παραπορευομαι • PARAPOREUOMAI • paraporeuomai

Search: παραπορευομενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραπορευομενον; παραπορευομενονπαραπορεύομαιπαρα·πορευ·ομεν·ον; παρα·πορευ·ομεν·ονpres mp ptcp mas acc sg; pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραπορευομενονπαραπορεύομαιπαρα·πορευ·ομεν·ονpres mp ptcp mas acc sg
παραπορευομενονπαραπορεύομαιπαρα·πορευ·ομεν·ονpres mp ptcp neu nom|acc|voc sg

παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπορευομαιπαρα·πορευ·ομαι
2ndπαραπορευῃ, παραπορευει, παραπορευεσαιπαρα·πορευ·ῃ, παρα·πορευ·ει classical, παρα·πορευ·εσαι alt
3rdπαραπορευεται[LXX]παρα·πορευ·εται
Pl1stπαραπορευομεθα[LXX]παρα·πορευ·ομεθα
2ndπαραπορευεσθε[LXX]παρα·πορευ·εσθε
3rdπαραπορευονταιπαρα·πορευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπορευωμαιπαρα·πορευ·ωμαι
2ndπαραπορευῃπαρα·πορευ·ῃ
3rdπαραπορευηταιπαρα·πορευ·ηται
Pl1stπαραπορευωμεθαπαρα·πορευ·ωμεθα
2ndπαραπορευησθεπαρα·πορευ·ησθε
3rdπαραπορευωνται[LXX]παρα·πορευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπορευοιμηνπαρα·πορευ·οιμην
2ndπαραπορευοιοπαρα·πορευ·οιο
3rdπαραπορευοιτοπαρα·πορευ·οιτο
Pl1stπαραπορευοιμεθαπαρα·πορευ·οιμεθα
2ndπαραπορευοισθεπαρα·πορευ·οισθε
3rdπαραπορευοιντοπαρα·πορευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραπορευουπαρα·πορευ·ου
3rdπαραπορευεσθωπαρα·πορευ·εσθω
Pl1st
2ndπαραπορευεσθε[LXX]παρα·πορευ·εσθε
3rdπαραπορευεσθωσαν[LXX], παραπορευεσθωνπαρα·πορευ·εσθωσαν, παρα·πορευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραπορευεσθαι[GNT]​παρα·πορευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπορευομενηπαραπορευομενεπαρα·πορευ·ομεν·ηπαρα·πορευ·ομεν·ε
Nomπαραπορευομενος[LXX]παρα·πορευ·ομεν·ος
Accπαραπορευομενηνπαραπορευομενον[LXX]παρα·πορευ·ομεν·ηνπαρα·πορευ·ομεν·ον
Datπαραπορευομενῃπαραπορευομενῳπαρα·πορευ·ομεν·ῃπαρα·πορευ·ομεν·ῳ
Genπαραπορευομενης[LXX]παραπορευομενουπαρα·πορευ·ομεν·ηςπαρα·πορευ·ομεν·ου
PlVocπαραπορευομεναιπαραπορευομενοι[GNT][LXX]παραπορευομεναπαρα·πορευ·ομεν·αιπαρα·πορευ·ομεν·οιπαρα·πορευ·ομεν·α
Nom
Accπαραπορευομεναςπαραπορευομενους[LXX]παρα·πορευ·ομεν·αςπαρα·πορευ·ομεν·ους
Datπαραπορευομεναιςπαραπορευομενοις[LXX]παρα·πορευ·ομεν·αιςπαρα·πορευ·ομεν·οις
Genπαραπορευομενων[LXX]παραπορευομενων[LXX]παρα·πορευ·ομεν·ωνπαρα·πορευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεπορευομηνπαρα·ε·πορευ·ομην
2ndπαρεπορευουπαρα·ε·πορευ·ου
3rdπαρεπορευετο[LXX]παρα·ε·πορευ·ετο
Pl1stπαρεπορευομεθαπαρα·ε·πορευ·ομεθα
2ndπαρεπορευεσθεπαρα·ε·πορευ·εσθε
3rdπαρεπορευοντο[GNT][LXX]παρα·ε·πορευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπορευσομαιπαρα·πορευ·σομαι
2ndπαραπορευσῃ[LXX], παραπορευσει, παραπορευσεσαιπαρα·πορευ·σῃ, παρα·πορευ·σει classical, παρα·πορευ·σεσαι alt
3rdπαραπορευσεταιπαρα·πορευ·σεται
Pl1stπαραπορευσομεθαπαρα·πορευ·σομεθα
2ndπαραπορευσεσθεπαρα·πορευ·σεσθε
3rdπαραπορευσονταιπαρα·πορευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπορευσοιμηνπαρα·πορευ·σοιμην
2ndπαραπορευσοιοπαρα·πορευ·σοιο
3rdπαραπορευσοιτοπαρα·πορευ·σοιτο
Pl1stπαραπορευσοιμεθαπαρα·πορευ·σοιμεθα
2ndπαραπορευσοισθεπαρα·πορευ·σοισθε
3rdπαραπορευσοιντοπαρα·πορευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραπορευσεσθαι​παρα·πορευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπορευσομενηπαραπορευσομενεπαρα·πορευ·σομεν·ηπαρα·πορευ·σομεν·ε
Nomπαραπορευσομενοςπαρα·πορευ·σομεν·ος
Accπαραπορευσομενηνπαραπορευσομενονπαρα·πορευ·σομεν·ηνπαρα·πορευ·σομεν·ον
Datπαραπορευσομενῃπαραπορευσομενῳπαρα·πορευ·σομεν·ῃπαρα·πορευ·σομεν·ῳ
Genπαραπορευσομενηςπαραπορευσομενουπαρα·πορευ·σομεν·ηςπαρα·πορευ·σομεν·ου
PlVocπαραπορευσομεναιπαραπορευσομενοιπαραπορευσομεναπαρα·πορευ·σομεν·αιπαρα·πορευ·σομεν·οιπαρα·πορευ·σομεν·α
Nom
Accπαραπορευσομεναςπαραπορευσομενουςπαρα·πορευ·σομεν·αςπαρα·πορευ·σομεν·ους
Datπαραπορευσομεναιςπαραπορευσομενοιςπαρα·πορευ·σομεν·αιςπαρα·πορευ·σομεν·οις
Genπαραπορευσομενωνπαραπορευσομενωνπαρα·πορευ·σομεν·ωνπαρα·πορευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεπορευσαμηνπαρα·ε·πορευ·σαμην
2ndπαρεπορευσωπαρα·ε·πορευ·σω
3rdπαρεπορευσατοπαρα·ε·πορευ·σατο
Pl1stπαρεπορευσαμεθαπαρα·ε·πορευ·σαμεθα
2ndπαρεπορευσασθεπαρα·ε·πορευ·σασθε
3rdπαρεπορευσαντοπαρα·ε·πορευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπορευσωμαιπαρα·πορευ·σωμαι
2ndπαραπορευσῃ[LXX]παρα·πορευ·σῃ
3rdπαραπορευσηταιπαρα·πορευ·σηται
Pl1stπαραπορευσωμεθαπαρα·πορευ·σωμεθα
2ndπαραπορευσησθεπαρα·πορευ·σησθε
3rdπαραπορευσωνταιπαρα·πορευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραπορευσαιμηνπαρα·πορευ·σαιμην
2ndπαραπορευσαιοπαρα·πορευ·σαιο
3rdπαραπορευσαιτοπαρα·πορευ·σαιτο
Pl1stπαραπορευσαιμεθαπαρα·πορευ·σαιμεθα
2ndπαραπορευσαισθεπαρα·πορευ·σαισθε
3rdπαραπορευσαιντοπαρα·πορευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραπορευσαιπαρα·πορευ·σαι
3rdπαραπορευσασθωπαρα·πορευ·σασθω
Pl1st
2ndπαραπορευσασθεπαρα·πορευ·σασθε
3rdπαραπορευσασθωσαν, παραπορευσασθωνπαρα·πορευ·σασθωσαν, παρα·πορευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραπορευσασθαι​παρα·πορευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπορευσαμενηπαραπορευσαμενεπαρα·πορευ·σαμεν·ηπαρα·πορευ·σαμεν·ε
Nomπαραπορευσαμενοςπαρα·πορευ·σαμεν·ος
Accπαραπορευσαμενηνπαραπορευσαμενονπαρα·πορευ·σαμεν·ηνπαρα·πορευ·σαμεν·ον
Datπαραπορευσαμενῃπαραπορευσαμενῳπαρα·πορευ·σαμεν·ῃπαρα·πορευ·σαμεν·ῳ
Genπαραπορευσαμενηςπαραπορευσαμενουπαρα·πορευ·σαμεν·ηςπαρα·πορευ·σαμεν·ου
PlVocπαραπορευσαμεναιπαραπορευσαμενοιπαραπορευσαμεναπαρα·πορευ·σαμεν·αιπαρα·πορευ·σαμεν·οιπαρα·πορευ·σαμεν·α
Nom
Accπαραπορευσαμεναςπαραπορευσαμενουςπαρα·πορευ·σαμεν·αςπαρα·πορευ·σαμεν·ους
Datπαραπορευσαμεναιςπαραπορευσαμενοιςπαρα·πορευ·σαμεν·αιςπαρα·πορευ·σαμεν·οις
Genπαραπορευσαμενωνπαραπορευσαμενωνπαρα·πορευ·σαμεν·ωνπαρα·πορευ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρεπορευθηνπαρα·ε·πορευ·θην
2ndπαρεπορευθηςπαρα·ε·πορευ·θης
3rdπαρεπορευθηπαρα·ε·πορευ·θη
Pl1stπαρεπορευθημεν[LXX]παρα·ε·πορευ·θημεν
2ndπαρεπορευθητεπαρα·ε·πορευ·θητε
3rdπαρεπορευθησανπαρα·ε·πορευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραπορευθησομαιπαρα·πορευ·θησομαι
2ndπαραπορευθησῃ, παραπορευθησειπαρα·πορευ·θησῃ, παρα·πορευ·θησει classical
3rdπαραπορευθησεταιπαρα·πορευ·θησεται
Pl1stπαραπορευθησομεθαπαρα·πορευ·θησομεθα
2ndπαραπορευθησεσθεπαρα·πορευ·θησεσθε
3rdπαραπορευθησονταιπαρα·πορευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραπορευθωπαρα·πορευ·θω
2ndπαραπορευθῃςπαρα·πορευ·θῃς
3rdπαραπορευθῃπαρα·πορευ·θῃ
Pl1stπαραπορευθωμενπαρα·πορευ·θωμεν
2ndπαραπορευθητεπαρα·πορευ·θητε
3rdπαραπορευθωσιν, παραπορευθωσιπαρα·πορευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραπορευθειηνπαρα·πορευ·θειην
2ndπαραπορευθειηςπαρα·πορευ·θειης
3rdπαραπορευθειηπαρα·πορευ·θειη
Pl1stπαραπορευθειημεν, παραπορευθειμενπαρα·πορευ·θειημεν, παρα·πορευ·θειμεν classical
2ndπαραπορευθειητε, παραπορευθειτεπαρα·πορευ·θειητε, παρα·πορευ·θειτε classical
3rdπαραπορευθειησαν, παραπορευθειενπαρα·πορευ·θειησαν, παρα·πορευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραπορευθησοιμηνπαρα·πορευ·θησοιμην
2ndπαραπορευθησοιοπαρα·πορευ·θησοιο
3rdπαραπορευθησοιτοπαρα·πορευ·θησοιτο
Pl1stπαραπορευθησοιμεθαπαρα·πορευ·θησοιμεθα
2ndπαραπορευθησοισθεπαρα·πορευ·θησοισθε
3rdπαραπορευθησοιντοπαρα·πορευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραπορευθητιπαρα·πορευ·θητι
3rdπαραπορευθητωπαρα·πορευ·θητω
Pl1st
2ndπαραπορευθητεπαρα·πορευ·θητε
3rdπαραπορευθητωσαν, παραπορευθεντωνπαρα·πορευ·θητωσαν, παρα·πορευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παραπορευθηναι​παρα·πορευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παραπορευθησεσθαι​παρα·πορευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπορευθεισαπαραπορευθειςπαραπορευθενπαρα·πορευ·θεισ·απαρα·πορευ·θει[ντ]·ςπαρα·πορευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαραπορευθεισανπαραπορευθενταπαρα·πορευ·θεισ·ανπαρα·πορευ·θε[ι]ντ·α
Datπαραπορευθεισῃπαραπορευθεντιπαρα·πορευ·θεισ·ῃπαρα·πορευ·θε[ι]ντ·ι
Genπαραπορευθεισηςπαραπορευθεντοςπαρα·πορευ·θεισ·ηςπαρα·πορευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαραπορευθεισαιπαραπορευθεντεςπαραπορευθενταπαρα·πορευ·θεισ·αιπαρα·πορευ·θε[ι]ντ·εςπαρα·πορευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαραπορευθεισαςπαραπορευθενταςπαρα·πορευ·θεισ·αςπαρα·πορευ·θε[ι]ντ·ας
Datπαραπορευθεισαιςπαραπορευθεισι, παραπορευθεισινπαρα·πορευ·θεισ·αιςπαρα·πορευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαραπορευθεισωνπαραπορευθεντωνπαρα·πορευ·θεισ·ωνπαρα·πορευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραπορευθησομενηπαραπορευθησομενεπαρα·πορευ·θησομεν·ηπαρα·πορευ·θησομεν·ε
Nomπαραπορευθησομενοςπαρα·πορευ·θησομεν·ος
Accπαραπορευθησομενηνπαραπορευθησομενονπαρα·πορευ·θησομεν·ηνπαρα·πορευ·θησομεν·ον
Datπαραπορευθησομενῃπαραπορευθησομενῳπαρα·πορευ·θησομεν·ῃπαρα·πορευ·θησομεν·ῳ
Genπαραπορευθησομενηςπαραπορευθησομενουπαρα·πορευ·θησομεν·ηςπαρα·πορευ·θησομεν·ου
PlVocπαραπορευθησομεναιπαραπορευθησομενοιπαραπορευθησομεναπαρα·πορευ·θησομεν·αιπαρα·πορευ·θησομεν·οιπαρα·πορευ·θησομεν·α
Nom
Accπαραπορευθησομεναςπαραπορευθησομενουςπαρα·πορευ·θησομεν·αςπαρα·πορευ·θησομεν·ους
Datπαραπορευθησομεναιςπαραπορευθησομενοιςπαρα·πορευ·θησομεν·αιςπαρα·πορευ·θησομεν·οις
Genπαραπορευθησομενωνπαραπορευθησομενωνπαρα·πορευ·θησομεν·ωνπαρα·πορευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:10:13 EST