παρακαλεω • PARAKALEW • parakaleō

Search: παρακαλουντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρακαλουνταςπαρακαλέωπαρα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl

παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακαλω[GNT][LXX]παρα·καλ(ε)·ωπαρακαλουμαιπαρα·καλ(ε)·ομαι
2ndπαρακαλειςπαρα·καλ(ε)·ειςπαρακαλῃ, παρακαλει[GNT][LXX], παρακαλεισαιπαρα·καλ(ε)·ῃ, παρα·καλ(ε)·ει classical, παρα·καλ(ε)·εσαι alt
3rdπαρακαλει[GNT][LXX]παρα·καλ(ε)·ειπαρακαλειται[GNT][LXX]παρα·καλ(ε)·εται
Pl1stπαρακαλουμεν[GNT]παρα·καλ(ε)·ομενπαρακαλουμεθα[GNT]παρα·καλ(ε)·ομεθα
2ndπαρακαλειτε[GNT][LXX]παρα·καλ(ε)·ετεπαρακαλεισθε[GNT]παρα·καλ(ε)·εσθε
3rdπαρακαλουσιν[GNT], παρακαλουσιπαρα·καλ(ε)·ουσι(ν), παρα·καλ(ε)·ουσι(ν)παρακαλουνταιπαρα·καλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακαλω[GNT][LXX]παρα·καλ(ε)·ωπαρακαλωμαιπαρα·καλ(ε)·ωμαι
2ndπαρακαλῃςπαρα·καλ(ε)·ῃςπαρακαλῃπαρα·καλ(ε)·ῃ
3rdπαρακαλῃπαρα·καλ(ε)·ῃπαρακαληταιπαρα·καλ(ε)·ηται
Pl1stπαρακαλωμενπαρα·καλ(ε)·ωμενπαρακαλωμεθαπαρα·καλ(ε)·ωμεθα
2ndπαρακαλητεπαρα·καλ(ε)·ητεπαρακαλησθεπαρα·καλ(ε)·ησθε
3rdπαρακαλωσιν, παρακαλωσιπαρα·καλ(ε)·ωσι(ν)παρακαλωνται[GNT]παρα·καλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακαλοιμιπαρα·καλ(ε)·οιμιπαρακαλοιμηνπαρα·καλ(ε)·οιμην
2ndπαρακαλοιςπαρα·καλ(ε)·οιςπαρακαλοιοπαρα·καλ(ε)·οιο
3rdπαρακαλοιπαρα·καλ(ε)·οιπαρακαλοιτοπαρα·καλ(ε)·οιτο
Pl1stπαρακαλοιμενπαρα·καλ(ε)·οιμενπαρακαλοιμεθαπαρα·καλ(ε)·οιμεθα
2ndπαρακαλοιτεπαρα·καλ(ε)·οιτεπαρακαλοισθεπαρα·καλ(ε)·οισθε
3rdπαρακαλοιεν, παρακαλοισανπαρα·καλ(ε)·οιεν, παρα·καλ(ε)·οισαν altπαρακαλοιντοπαρα·καλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρακαλει[GNT][LXX]παρα·καλ(ε)·επαρακαλουπαρα·καλ(ε)·ου
3rdπαρακαλειτωπαρα·καλ(ε)·ετωπαρακαλεισθωπαρα·καλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπαρακαλειτε[GNT][LXX]παρα·καλ(ε)·ετεπαρακαλεισθε[GNT]παρα·καλ(ε)·εσθε
3rdπαρακαλειτωσαν, παρακαλουντωνπαρα·καλ(ε)·ετωσαν, παρα·καλ(ε)·οντων classicalπαρακαλεισθωσαν, παρακαλεισθωνπαρα·καλ(ε)·εσθωσαν, παρα·καλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακαλειν[GNT][LXX]​παρα·καλ(ε)·εινπαρακαλεισθαι[LXX]​παρα·καλ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακαλουσα[LXX]παρακαλουνπαρα·καλ(ε)·ουσ·απαρα·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρακαλων[GNT][LXX]παρα·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρακαλουσανπαρακαλουνταπαρα·καλ(ε)·ουσ·ανπαρα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπαρακαλουσῃπαρακαλουντιπαρα·καλ(ε)·ουσ·ῃπαρα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπαρακαλουσηςπαρακαλουντος[GNT][LXX]παρα·καλ(ε)·ουσ·ηςπαρα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρακαλουσαιπαρακαλουντες[GNT][LXX]παρακαλουνταπαρα·καλ(ε)·ουσ·αιπαρα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·εςπαρα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρακαλουσαςπαρακαλουντας[LXX]παρα·καλ(ε)·ουσ·αςπαρα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπαρακαλουσαιςπαρακαλουσι, παρακαλουσιν[GNT]παρα·καλ(ε)·ουσ·αιςπαρα·καλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), παρα·καλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρακαλουσωνπαρακαλουντωνπαρα·καλ(ε)·ουσ·ωνπαρα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακαλουμενηπαρακαλουμενεπαρα·καλ(ε)·ομεν·ηπαρα·καλ(ε)·ομεν·ε
Nomπαρακαλουμενος[LXX]παρα·καλ(ε)·ομεν·ος
Accπαρακαλουμενηνπαρακαλουμενονπαρα·καλ(ε)·ομεν·ηνπαρα·καλ(ε)·ομεν·ον
Datπαρακαλουμενῃπαρακαλουμενῳπαρα·καλ(ε)·ομεν·ῃπαρα·καλ(ε)·ομεν·ῳ
Genπαρακαλουμενηςπαρακαλουμενουπαρα·καλ(ε)·ομεν·ηςπαρα·καλ(ε)·ομεν·ου
PlVocπαρακαλουμεναιπαρακαλουμενοιπαρακαλουμεναπαρα·καλ(ε)·ομεν·αιπαρα·καλ(ε)·ομεν·οιπαρα·καλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπαρακαλουμεναςπαρακαλουμενουςπαρα·καλ(ε)·ομεν·αςπαρα·καλ(ε)·ομεν·ους
Datπαρακαλουμεναιςπαρακαλουμενοιςπαρα·καλ(ε)·ομεν·αιςπαρα·καλ(ε)·ομεν·οις
Genπαρακαλουμενωνπαρακαλουμενωνπαρα·καλ(ε)·ομεν·ωνπαρα·καλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεκαλουν[GNT][LXX]παρα·ε·καλ(ε)·ονπαρεκαλουμηνπαρα·ε·καλ(ε)·ομην
2ndπαρεκαλειςπαρα·ε·καλ(ε)·εςπαρεκαλουπαρα·ε·καλ(ε)·ου
3rdπαρεκαλει[GNT][LXX]παρα·ε·καλ(ε)·επαρεκαλειτοπαρα·ε·καλ(ε)·ετο
Pl1stπαρεκαλουμεν[GNT]παρα·ε·καλ(ε)·ομενπαρεκαλουμεθαπαρα·ε·καλ(ε)·ομεθα
2ndπαρεκαλειτεπαρα·ε·καλ(ε)·ετεπαρεκαλεισθεπαρα·ε·καλ(ε)·εσθε
3rdπαρεκαλουν[GNT][LXX], παρεκαλουσανπαρα·ε·καλ(ε)·ον, παρα·ε·καλ(ε)·οσαν altπαρεκαλουντοπαρα·ε·καλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακαλεσω[LXX]παρα·καλε·σωπαρακαλεσομαιπαρα·καλε·σομαι
2ndπαρακαλεσεις[LXX]παρα·καλε·σειςπαρακαλεσῃ[GNT][LXX], παρακαλεσει[LXX], παρακαλεσεσαιπαρα·καλε·σῃ, παρα·καλε·σει classical, παρα·καλε·σεσαι alt
3rdπαρακαλεσει[LXX]παρα·καλε·σειπαρακαλεσεταιπαρα·καλε·σεται
Pl1stπαρακαλεσομενπαρα·καλε·σομενπαρακαλεσομεθαπαρα·καλε·σομεθα
2ndπαρακαλεσετε[LXX]παρα·καλε·σετεπαρακαλεσεσθεπαρα·καλε·σεσθε
3rdπαρακαλεσουσιν[LXX], παρακαλεσουσιπαρα·καλε·σουσι(ν), παρα·καλε·σουσι(ν)παρακαλεσονταιπαρα·καλε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακαλεσοιμιπαρα·καλε·σοιμιπαρακαλεσοιμηνπαρα·καλε·σοιμην
2ndπαρακαλεσοιςπαρα·καλε·σοιςπαρακαλεσοιοπαρα·καλε·σοιο
3rdπαρακαλεσοιπαρα·καλε·σοιπαρακαλεσοιτοπαρα·καλε·σοιτο
Pl1stπαρακαλεσοιμενπαρα·καλε·σοιμενπαρακαλεσοιμεθαπαρα·καλε·σοιμεθα
2ndπαρακαλεσοιτεπαρα·καλε·σοιτεπαρακαλεσοισθεπαρα·καλε·σοισθε
3rdπαρακαλεσοιενπαρα·καλε·σοιενπαρακαλεσοιντοπαρα·καλε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακαλεσειν​παρα·καλε·σειν​παρακαλεσεσθαι​παρα·καλε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακαλεσουσαπαρακαλεσον[GNT][LXX]παρα·καλε·σουσ·απαρα·καλε·σο[υ]ν[τ]
Nomπαρακαλεσωνπαρα·καλε·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαρακαλεσουσανπαρακαλεσοντα[LXX]παρα·καλε·σουσ·ανπαρα·καλε·σο[υ]ντ·α
Datπαρακαλεσουσῃπαρακαλεσοντιπαρα·καλε·σουσ·ῃπαρα·καλε·σο[υ]ντ·ι
Genπαρακαλεσουσηςπαρακαλεσοντοςπαρα·καλε·σουσ·ηςπαρα·καλε·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαρακαλεσουσαιπαρακαλεσοντεςπαρακαλεσοντα[LXX]παρα·καλε·σουσ·αιπαρα·καλε·σο[υ]ντ·εςπαρα·καλε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρακαλεσουσαςπαρακαλεσονταςπαρα·καλε·σουσ·αςπαρα·καλε·σο[υ]ντ·ας
Datπαρακαλεσουσαιςπαρακαλεσουσι, παρακαλεσουσιν[LXX]παρα·καλε·σουσ·αιςπαρα·καλε·σου[ντ]·σι(ν), παρα·καλε·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαρακαλεσουσωνπαρακαλεσοντωνπαρα·καλε·σουσ·ωνπαρα·καλε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακαλεσομενηπαρακαλεσομενεπαρα·καλε·σομεν·ηπαρα·καλε·σομεν·ε
Nomπαρακαλεσομενοςπαρα·καλε·σομεν·ος
Accπαρακαλεσομενηνπαρακαλεσομενονπαρα·καλε·σομεν·ηνπαρα·καλε·σομεν·ον
Datπαρακαλεσομενῃπαρακαλεσομενῳπαρα·καλε·σομεν·ῃπαρα·καλε·σομεν·ῳ
Genπαρακαλεσομενηςπαρακαλεσομενουπαρα·καλε·σομεν·ηςπαρα·καλε·σομεν·ου
PlVocπαρακαλεσομεναιπαρακαλεσομενοιπαρακαλεσομεναπαρα·καλε·σομεν·αιπαρα·καλε·σομεν·οιπαρα·καλε·σομεν·α
Nom
Accπαρακαλεσομεναςπαρακαλεσομενουςπαρα·καλε·σομεν·αςπαρα·καλε·σομεν·ους
Datπαρακαλεσομεναιςπαρακαλεσομενοιςπαρα·καλε·σομεν·αιςπαρα·καλε·σομεν·οις
Genπαρακαλεσομενωνπαρακαλεσομενωνπαρα·καλε·σομεν·ωνπαρα·καλε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεκαλεσα[GNT][LXX]παρα·ε·καλε·σαπαρεκαλεσαμηνπαρα·ε·καλε·σαμην
2ndπαρεκαλεσας[GNT][LXX]παρα·ε·καλε·σαςπαρεκαλεσωπαρα·ε·καλε·σω
3rdπαρεκαλεσεν[GNT][LXX], παρεκαλεσε[LXX]παρα·ε·καλε·σε(ν)παρεκαλεσατοπαρα·ε·καλε·σατο
Pl1stπαρεκαλεσαμενπαρα·ε·καλε·σαμενπαρεκαλεσαμεθαπαρα·ε·καλε·σαμεθα
2ndπαρεκαλεσατεπαρα·ε·καλε·σατεπαρεκαλεσασθεπαρα·ε·καλε·σασθε
3rdπαρεκαλεσαν[GNT][LXX]παρα·ε·καλε·σανπαρεκαλεσαντοπαρα·ε·καλε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακαλεσω[LXX]παρα·καλε·σωπαρακαλεσωμαιπαρα·καλε·σωμαι
2ndπαρακαλεσῃςπαρα·καλε·σῃςπαρακαλεσῃ[GNT][LXX]παρα·καλε·σῃ
3rdπαρακαλεσῃ[GNT][LXX]παρα·καλε·σῃπαρακαλεσηταιπαρα·καλε·σηται
Pl1stπαρακαλεσωμενπαρα·καλε·σωμενπαρακαλεσωμεθαπαρα·καλε·σωμεθα
2ndπαρακαλεσητεπαρα·καλε·σητεπαρακαλεσησθεπαρα·καλε·σησθε
3rdπαρακαλεσωσιν, παρακαλεσωσι[LXX]παρα·καλε·σωσι(ν), παρα·καλε·σωσι(ν)παρακαλεσωνταιπαρα·καλε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακαλεσαιμιπαρα·καλε·σαιμιπαρακαλεσαιμηνπαρα·καλε·σαιμην
2ndπαρακαλεσαις, παρακαλεσειαςπαρα·καλε·σαις, παρα·καλε·σειας classicalπαρακαλεσαιοπαρα·καλε·σαιο
3rdπαρακαλεσαι[GNT][LXX], παρακαλεσειεπαρα·καλε·σαι, παρα·καλε·σειε classicalπαρακαλεσαιτοπαρα·καλε·σαιτο
Pl1stπαρακαλεσαιμενπαρα·καλε·σαιμενπαρακαλεσαιμεθαπαρα·καλε·σαιμεθα
2ndπαρακαλεσαιτεπαρα·καλε·σαιτεπαρακαλεσαισθεπαρα·καλε·σαισθε
3rdπαρακαλεσαιεν, παρακαλεσαισαν, παρακαλεσειαν, παρακαλεσειενπαρα·καλε·σαιεν, παρα·καλε·σαισαν alt, παρα·καλε·σειαν classical, παρα·καλε·σειεν classicalπαρακαλεσαιντοπαρα·καλε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρακαλεσον[GNT][LXX]παρα·καλε·σονπαρακαλεσαι[GNT][LXX]παρα·καλε·σαι
3rdπαρακαλεσατωπαρα·καλε·σατωπαρακαλεσασθωπαρα·καλε·σασθω
Pl1st
2ndπαρακαλεσατε[LXX]παρα·καλε·σατεπαρακαλεσασθεπαρα·καλε·σασθε
3rdπαρακαλεσατωσαν, παρακαλεσαντωνπαρα·καλε·σατωσαν, παρα·καλε·σαντων classicalπαρακαλεσασθωσαν, παρακαλεσασθωνπαρα·καλε·σασθωσαν, παρα·καλε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακαλεσαι[GNT][LXX]​παρα·καλε·σαιπαρακαλεσασθαι​παρα·καλε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακαλεσασαπαρακαλεσας[GNT][LXX]παρακαλεσανπαρα·καλε·σασ·απαρα·καλε·σα[ντ]·ςπαρα·καλε·σαν[τ]
Nom
Accπαρακαλεσασανπαρακαλεσανταπαρα·καλε·σασ·ανπαρα·καλε·σαντ·α
Datπαρακαλεσασῃπαρακαλεσαντιπαρα·καλε·σασ·ῃπαρα·καλε·σαντ·ι
Genπαρακαλεσασηςπαρακαλεσαντοςπαρα·καλε·σασ·ηςπαρα·καλε·σαντ·ος
PlVocπαρακαλεσασαιπαρακαλεσαντες[LXX]παρακαλεσανταπαρα·καλε·σασ·αιπαρα·καλε·σαντ·εςπαρα·καλε·σαντ·α
Nom
Accπαρακαλεσασαςπαρακαλεσανταςπαρα·καλε·σασ·αςπαρα·καλε·σαντ·ας
Datπαρακαλεσασαιςπαρακαλεσασι, παρακαλεσασινπαρα·καλε·σασ·αιςπαρα·καλε·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαρακαλεσασωνπαρακαλεσαντωνπαρα·καλε·σασ·ωνπαρα·καλε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακαλεσαμενηπαρακαλεσαμενεπαρα·καλε·σαμεν·ηπαρα·καλε·σαμεν·ε
Nomπαρακαλεσαμενοςπαρα·καλε·σαμεν·ος
Accπαρακαλεσαμενηνπαρακαλεσαμενονπαρα·καλε·σαμεν·ηνπαρα·καλε·σαμεν·ον
Datπαρακαλεσαμενῃπαρακαλεσαμενῳπαρα·καλε·σαμεν·ῃπαρα·καλε·σαμεν·ῳ
Genπαρακαλεσαμενηςπαρακαλεσαμενουπαρα·καλε·σαμεν·ηςπαρα·καλε·σαμεν·ου
PlVocπαρακαλεσαμεναιπαρακαλεσαμενοιπαρακαλεσαμεναπαρα·καλε·σαμεν·αιπαρα·καλε·σαμεν·οιπαρα·καλε·σαμεν·α
Nom
Accπαρακαλεσαμεναςπαρακαλεσαμενουςπαρα·καλε·σαμεν·αςπαρα·καλε·σαμεν·ους
Datπαρακαλεσαμεναιςπαρακαλεσαμενοιςπαρα·καλε·σαμεν·αιςπαρα·καλε·σαμεν·οις
Genπαρακαλεσαμενωνπαρακαλεσαμενωνπαρα·καλε·σαμεν·ωνπαρα·καλε·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακεκλημαι[LXX]παρα·κεκλη·μαι
2ndπαρακεκλησαιπαρα·κεκλη·σαι
3rdπαρακεκληταιπαρα·κεκλη·ται
Pl1stπαρακεκλημεθα[GNT]παρα·κεκλη·μεθα
2ndπαρακεκλησθε[LXX]παρα·κεκλη·σθε
3rdπαρακεκληνταιπαρα·κεκλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακεκλησομαιπαρα·κεκλη·σομαι
2ndπαρακεκλησῃ, παρακεκλησειπαρα·κεκλη·σῃ, παρα·κεκλη·σει classical
3rdπαρακεκλησεταιπαρα·κεκλη·σεται
Pl1stπαρακεκλησομεθαπαρα·κεκλη·σομεθα
2ndπαρακεκλησεσθεπαρα·κεκλη·σεσθε
3rdπαρακεκλησονταιπαρα·κεκλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακεκλησοιμηνπαρα·κεκλη·σοιμην
2ndπαρακεκλησοιοπαρα·κεκλη·σοιο
3rdπαρακεκλησοιτοπαρα·κεκλη·σοιτο
Pl1stπαρακεκλησοιμεθαπαρα·κεκλη·σοιμεθα
2ndπαρακεκλησοισθεπαρα·κεκλη·σοισθε
3rdπαρακεκλησοιντοπαρα·κεκλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρακεκλησοπαρα·κεκλη·σο
3rdπαρακεκλησθωπαρα·κεκλη·σθω
Pl1st
2ndπαρακεκλησθε[LXX]παρα·κεκλη·σθε
3rdπαρακεκλησθωσαν, παρακεκλησθωνπαρα·κεκλη·σθωσαν, παρα·κεκλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακεκλησθαι​παρα·κεκλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρακεκλησεσθαι​παρα·κεκλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακεκλημενηπαρακεκλημενεπαρα·κεκλη·μεν·ηπαρα·κεκλη·μεν·ε
Nomπαρακεκλημενοςπαρα·κεκλη·μεν·ος
Accπαρακεκλημενηνπαρακεκλημενονπαρα·κεκλη·μεν·ηνπαρα·κεκλη·μεν·ον
Datπαρακεκλημενῃπαρακεκλημενῳπαρα·κεκλη·μεν·ῃπαρα·κεκλη·μεν·ῳ
Genπαρακεκλημενηςπαρακεκλημενουπαρα·κεκλη·μεν·ηςπαρα·κεκλη·μεν·ου
PlVocπαρακεκλημεναιπαρακεκλημενοι[LXX]παρακεκλημεναπαρα·κεκλη·μεν·αιπαρα·κεκλη·μεν·οιπαρα·κεκλη·μεν·α
Nom
Accπαρακεκλημεναςπαρακεκλημενουςπαρα·κεκλη·μεν·αςπαρα·κεκλη·μεν·ους
Datπαρακεκλημεναιςπαρακεκλημενοιςπαρα·κεκλη·μεν·αιςπαρα·κεκλη·μεν·οις
Genπαρακεκλημενωνπαρακεκλημενωνπαρα·κεκλη·μεν·ωνπαρα·κεκλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεκεκλημηνπαρα·ε·κεκλη·μην
2ndπαρεκεκλησοπαρα·ε·κεκλη·σο
3rdπαρεκεκλητοπαρα·ε·κεκλη·το
Pl1stπαρεκεκλημεθαπαρα·ε·κεκλη·μεθα
2ndπαρεκεκλησθεπαρα·ε·κεκλη·σθε
3rdπαρεκεκληντοπαρα·ε·κεκλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρακεκλημηνπαρα·[ε]·κεκλη·μην
2ndπαρακεκλησοπαρα·[ε]·κεκλη·σο
3rdπαρακεκλητοπαρα·[ε]·κεκλη·το
Pl1stπαρακεκλημεθα[GNT]παρα·[ε]·κεκλη·μεθα
2ndπαρακεκλησθε[LXX]παρα·[ε]·κεκλη·σθε
3rdπαρακεκληντοπαρα·[ε]·κεκλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρεκληθην[LXX]παρα·ε·κλη·θην
2ndπαρεκληθης[LXX]παρα·ε·κλη·θης
3rdπαρεκληθη[GNT][LXX]παρα·ε·κλη·θη
Pl1stπαρεκληθημεν[GNT]παρα·ε·κλη·θημεν
2ndπαρεκληθητεπαρα·ε·κλη·θητε
3rdπαρεκληθησαν[GNT][LXX]παρα·ε·κλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαρακληθησομαιπαρα·κλη·θησομαι
2ndπαρακληθησῃ, παρακληθησειπαρα·κλη·θησῃ, παρα·κλη·θησει classical
3rdπαρακληθησεται[LXX]παρα·κλη·θησεται
Pl1stπαρακληθησομεθαπαρα·κλη·θησομεθα
2ndπαρακληθησεσθε[LXX]παρα·κλη·θησεσθε
3rdπαρακληθησονται[GNT][LXX]παρα·κλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρακληθωπαρα·κλη·θω
2ndπαρακληθῃς[LXX]παρα·κλη·θῃς
3rdπαρακληθῃ[LXX]παρα·κλη·θῃ
Pl1stπαρακληθωμενπαρα·κλη·θωμεν
2ndπαρακληθητεπαρα·κλη·θητε
3rdπαρακληθωσιν[GNT], παρακληθωσιπαρα·κλη·θωσι(ν), παρα·κλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρακληθειηνπαρα·κλη·θειην
2ndπαρακληθειηςπαρα·κλη·θειης
3rdπαρακληθειηπαρα·κλη·θειη
Pl1stπαρακληθειημεν, παρακληθειμενπαρα·κλη·θειημεν, παρα·κλη·θειμεν classical
2ndπαρακληθειητε, παρακληθειτεπαρα·κλη·θειητε, παρα·κλη·θειτε classical
3rdπαρακληθειησαν, παρακληθειενπαρα·κλη·θειησαν, παρα·κλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαρακληθησοιμηνπαρα·κλη·θησοιμην
2ndπαρακληθησοιοπαρα·κλη·θησοιο
3rdπαρακληθησοιτοπαρα·κλη·θησοιτο
Pl1stπαρακληθησοιμεθαπαρα·κλη·θησοιμεθα
2ndπαρακληθησοισθεπαρα·κλη·θησοισθε
3rdπαρακληθησοιντοπαρα·κλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρακληθητι[LXX]παρα·κλη·θητι
3rdπαρακληθητωπαρα·κλη·θητω
Pl1st
2ndπαρακληθητεπαρα·κλη·θητε
3rdπαρακληθητωσαν, παρακληθεντωνπαρα·κλη·θητωσαν, παρα·κλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παρακληθηναι[GNT][LXX]​παρα·κλη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παρακληθησεσθαι​παρα·κλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακληθεισαπαρακληθεις[LXX]παρακληθενπαρα·κλη·θεισ·απαρα·κλη·θει[ντ]·ςπαρα·κλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαρακληθεισανπαρακληθενταπαρα·κλη·θεισ·ανπαρα·κλη·θε[ι]ντ·α
Datπαρακληθεισῃπαρακληθεντιπαρα·κλη·θεισ·ῃπαρα·κλη·θε[ι]ντ·ι
Genπαρακληθεισηςπαρακληθεντοςπαρα·κλη·θεισ·ηςπαρα·κλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαρακληθεισαιπαρακληθεντες[LXX]παρακληθενταπαρα·κλη·θεισ·αιπαρα·κλη·θε[ι]ντ·εςπαρα·κλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαρακληθεισαςπαρακληθενταςπαρα·κλη·θεισ·αςπαρα·κλη·θε[ι]ντ·ας
Datπαρακληθεισαιςπαρακληθεισι, παρακληθεισινπαρα·κλη·θεισ·αιςπαρα·κλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαρακληθεισωνπαρακληθεντωνπαρα·κλη·θεισ·ωνπαρα·κλη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρακληθησομενηπαρακληθησομενεπαρα·κλη·θησομεν·ηπαρα·κλη·θησομεν·ε
Nomπαρακληθησομενοςπαρα·κλη·θησομεν·ος
Accπαρακληθησομενηνπαρακληθησομενονπαρα·κλη·θησομεν·ηνπαρα·κλη·θησομεν·ον
Datπαρακληθησομενῃπαρακληθησομενῳπαρα·κλη·θησομεν·ῃπαρα·κλη·θησομεν·ῳ
Genπαρακληθησομενηςπαρακληθησομενουπαρα·κλη·θησομεν·ηςπαρα·κλη·θησομεν·ου
PlVocπαρακληθησομεναιπαρακληθησομενοιπαρακληθησομεναπαρα·κλη·θησομεν·αιπαρα·κλη·θησομεν·οιπαρα·κλη·θησομεν·α
Nom
Accπαρακληθησομεναςπαρακληθησομενουςπαρα·κλη·θησομεν·αςπαρα·κλη·θησομεν·ους
Datπαρακληθησομεναιςπαρακληθησομενοιςπαρα·κλη·θησομεν·αιςπαρα·κλη·θησομεν·οις
Genπαρακληθησομενωνπαρακληθησομενωνπαρα·κλη·θησομεν·ωνπαρα·κλη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 08:59:52 EDT