παραινεω • PARAINEW • paraineō

Search: παραινεσας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραινεσαςπαραινέωπαρ·αινε·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραινεσαςπαραινέωπαρ·αινε·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg

παρ·αινέω (παρ+αιν(ε)-, -, παρ+αινε·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραινω[GNT]παρ·αιν(ε)·ωπαραινουμαιπαρ·αιν(ε)·ομαι
2ndπαραινειςπαρ·αιν(ε)·ειςπαραινῃ, παραινει, παραινεισαιπαρ·αιν(ε)·ῃ, παρ·αιν(ε)·ει classical, παρ·αιν(ε)·εσαι alt
3rdπαραινειπαρ·αιν(ε)·ειπαραινειταιπαρ·αιν(ε)·εται
Pl1stπαραινουμενπαρ·αιν(ε)·ομενπαραινουμεθαπαρ·αιν(ε)·ομεθα
2ndπαραινειτεπαρ·αιν(ε)·ετεπαραινεισθεπαρ·αιν(ε)·εσθε
3rdπαραινουσιν, παραινουσιπαρ·αιν(ε)·ουσι(ν)παραινουνταιπαρ·αιν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραινω[GNT]παρ·αιν(ε)·ωπαραινωμαιπαρ·αιν(ε)·ωμαι
2ndπαραινῃςπαρ·αιν(ε)·ῃςπαραινῃπαρ·αιν(ε)·ῃ
3rdπαραινῃπαρ·αιν(ε)·ῃπαραινηταιπαρ·αιν(ε)·ηται
Pl1stπαραινωμενπαρ·αιν(ε)·ωμενπαραινωμεθαπαρ·αιν(ε)·ωμεθα
2ndπαραινητεπαρ·αιν(ε)·ητεπαραινησθεπαρ·αιν(ε)·ησθε
3rdπαραινωσιν, παραινωσιπαρ·αιν(ε)·ωσι(ν)παραινωνταιπαρ·αιν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραινοιμιπαρ·αιν(ε)·οιμιπαραινοιμηνπαρ·αιν(ε)·οιμην
2ndπαραινοιςπαρ·αιν(ε)·οιςπαραινοιοπαρ·αιν(ε)·οιο
3rdπαραινοιπαρ·αιν(ε)·οιπαραινοιτοπαρ·αιν(ε)·οιτο
Pl1stπαραινοιμενπαρ·αιν(ε)·οιμενπαραινοιμεθαπαρ·αιν(ε)·οιμεθα
2ndπαραινοιτεπαρ·αιν(ε)·οιτεπαραινοισθεπαρ·αιν(ε)·οισθε
3rdπαραινοιεν, παραινοισανπαρ·αιν(ε)·οιεν, παρ·αιν(ε)·οισαν altπαραινοιντοπαρ·αιν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραινειπαρ·αιν(ε)·επαραινουπαρ·αιν(ε)·ου
3rdπαραινειτωπαρ·αιν(ε)·ετωπαραινεισθωπαρ·αιν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπαραινειτεπαρ·αιν(ε)·ετεπαραινεισθεπαρ·αιν(ε)·εσθε
3rdπαραινειτωσαν, παραινουντωνπαρ·αιν(ε)·ετωσαν, παρ·αιν(ε)·οντων classicalπαραινεισθωσαν, παραινεισθωνπαρ·αιν(ε)·εσθωσαν, παρ·αιν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραινειν​παρ·αιν(ε)·ειν​παραινεισθαι​παρ·αιν(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραινουσαπαραινουνπαρ·αιν(ε)·ουσ·απαρ·αιν(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραινωνπαρ·αιν(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραινουσανπαραινουνταπαρ·αιν(ε)·ουσ·ανπαρ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπαραινουσῃπαραινουντιπαρ·αιν(ε)·ουσ·ῃπαρ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπαραινουσηςπαραινουντοςπαρ·αιν(ε)·ουσ·ηςπαρ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραινουσαιπαραινουντεςπαραινουνταπαρ·αιν(ε)·ουσ·αιπαρ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·εςπαρ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραινουσαςπαραινουνταςπαρ·αιν(ε)·ουσ·αςπαρ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπαραινουσαιςπαραινουσι, παραινουσινπαρ·αιν(ε)·ουσ·αιςπαρ·αιν(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραινουσωνπαραινουντωνπαρ·αιν(ε)·ουσ·ωνπαρ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραινουμενηπαραινουμενεπαρ·αιν(ε)·ομεν·ηπαρ·αιν(ε)·ομεν·ε
Nomπαραινουμενοςπαρ·αιν(ε)·ομεν·ος
Accπαραινουμενηνπαραινουμενονπαρ·αιν(ε)·ομεν·ηνπαρ·αιν(ε)·ομεν·ον
Datπαραινουμενῃπαραινουμενῳπαρ·αιν(ε)·ομεν·ῃπαρ·αιν(ε)·ομεν·ῳ
Genπαραινουμενηςπαραινουμενουπαρ·αιν(ε)·ομεν·ηςπαρ·αιν(ε)·ομεν·ου
PlVocπαραινουμεναιπαραινουμενοιπαραινουμεναπαρ·αιν(ε)·ομεν·αιπαρ·αιν(ε)·ομεν·οιπαρ·αιν(ε)·ομεν·α
Nom
Accπαραινουμεναςπαραινουμενουςπαρ·αιν(ε)·ομεν·αςπαρ·αιν(ε)·ομεν·ους
Datπαραινουμεναιςπαραινουμενοιςπαρ·αιν(ε)·ομεν·αιςπαρ·αιν(ε)·ομεν·οις
Genπαραινουμενωνπαραινουμενωνπαρ·αιν(ε)·ομεν·ωνπαρ·αιν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῃνουνπαρ·ε·αιν(ε)·ονπαρῃνουμηνπαρ·ε·αιν(ε)·ομην
2ndπαρῃνειςπαρ·ε·αιν(ε)·εςπαρῃνουπαρ·ε·αιν(ε)·ου
3rdπαρῃνει[GNT][LXX]παρ·ε·αιν(ε)·επαρῃνειτοπαρ·ε·αιν(ε)·ετο
Pl1stπαρῃνουμενπαρ·ε·αιν(ε)·ομενπαρῃνουμεθαπαρ·ε·αιν(ε)·ομεθα
2ndπαρῃνειτεπαρ·ε·αιν(ε)·ετεπαρῃνεισθεπαρ·ε·αιν(ε)·εσθε
3rdπαρῃνουν, παρῃνουσανπαρ·ε·αιν(ε)·ον, παρ·ε·αιν(ε)·οσαν altπαρῃνουντοπαρ·ε·αιν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῃνεσαπαρ·ε·αινε·σαπαρῃνεσαμηνπαρ·ε·αινε·σαμην
2ndπαρῃνεσαςπαρ·ε·αινε·σαςπαρῃνεσωπαρ·ε·αινε·σω
3rdπαρῃνεσεν, παρῃνεσεπαρ·ε·αινε·σε(ν)παρῃνεσατοπαρ·ε·αινε·σατο
Pl1stπαρῃνεσαμενπαρ·ε·αινε·σαμενπαρῃνεσαμεθαπαρ·ε·αινε·σαμεθα
2ndπαρῃνεσατεπαρ·ε·αινε·σατεπαρῃνεσασθεπαρ·ε·αινε·σασθε
3rdπαρῃνεσανπαρ·ε·αινε·σανπαρῃνεσαντοπαρ·ε·αινε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραινεσωπαρ·αινε·σωπαραινεσωμαιπαρ·αινε·σωμαι
2ndπαραινεσῃςπαρ·αινε·σῃςπαραινεσῃπαρ·αινε·σῃ
3rdπαραινεσῃπαρ·αινε·σῃπαραινεσηταιπαρ·αινε·σηται
Pl1stπαραινεσωμενπαρ·αινε·σωμενπαραινεσωμεθαπαρ·αινε·σωμεθα
2ndπαραινεσητεπαρ·αινε·σητεπαραινεσησθεπαρ·αινε·σησθε
3rdπαραινεσωσιν, παραινεσωσιπαρ·αινε·σωσι(ν)παραινεσωνταιπαρ·αινε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραινεσαιμιπαρ·αινε·σαιμιπαραινεσαιμηνπαρ·αινε·σαιμην
2ndπαραινεσαις, παραινεσειαςπαρ·αινε·σαις, παρ·αινε·σειας classicalπαραινεσαιοπαρ·αινε·σαιο
3rdπαραινεσαι, παραινεσειεπαρ·αινε·σαι, παρ·αινε·σειε classicalπαραινεσαιτοπαρ·αινε·σαιτο
Pl1stπαραινεσαιμενπαρ·αινε·σαιμενπαραινεσαιμεθαπαρ·αινε·σαιμεθα
2ndπαραινεσαιτεπαρ·αινε·σαιτεπαραινεσαισθεπαρ·αινε·σαισθε
3rdπαραινεσαιεν, παραινεσαισαν, παραινεσειαν, παραινεσειενπαρ·αινε·σαιεν, παρ·αινε·σαισαν alt, παρ·αινε·σειαν classical, παρ·αινε·σειεν classicalπαραινεσαιντοπαρ·αινε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραινεσονπαρ·αινε·σονπαραινεσαιπαρ·αινε·σαι
3rdπαραινεσατωπαρ·αινε·σατωπαραινεσασθωπαρ·αινε·σασθω
Pl1st
2ndπαραινεσατεπαρ·αινε·σατεπαραινεσασθεπαρ·αινε·σασθε
3rdπαραινεσατωσαν, παραινεσαντωνπαρ·αινε·σατωσαν, παρ·αινε·σαντων classicalπαραινεσασθωσαν, παραινεσασθωνπαρ·αινε·σασθωσαν, παρ·αινε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραινεσαι​παρ·αινε·σαι​παραινεσασθαι​παρ·αινε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραινεσασαπαραινεσας[LXX]παραινεσανπαρ·αινε·σασ·απαρ·αινε·σα[ντ]·ςπαρ·αινε·σαν[τ]
Nom
Accπαραινεσασανπαραινεσανταπαρ·αινε·σασ·ανπαρ·αινε·σαντ·α
Datπαραινεσασῃπαραινεσαντιπαρ·αινε·σασ·ῃπαρ·αινε·σαντ·ι
Genπαραινεσασηςπαραινεσαντος[LXX]παρ·αινε·σασ·ηςπαρ·αινε·σαντ·ος
PlVocπαραινεσασαιπαραινεσαντεςπαραινεσανταπαρ·αινε·σασ·αιπαρ·αινε·σαντ·εςπαρ·αινε·σαντ·α
Nom
Accπαραινεσασαςπαραινεσανταςπαρ·αινε·σασ·αςπαρ·αινε·σαντ·ας
Datπαραινεσασαιςπαραινεσασι, παραινεσασινπαρ·αινε·σασ·αιςπαρ·αινε·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαραινεσασωνπαραινεσαντωνπαρ·αινε·σασ·ωνπαρ·αινε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραινεσαμενηπαραινεσαμενεπαρ·αινε·σαμεν·ηπαρ·αινε·σαμεν·ε
Nomπαραινεσαμενοςπαρ·αινε·σαμεν·ος
Accπαραινεσαμενηνπαραινεσαμενονπαρ·αινε·σαμεν·ηνπαρ·αινε·σαμεν·ον
Datπαραινεσαμενῃπαραινεσαμενῳπαρ·αινε·σαμεν·ῃπαρ·αινε·σαμεν·ῳ
Genπαραινεσαμενηςπαραινεσαμενουπαρ·αινε·σαμεν·ηςπαρ·αινε·σαμεν·ου
PlVocπαραινεσαμεναιπαραινεσαμενοιπαραινεσαμεναπαρ·αινε·σαμεν·αιπαρ·αινε·σαμεν·οιπαρ·αινε·σαμεν·α
Nom
Accπαραινεσαμεναςπαραινεσαμενουςπαρ·αινε·σαμεν·αςπαρ·αινε·σαμεν·ους
Datπαραινεσαμεναιςπαραινεσαμενοιςπαρ·αινε·σαμεν·αιςπαρ·αινε·σαμεν·οις
Genπαραινεσαμενωνπαραινεσαμενωνπαρ·αινε·σαμεν·ωνπαρ·αινε·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 02:22:36 EST