παρακειμαι • PARAKEIMAI • parakeimai

Search: παρακειμενα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρακειμεναπαράκειμαιπαρα·κει·μεν·αpres mp ptcp neu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρακειμεναπαράκειμαιπαρα·κει·μεν·αpres mp ptcp neu nom|acc|voc pl

παρά·κει·μαι (ath. παρα+κει-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακειομαιπαρα·κει·ομαι
2ndπαρακειῃ, παρακειει, παρακειεσαιπαρα·κει·ῃ, παρα·κει·ει classical, παρα·κει·εσαι alt
3rdπαρακειεταιπαρα·κει·εται
Pl1stπαρακειομεθαπαρα·κει·ομεθα
2ndπαρακειεσθεπαρα·κει·εσθε
3rdπαρακειονταιπαρα·κει·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακειμαιπαρα·κει·μαι
2ndπαρακεισαιπαρα·κει·σαι
3rdπαρακειται[GNT]παρα·κει·ται
Pl1stπαρακειμεθα[LXX]παρα·κει·μεθα
2ndπαρακεισθεπαρα·κει·σθε
3rdπαρακεινται[LXX]παρα·κει·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακειωμαιπαρα·κει·ωμαι
2ndπαρακειῃπαρα·κει·ῃ
3rdπαρακειηταιπαρα·κει·ηται
Pl1stπαρακειωμεθαπαρα·κει·ωμεθα
2ndπαρακειησθεπαρα·κει·ησθε
3rdπαρακειωνταιπαρα·κει·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακειοιμηνπαρα·κει·οιμην
2ndπαρακειοιοπαρα·κει·οιο
3rdπαρακειοιτοπαρα·κει·οιτο
Pl1stπαρακειοιμεθαπαρα·κει·οιμεθα
2ndπαρακειοισθεπαρα·κει·οισθε
3rdπαρακειοιντοπαρα·κει·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακειιμηνπαρα·κει·ιμην
2ndπαρακειιοπαρα·κει·ιο
3rdπαρακειιτοπαρα·κει·ιτο
Pl1stπαρακειιμεθαπαρα·κει·ιμεθα
2ndπαρακειισθεπαρα·κει·ισθε
3rdπαρακειιντοπαρα·κει·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρακειουπαρα·κει·ου
3rdπαρακειεσθωπαρα·κει·εσθω
Pl1st
2ndπαρακειεσθεπαρα·κει·εσθε
3rdπαρακειεσθωσαν, παρακειεσθωνπαρα·κει·εσθωσαν, παρα·κει·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρακεισοπαρα·κει·σο
3rdπαρακεισθωπαρα·κει·σθω
Pl1st
2ndπαρακεισθεπαρα·κει·σθε
3rdπαρακεισθωσαν, παρακεισθωνπαρα·κει·σθωσαν, παρα·κει·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακειεσθαι​παρα·κει·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακεισθαι​παρα·κει·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακειομενηπαρακειομενεπαρα·κει·ομεν·ηπαρα·κει·ομεν·ε
Nomπαρακειομενοςπαρα·κει·ομεν·ος
Accπαρακειομενηνπαρακειομενονπαρα·κει·ομεν·ηνπαρα·κει·ομεν·ον
Datπαρακειομενῃπαρακειομενῳπαρα·κει·ομεν·ῃπαρα·κει·ομεν·ῳ
Genπαρακειομενηςπαρακειομενουπαρα·κει·ομεν·ηςπαρα·κει·ομεν·ου
PlVocπαρακειομεναιπαρακειομενοιπαρακειομεναπαρα·κει·ομεν·αιπαρα·κει·ομεν·οιπαρα·κει·ομεν·α
Nom
Accπαρακειομεναςπαρακειομενουςπαρα·κει·ομεν·αςπαρα·κει·ομεν·ους
Datπαρακειομεναιςπαρακειομενοιςπαρα·κει·ομεν·αιςπαρα·κει·ομεν·οις
Genπαρακειομενωνπαρακειομενωνπαρα·κει·ομεν·ωνπαρα·κει·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακειμενηπαρακειμενεπαρα·κει·μεν·ηπαρα·κει·μεν·ε
Nomπαρακειμενοςπαρα·κει·μεν·ος
Accπαρακειμενην[LXX]παρακειμενονπαρα·κει·μεν·ηνπαρα·κει·μεν·ον
Datπαρακειμενῃπαρακειμενῳπαρα·κει·μεν·ῃπαρα·κει·μεν·ῳ
Genπαρακειμενης[LXX]παρακειμενουπαρα·κει·μεν·ηςπαρα·κει·μεν·ου
PlVocπαρακειμεναιπαρακειμενοι[LXX]παρακειμενα[LXX]παρα·κει·μεν·αιπαρα·κει·μεν·οιπαρα·κει·μεν·α
Nom
Accπαρακειμεναςπαρακειμενους[LXX]παρα·κει·μεν·αςπαρα·κει·μεν·ους
Datπαρακειμεναιςπαρακειμενοιςπαρα·κει·μεν·αιςπαρα·κει·μεν·οις
Genπαρακειμενωνπαρακειμενωνπαρα·κει·μεν·ωνπαρα·κει·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεκειομηνπαρα·ε·κει·ομην
2ndπαρεκειουπαρα·ε·κει·ου
3rdπαρεκειετοπαρα·ε·κει·ετο
Pl1stπαρεκειομεθαπαρα·ε·κει·ομεθα
2ndπαρεκειεσθεπαρα·ε·κει·εσθε
3rdπαρεκειοντοπαρα·ε·κει·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεκειμηνπαρα·ε·κει·μην
2ndπαρεκεισοπαρα·ε·κει·σο
3rdπαρεκειτοπαρα·ε·κει·το
Pl1stπαρεκειμεθαπαρα·ε·κει·μεθα
2ndπαρεκεισθεπαρα·ε·κει·σθε
3rdπαρεκειντοπαρα·ε·κει·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 11:01:22 EST