παραπιπτω • PARAPIPTW • parapiptō

Search: παραπιπτοντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραπιπτονταςπαραπίπτωπαρα·πιπτ·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραπιπτονταςπαραπίπτωπαρα·πιπτ·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl

παρα·πίπτω (παρα+πιπτ-, παρα+πεσ(ε)·[σ]-, παρα+πεσ·[σ]- or 2nd παρα+πεσ-, παρα+πεπτω·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπιπτωπαρα·πιπτ·ωπαραπιπτομαιπαρα·πιπτ·ομαι
2ndπαραπιπτειςπαρα·πιπτ·ειςπαραπιπτῃ, παραπιπτει, παραπιπτεσαιπαρα·πιπτ·ῃ, παρα·πιπτ·ει classical, παρα·πιπτ·εσαι alt
3rdπαραπιπτειπαρα·πιπτ·ειπαραπιπτεταιπαρα·πιπτ·εται
Pl1stπαραπιπτομενπαρα·πιπτ·ομενπαραπιπτομεθαπαρα·πιπτ·ομεθα
2ndπαραπιπτετεπαρα·πιπτ·ετεπαραπιπτεσθεπαρα·πιπτ·εσθε
3rdπαραπιπτουσιν, παραπιπτουσιπαρα·πιπτ·ουσι(ν)παραπιπτονταιπαρα·πιπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπιπτωπαρα·πιπτ·ωπαραπιπτωμαιπαρα·πιπτ·ωμαι
2ndπαραπιπτῃςπαρα·πιπτ·ῃςπαραπιπτῃπαρα·πιπτ·ῃ
3rdπαραπιπτῃπαρα·πιπτ·ῃπαραπιπτηταιπαρα·πιπτ·ηται
Pl1stπαραπιπτωμενπαρα·πιπτ·ωμενπαραπιπτωμεθαπαρα·πιπτ·ωμεθα
2ndπαραπιπτητεπαρα·πιπτ·ητεπαραπιπτησθεπαρα·πιπτ·ησθε
3rdπαραπιπτωσιν, παραπιπτωσιπαρα·πιπτ·ωσι(ν)παραπιπτωνταιπαρα·πιπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπιπτοιμιπαρα·πιπτ·οιμιπαραπιπτοιμηνπαρα·πιπτ·οιμην
2ndπαραπιπτοιςπαρα·πιπτ·οιςπαραπιπτοιοπαρα·πιπτ·οιο
3rdπαραπιπτοιπαρα·πιπτ·οιπαραπιπτοιτοπαρα·πιπτ·οιτο
Pl1stπαραπιπτοιμενπαρα·πιπτ·οιμενπαραπιπτοιμεθαπαρα·πιπτ·οιμεθα
2ndπαραπιπτοιτεπαρα·πιπτ·οιτεπαραπιπτοισθεπαρα·πιπτ·οισθε
3rdπαραπιπτοιεν, παραπιπτοισανπαρα·πιπτ·οιεν, παρα·πιπτ·οισαν altπαραπιπτοιντοπαρα·πιπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραπιπτεπαρα·πιπτ·επαραπιπτουπαρα·πιπτ·ου
3rdπαραπιπτετωπαρα·πιπτ·ετωπαραπιπτεσθωπαρα·πιπτ·εσθω
Pl1st
2ndπαραπιπτετεπαρα·πιπτ·ετεπαραπιπτεσθεπαρα·πιπτ·εσθε
3rdπαραπιπτετωσαν, παραπιπτοντωνπαρα·πιπτ·ετωσαν, παρα·πιπτ·οντων classicalπαραπιπτεσθωσαν, παραπιπτεσθωνπαρα·πιπτ·εσθωσαν, παρα·πιπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραπιπτειν​παρα·πιπτ·ειν​παραπιπτεσθαι​παρα·πιπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπιπτουσαπαραπιπτονπαρα·πιπτ·ουσ·απαρα·πιπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραπιπτωνπαρα·πιπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραπιπτουσανπαραπιπτονταπαρα·πιπτ·ουσ·ανπαρα·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Datπαραπιπτουσῃπαραπιπτοντιπαρα·πιπτ·ουσ·ῃπαρα·πιπτ·ο[υ]ντ·ι
Genπαραπιπτουσηςπαραπιπτοντοςπαρα·πιπτ·ουσ·ηςπαρα·πιπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραπιπτουσαιπαραπιπτοντεςπαραπιπτονταπαρα·πιπτ·ουσ·αιπαρα·πιπτ·ο[υ]ντ·εςπαρα·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραπιπτουσαςπαραπιπτοντας[LXX]παρα·πιπτ·ουσ·αςπαρα·πιπτ·ο[υ]ντ·ας
Datπαραπιπτουσαιςπαραπιπτουσι, παραπιπτουσινπαρα·πιπτ·ουσ·αιςπαρα·πιπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραπιπτουσωνπαραπιπτοντωνπαρα·πιπτ·ουσ·ωνπαρα·πιπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπιπτομενηπαραπιπτομενεπαρα·πιπτ·ομεν·ηπαρα·πιπτ·ομεν·ε
Nomπαραπιπτομενοςπαρα·πιπτ·ομεν·ος
Accπαραπιπτομενηνπαραπιπτομενονπαρα·πιπτ·ομεν·ηνπαρα·πιπτ·ομεν·ον
Datπαραπιπτομενῃπαραπιπτομενῳπαρα·πιπτ·ομεν·ῃπαρα·πιπτ·ομεν·ῳ
Genπαραπιπτομενηςπαραπιπτομενουπαρα·πιπτ·ομεν·ηςπαρα·πιπτ·ομεν·ου
PlVocπαραπιπτομεναιπαραπιπτομενοιπαραπιπτομεναπαρα·πιπτ·ομεν·αιπαρα·πιπτ·ομεν·οιπαρα·πιπτ·ομεν·α
Nom
Accπαραπιπτομεναςπαραπιπτομενουςπαρα·πιπτ·ομεν·αςπαρα·πιπτ·ομεν·ους
Datπαραπιπτομεναιςπαραπιπτομενοιςπαρα·πιπτ·ομεν·αιςπαρα·πιπτ·ομεν·οις
Genπαραπιπτομενωνπαραπιπτομενωνπαρα·πιπτ·ομεν·ωνπαρα·πιπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεπιπτονπαρα·ε·πιπτ·ονπαρεπιπτομηνπαρα·ε·πιπτ·ομην
2ndπαρεπιπτεςπαρα·ε·πιπτ·εςπαρεπιπτουπαρα·ε·πιπτ·ου
3rdπαρεπιπτεν, παρεπιπτεπαρα·ε·πιπτ·ε(ν)παρεπιπτετοπαρα·ε·πιπτ·ετο
Pl1stπαρεπιπτομενπαρα·ε·πιπτ·ομενπαρεπιπτομεθαπαρα·ε·πιπτ·ομεθα
2ndπαρεπιπτετεπαρα·ε·πιπτ·ετεπαρεπιπτεσθεπαρα·ε·πιπτ·εσθε
3rdπαρεπιπτον, παρεπιπτοσανπαρα·ε·πιπτ·ον, παρα·ε·πιπτ·οσαν altπαρεπιπτοντοπαρα·ε·πιπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπεσωπαρα·πεσ(ε)·[σ]ωπαραπεσουμαιπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομαι
2ndπαραπεσειςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ειςπαραπεσῃ, παραπεσει, παραπεσεισαιπαρα·πεσ(ε)·[σ]ῃ, παρα·πεσ(ε)·[σ]ει classical, παρα·πεσ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπαραπεσειπαρα·πεσ(ε)·[σ]ειπαραπεσειταιπαρα·πεσ(ε)·[σ]εται
Pl1stπαραπεσουμενπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομενπαραπεσουμεθαπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεθα
2ndπαραπεσειτεπαρα·πεσ(ε)·[σ]ετεπαραπεσεισθεπαρα·πεσ(ε)·[σ]εσθε
3rdπαραπεσουσιν, παραπεσουσιπαρα·πεσ(ε)·[σ]ουσι(ν)παραπεσουνταιπαρα·πεσ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπεσοιμιπαρα·πεσ(ε)·[σ]οιμιπαραπεσοιμηνπαρα·πεσ(ε)·[σ]οιμην
2ndπαραπεσοιςπαρα·πεσ(ε)·[σ]οιςπαραπεσοιοπαρα·πεσ(ε)·[σ]οιο
3rdπαραπεσοιπαρα·πεσ(ε)·[σ]οιπαραπεσοιτοπαρα·πεσ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπαραπεσοιμενπαρα·πεσ(ε)·[σ]οιμενπαραπεσοιμεθαπαρα·πεσ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπαραπεσοιτεπαρα·πεσ(ε)·[σ]οιτεπαραπεσοισθεπαρα·πεσ(ε)·[σ]οισθε
3rdπαραπεσοιενπαρα·πεσ(ε)·[σ]οιενπαραπεσοιντοπαρα·πεσ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραπεσειν[LXX]​παρα·πεσ(ε)·[σ]εινπαραπεσεισθαι​παρα·πεσ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπεσουσαπαραπεσουνπαρα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·απαρα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπαραπεσωνπαρα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραπεσουσανπαραπεσουνταπαρα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ανπαρα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπαραπεσουσῃπαραπεσουντιπαρα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ῃπαρα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπαραπεσουσηςπαραπεσουντοςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ηςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραπεσουσαιπαραπεσουντεςπαραπεσουνταπαρα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιπαρα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραπεσουσαςπαραπεσουνταςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπαραπεσουσαιςπαραπεσουσι, παραπεσουσινπαρα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραπεσουσωνπαραπεσουντωνπαρα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ωνπαρα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπεσουμενηπαραπεσουμενεπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπαραπεσουμενοςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπαραπεσουμενηνπαραπεσουμενονπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηνπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπαραπεσουμενῃπαραπεσουμενῳπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῃπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπαραπεσουμενηςπαραπεσουμενουπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπαραπεσουμεναιπαραπεσουμενοιπαραπεσουμεναπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οιπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπαραπεσουμεναςπαραπεσουμενουςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπαραπεσουμεναιςπαραπεσουμενοιςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιςπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπαραπεσουμενωνπαραπεσουμενωνπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ωνπαρα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεπεσαπαρα·ε·πεσ·[σ]απαρεπεσαμηνπαρα·ε·πεσ·[σ]αμην
2ndπαρεπεσαςπαρα·ε·πεσ·[σ]αςπαρεπεσωπαρα·ε·πεσ·[σ]ω
3rdπαρεπεσεν[LXX], παρεπεσεπαρα·ε·πεσ·[σ]ε(ν), παρα·ε·πεσ·[σ]ε(ν)παρεπεσατοπαρα·ε·πεσ·[σ]ατο
Pl1stπαρεπεσαμενπαρα·ε·πεσ·[σ]αμενπαρεπεσαμεθαπαρα·ε·πεσ·[σ]αμεθα
2ndπαρεπεσατεπαρα·ε·πεσ·[σ]ατεπαρεπεσασθεπαρα·ε·πεσ·[σ]ασθε
3rdπαρεπεσανπαρα·ε·πεσ·[σ]ανπαρεπεσαντοπαρα·ε·πεσ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπεσωπαρα·πεσ·[σ]ωπαραπεσωμαιπαρα·πεσ·[σ]ωμαι
2ndπαραπεσῃςπαρα·πεσ·[σ]ῃςπαραπεσῃπαρα·πεσ·[σ]ῃ
3rdπαραπεσῃπαρα·πεσ·[σ]ῃπαραπεσηταιπαρα·πεσ·[σ]ηται
Pl1stπαραπεσωμενπαρα·πεσ·[σ]ωμενπαραπεσωμεθαπαρα·πεσ·[σ]ωμεθα
2ndπαραπεσητε[LXX]παρα·πεσ·[σ]ητεπαραπεσησθεπαρα·πεσ·[σ]ησθε
3rdπαραπεσωσιν, παραπεσωσιπαρα·πεσ·[σ]ωσι(ν)παραπεσωνταιπαρα·πεσ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπεσαιμιπαρα·πεσ·[σ]αιμιπαραπεσαιμηνπαρα·πεσ·[σ]αιμην
2ndπαραπεσαις, παραπεσειαςπαρα·πεσ·[σ]αις, παρα·πεσ·[σ]ειας classicalπαραπεσαιοπαρα·πεσ·[σ]αιο
3rdπαραπεσαι, παραπεσειεπαρα·πεσ·[σ]αι, παρα·πεσ·[σ]ειε classicalπαραπεσαιτοπαρα·πεσ·[σ]αιτο
Pl1stπαραπεσαιμενπαρα·πεσ·[σ]αιμενπαραπεσαιμεθαπαρα·πεσ·[σ]αιμεθα
2ndπαραπεσαιτεπαρα·πεσ·[σ]αιτεπαραπεσαισθεπαρα·πεσ·[σ]αισθε
3rdπαραπεσαιεν, παραπεσαισαν, παραπεσειαν, παραπεσειενπαρα·πεσ·[σ]αιεν, παρα·πεσ·[σ]αισαν alt, παρα·πεσ·[σ]ειαν classical, παρα·πεσ·[σ]ειεν classicalπαραπεσαιντοπαρα·πεσ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραπεσονπαρα·πεσ·[σ]ονπαραπεσαιπαρα·πεσ·[σ]αι
3rdπαραπεσατω[LXX]παρα·πεσ·[σ]ατωπαραπεσασθωπαρα·πεσ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπαραπεσατεπαρα·πεσ·[σ]ατεπαραπεσασθεπαρα·πεσ·[σ]ασθε
3rdπαραπεσατωσαν, παραπεσαντωνπαρα·πεσ·[σ]ατωσαν, παρα·πεσ·[σ]αντων classicalπαραπεσασθωσαν, παραπεσασθωνπαρα·πεσ·[σ]ασθωσαν, παρα·πεσ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραπεσαι​παρα·πεσ·[σ]αι​παραπεσασθαι​παρα·πεσ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπεσασαπαραπεσαςπαραπεσανπαρα·πεσ·[σ]ασ·απαρα·πεσ·[σ]α[ντ]·ςπαρα·πεσ·[σ]αν[τ]
Nom
Accπαραπεσασανπαραπεσανταπαρα·πεσ·[σ]ασ·ανπαρα·πεσ·[σ]αντ·α
Datπαραπεσασῃπαραπεσαντιπαρα·πεσ·[σ]ασ·ῃπαρα·πεσ·[σ]αντ·ι
Genπαραπεσασηςπαραπεσαντοςπαρα·πεσ·[σ]ασ·ηςπαρα·πεσ·[σ]αντ·ος
PlVocπαραπεσασαιπαραπεσαντεςπαραπεσανταπαρα·πεσ·[σ]ασ·αιπαρα·πεσ·[σ]αντ·εςπαρα·πεσ·[σ]αντ·α
Nom
Accπαραπεσασαςπαραπεσανταςπαρα·πεσ·[σ]ασ·αςπαρα·πεσ·[σ]αντ·ας
Datπαραπεσασαιςπαραπεσασι, παραπεσασινπαρα·πεσ·[σ]ασ·αιςπαρα·πεσ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπαραπεσασωνπαραπεσαντωνπαρα·πεσ·[σ]ασ·ωνπαρα·πεσ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπεσαμενηπαραπεσαμενεπαρα·πεσ·[σ]αμεν·ηπαρα·πεσ·[σ]αμεν·ε
Nomπαραπεσαμενοςπαρα·πεσ·[σ]αμεν·ος
Accπαραπεσαμενηνπαραπεσαμενονπαρα·πεσ·[σ]αμεν·ηνπαρα·πεσ·[σ]αμεν·ον
Datπαραπεσαμενῃπαραπεσαμενῳπαρα·πεσ·[σ]αμεν·ῃπαρα·πεσ·[σ]αμεν·ῳ
Genπαραπεσαμενηςπαραπεσαμενουπαρα·πεσ·[σ]αμεν·ηςπαρα·πεσ·[σ]αμεν·ου
PlVocπαραπεσαμεναιπαραπεσαμενοιπαραπεσαμεναπαρα·πεσ·[σ]αμεν·αιπαρα·πεσ·[σ]αμεν·οιπαρα·πεσ·[σ]αμεν·α
Nom
Accπαραπεσαμεναςπαραπεσαμενουςπαρα·πεσ·[σ]αμεν·αςπαρα·πεσ·[σ]αμεν·ους
Datπαραπεσαμεναιςπαραπεσαμενοιςπαρα·πεσ·[σ]αμεν·αιςπαρα·πεσ·[σ]αμεν·οις
Genπαραπεσαμενωνπαραπεσαμενωνπαρα·πεσ·[σ]αμεν·ωνπαρα·πεσ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεπεσον[LXX]παρα·ε·πεσ·ονπαρεπεσομηνπαρα·ε·πεσ·ομην
2ndπαρεπεσεςπαρα·ε·πεσ·εςπαρεπεσουπαρα·ε·πεσ·ου
3rdπαρεπεσεν[LXX], παρεπεσεπαρα·ε·πεσ·ε(ν), παρα·ε·πεσ·ε(ν)παρεπεσετοπαρα·ε·πεσ·ετο
Pl1stπαρεπεσομενπαρα·ε·πεσ·ομενπαρεπεσομεθαπαρα·ε·πεσ·ομεθα
2ndπαρεπεσετεπαρα·ε·πεσ·ετεπαρεπεσεσθεπαρα·ε·πεσ·εσθε
3rdπαρεπεσον[LXX], παρεπεσοσανπαρα·ε·πεσ·ον, παρα·ε·πεσ·οσαν altπαρεπεσοντοπαρα·ε·πεσ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπεσωπαρα·πεσ·ωπαραπεσωμαιπαρα·πεσ·ωμαι
2ndπαραπεσῃςπαρα·πεσ·ῃςπαραπεσῃπαρα·πεσ·ῃ
3rdπαραπεσῃπαρα·πεσ·ῃπαραπεσηταιπαρα·πεσ·ηται
Pl1stπαραπεσωμενπαρα·πεσ·ωμενπαραπεσωμεθαπαρα·πεσ·ωμεθα
2ndπαραπεσητε[LXX]παρα·πεσ·ητεπαραπεσησθεπαρα·πεσ·ησθε
3rdπαραπεσωσιν, παραπεσωσιπαρα·πεσ·ωσι(ν)παραπεσωνταιπαρα·πεσ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπεσοιμιπαρα·πεσ·οιμιπαραπεσοιμηνπαρα·πεσ·οιμην
2ndπαραπεσοιςπαρα·πεσ·οιςπαραπεσοιοπαρα·πεσ·οιο
3rdπαραπεσοιπαρα·πεσ·οιπαραπεσοιτοπαρα·πεσ·οιτο
Pl1stπαραπεσοιμενπαρα·πεσ·οιμενπαραπεσοιμεθαπαρα·πεσ·οιμεθα
2ndπαραπεσοιτεπαρα·πεσ·οιτεπαραπεσοισθεπαρα·πεσ·οισθε
3rdπαραπεσοιεν, παραπεσοισανπαρα·πεσ·οιεν, παρα·πεσ·οισαν altπαραπεσοιντοπαρα·πεσ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραπεσεπαρα·πεσ·επαραπεσουπαρα·πεσ·ου
3rdπαραπεσετωπαρα·πεσ·ετωπαραπεσεσθωπαρα·πεσ·εσθω
Pl1st
2ndπαραπεσετεπαρα·πεσ·ετεπαραπεσεσθεπαρα·πεσ·εσθε
3rdπαραπεσετωσαν, παραπεσοντωνπαρα·πεσ·ετωσαν, παρα·πεσ·οντων classicalπαραπεσεσθωσαν, παραπεσεσθωνπαρα·πεσ·εσθωσαν, παρα·πεσ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραπεσειν[LXX]​παρα·πεσ·εινπαραπεσεσθαι​παρα·πεσ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπεσουσαπαραπεσονπαρα·πεσ·ουσ·απαρα·πεσ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραπεσωνπαρα·πεσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραπεσουσανπαραπεσονταπαρα·πεσ·ουσ·ανπαρα·πεσ·ο[υ]ντ·α
Datπαραπεσουσῃπαραπεσοντιπαρα·πεσ·ουσ·ῃπαρα·πεσ·ο[υ]ντ·ι
Genπαραπεσουσηςπαραπεσοντοςπαρα·πεσ·ουσ·ηςπαρα·πεσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραπεσουσαιπαραπεσοντεςπαραπεσονταπαρα·πεσ·ουσ·αιπαρα·πεσ·ο[υ]ντ·εςπαρα·πεσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραπεσουσαςπαραπεσοντας[GNT]παρα·πεσ·ουσ·αςπαρα·πεσ·ο[υ]ντ·ας
Datπαραπεσουσαιςπαραπεσουσι, παραπεσουσινπαρα·πεσ·ουσ·αιςπαρα·πεσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραπεσουσωνπαραπεσοντωνπαρα·πεσ·ουσ·ωνπαρα·πεσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπεσομενηπαραπεσομενεπαρα·πεσ·ομεν·ηπαρα·πεσ·ομεν·ε
Nomπαραπεσομενοςπαρα·πεσ·ομεν·ος
Accπαραπεσομενηνπαραπεσομενονπαρα·πεσ·ομεν·ηνπαρα·πεσ·ομεν·ον
Datπαραπεσομενῃπαραπεσομενῳπαρα·πεσ·ομεν·ῃπαρα·πεσ·ομεν·ῳ
Genπαραπεσομενηςπαραπεσομενουπαρα·πεσ·ομεν·ηςπαρα·πεσ·ομεν·ου
PlVocπαραπεσομεναιπαραπεσομενοιπαραπεσομεναπαρα·πεσ·ομεν·αιπαρα·πεσ·ομεν·οιπαρα·πεσ·ομεν·α
Nom
Accπαραπεσομεναςπαραπεσομενουςπαρα·πεσ·ομεν·αςπαρα·πεσ·ομεν·ους
Datπαραπεσομεναιςπαραπεσομενοιςπαρα·πεσ·ομεν·αιςπαρα·πεσ·ομεν·οις
Genπαραπεσομενωνπαραπεσομενωνπαρα·πεσ·ομεν·ωνπαρα·πεσ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπεπτωκαπαρα·πεπτω·κα
2ndπαραπεπτωκας[LXX], παραπεπτωκεςπαρα·πεπτω·κας, παρα·πεπτω·κες alt
3rdπαραπεπτωκεν, παραπεπτωκεπαρα·πεπτω·κε(ν)
Pl1stπαραπεπτωκαμενπαρα·πεπτω·καμεν
2ndπαραπεπτωκατεπαρα·πεπτω·κατε
3rdπαραπεπτωκασιν, παραπεπτωκασι, παραπεπτωκανπαρα·πεπτω·κασι(ν), παρα·πεπτω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπεπτωκωπαρα·πεπτω·κω
2ndπαραπεπτωκῃςπαρα·πεπτω·κῃς
3rdπαραπεπτωκῃπαρα·πεπτω·κῃ
Pl1stπαραπεπτωκωμενπαρα·πεπτω·κωμεν
2ndπαραπεπτωκητεπαρα·πεπτω·κητε
3rdπαραπεπτωκωσιν, παραπεπτωκωσιπαρα·πεπτω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπεπτωκοιμι, παραπεπτωκοιηνπαρα·πεπτω·κοιμι, παρα·πεπτω·κοιην classical
2ndπαραπεπτωκοις, παραπεπτωκοιηςπαρα·πεπτω·κοις, παρα·πεπτω·κοιης classical
3rdπαραπεπτωκοι, παραπεπτωκοιηπαρα·πεπτω·κοι, παρα·πεπτω·κοιη classical
Pl1stπαραπεπτωκοιμενπαρα·πεπτω·κοιμεν
2ndπαραπεπτωκοιτεπαρα·πεπτω·κοιτε
3rdπαραπεπτωκοιενπαρα·πεπτω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραπεπτωκεπαρα·πεπτω·κε
3rdπαραπεπτωκετωπαρα·πεπτω·κετω
Pl1st
2ndπαραπεπτωκετεπαρα·πεπτω·κετε
3rdπαραπεπτωκετωσανπαρα·πεπτω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραπεπτωκεναι​παρα·πεπτω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπεπτωκυιαπαραπεπτωκοςπαρα·πεπτω·κυι·απαρα·πεπτω·κο[τ]·ς
Nomπαραπεπτωκωςπαρα·πεπτω·κο[τ]·^ς
Accπαραπεπτωκυιανπαραπεπτωκοταπαρα·πεπτω·κυι·ανπαρα·πεπτω·κοτ·α
Datπαραπεπτωκυιᾳπαραπεπτωκοτιπαρα·πεπτω·κυι·ᾳπαρα·πεπτω·κοτ·ι
Genπαραπεπτωκυιαςπαραπεπτωκοτοςπαρα·πεπτω·κυι·αςπαρα·πεπτω·κοτ·ος
PlVocπαραπεπτωκυιαιπαραπεπτωκοτεςπαραπεπτωκοταπαρα·πεπτω·κυι·αιπαρα·πεπτω·κοτ·εςπαρα·πεπτω·κοτ·α
Nom
Accπαραπεπτωκυιαςπαραπεπτωκοταςπαρα·πεπτω·κυι·αςπαρα·πεπτω·κοτ·ας
Datπαραπεπτωκυιαιςπαραπεπτωκοσι, παραπεπτωκοσινπαρα·πεπτω·κυι·αιςπαρα·πεπτω·κο[τ]·σι(ν)
Genπαραπεπτωκυιωνπαραπεπτωκοτωνπαρα·πεπτω·κυι·ωνπαρα·πεπτω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεπεπτωκειν, παρεπεπτωκηπαρα·ε·πεπτω·κειν, παρα·ε·πεπτω·κη classical
2ndπαρεπεπτωκεις, παρεπεπτωκηςπαρα·ε·πεπτω·κεις, παρα·ε·πεπτω·κης classical
3rdπαρεπεπτωκειπαρα·ε·πεπτω·κει
Pl1stπαρεπεπτωκειμεν, παρεπεπτωκεμενπαρα·ε·πεπτω·κειμεν, παρα·ε·πεπτω·κεμεν classical
2ndπαρεπεπτωκειτε, παρεπεπτωκετεπαρα·ε·πεπτω·κειτε, παρα·ε·πεπτω·κετε classical
3rdπαρεπεπτωκεισαν, παρεπεπτωκεσανπαρα·ε·πεπτω·κεισαν, παρα·ε·πεπτω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπεπτωκειν, παραπεπτωκηπαρα·[ε]·πεπτω·κειν, παρα·[ε]·πεπτω·κη classical
2ndπαραπεπτωκεις, παραπεπτωκηςπαρα·[ε]·πεπτω·κεις, παρα·[ε]·πεπτω·κης classical
3rdπαραπεπτωκειπαρα·[ε]·πεπτω·κει
Pl1stπαραπεπτωκειμεν, παραπεπτωκεμενπαρα·[ε]·πεπτω·κειμεν, παρα·[ε]·πεπτω·κεμεν classical
2ndπαραπεπτωκειτε, παραπεπτωκετεπαρα·[ε]·πεπτω·κειτε, παρα·[ε]·πεπτω·κετε classical
3rdπαραπεπτωκεισαν, παραπεπτωκεσανπαρα·[ε]·πεπτω·κεισαν, παρα·[ε]·πεπτω·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 19:48:22 EST