρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρατηρειπαρα·τηρ(ε)·επαρατηρουπαρα·τηρ(ε)·ου
3rdπαρατηρειτωπαρα·τηρ(ε)·ετωπαρατηρεισθωπαρα·τηρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπαρατηρειτεπαρα·τηρ(ε)·ετεπαρατηρεισθε[GNT]παρα·τηρ(ε)·εσθε
3rdπαρατηρειτωσαν, παρατηρουντωνπαρα·τηρ(ε)·ετωσαν, παρα·τηρ(ε)·οντων classicalπαρατηρεισθωσαν, παρατηρεισθωνπαρα·τηρ(ε)·εσθωσαν, παρα·τηρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρατηρειν[LXX]​παρα·τηρ(ε)·εινπαρατηρεισθαι​παρα·τηρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατηρουσαπαρατηρουνπαρα·τηρ(ε)·ουσ·απαρα·τηρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρατηρωνπαρα·τηρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρατηρουσανπαρατηρουνταπαρα·τηρ(ε)·ουσ·ανπαρα·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπαρατηρουσῃπαρατηρουντιπαρα·τηρ(ε)·ουσ·ῃπαρα·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπαρατηρουσηςπαρατηρουντοςπαρα·τηρ(ε)·ουσ·ηςπαρα·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρατηρουσαιπαρατηρουντες[LXX]παρατηρουνταπαρα·τηρ(ε)·ουσ·αιπαρα·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·εςπαρα·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρατηρουσαςπαρατηρουνταςπαρα·τηρ(ε)·ουσ·αςπαρα·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπαρατηρουσαιςπαρατηρουσι, παρατηρουσινπαρα·τηρ(ε)·ουσ·αιςπαρα·τηρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρατηρουσωνπαρατηρουντωνπαρα·τηρ(ε)·ουσ·ωνπαρα·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατηρουμενηπαρατηρουμενεπαρα·τηρ(ε)·ομεν·ηπαρα·τηρ(ε)·ομεν·ε
Nomπαρατηρουμενοςπαρα·τηρ(ε)·ομεν·ος
Accπαρατηρουμενηνπαρατηρουμενονπαρα·τηρ(ε)·ομεν·ηνπαρα·τηρ(ε)·ομεν·ον
Datπαρατηρουμενῃπαρατηρουμενῳπαρα·τηρ(ε)·ομεν·ῃπαρα·τηρ(ε)·ομεν·ῳ
Genπαρατηρουμενηςπαρατηρουμενουπαρα·τηρ(ε)·ομεν·ηςπαρα·τηρ(ε)·ομεν·ου
PlVocπαρατηρουμεναιπαρατηρουμενοι[GNT]παρατηρουμεναπαρα·τηρ(ε)·ομεν·αιπαρα·τηρ(ε)·ομεν·οιπαρα·τηρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπαρατηρουμεναςπαρατηρουμενουςπαρα·τηρ(ε)·ομεν·αςπαρα·τηρ(ε)·ομεν·ους
Datπαρατηρουμεναιςπαρατηρουμενοιςπαρα·τηρ(ε)·ομεν·αιςπαρα·τηρ(ε)·ομεν·οις
Genπαρατηρουμενωνπαρατηρουμενωνπαρα·τηρ(ε)·ομεν·ωνπαρα·τηρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρετηρουν[GNT]παρα·ε·τηρ(ε)·ονπαρετηρουμηνπαρα·ε·τηρ(ε)·ομην
2ndπαρετηρειςπαρα·ε·τηρ(ε)·εςπαρετηρουπαρα·ε·τηρ(ε)·ου
3rdπαρετηρειπαρα·ε·τηρ(ε)·επαρετηρειτοπαρα·ε·τηρ(ε)·ετο
Pl1stπαρετηρουμενπαρα·ε·τηρ(ε)·ομενπαρετηρουμεθαπαρα·ε·τηρ(ε)·ομεθα
2ndπαρετηρειτεπαρα·ε·τηρ(ε)·ετεπαρετηρεισθεπαρα·ε·τηρ(ε)·εσθε
3rdπαρετηρουν[GNT], παρετηρουσαν[LXX]παρα·ε·τηρ(ε)·ον, παρα·ε·τηρ(ε)·οσαν altπαρετηρουντο[GNT]παρα·ε·τηρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατηρησωπαρα·τηρη·σωπαρατηρησομαιπαρα·τηρη·σομαι
2ndπαρατηρησειςπαρα·τηρη·σειςπαρατηρησῃ[LXX], παρατηρησει, παρατηρησεσαιπαρα·τηρη·σῃ, παρα·τηρη·σει classical, παρα·τηρη·σεσαι alt
3rdπαρατηρησειπαρα·τηρη·σειπαρατηρησεται[LXX]παρα·τηρη·σεται
Pl1stπαρατηρησομενπαρα·τηρη·σομενπαρατηρησομεθαπαρα·τηρη·σομεθα
2ndπαρατηρησετεπαρα·τηρη·σετεπαρατηρησεσθεπαρα·τηρη·σεσθε
3rdπαρατηρησουσιν, παρατηρησουσιπαρα·τηρη·σουσι(ν)παρατηρησονταιπαρα·τηρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατηρησοιμιπαρα·τηρη·σοιμιπαρατηρησοιμηνπαρα·τηρη·σοιμην
2ndπαρατηρησοιςπαρα·τηρη·σοιςπαρατηρησοιοπαρα·τηρη·σοιο
3rdπαρατηρησοιπαρα·τηρη·σοιπαρατηρησοιτοπαρα·τηρη·σοιτο
Pl1stπαρατηρησοιμενπαρα·τηρη·σοιμενπαρατηρησοιμεθαπαρα·τηρη·σοιμεθα
2ndπαρατηρησοιτεπαρα·τηρη·σοιτεπαρατηρησοισθεπαρα·τηρη·σοισθε
3rdπαρατηρησοιενπαρα·τηρη·σοιενπαρατηρησοιντοπαρα·τηρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρατηρησειν​παρα·τηρη·σειν​παρατηρησεσθαι​παρα·τηρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατηρησουσαπαρατηρησονπαρα·τηρη·σουσ·απαρα·τηρη·σο[υ]ν[τ]
Nomπαρατηρησωνπαρα·τηρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαρατηρησουσανπαρατηρησονταπαρα·τηρη·σουσ·ανπαρα·τηρη·σο[υ]ντ·α
Datπαρατηρησουσῃπαρατηρησοντιπαρα·τηρη·σουσ·ῃπαρα·τηρη·σο[υ]ντ·ι
Genπαρατηρησουσηςπαρατηρησοντοςπαρα·τηρη·σουσ·ηςπαρα·τηρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαρατηρησουσαιπαρατηρησοντεςπαρατηρησονταπαρα·τηρη·σουσ·αιπαρα·τηρη·σο[υ]ντ·εςπαρα·τηρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρατηρησουσαςπαρατηρησονταςπαρα·τηρη·σουσ·αςπαρα·τηρη·σο[υ]ντ·ας
Datπαρατηρησουσαιςπαρατηρησουσι, παρατηρησουσινπαρα·τηρη·σουσ·αιςπαρα·τηρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαρατηρησουσωνπαρατηρησοντωνπαρα·τηρη·σουσ·ωνπαρα·τηρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατηρησομενηπαρατηρησομενεπαρα·τηρη·σομεν·ηπαρα·τηρη·σομεν·ε
Nomπαρατηρησομενοςπαρα·τηρη·σομεν·ος
Accπαρατηρησομενηνπαρατηρησομενονπαρα·τηρη·σομεν·ηνπαρα·τηρη·σομεν·ον
Datπαρατηρησομενῃπαρατηρησομενῳπαρα·τηρη·σομεν·ῃπαρα·τηρη·σομεν·ῳ
Genπαρατηρησομενηςπαρατηρησομενουπαρα·τηρη·σομεν·ηςπαρα·τηρη·σομεν·ου
PlVocπαρατηρησομεναιπαρατηρησομενοιπαρατηρησομεναπαρα·τηρη·σομεν·αιπαρα·τηρη·σομεν·οιπαρα·τηρη·σομεν·α
Nom
Accπαρατηρησομεναςπαρατηρησομενουςπαρα·τηρη·σομεν·αςπαρα·τηρη·σομεν·ους
Datπαρατηρησομεναιςπαρατηρησομενοιςπαρα·τηρη·σομεν·αιςπαρα·τηρη·σομεν·οις
Genπαρατηρησομενωνπαρατηρησομενωνπαρα·τηρη·σομεν·ωνπαρα·τηρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρετηρησαπαρα·ε·τηρη·σαπαρετηρησαμηνπαρα·ε·τηρη·σαμην
2ndπαρετηρησαςπαρα·ε·τηρη·σαςπαρετηρησωπαρα·ε·τηρη·σω
3rdπαρετηρησεν, παρετηρησεπαρα·ε·τηρη·σε(ν)παρετηρησατοπαρα·ε·τηρη·σατο
Pl1stπαρετηρησαμενπαρα·ε·τηρη·σαμενπαρετηρησαμεθαπαρα·ε·τηρη·σαμεθα
2ndπαρετηρησατεπαρα·ε·τηρη·σατεπαρετηρησασθεπαρα·ε·τηρη·σασθε
3rdπαρετηρησαν[LXX]παρα·ε·τηρη·σανπαρετηρησαντοπαρα·ε·τηρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατηρησωπαρα·τηρη·σωπαρατηρησωμαιπαρα·τηρη·σωμαι
2ndπαρατηρησῃςπαρα·τηρη·σῃςπαρατηρησῃ[LXX]παρα·τηρη·σῃ
3rdπαρατηρησῃ[LXX]παρα·τηρη·σῃπαρατηρησηταιπαρα·τηρη·σηται
Pl1stπαρατηρησωμενπαρα·τηρη·σωμενπαρατηρησωμεθαπαρα·τηρη·σωμεθα
2ndπαρατηρησητεπαρα·τηρη·σητεπαρατηρησησθεπαρα·τηρη·σησθε
3rdπαρατηρησωσιν, παρατηρησωσιπαρα·τηρη·σωσι(ν)παρατηρησωνταιπαρα·τηρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατηρησαιμιπαρα·τηρη·σαιμιπαρατηρησαιμηνπαρα·τηρη·σαιμην
2ndπαρατηρησαις, παρατηρησειαςπαρα·τηρη·σαις, παρα·τηρη·σειας classicalπαρατηρησαιοπαρα·τηρη·σαιο
3rdπαρατηρησαι, παρατηρησειεπαρα·τηρη·σαι, παρα·τηρη·σειε classicalπαρατηρησαιτοπαρα·τηρη·σαιτο
Pl1stπαρατηρησαιμενπαρα·τηρη·σαιμενπαρατηρησαιμεθαπαρα·τηρη·σαιμεθα
2ndπαρατηρησαιτεπαρα·τηρη·σαιτεπαρατηρησαισθεπαρα·τηρη·σαισθε
3rdπαρατηρησαιεν, παρατηρησαισαν, παρατηρησειαν, παρατηρησειενπαρα·τηρη·σαιεν, παρα·τηρη·σαισαν alt, παρα·τηρη·σειαν classical, παρα·τηρη·σειεν classicalπαρατηρησαιντοπαρα·τηρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρατηρησονπαρα·τηρη·σονπαρατηρησαιπαρα·τηρη·σαι
3rdπαρατηρησατωπαρα·τηρη·σατωπαρατηρησασθωπαρα·τηρη·σασθω
Pl1st
2ndπαρατηρησατεπαρα·τηρη·σατεπαρατηρησασθεπαρα·τηρη·σασθε
3rdπαρατηρησατωσαν, παρατηρησαντωνπαρα·τηρη·σατωσαν, παρα·τηρη·σαντων classicalπαρατηρησασθωσαν, παρατηρησασθωνπαρα·τηρη·σασθωσαν, παρα·τηρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρατηρησαι​παρα·τηρη·σαι​παρατηρησασθαι​παρα·τηρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατηρησασαπαρατηρησαςπαρατηρησανπαρα·τηρη·σασ·απαρα·τηρη·σα[ντ]·ςπαρα·τηρη·σαν[τ]
Nom
Accπαρατηρησασανπαρατηρησανταπαρα·τηρη·σασ·ανπαρα·τηρη·σαντ·α
Datπαρατηρησασῃπαρατηρησαντιπαρα·τηρη·σασ·ῃπαρα·τηρη·σαντ·ι
Genπαρατηρησασηςπαρατηρησαντοςπαρα·τηρη·σασ·ηςπαρα·τηρη·σαντ·ος
PlVocπαρατηρησασαιπαρατηρησαντες[GNT]παρατηρησανταπαρα·τηρη·σασ·αιπαρα·τηρη·σαντ·εςπαρα·τηρη·σαντ·α
Nom
Accπαρατηρησασαςπαρατηρησανταςπαρα·τηρη·σασ·αςπαρα·τηρη·σαντ·ας
Datπαρατηρησασαιςπαρατηρησασι, παρατηρησασινπαρα·τηρη·σασ·αιςπαρα·τηρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαρατηρησασωνπαρατηρησαντωνπαρα·τηρη·σασ·ωνπαρα·τηρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατηρησαμενηπαρατηρησαμενεπαρα·τηρη·σαμεν·ηπαρα·τηρη·σαμεν·ε
Nomπαρατηρησαμενοςπαρα·τηρη·σαμεν·ος
Accπαρατηρησαμενηνπαρατηρησαμενονπαρα·τηρη·σαμεν·ηνπαρα·τηρη·σαμεν·ον
Datπαρατηρησαμενῃπαρατηρησαμενῳπαρα·τηρη·σαμεν·ῃπαρα·τηρη·σαμεν·ῳ
Genπαρατηρησαμενηςπαρατηρησαμενουπαρα·τηρη·σαμεν·ηςπαρα·τηρη·σαμεν·ου
PlVocπαρατηρησαμεναιπαρατηρησαμενοιπαρατηρησαμεναπαρα·τηρη·σαμεν·αιπαρα·τηρη·σαμεν·οιπαρα·τηρη·σαμεν·α
Nom
Accπαρατηρησαμεναςπαρατηρησαμενουςπαρα·τηρη·σαμεν·αςπαρα·τηρη·σαμεν·ους
Datπαρατηρησαμεναιςπαρατηρησαμενοιςπαρα·τηρη·σαμεν·αιςπαρα·τηρη·σαμεν·οις
Genπαρατηρησαμενωνπαρατηρησαμενωνπαρα·τηρη·σαμεν·ωνπαρα·τηρη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 30-Oct-2020 01:24:56 EDT