παραζηλοω • PARAZHLOW • parazēloō

Search: παραζηλωσει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραζηλωσει; παραζηλωσειπαραζηλόωπαραζηλω·σει; παραζηλω·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραζηλωσειπαραζηλόωπαραζηλω·σειfut act ind 3rd sg
παραζηλωσειπαραζηλόωπαραζηλω·σειfut mp ind 2nd sg classical

παρα·ζηλόω (παρα+ζηλ(ο)-, παραζηλω·σ-, παρα+ζηλω·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραζηλωπαρα·ζηλ(ο)·ωπαραζηλουμαιπαρα·ζηλ(ο)·ομαι
2ndπαραζηλοιςπαρα·ζηλ(ο)·ειςπαραζηλοι, παραζηλουσαιπαρα·ζηλ(ο)·ῃ, παρα·ζηλ(ο)·ει classical, παρα·ζηλ(ο)·εσαι alt
3rdπαραζηλοιπαρα·ζηλ(ο)·ειπαραζηλουταιπαρα·ζηλ(ο)·εται
Pl1stπαραζηλουμεν[GNT]παρα·ζηλ(ο)·ομενπαραζηλουμεθαπαρα·ζηλ(ο)·ομεθα
2ndπαραζηλουτεπαρα·ζηλ(ο)·ετεπαραζηλουσθεπαρα·ζηλ(ο)·εσθε
3rdπαραζηλουσιν, παραζηλουσιπαρα·ζηλ(ο)·ουσι(ν)παραζηλουνταιπαρα·ζηλ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραζηλωπαρα·ζηλ(ο)·ωπαραζηλωμαιπαρα·ζηλ(ο)·ωμαι
2ndπαραζηλοιςπαρα·ζηλ(ο)·ῃςπαραζηλοιπαρα·ζηλ(ο)·ῃ
3rdπαραζηλοιπαρα·ζηλ(ο)·ῃπαραζηλωταιπαρα·ζηλ(ο)·ηται
Pl1stπαραζηλωμενπαρα·ζηλ(ο)·ωμενπαραζηλωμεθαπαρα·ζηλ(ο)·ωμεθα
2ndπαραζηλωτεπαρα·ζηλ(ο)·ητεπαραζηλωσθεπαρα·ζηλ(ο)·ησθε
3rdπαραζηλωσιν, παραζηλωσιπαρα·ζηλ(ο)·ωσι(ν)παραζηλωνταιπαρα·ζηλ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραζηλοιμιπαρα·ζηλ(ο)·οιμιπαραζηλοιμηνπαρα·ζηλ(ο)·οιμην
2ndπαραζηλοιςπαρα·ζηλ(ο)·οιςπαραζηλοιοπαρα·ζηλ(ο)·οιο
3rdπαραζηλοιπαρα·ζηλ(ο)·οιπαραζηλοιτοπαρα·ζηλ(ο)·οιτο
Pl1stπαραζηλοιμενπαρα·ζηλ(ο)·οιμενπαραζηλοιμεθαπαρα·ζηλ(ο)·οιμεθα
2ndπαραζηλοιτεπαρα·ζηλ(ο)·οιτεπαραζηλοισθεπαρα·ζηλ(ο)·οισθε
3rdπαραζηλοιεν, παραζηλοισανπαρα·ζηλ(ο)·οιεν, παρα·ζηλ(ο)·οισαν altπαραζηλοιντοπαρα·ζηλ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραζηλου[LXX]παρα·ζηλ(ο)·επαραζηλου[LXX]παρα·ζηλ(ο)·ου
3rdπαραζηλουτωπαρα·ζηλ(ο)·ετωπαραζηλουσθωπαρα·ζηλ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndπαραζηλουτεπαρα·ζηλ(ο)·ετεπαραζηλουσθεπαρα·ζηλ(ο)·εσθε
3rdπαραζηλουτωσαν, παραζηλουντωνπαρα·ζηλ(ο)·ετωσαν, παρα·ζηλ(ο)·οντων classicalπαραζηλουσθωσαν, παραζηλουσθωνπαρα·ζηλ(ο)·εσθωσαν, παρα·ζηλ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραζηλουν​παρα·ζηλ(ο)·ειν​παραζηλουσθαι​παρα·ζηλ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραζηλουσαπαραζηλουνπαρα·ζηλ(ο)·ουσ·απαρα·ζηλ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραζηλωνπαρα·ζηλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραζηλουσανπαραζηλουνταπαρα·ζηλ(ο)·ουσ·ανπαρα·ζηλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datπαραζηλουσῃπαραζηλουντιπαρα·ζηλ(ο)·ουσ·ῃπαρα·ζηλ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genπαραζηλουσηςπαραζηλουντοςπαρα·ζηλ(ο)·ουσ·ηςπαρα·ζηλ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραζηλουσαιπαραζηλουντεςπαραζηλουνταπαρα·ζηλ(ο)·ουσ·αιπαρα·ζηλ(ο)·ο[υ]ντ·εςπαρα·ζηλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραζηλουσαςπαραζηλουνταςπαρα·ζηλ(ο)·ουσ·αςπαρα·ζηλ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datπαραζηλουσαιςπαραζηλουσι, παραζηλουσινπαρα·ζηλ(ο)·ουσ·αιςπαρα·ζηλ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραζηλουσωνπαραζηλουντωνπαρα·ζηλ(ο)·ουσ·ωνπαρα·ζηλ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραζηλουμενηπαραζηλουμενεπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·ηπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·ε
Nomπαραζηλουμενοςπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·ος
Accπαραζηλουμενηνπαραζηλουμενονπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·ηνπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·ον
Datπαραζηλουμενῃπαραζηλουμενῳπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·ῃπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·ῳ
Genπαραζηλουμενηςπαραζηλουμενουπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·ηςπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·ου
PlVocπαραζηλουμεναιπαραζηλουμενοιπαραζηλουμεναπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·αιπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·οιπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·α
Nom
Accπαραζηλουμεναςπαραζηλουμενουςπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·αςπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·ους
Datπαραζηλουμεναιςπαραζηλουμενοιςπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·αιςπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·οις
Genπαραζηλουμενωνπαραζηλουμενωνπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·ωνπαρα·ζηλ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεζηλουνπαρα·ε·ζηλ(ο)·ονπαρεζηλουμηνπαρα·ε·ζηλ(ο)·ομην
2ndπαρεζηλουςπαρα·ε·ζηλ(ο)·εςπαρεζηλουπαρα·ε·ζηλ(ο)·ου
3rdπαρεζηλουπαρα·ε·ζηλ(ο)·επαρεζηλουτοπαρα·ε·ζηλ(ο)·ετο
Pl1stπαρεζηλουμενπαρα·ε·ζηλ(ο)·ομενπαρεζηλουμεθαπαρα·ε·ζηλ(ο)·ομεθα
2ndπαρεζηλουτεπαρα·ε·ζηλ(ο)·ετεπαρεζηλουσθεπαρα·ε·ζηλ(ο)·εσθε
3rdπαρεζηλουν, παρεζηλουσανπαρα·ε·ζηλ(ο)·ον, παρα·ε·ζηλ(ο)·οσαν altπαρεζηλουντοπαρα·ε·ζηλ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραζηλωσω[GNT][LXX]παραζηλω·σωπαραζηλωσομαιπαραζηλω·σομαι
2ndπαραζηλωσειςπαραζηλω·σειςπαραζηλωσῃ, παραζηλωσει[LXX], παραζηλωσεσαιπαραζηλω·σῃ, παραζηλω·σει classical, παραζηλω·σεσαι alt
3rdπαραζηλωσει[LXX]παραζηλω·σειπαραζηλωσεταιπαραζηλω·σεται
Pl1stπαραζηλωσομενπαραζηλω·σομενπαραζηλωσομεθαπαραζηλω·σομεθα
2ndπαραζηλωσετεπαραζηλω·σετεπαραζηλωσεσθεπαραζηλω·σεσθε
3rdπαραζηλωσουσιν, παραζηλωσουσιπαραζηλω·σουσι(ν)παραζηλωσονταιπαραζηλω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραζηλωσοιμιπαραζηλω·σοιμιπαραζηλωσοιμηνπαραζηλω·σοιμην
2ndπαραζηλωσοιςπαραζηλω·σοιςπαραζηλωσοιοπαραζηλω·σοιο
3rdπαραζηλωσοιπαραζηλω·σοιπαραζηλωσοιτοπαραζηλω·σοιτο
Pl1stπαραζηλωσοιμενπαραζηλω·σοιμενπαραζηλωσοιμεθαπαραζηλω·σοιμεθα
2ndπαραζηλωσοιτεπαραζηλω·σοιτεπαραζηλωσοισθεπαραζηλω·σοισθε
3rdπαραζηλωσοιενπαραζηλω·σοιενπαραζηλωσοιντοπαραζηλω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραζηλωσειν​παραζηλω·σειν​παραζηλωσεσθαι​παραζηλω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραζηλωσουσαπαραζηλωσονπαραζηλω·σουσ·απαραζηλω·σο[υ]ν[τ]
Nomπαραζηλωσωνπαραζηλω·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαραζηλωσουσανπαραζηλωσονταπαραζηλω·σουσ·ανπαραζηλω·σο[υ]ντ·α
Datπαραζηλωσουσῃπαραζηλωσοντιπαραζηλω·σουσ·ῃπαραζηλω·σο[υ]ντ·ι
Genπαραζηλωσουσηςπαραζηλωσοντοςπαραζηλω·σουσ·ηςπαραζηλω·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαραζηλωσουσαιπαραζηλωσοντεςπαραζηλωσονταπαραζηλω·σουσ·αιπαραζηλω·σο[υ]ντ·εςπαραζηλω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραζηλωσουσαςπαραζηλωσονταςπαραζηλω·σουσ·αςπαραζηλω·σο[υ]ντ·ας
Datπαραζηλωσουσαιςπαραζηλωσουσι, παραζηλωσουσινπαραζηλω·σουσ·αιςπαραζηλω·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαραζηλωσουσωνπαραζηλωσοντωνπαραζηλω·σουσ·ωνπαραζηλω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραζηλωσομενηπαραζηλωσομενεπαραζηλω·σομεν·ηπαραζηλω·σομεν·ε
Nomπαραζηλωσομενοςπαραζηλω·σομεν·ος
Accπαραζηλωσομενηνπαραζηλωσομενονπαραζηλω·σομεν·ηνπαραζηλω·σομεν·ον
Datπαραζηλωσομενῃπαραζηλωσομενῳπαραζηλω·σομεν·ῃπαραζηλω·σομεν·ῳ
Genπαραζηλωσομενηςπαραζηλωσομενουπαραζηλω·σομεν·ηςπαραζηλω·σομεν·ου
PlVocπαραζηλωσομεναιπαραζηλωσομενοιπαραζηλωσομεναπαραζηλω·σομεν·αιπαραζηλω·σομεν·οιπαραζηλω·σομεν·α
Nom
Accπαραζηλωσομεναςπαραζηλωσομενουςπαραζηλω·σομεν·αςπαραζηλω·σομεν·ους
Datπαραζηλωσομεναιςπαραζηλωσομενοιςπαραζηλω·σομεν·αιςπαραζηλω·σομεν·οις
Genπαραζηλωσομενωνπαραζηλωσομενωνπαραζηλω·σομεν·ωνπαραζηλω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεζηλωσαπαρα·ε·ζηλω·σαπαρεζηλωσαμηνπαρα·ε·ζηλω·σαμην
2ndπαρεζηλωσαςπαρα·ε·ζηλω·σαςπαρεζηλωσωπαρα·ε·ζηλω·σω
3rdπαρεζηλωσεν[LXX], παρεζηλωσεπαρα·ε·ζηλω·σε(ν), παρα·ε·ζηλω·σε(ν)παρεζηλωσατοπαρα·ε·ζηλω·σατο
Pl1stπαρεζηλωσαμενπαρα·ε·ζηλω·σαμενπαρεζηλωσαμεθαπαρα·ε·ζηλω·σαμεθα
2ndπαρεζηλωσατεπαρα·ε·ζηλω·σατεπαρεζηλωσασθεπαρα·ε·ζηλω·σασθε
3rdπαρεζηλωσαν[LXX]παρα·ε·ζηλω·σανπαρεζηλωσαντοπαρα·ε·ζηλω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραζηλωσω[GNT][LXX]παρα·ζηλω·σωπαραζηλωσωμαιπαρα·ζηλω·σωμαι
2ndπαραζηλωσῃςπαρα·ζηλω·σῃςπαραζηλωσῃπαρα·ζηλω·σῃ
3rdπαραζηλωσῃπαρα·ζηλω·σῃπαραζηλωσηταιπαρα·ζηλω·σηται
Pl1stπαραζηλωσωμενπαρα·ζηλω·σωμενπαραζηλωσωμεθαπαρα·ζηλω·σωμεθα
2ndπαραζηλωσητεπαρα·ζηλω·σητεπαραζηλωσησθεπαρα·ζηλω·σησθε
3rdπαραζηλωσωσιν, παραζηλωσωσιπαρα·ζηλω·σωσι(ν)παραζηλωσωνταιπαρα·ζηλω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραζηλωσαιμιπαρα·ζηλω·σαιμιπαραζηλωσαιμηνπαρα·ζηλω·σαιμην
2ndπαραζηλωσαις, παραζηλωσειαςπαρα·ζηλω·σαις, παρα·ζηλω·σειας classicalπαραζηλωσαιοπαρα·ζηλω·σαιο
3rdπαραζηλωσαι[GNT], παραζηλωσειεπαρα·ζηλω·σαι, παρα·ζηλω·σειε classicalπαραζηλωσαιτοπαρα·ζηλω·σαιτο
Pl1stπαραζηλωσαιμενπαρα·ζηλω·σαιμενπαραζηλωσαιμεθαπαρα·ζηλω·σαιμεθα
2ndπαραζηλωσαιτεπαρα·ζηλω·σαιτεπαραζηλωσαισθεπαρα·ζηλω·σαισθε
3rdπαραζηλωσαιεν, παραζηλωσαισαν, παραζηλωσειαν, παραζηλωσειενπαρα·ζηλω·σαιεν, παρα·ζηλω·σαισαν alt, παρα·ζηλω·σειαν classical, παρα·ζηλω·σειεν classicalπαραζηλωσαιντοπαρα·ζηλω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραζηλωσονπαρα·ζηλω·σονπαραζηλωσαι[GNT]παρα·ζηλω·σαι
3rdπαραζηλωσατωπαρα·ζηλω·σατωπαραζηλωσασθωπαρα·ζηλω·σασθω
Pl1st
2ndπαραζηλωσατεπαρα·ζηλω·σατεπαραζηλωσασθεπαρα·ζηλω·σασθε
3rdπαραζηλωσατωσαν, παραζηλωσαντωνπαρα·ζηλω·σατωσαν, παρα·ζηλω·σαντων classicalπαραζηλωσασθωσαν, παραζηλωσασθωνπαρα·ζηλω·σασθωσαν, παρα·ζηλω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραζηλωσαι[GNT]​παρα·ζηλω·σαιπαραζηλωσασθαι​παρα·ζηλω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραζηλωσασαπαραζηλωσαςπαραζηλωσανπαρα·ζηλω·σασ·απαρα·ζηλω·σα[ντ]·ςπαρα·ζηλω·σαν[τ]
Nom
Accπαραζηλωσασανπαραζηλωσανταπαρα·ζηλω·σασ·ανπαρα·ζηλω·σαντ·α
Datπαραζηλωσασῃπαραζηλωσαντιπαρα·ζηλω·σασ·ῃπαρα·ζηλω·σαντ·ι
Genπαραζηλωσασηςπαραζηλωσαντοςπαρα·ζηλω·σασ·ηςπαρα·ζηλω·σαντ·ος
PlVocπαραζηλωσασαιπαραζηλωσαντεςπαραζηλωσανταπαρα·ζηλω·σασ·αιπαρα·ζηλω·σαντ·εςπαρα·ζηλω·σαντ·α
Nom
Accπαραζηλωσασαςπαραζηλωσανταςπαρα·ζηλω·σασ·αςπαρα·ζηλω·σαντ·ας
Datπαραζηλωσασαιςπαραζηλωσασι, παραζηλωσασινπαρα·ζηλω·σασ·αιςπαρα·ζηλω·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαραζηλωσασωνπαραζηλωσαντωνπαρα·ζηλω·σασ·ωνπαρα·ζηλω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραζηλωσαμενηπαραζηλωσαμενεπαρα·ζηλω·σαμεν·ηπαρα·ζηλω·σαμεν·ε
Nomπαραζηλωσαμενοςπαρα·ζηλω·σαμεν·ος
Accπαραζηλωσαμενηνπαραζηλωσαμενονπαρα·ζηλω·σαμεν·ηνπαρα·ζηλω·σαμεν·ον
Datπαραζηλωσαμενῃπαραζηλωσαμενῳπαρα·ζηλω·σαμεν·ῃπαρα·ζηλω·σαμεν·ῳ
Genπαραζηλωσαμενηςπαραζηλωσαμενουπαρα·ζηλω·σαμεν·ηςπαρα·ζηλω·σαμεν·ου
PlVocπαραζηλωσαμεναιπαραζηλωσαμενοιπαραζηλωσαμεναπαρα·ζηλω·σαμεν·αιπαρα·ζηλω·σαμεν·οιπαρα·ζηλω·σαμεν·α
Nom
Accπαραζηλωσαμεναςπαραζηλωσαμενουςπαρα·ζηλω·σαμεν·αςπαρα·ζηλω·σαμεν·ους
Datπαραζηλωσαμεναιςπαραζηλωσαμενοιςπαρα·ζηλω·σαμεν·αιςπαρα·ζηλω·σαμεν·οις
Genπαραζηλωσαμενωνπαραζηλωσαμενωνπαρα·ζηλω·σαμεν·ωνπαρα·ζηλω·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 06:45:00 EST