παραρρεω • PARARREW • pararreō

Search: παραρρυῃς

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραρρυῃςπαραρρέωπαρα·ρρυ·ῃς2aor act sub 2nd sg

παρα·ρρέω (-, -, 2nd παρα+ρυ-/παρα+ρρυ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρερυον, παρερρυονπαρα·ε·ρυ·ον, παρα·ε·ρρυ·ονπαρερυομην, παρερρυομηνπαρα·ε·ρυ·ομην, παρα·ε·ρρυ·ομην
2ndπαρερυες, παρερρυεςπαρα·ε·ρυ·ες, παρα·ε·ρρυ·εςπαρερυου, παρερρυουπαρα·ε·ρυ·ου, παρα·ε·ρρυ·ου
3rdπαρερυεν, παρερυε, παρερρυεν, παρερρυεπαρα·ε·ρυ·ε(ν), παρα·ε·ρρυ·ε(ν)παρερυετο, παρερρυετοπαρα·ε·ρυ·ετο, παρα·ε·ρρυ·ετο
Pl1stπαρερυομεν, παρερρυομενπαρα·ε·ρυ·ομεν, παρα·ε·ρρυ·ομενπαρερυομεθα, παρερρυομεθαπαρα·ε·ρυ·ομεθα, παρα·ε·ρρυ·ομεθα
2ndπαρερυετε, παρερρυετεπαρα·ε·ρυ·ετε, παρα·ε·ρρυ·ετεπαρερυεσθε, παρερρυεσθεπαρα·ε·ρυ·εσθε, παρα·ε·ρρυ·εσθε
3rdπαρερυον, παρερυοσαν, παρερρυον, παρερρυοσανπαρα·ε·ρυ·ον, παρα·ε·ρυ·οσαν alt, παρα·ε·ρρυ·ον, παρα·ε·ρρυ·οσαν altπαρερυοντο, παρερρυοντοπαρα·ε·ρυ·οντο, παρα·ε·ρρυ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραρυω, παραρρυωπαρα·ρυ·ω, παρα·ρρυ·ωπαραρυωμαι, παραρρυωμαιπαρα·ρυ·ωμαι, παρα·ρρυ·ωμαι
2ndπαραρυῃς, παραρρυῃς[LXX]παρα·ρυ·ῃς, παρα·ρρυ·ῃςπαραρυῃ, παραρρυῃπαρα·ρυ·ῃ, παρα·ρρυ·ῃ
3rdπαραρυῃ, παραρρυῃπαρα·ρυ·ῃ, παρα·ρρυ·ῃπαραρυηται, παραρρυηταιπαρα·ρυ·ηται, παρα·ρρυ·ηται
Pl1stπαραρυωμεν[GNT], παραρρυωμεν[GNT]παρα·ρυ·ωμεν, παρα·ρρυ·ωμενπαραρυωμεθα, παραρρυωμεθαπαρα·ρυ·ωμεθα, παρα·ρρυ·ωμεθα
2ndπαραρυητε, παραρρυητεπαρα·ρυ·ητε, παρα·ρρυ·ητεπαραρυησθε, παραρρυησθεπαρα·ρυ·ησθε, παρα·ρρυ·ησθε
3rdπαραρυωσιν, παραρυωσι, παραρρυωσιν, παραρρυωσιπαρα·ρυ·ωσι(ν), παρα·ρρυ·ωσι(ν)παραρυωνται, παραρρυωνταιπαρα·ρυ·ωνται, παρα·ρρυ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραρυοιμι, παραρρυοιμιπαρα·ρυ·οιμι, παρα·ρρυ·οιμιπαραρυοιμην, παραρρυοιμηνπαρα·ρυ·οιμην, παρα·ρρυ·οιμην
2ndπαραρυοις, παραρρυοιςπαρα·ρυ·οις, παρα·ρρυ·οιςπαραρυοιο, παραρρυοιοπαρα·ρυ·οιο, παρα·ρρυ·οιο
3rdπαραρυοι, παραρρυοιπαρα·ρυ·οι, παρα·ρρυ·οιπαραρυοιτο, παραρρυοιτοπαρα·ρυ·οιτο, παρα·ρρυ·οιτο
Pl1stπαραρυοιμεν, παραρρυοιμενπαρα·ρυ·οιμεν, παρα·ρρυ·οιμενπαραρυοιμεθα, παραρρυοιμεθαπαρα·ρυ·οιμεθα, παρα·ρρυ·οιμεθα
2ndπαραρυοιτε, παραρρυοιτεπαρα·ρυ·οιτε, παρα·ρρυ·οιτεπαραρυοισθε, παραρρυοισθεπαρα·ρυ·οισθε, παρα·ρρυ·οισθε
3rdπαραρυοιεν, παραρυοισαν, παραρρυοιεν, παραρρυοισανπαρα·ρυ·οιεν, παρα·ρυ·οισαν alt, παρα·ρρυ·οιεν, παρα·ρρυ·οισαν altπαραρυοιντο, παραρρυοιντοπαρα·ρυ·οιντο, παρα·ρρυ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραρυε, παραρρυεπαρα·ρυ·ε, παρα·ρρυ·επαραρυου, παραρρυουπαρα·ρυ·ου, παρα·ρρυ·ου
3rdπαραρυετω, παραρρυετωπαρα·ρυ·ετω, παρα·ρρυ·ετωπαραρυεσθω, παραρρυεσθωπαρα·ρυ·εσθω, παρα·ρρυ·εσθω
Pl1st
2ndπαραρυετε, παραρρυετεπαρα·ρυ·ετε, παρα·ρρυ·ετεπαραρυεσθε, παραρρυεσθεπαρα·ρυ·εσθε, παρα·ρρυ·εσθε
3rdπαραρυετωσαν, παραρυοντων, παραρρυετωσαν, παραρρυοντωνπαρα·ρυ·ετωσαν, παρα·ρυ·οντων classical, παρα·ρρυ·ετωσαν, παρα·ρρυ·οντων classicalπαραρυεσθωσαν, παραρυεσθων, παραρρυεσθωσαν, παραρρυεσθωνπαρα·ρυ·εσθωσαν, παρα·ρυ·εσθων classical, παρα·ρρυ·εσθωσαν, παρα·ρρυ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραρυειν, παραρρυειν​παρα·ρυ·ειν, παρα·ρρυ·ειν​παραρυεσθαι, παραρρυεσθαι​παρα·ρυ·εσθαι, παρα·ρρυ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραρυουσα, παραρρυουσαπαραρυον, παραρρυονπαρα·ρυ·ουσ·α, παρα·ρρυ·ουσ·απαρα·ρυ·ο[υ]ν[τ], παρα·ρρυ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραρυων, παραρρυωνπαρα·ρυ·ο[υ]ν[τ]·^, παρα·ρρυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραρυουσαν, παραρρυουσανπαραρυοντα, παραρρυονταπαρα·ρυ·ουσ·αν, παρα·ρρυ·ουσ·ανπαρα·ρυ·ο[υ]ντ·α, παρα·ρρυ·ο[υ]ντ·α
Datπαραρυουσῃ, παραρρυουσῃπαραρυοντι, παραρρυοντιπαρα·ρυ·ουσ·ῃ, παρα·ρρυ·ουσ·ῃπαρα·ρυ·ο[υ]ντ·ι, παρα·ρρυ·ο[υ]ντ·ι
Genπαραρυουσης, παραρρυουσηςπαραρυοντος, παραρρυοντοςπαρα·ρυ·ουσ·ης, παρα·ρρυ·ουσ·ηςπαρα·ρυ·ο[υ]ντ·ος, παρα·ρρυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραρυουσαι, παραρρυουσαιπαραρυοντες, παραρρυοντεςπαραρυοντα, παραρρυονταπαρα·ρυ·ουσ·αι, παρα·ρρυ·ουσ·αιπαρα·ρυ·ο[υ]ντ·ες, παρα·ρρυ·ο[υ]ντ·εςπαρα·ρυ·ο[υ]ντ·α, παρα·ρρυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραρυουσας, παραρρυουσαςπαραρυοντας, παραρρυονταςπαρα·ρυ·ουσ·ας, παρα·ρρυ·ουσ·αςπαρα·ρυ·ο[υ]ντ·ας, παρα·ρρυ·ο[υ]ντ·ας
Datπαραρυουσαις, παραρρυουσαιςπαραρυουσι, παραρυουσιν, παραρρυουσι, παραρρυουσινπαρα·ρυ·ουσ·αις, παρα·ρρυ·ουσ·αιςπαρα·ρυ·ου[ντ]·σι(ν), παρα·ρρυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραρυουσων, παραρρυουσωνπαραρυοντων, παραρρυοντωνπαρα·ρυ·ουσ·ων, παρα·ρρυ·ουσ·ωνπαρα·ρυ·ο[υ]ντ·ων, παρα·ρρυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραρυομενη, παραρρυομενηπαραρυομενε, παραρρυομενεπαρα·ρυ·ομεν·η, παρα·ρρυ·ομεν·ηπαρα·ρυ·ομεν·ε, παρα·ρρυ·ομεν·ε
Nomπαραρυομενος, παραρρυομενοςπαρα·ρυ·ομεν·ος, παρα·ρρυ·ομεν·ος
Accπαραρυομενην, παραρρυομενηνπαραρυομενον, παραρρυομενονπαρα·ρυ·ομεν·ην, παρα·ρρυ·ομεν·ηνπαρα·ρυ·ομεν·ον, παρα·ρρυ·ομεν·ον
Datπαραρυομενῃ, παραρρυομενῃπαραρυομενῳ, παραρρυομενῳπαρα·ρυ·ομεν·ῃ, παρα·ρρυ·ομεν·ῃπαρα·ρυ·ομεν·ῳ, παρα·ρρυ·ομεν·ῳ
Genπαραρυομενης, παραρρυομενηςπαραρυομενου, παραρρυομενουπαρα·ρυ·ομεν·ης, παρα·ρρυ·ομεν·ηςπαρα·ρυ·ομεν·ου, παρα·ρρυ·ομεν·ου
PlVocπαραρυομεναι, παραρρυομεναιπαραρυομενοι, παραρρυομενοιπαραρυομενα, παραρρυομεναπαρα·ρυ·ομεν·αι, παρα·ρρυ·ομεν·αιπαρα·ρυ·ομεν·οι, παρα·ρρυ·ομεν·οιπαρα·ρυ·ομεν·α, παρα·ρρυ·ομεν·α
Nom
Accπαραρυομενας, παραρρυομεναςπαραρυομενους, παραρρυομενουςπαρα·ρυ·ομεν·ας, παρα·ρρυ·ομεν·αςπαρα·ρυ·ομεν·ους, παρα·ρρυ·ομεν·ους
Datπαραρυομεναις, παραρρυομεναιςπαραρυομενοις, παραρρυομενοιςπαρα·ρυ·ομεν·αις, παρα·ρρυ·ομεν·αιςπαρα·ρυ·ομεν·οις, παρα·ρρυ·ομεν·οις
Genπαραρυομενων, παραρρυομενωνπαραρυομενων, παραρρυομενωνπαρα·ρυ·ομεν·ων, παρα·ρρυ·ομεν·ωνπαρα·ρυ·ομεν·ων, παρα·ρρυ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 08:13:19 EST