παρακυπτω • PARAKUPTW • parakuptō

Search: παρακυπτουσα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρακυπτουσαπαρακύπτωπαρα·κυπτ·ουσ·αpres act ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρακυπτουσαπαρακύπτωπαρα·κυπτ·ουσ·αpres act ptcp fem nom|voc sg

παρα·κύπτω (παρα+κυπτ-, -, παρα+κυψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακυπτωπαρα·κυπτ·ωπαρακυπτομαιπαρα·κυπτ·ομαι
2ndπαρακυπτειςπαρα·κυπτ·ειςπαρακυπτῃ, παρακυπτει[LXX], παρακυπτεσαιπαρα·κυπτ·ῃ, παρα·κυπτ·ει classical, παρα·κυπτ·εσαι alt
3rdπαρακυπτει[LXX]παρα·κυπτ·ειπαρακυπτεταιπαρα·κυπτ·εται
Pl1stπαρακυπτομενπαρα·κυπτ·ομενπαρακυπτομεθαπαρα·κυπτ·ομεθα
2ndπαρακυπτετεπαρα·κυπτ·ετεπαρακυπτεσθεπαρα·κυπτ·εσθε
3rdπαρακυπτουσιν, παρακυπτουσιπαρα·κυπτ·ουσι(ν)παρακυπτονταιπαρα·κυπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακυπτωπαρα·κυπτ·ωπαρακυπτωμαιπαρα·κυπτ·ωμαι
2ndπαρακυπτῃςπαρα·κυπτ·ῃςπαρακυπτῃπαρα·κυπτ·ῃ
3rdπαρακυπτῃπαρα·κυπτ·ῃπαρακυπτηταιπαρα·κυπτ·ηται
Pl1stπαρακυπτωμενπαρα·κυπτ·ωμενπαρακυπτωμεθαπαρα·κυπτ·ωμεθα
2ndπαρακυπτητεπαρα·κυπτ·ητεπαρακυπτησθεπαρα·κυπτ·ησθε
3rdπαρακυπτωσιν, παρακυπτωσιπαρα·κυπτ·ωσι(ν)παρακυπτωνταιπαρα·κυπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακυπτοιμιπαρα·κυπτ·οιμιπαρακυπτοιμηνπαρα·κυπτ·οιμην
2ndπαρακυπτοιςπαρα·κυπτ·οιςπαρακυπτοιοπαρα·κυπτ·οιο
3rdπαρακυπτοιπαρα·κυπτ·οιπαρακυπτοιτοπαρα·κυπτ·οιτο
Pl1stπαρακυπτοιμενπαρα·κυπτ·οιμενπαρακυπτοιμεθαπαρα·κυπτ·οιμεθα
2ndπαρακυπτοιτεπαρα·κυπτ·οιτεπαρακυπτοισθεπαρα·κυπτ·οισθε
3rdπαρακυπτοιεν, παρακυπτοισανπαρα·κυπτ·οιεν, παρα·κυπτ·οισαν altπαρακυπτοιντοπαρα·κυπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρακυπτεπαρα·κυπτ·επαρακυπτουπαρα·κυπτ·ου
3rdπαρακυπτετωπαρα·κυπτ·ετωπαρακυπτεσθωπαρα·κυπτ·εσθω
Pl1st
2ndπαρακυπτετεπαρα·κυπτ·ετεπαρακυπτεσθεπαρα·κυπτ·εσθε
3rdπαρακυπτετωσαν, παρακυπτοντωνπαρα·κυπτ·ετωσαν, παρα·κυπτ·οντων classicalπαρακυπτεσθωσαν, παρακυπτεσθωνπαρα·κυπτ·εσθωσαν, παρα·κυπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακυπτειν​παρα·κυπτ·ειν​παρακυπτεσθαι​παρα·κυπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακυπτουσα[LXX]παρακυπτονπαρα·κυπτ·ουσ·απαρα·κυπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρακυπτων[LXX]παρα·κυπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρακυπτουσανπαρακυπτονταπαρα·κυπτ·ουσ·ανπαρα·κυπτ·ο[υ]ντ·α
Datπαρακυπτουσῃπαρακυπτοντιπαρα·κυπτ·ουσ·ῃπαρα·κυπτ·ο[υ]ντ·ι
Genπαρακυπτουσηςπαρακυπτοντοςπαρα·κυπτ·ουσ·ηςπαρα·κυπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρακυπτουσαιπαρακυπτοντεςπαρακυπτονταπαρα·κυπτ·ουσ·αιπαρα·κυπτ·ο[υ]ντ·εςπαρα·κυπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρακυπτουσαςπαρακυπτονταςπαρα·κυπτ·ουσ·αςπαρα·κυπτ·ο[υ]ντ·ας
Datπαρακυπτουσαιςπαρακυπτουσι, παρακυπτουσινπαρα·κυπτ·ουσ·αιςπαρα·κυπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρακυπτουσωνπαρακυπτοντωνπαρα·κυπτ·ουσ·ωνπαρα·κυπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακυπτομενηπαρακυπτομενεπαρα·κυπτ·ομεν·ηπαρα·κυπτ·ομεν·ε
Nomπαρακυπτομενοςπαρα·κυπτ·ομεν·ος
Accπαρακυπτομενηνπαρακυπτομενονπαρα·κυπτ·ομεν·ηνπαρα·κυπτ·ομεν·ον
Datπαρακυπτομενῃπαρακυπτομενῳπαρα·κυπτ·ομεν·ῃπαρα·κυπτ·ομεν·ῳ
Genπαρακυπτομενηςπαρακυπτομενουπαρα·κυπτ·ομεν·ηςπαρα·κυπτ·ομεν·ου
PlVocπαρακυπτομεναιπαρακυπτομενοιπαρακυπτομεναπαρα·κυπτ·ομεν·αιπαρα·κυπτ·ομεν·οιπαρα·κυπτ·ομεν·α
Nom
Accπαρακυπτομενας[LXX]παρακυπτομενουςπαρα·κυπτ·ομεν·αςπαρα·κυπτ·ομεν·ους
Datπαρακυπτομεναιςπαρακυπτομενοιςπαρα·κυπτ·ομεν·αιςπαρα·κυπτ·ομεν·οις
Genπαρακυπτομενωνπαρακυπτομενωνπαρα·κυπτ·ομεν·ωνπαρα·κυπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεκυπτονπαρα·ε·κυπτ·ονπαρεκυπτομηνπαρα·ε·κυπτ·ομην
2ndπαρεκυπτεςπαρα·ε·κυπτ·εςπαρεκυπτουπαρα·ε·κυπτ·ου
3rdπαρεκυπτεν, παρεκυπτεπαρα·ε·κυπτ·ε(ν)παρεκυπτετοπαρα·ε·κυπτ·ετο
Pl1stπαρεκυπτομενπαρα·ε·κυπτ·ομενπαρεκυπτομεθαπαρα·ε·κυπτ·ομεθα
2ndπαρεκυπτετεπαρα·ε·κυπτ·ετεπαρεκυπτεσθεπαρα·ε·κυπτ·εσθε
3rdπαρεκυπτον, παρεκυπτοσανπαρα·ε·κυπτ·ον, παρα·ε·κυπτ·οσαν altπαρεκυπτοντοπαρα·ε·κυπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεκυψαπαρα·ε·κυπτ·σαπαρεκυψαμηνπαρα·ε·κυπτ·σαμην
2ndπαρεκυψαςπαρα·ε·κυπτ·σαςπαρεκυψωπαρα·ε·κυπτ·σω
3rdπαρεκυψεν[GNT][LXX], παρεκυψεπαρα·ε·κυπτ·σε(ν), παρα·ε·κυπτ·σε(ν)παρεκυψατοπαρα·ε·κυπτ·σατο
Pl1stπαρεκυψαμενπαρα·ε·κυπτ·σαμενπαρεκυψαμεθαπαρα·ε·κυπτ·σαμεθα
2ndπαρεκυψατεπαρα·ε·κυπτ·σατεπαρεκυψασθεπαρα·ε·κυπτ·σασθε
3rdπαρεκυψανπαρα·ε·κυπτ·σανπαρεκυψαντοπαρα·ε·κυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακυψωπαρα·κυπτ·σωπαρακυψωμαιπαρα·κυπτ·σωμαι
2ndπαρακυψῃςπαρα·κυπτ·σῃςπαρακυψῃπαρα·κυπτ·σῃ
3rdπαρακυψῃπαρα·κυπτ·σῃπαρακυψηταιπαρα·κυπτ·σηται
Pl1stπαρακυψωμενπαρα·κυπτ·σωμενπαρακυψωμεθαπαρα·κυπτ·σωμεθα
2ndπαρακυψητεπαρα·κυπτ·σητεπαρακυψησθεπαρα·κυπτ·σησθε
3rdπαρακυψωσιν, παρακυψωσιπαρα·κυπτ·σωσι(ν)παρακυψωνταιπαρα·κυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακυψαιμιπαρα·κυπτ·σαιμιπαρακυψαιμηνπαρα·κυπτ·σαιμην
2ndπαρακυψαις, παρακυψειαςπαρα·κυπτ·σαις, παρα·κυπτ·σειας classicalπαρακυψαιοπαρα·κυπτ·σαιο
3rdπαρακυψαι[GNT], παρακυψειεπαρα·κυπτ·σαι, παρα·κυπτ·σειε classicalπαρακυψαιτοπαρα·κυπτ·σαιτο
Pl1stπαρακυψαιμενπαρα·κυπτ·σαιμενπαρακυψαιμεθαπαρα·κυπτ·σαιμεθα
2ndπαρακυψαιτεπαρα·κυπτ·σαιτεπαρακυψαισθεπαρα·κυπτ·σαισθε
3rdπαρακυψαιεν, παρακυψαισαν, παρακυψειαν, παρακυψειενπαρα·κυπτ·σαιεν, παρα·κυπτ·σαισαν alt, παρα·κυπτ·σειαν classical, παρα·κυπτ·σειεν classicalπαρακυψαιντοπαρα·κυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρακυψονπαρα·κυπτ·σονπαρακυψαι[GNT]παρα·κυπτ·σαι
3rdπαρακυψατωπαρα·κυπτ·σατωπαρακυψασθωπαρα·κυπτ·σασθω
Pl1st
2ndπαρακυψατεπαρα·κυπτ·σατεπαρακυψασθεπαρα·κυπτ·σασθε
3rdπαρακυψατωσαν, παρακυψαντωνπαρα·κυπτ·σατωσαν, παρα·κυπτ·σαντων classicalπαρακυψασθωσαν, παρακυψασθωνπαρα·κυπτ·σασθωσαν, παρα·κυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακυψαι[GNT]​παρα·κυπτ·σαιπαρακυψασθαι​παρα·κυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακυψασαπαρακυψας[GNT][LXX]παρακυψανπαρα·κυπτ·σασ·απαρα·κυπτ·σα[ντ]·ςπαρα·κυπτ·σαν[τ]
Nom
Accπαρακυψασανπαρακυψανταπαρα·κυπτ·σασ·ανπαρα·κυπτ·σαντ·α
Datπαρακυψασῃπαρακυψαντιπαρα·κυπτ·σασ·ῃπαρα·κυπτ·σαντ·ι
Genπαρακυψασηςπαρακυψαντοςπαρα·κυπτ·σασ·ηςπαρα·κυπτ·σαντ·ος
PlVocπαρακυψασαιπαρακυψαντεςπαρακυψανταπαρα·κυπτ·σασ·αιπαρα·κυπτ·σαντ·εςπαρα·κυπτ·σαντ·α
Nom
Accπαρακυψασαςπαρακυψανταςπαρα·κυπτ·σασ·αςπαρα·κυπτ·σαντ·ας
Datπαρακυψασαιςπαρακυψασι, παρακυψασινπαρα·κυπτ·σασ·αιςπαρα·κυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαρακυψασωνπαρακυψαντωνπαρα·κυπτ·σασ·ωνπαρα·κυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακυψαμενηπαρακυψαμενεπαρα·κυπτ·σαμεν·ηπαρα·κυπτ·σαμεν·ε
Nomπαρακυψαμενοςπαρα·κυπτ·σαμεν·ος
Accπαρακυψαμενηνπαρακυψαμενονπαρα·κυπτ·σαμεν·ηνπαρα·κυπτ·σαμεν·ον
Datπαρακυψαμενῃπαρακυψαμενῳπαρα·κυπτ·σαμεν·ῃπαρα·κυπτ·σαμεν·ῳ
Genπαρακυψαμενηςπαρακυψαμενουπαρα·κυπτ·σαμεν·ηςπαρα·κυπτ·σαμεν·ου
PlVocπαρακυψαμεναιπαρακυψαμενοιπαρακυψαμεναπαρα·κυπτ·σαμεν·αιπαρα·κυπτ·σαμεν·οιπαρα·κυπτ·σαμεν·α
Nom
Accπαρακυψαμεναςπαρακυψαμενουςπαρα·κυπτ·σαμεν·αςπαρα·κυπτ·σαμεν·ους
Datπαρακυψαμεναιςπαρακυψαμενοιςπαρα·κυπτ·σαμεν·αιςπαρα·κυπτ·σαμεν·οις
Genπαρακυψαμενωνπαρακυψαμενωνπαρα·κυπτ·σαμεν·ωνπαρα·κυπτ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 21:31:22 EST