παραδιδωμι • PARADIDWMI • paradidōmi

Search: παραδωσουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραδωσουσιν; παραδωσουσιν; παραδωσουσινπαραδίδωμιπαρα·δω·σου[ντ]·σι(ν); παρα·δω·σου[ντ]·σι(ν); παρα·δω·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl

παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδιδωπαρα·διδ(ο)·ωπαραδιδουμαιπαρα·διδ(ο)·ομαι
2ndπαραδιδοιςπαρα·διδ(ο)·ειςπαραδιδοι, παραδιδουσαιπαρα·διδ(ο)·ῃ, παρα·διδ(ο)·ει classical, παρα·διδ(ο)·εσαι alt
3rdπαραδιδοιπαρα·διδ(ο)·ειπαραδιδουταιπαρα·διδ(ο)·εται
Pl1stπαραδιδουμενπαρα·διδ(ο)·ομενπαραδιδουμεθαπαρα·διδ(ο)·ομεθα
2ndπαραδιδουτεπαρα·διδ(ο)·ετεπαραδιδουσθεπαρα·διδ(ο)·εσθε
3rdπαραδιδουσιν, παραδιδουσιπαρα·διδ(ο)·ουσι(ν)παραδιδουνταιπαρα·διδ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδιδωμι[LXX]παρα·διδ(ο)·^μιπαραδιδομαιπαρα·διδ(ο)·μαι
2ndπαραδιδως[GNT], παραδιδωθαπαρα·διδ(ο)·^ς, παρα·διδ(ο)·^θα classicalπαραδιδοσαιπαρα·διδ(ο)·σαι
3rdπαραδιδωσιν[GNT][LXX], παραδιδωσιπαρα·διδ(ο)·^σι(ν), παρα·διδ(ο)·^σι(ν)παραδιδοται[GNT][LXX]παρα·διδ(ο)·ται
Pl1stπαραδιδομενπαρα·διδ(ο)·μενπαραδιδομεθα[GNT]παρα·διδ(ο)·μεθα
2ndπαραδιδοτεπαρα·διδ(ο)·τεπαραδιδοσθεπαρα·διδ(ο)·σθε
3rdπαραδιδοασιν, παραδιδοασιπαρα·διδ(ο)·ασι(ν)παραδιδονταιπαρα·διδ(ο)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδιδωπαρα·διδ(ω)·ωπαραδιδωμαιπαρα·διδ(ω)·ωμαι
2ndπαραδιδῳς[LXX]παρα·διδ(ω)·ῃςπαραδιδῳ[GNT]παρα·διδ(ω)·ῃ
3rdπαραδιδῳ[GNT]παρα·διδ(ω)·ῃπαραδιδωταιπαρα·διδ(ω)·ηται
Pl1stπαραδιδωμενπαρα·διδ(ω)·ωμενπαραδιδωμεθαπαρα·διδ(ω)·ωμεθα
2ndπαραδιδωτεπαρα·διδ(ω)·ητεπαραδιδωσθεπαρα·διδ(ω)·ησθε
3rdπαραδιδωσιν[GNT][LXX], παραδιδωσιπαρα·διδ(ω)·ωσι(ν), παρα·διδ(ω)·ωσι(ν)παραδιδωνταιπαρα·διδ(ω)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδιδοιμιπαρα·διδ(ο)·οιμι
2ndπαραδιδοιςπαρα·διδ(ο)·οις
3rdπαραδιδοιπαρα·διδ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδιδοιηνπαρα·διδ(ο)·ιηνπαραδιδοιμηνπαρα·διδ(ο)·ιμην
2ndπαραδιδοιηςπαρα·διδ(ο)·ιηςπαραδιδοιοπαρα·διδ(ο)·ιο
3rdπαραδιδοιηπαρα·διδ(ο)·ιηπαραδιδοιτοπαρα·διδ(ο)·ιτο
Pl1stπαραδιδοιημεν, παραδιδοιμενπαρα·διδ(ο)·ιημεν, παρα·διδ(ο)·ιμεν classicalπαραδιδοιμεθαπαρα·διδ(ο)·ιμεθα
2ndπαραδιδοιητε, παραδιδοιτεπαρα·διδ(ο)·ιητε, παρα·διδ(ο)·ιτε classicalπαραδιδοισθεπαρα·διδ(ο)·ισθε
3rdπαραδιδοιησαν, παραδιδοιενπαρα·διδ(ο)·ιησαν, παρα·διδ(ο)·ιεν classicalπαραδιδοιντοπαρα·διδ(ο)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραδιδουπαρα·διδ(ο)·ε
3rdπαραδιδουτωπαρα·διδ(ο)·ετωπαραδιδουσθωπαρα·διδ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndπαραδιδουτεπαρα·διδ(ο)·ετεπαραδιδουσθεπαρα·διδ(ο)·εσθε
3rdπαραδιδουτωσαν, παραδιδουντωνπαρα·διδ(ο)·ετωσαν, παρα·διδ(ο)·οντων classicalπαραδιδουσθωσαν, παραδιδουσθωνπαρα·διδ(ο)·εσθωσαν, παρα·διδ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραδιδοθι, παραδιδοςπαρα·διδ(ο)·θι, παρα·διδ(ο)·ςπαραδιδοσοπαρα·διδ(ο)·σο
3rdπαραδιδοτωπαρα·διδ(ο)·τωπαραδιδοσθωπαρα·διδ(ο)·σθω
Pl1st
2ndπαραδιδοτεπαρα·διδ(ο)·τεπαραδιδοσθεπαρα·διδ(ο)·σθε
3rdπαραδιδοτωσαν, παραδιδοντωνπαρα·διδ(ο)·τωσαν, παρα·διδ(ο)·ντων classicalπαραδιδοσθωσαν, παραδιδοσθωνπαρα·διδ(ο)·σθωσαν, παρα·διδ(ο)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραδιδουν​παρα·διδ(ο)·ειν​παραδιδουσθαι​παρα·διδ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραδιδοναι[GNT][LXX], παραδιδουναι​παρα·διδ(ο)·ναι, παρα·διδ(ο)·εναι​παραδιδοσθαι[GNT][LXX]​παρα·διδ(ο)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδιδουνπαρα·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραδιδωνπαρα·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραδιδουνταπαρα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datπαραδιδουντιπαρα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genπαραδιδουντοςπαρα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραδιδουντεςπαραδιδουνταπαρα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·εςπαρα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραδιδουνταςπαρα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genπαραδιδουντωνπαρα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδιδουμενηπαραδιδουμενεπαρα·διδ(ο)·ομεν·ηπαρα·διδ(ο)·ομεν·ε
Nomπαραδιδουμενοςπαρα·διδ(ο)·ομεν·ος
Accπαραδιδουμενηνπαραδιδουμενονπαρα·διδ(ο)·ομεν·ηνπαρα·διδ(ο)·ομεν·ον
Datπαραδιδουμενῃπαραδιδουμενῳπαρα·διδ(ο)·ομεν·ῃπαρα·διδ(ο)·ομεν·ῳ
Genπαραδιδουμενηςπαραδιδουμενουπαρα·διδ(ο)·ομεν·ηςπαρα·διδ(ο)·ομεν·ου
PlVocπαραδιδουμεναιπαραδιδουμενοιπαραδιδουμεναπαρα·διδ(ο)·ομεν·αιπαρα·διδ(ο)·ομεν·οιπαρα·διδ(ο)·ομεν·α
Nom
Accπαραδιδουμεναςπαραδιδουμενουςπαρα·διδ(ο)·ομεν·αςπαρα·διδ(ο)·ομεν·ους
Datπαραδιδουμεναιςπαραδιδουμενοιςπαρα·διδ(ο)·ομεν·αιςπαρα·διδ(ο)·ομεν·οις
Genπαραδιδουμενωνπαραδιδουμενωνπαρα·διδ(ο)·ομεν·ωνπαρα·διδ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδιδουσαπαραδιδους[GNT][LXX]παραδιδονπαρα·διδ(ο)·εσ·απαρα·διδ(ο)·[ντ]·ςπαρα·διδ(ο)·ν[τ]
Nom
Accπαραδιδουσανπαραδιδοντα[GNT]παρα·διδ(ο)·εσ·ανπαρα·διδ(ο)·ντ·α
Datπαραδιδουσῃπαραδιδοντιπαρα·διδ(ο)·εσ·ῃπαρα·διδ(ο)·ντ·ι
Genπαραδιδουσηςπαραδιδοντος[GNT]παρα·διδ(ο)·εσ·ηςπαρα·διδ(ο)·ντ·ος
PlVocπαραδιδουσαιπαραδιδοντες[GNT]παραδιδοντα[GNT]παρα·διδ(ο)·εσ·αιπαρα·διδ(ο)·ντ·εςπαρα·διδ(ο)·ντ·α
Nom
Accπαραδιδουσαςπαραδιδονταςπαρα·διδ(ο)·εσ·αςπαρα·διδ(ο)·ντ·ας
Datπαραδιδουσαιςπαραδιδουσι, παραδιδουσινπαρα·διδ(ο)·εσ·αιςπαρα·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > παραδιδουσι, παρα·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > παραδιδουσιν
Genπαραδιδουσωνπαραδιδοντωνπαρα·διδ(ο)·εσ·ωνπαρα·διδ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδιδομενη[LXX]παραδιδομενεπαρα·διδ(ο)·μεν·ηπαρα·διδ(ο)·μεν·ε
Nomπαραδιδομενοςπαρα·διδ(ο)·μεν·ος
Accπαραδιδομενηνπαραδιδομενονπαρα·διδ(ο)·μεν·ηνπαρα·διδ(ο)·μεν·ον
Datπαραδιδομενῃπαραδιδομενῳπαρα·διδ(ο)·μεν·ῃπαρα·διδ(ο)·μεν·ῳ
Genπαραδιδομενηςπαραδιδομενουπαρα·διδ(ο)·μεν·ηςπαρα·διδ(ο)·μεν·ου
PlVocπαραδιδομεναιπαραδιδομενοιπαραδιδομεναπαρα·διδ(ο)·μεν·αιπαρα·διδ(ο)·μεν·οιπαρα·διδ(ο)·μεν·α
Nom
Accπαραδιδομεναςπαραδιδομενουςπαρα·διδ(ο)·μεν·αςπαρα·διδ(ο)·μεν·ους
Datπαραδιδομεναιςπαραδιδομενοιςπαρα·διδ(ο)·μεν·αιςπαρα·διδ(ο)·μεν·οις
Genπαραδιδομενωνπαραδιδομενωνπαρα·διδ(ο)·μεν·ωνπαρα·διδ(ο)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεδιδουν[GNT]παρα·ε·διδ(ο)·ονπαρεδιδουμηνπαρα·ε·διδ(ο)·ομην
2ndπαρεδιδουςπαρα·ε·διδ(ο)·ες
3rdπαρεδιδου[GNT]παρα·ε·διδ(ο)·επαρεδιδουτο, παρεδιδετο[GNT]παρα·ε·διδ(ο)·ετο, irreg. παρα·ε·διδ·ετο (instead of παρα·ε·διδ(o)·ετο > παρεδιδουτο)
Pl1stπαρεδιδουμενπαρα·ε·διδ(ο)·ομενπαρεδιδουμεθαπαρα·ε·διδ(ο)·ομεθα
2ndπαρεδιδουτεπαρα·ε·διδ(ο)·ετεπαρεδιδουσθεπαρα·ε·διδ(ο)·εσθε
3rdπαρεδιδουν[GNT], παρεδιδουσανπαρα·ε·διδ(ο)·ον, παρα·ε·διδ(ο)·οσαν altπαρεδιδουντοπαρα·ε·διδ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεδιδωνπαρα·ε·διδ(ο)·^νπαρεδιδομηνπαρα·ε·διδ(ο)·μην
2ndπαρεδιδως, παρεδιδωσθαπαρα·ε·διδ(ο)·^ς, παρα·ε·διδ(ο)·^σθα classicalπαρεδιδοσοπαρα·ε·διδ(ο)·σο
3rdπαρεδιδωπαρα·ε·διδ(ο)·^παρεδιδοτο[GNT]παρα·ε·διδ(ο)·το
Pl1stπαρεδιδομενπαρα·ε·διδ(ο)·μενπαρεδιδομεθαπαρα·ε·διδ(ο)·μεθα
2ndπαρεδιδοτεπαρα·ε·διδ(ο)·τεπαρεδιδοσθεπαρα·ε·διδ(ο)·σθε
3rdπαρεδιδοσαν[GNT]παρα·ε·διδ(ο)·σανπαρεδιδοντο[LXX]παρα·ε·διδ(ο)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδωσω[GNT][LXX]παρα·δω·σωπαραδωσομαιπαρα·δω·σομαι
2ndπαραδωσεις[LXX]παρα·δω·σειςπαραδωσῃ, παραδωσει[GNT][LXX], παραδωσεσαιπαρα·δω·σῃ, παρα·δω·σει classical, παρα·δω·σεσαι alt
3rdπαραδωσει[GNT][LXX]παρα·δω·σειπαραδωσεταιπαρα·δω·σεται
Pl1stπαραδωσομεν[LXX]παρα·δω·σομενπαραδωσομεθαπαρα·δω·σομεθα
2ndπαραδωσετεπαρα·δω·σετεπαραδωσεσθεπαρα·δω·σεσθε
3rdπαραδωσουσιν[GNT][LXX], παραδωσουσιπαρα·δω·σουσι(ν), παρα·δω·σουσι(ν)παραδωσονταιπαρα·δω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδωσοιμιπαρα·δω·σοιμιπαραδωσοιμηνπαρα·δω·σοιμην
2ndπαραδωσοιςπαρα·δω·σοιςπαραδωσοιοπαρα·δω·σοιο
3rdπαραδωσοιπαρα·δω·σοιπαραδωσοιτοπαρα·δω·σοιτο
Pl1stπαραδωσοιμενπαρα·δω·σοιμενπαραδωσοιμεθαπαρα·δω·σοιμεθα
2ndπαραδωσοιτεπαρα·δω·σοιτεπαραδωσοισθεπαρα·δω·σοισθε
3rdπαραδωσοιενπαρα·δω·σοιενπαραδωσοιντοπαρα·δω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραδωσειν[LXX]​παρα·δω·σεινπαραδωσεσθαι​παρα·δω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδωσουσαπαραδωσονπαρα·δω·σουσ·απαρα·δω·σο[υ]ν[τ]
Nomπαραδωσων[GNT]παρα·δω·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαραδωσουσανπαραδωσονταπαρα·δω·σουσ·ανπαρα·δω·σο[υ]ντ·α
Datπαραδωσουσῃπαραδωσοντιπαρα·δω·σουσ·ῃπαρα·δω·σο[υ]ντ·ι
Genπαραδωσουσηςπαραδωσοντοςπαρα·δω·σουσ·ηςπαρα·δω·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαραδωσουσαιπαραδωσοντεςπαραδωσονταπαρα·δω·σουσ·αιπαρα·δω·σο[υ]ντ·εςπαρα·δω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραδωσουσαςπαραδωσονταςπαρα·δω·σουσ·αςπαρα·δω·σο[υ]ντ·ας
Datπαραδωσουσαιςπαραδωσουσι, παραδωσουσιν[GNT][LXX]παρα·δω·σουσ·αιςπαρα·δω·σου[ντ]·σι(ν), παρα·δω·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαραδωσουσωνπαραδωσοντωνπαρα·δω·σουσ·ωνπαρα·δω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδωσομενηπαραδωσομενεπαρα·δω·σομεν·ηπαρα·δω·σομεν·ε
Nomπαραδωσομενοςπαρα·δω·σομεν·ος
Accπαραδωσομενηνπαραδωσομενονπαρα·δω·σομεν·ηνπαρα·δω·σομεν·ον
Datπαραδωσομενῃπαραδωσομενῳπαρα·δω·σομεν·ῃπαρα·δω·σομεν·ῳ
Genπαραδωσομενηςπαραδωσομενουπαρα·δω·σομεν·ηςπαρα·δω·σομεν·ου
PlVocπαραδωσομεναιπαραδωσομενοιπαραδωσομεναπαρα·δω·σομεν·αιπαρα·δω·σομεν·οιπαρα·δω·σομεν·α
Nom
Accπαραδωσομεναςπαραδωσομενουςπαρα·δω·σομεν·αςπαρα·δω·σομεν·ους
Datπαραδωσομεναιςπαραδωσομενοιςπαρα·δω·σομεν·αιςπαρα·δω·σομεν·οις
Genπαραδωσομενωνπαραδωσομενωνπαρα·δω·σομεν·ωνπαρα·δω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεδωκα[GNT][LXX]παρα·ε·δω·καπαρεδωκαμηνπαρα·ε·δω·καμην
2ndπαρεδωκας[GNT][LXX], παρεδωκεςπαρα·ε·δω·κας, παρα·ε·δω·κες altπαρεδωκωπαρα·ε·δω·κω
3rdπαρεδωκεν[GNT][LXX], παρεδωκεπαρα·ε·δω·κε(ν), παρα·ε·δω·κε(ν)παρεδωκατοπαρα·ε·δω·κατο
Pl1stπαρεδωκαμεν[GNT][LXX]παρα·ε·δω·καμενπαρεδωκαμεθαπαρα·ε·δω·καμεθα
2ndπαρεδωκατε[GNT]παρα·ε·δω·κατεπαρεδωκασθεπαρα·ε·δω·κασθε
3rdπαρεδωκαν[GNT][LXX]παρα·ε·δω·κανπαρεδωκαντοπαρα·ε·δω·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδωσω[GNT][LXX]παρα·δω·σωπαραδωσωμαιπαρα·δω·σωμαι
2ndπαραδωσῃςπαρα·δω·σῃςπαραδωσῃπαρα·δω·σῃ
3rdπαραδωσῃπαρα·δω·σῃπαραδωσηταιπαρα·δω·σηται
Pl1stπαραδωσωμενπαρα·δω·σωμενπαραδωσωμεθαπαρα·δω·σωμεθα
2ndπαραδωσητεπαρα·δω·σητεπαραδωσησθεπαρα·δω·σησθε
3rdπαραδωσωσιν, παραδωσωσιπαρα·δω·σωσι(ν)παραδωσωνταιπαρα·δω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδωσαιμιπαρα·δω·σαιμιπαραδωσαιμηνπαρα·δω·σαιμην
2ndπαραδωσαις, παραδωσειαςπαρα·δω·σαις, παρα·δω·σειας classicalπαραδωσαιοπαρα·δω·σαιο
3rdπαραδωσαι, παραδωσειεπαρα·δω·σαι, παρα·δω·σειε classicalπαραδωσαιτοπαρα·δω·σαιτο
Pl1stπαραδωσαιμενπαρα·δω·σαιμενπαραδωσαιμεθαπαρα·δω·σαιμεθα
2ndπαραδωσαιτεπαρα·δω·σαιτεπαραδωσαισθεπαρα·δω·σαισθε
3rdπαραδωσαιεν, παραδωσαισαν, παραδωσειαν, παραδωσειενπαρα·δω·σαιεν, παρα·δω·σαισαν alt, παρα·δω·σειαν classical, παρα·δω·σειεν classicalπαραδωσαιντοπαρα·δω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραδωσονπαρα·δω·σονπαραδωσαιπαρα·δω·σαι
3rdπαραδωσατωπαρα·δω·σατωπαραδωσασθωπαρα·δω·σασθω
Pl1st
2ndπαραδωσατεπαρα·δω·σατεπαραδωσασθεπαρα·δω·σασθε
3rdπαραδωσατωσαν, παραδωσαντωνπαρα·δω·σατωσαν, παρα·δω·σαντων classicalπαραδωσασθωσαν, παραδωσασθωνπαρα·δω·σασθωσαν, παρα·δω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραδωσαι​παρα·δω·σαι​παραδωσασθαι​παρα·δω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδωσασαπαραδωσαςπαραδωσανπαρα·δω·σασ·απαρα·δω·σα[ντ]·ςπαρα·δω·σαν[τ]
Nom
Accπαραδωσασανπαραδωσανταπαρα·δω·σασ·ανπαρα·δω·σαντ·α
Datπαραδωσασῃπαραδωσαντιπαρα·δω·σασ·ῃπαρα·δω·σαντ·ι
Genπαραδωσασηςπαραδωσαντοςπαρα·δω·σασ·ηςπαρα·δω·σαντ·ος
PlVocπαραδωσασαιπαραδωσαντεςπαραδωσανταπαρα·δω·σασ·αιπαρα·δω·σαντ·εςπαρα·δω·σαντ·α
Nom
Accπαραδωσασαςπαραδωσανταςπαρα·δω·σασ·αςπαρα·δω·σαντ·ας
Datπαραδωσασαιςπαραδωσασι, παραδωσασινπαρα·δω·σασ·αιςπαρα·δω·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαραδωσασωνπαραδωσαντωνπαρα·δω·σασ·ωνπαρα·δω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδωσαμενηπαραδωσαμενεπαρα·δω·σαμεν·ηπαρα·δω·σαμεν·ε
Nomπαραδωσαμενοςπαρα·δω·σαμεν·ος
Accπαραδωσαμενηνπαραδωσαμενονπαρα·δω·σαμεν·ηνπαρα·δω·σαμεν·ον
Datπαραδωσαμενῃπαραδωσαμενῳπαρα·δω·σαμεν·ῃπαρα·δω·σαμεν·ῳ
Genπαραδωσαμενηςπαραδωσαμενουπαρα·δω·σαμεν·ηςπαρα·δω·σαμεν·ου
PlVocπαραδωσαμεναιπαραδωσαμενοιπαραδωσαμεναπαρα·δω·σαμεν·αιπαρα·δω·σαμεν·οιπαρα·δω·σαμεν·α
Nom
Accπαραδωσαμεναςπαραδωσαμενουςπαρα·δω·σαμεν·αςπαρα·δω·σαμεν·ους
Datπαραδωσαμεναιςπαραδωσαμενοιςπαρα·δω·σαμεν·αιςπαρα·δω·σαμεν·οις
Genπαραδωσαμενωνπαραδωσαμενωνπαρα·δω·σαμεν·ωνπαρα·δω·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεδουνπαρα·ε·δ(ο)·ονπαρεδουμηνπαρα·ε·δ(ο)·ομην
2ndπαρεδουςπαρα·ε·δ(ο)·εςπαρεδουπαρα·ε·δ(ο)·ου
3rdπαρεδουτοπαρα·ε·δ(ο)·ετο
Pl1stπαρεδουμενπαρα·ε·δ(ο)·ομενπαρεδουμεθαπαρα·ε·δ(ο)·ομεθα
2ndπαρεδουτεπαρα·ε·δ(ο)·ετεπαρεδουσθεπαρα·ε·δ(ο)·εσθε
3rdπαρεδουν, παρεδουσανπαρα·ε·δ(ο)·ον, παρα·ε·δ(ο)·οσαν altπαρεδουντοπαρα·ε·δ(ο)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεδωνπαρα·ε·δ(ο)·^νπαρεδομηνπαρα·ε·δ(ο)·μην
2ndπαρεδως, παρεδωσθαπαρα·ε·δ(ο)·^ς, παρα·ε·δ(ο)·^σθα classicalπαρεδοσοπαρα·ε·δ(ο)·σο
3rdπαρεδωπαρα·ε·δ(ο)·^παρεδοτοπαρα·ε·δ(ο)·το
Pl1stπαρεδομενπαρα·ε·δ(ο)·μενπαρεδομεθαπαρα·ε·δ(ο)·μεθα
2ndπαρεδοτεπαρα·ε·δ(ο)·τεπαρεδοσθεπαρα·ε·δ(ο)·σθε
3rdπαρεδοσαν[GNT]παρα·ε·δ(ο)·σανπαρεδοντοπαρα·ε·δ(ο)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδω[GNT][LXX]παρα·δ(ω)·ωπαραδωμαιπαρα·δ(ω)·ωμαι
2ndπαραδῳς[LXX]παρα·δ(ω)·ῃςπαραδῳ[GNT][LXX], παραδοι[GNT][LXX]παρα·δ(ω)·ῃ, παρα·δ(ο)·ῃ (instead of παρα·δ(ω)·ῃ > παραδῳ)
3rdπαραδῳ[GNT][LXX], παραδοι[GNT][LXX]παρα·δ(ω)·ῃ, παρα·δ(ο)·ῃ (instead of παρα·δ(ω)·ῃ > παραδῳ)παραδωταιπαρα·δ(ω)·ηται
Pl1stπαραδωμενπαρα·δ(ω)·ωμενπαραδωμεθαπαρα·δ(ω)·ωμεθα
2ndπαραδωτε[LXX]παρα·δ(ω)·ητεπαραδωσθεπαρα·δ(ω)·ησθε
3rdπαραδωσιν[GNT][LXX], παραδωσιπαρα·δ(ω)·ωσι(ν), παρα·δ(ω)·ωσι(ν)παραδωνταιπαρα·δ(ω)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδοιμιπαρα·δ(ο)·οιμι
2ndπαραδοιςπαρα·δ(ο)·οις
3rdπαραδοι[GNT][LXX]παρα·δ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδοιηνπαρα·δ(ο)·ιηνπαραδοιμηνπαρα·δ(ο)·ιμην
2ndπαραδοιηςπαρα·δ(ο)·ιηςπαραδοιοπαρα·δ(ο)·ιο
3rdπαραδοιη, παραδῳη[LXX]παρα·δ(ο)·ιη, παρα·δ(ω)·ιη (instead of παρα·δ(ο)·ιη > παραδοιη)παραδοιτοπαρα·δ(ο)·ιτο
Pl1stπαραδοιημεν, παραδοιμενπαρα·δ(ο)·ιημεν, παρα·δ(ο)·ιμεν classicalπαραδοιμεθαπαρα·δ(ο)·ιμεθα
2ndπαραδοιητε, παραδοιτεπαρα·δ(ο)·ιητε, παρα·δ(ο)·ιτε classicalπαραδοισθεπαρα·δ(ο)·ισθε
3rdπαραδοιησαν, παραδοιενπαρα·δ(ο)·ιησαν, παρα·δ(ο)·ιεν classicalπαραδοιντοπαρα·δ(ο)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραδουπαρα·δ(ο)·ου
3rdπαραδουτωπαρα·δ(ο)·ετωπαραδουσθωπαρα·δ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndπαραδουτεπαρα·δ(ο)·ετεπαραδουσθεπαρα·δ(ο)·εσθε
3rdπαραδουτωσαν, παραδουντωνπαρα·δ(ο)·ετωσαν, παρα·δ(ο)·οντων classicalπαραδουσθωσαν, παραδουσθωνπαρα·δ(ο)·εσθωσαν, παρα·δ(ο)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραδοθι, παραδος[LXX]παρα·δ(ο)·θι, παρα·δ(ο)·ςπαραδοσοπαρα·δ(ο)·σο
3rdπαραδοτωπαρα·δ(ο)·τωπαραδοσθωπαρα·δ(ο)·σθω
Pl1st
2ndπαραδοτε[LXX]παρα·δ(ο)·τεπαραδοσθεπαρα·δ(ο)·σθε
3rdπαραδοτωσαν, παραδοντωνπαρα·δ(ο)·τωσαν, παρα·δ(ο)·ντων classicalπαραδοσθωσαν, παραδοσθωνπαρα·δ(ο)·σθωσαν, παρα·δ(ο)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραδουν​παρα·δ(ο)·ειν​παραδουσθαι​παρα·δ(ο)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραδοναι, παραδουναι[GNT][LXX]​παρα·δ(ο)·ναι, παρα·δ(ο)·εναιπαραδοσθαι​παρα·δ(ο)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδουνπαρα·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραδωνπαρα·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραδουνταπαρα·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datπαραδουντιπαρα·δ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genπαραδουντοςπαρα·δ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραδουντεςπαραδουνταπαρα·δ(ο)·ο[υ]ντ·εςπαρα·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραδουνταςπαρα·δ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genπαραδουντωνπαρα·δ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδουμενηπαραδουμενεπαρα·δ(ο)·ομεν·ηπαρα·δ(ο)·ομεν·ε
Nomπαραδουμενοςπαρα·δ(ο)·ομεν·ος
Accπαραδουμενηνπαραδουμενονπαρα·δ(ο)·ομεν·ηνπαρα·δ(ο)·ομεν·ον
Datπαραδουμενῃπαραδουμενῳπαρα·δ(ο)·ομεν·ῃπαρα·δ(ο)·ομεν·ῳ
Genπαραδουμενηςπαραδουμενουπαρα·δ(ο)·ομεν·ηςπαρα·δ(ο)·ομεν·ου
PlVocπαραδουμεναιπαραδουμενοιπαραδουμεναπαρα·δ(ο)·ομεν·αιπαρα·δ(ο)·ομεν·οιπαρα·δ(ο)·ομεν·α
Nom
Accπαραδουμεναςπαραδουμενουςπαρα·δ(ο)·ομεν·αςπαρα·δ(ο)·ομεν·ους
Datπαραδουμεναιςπαραδουμενοιςπαρα·δ(ο)·ομεν·αιςπαρα·δ(ο)·ομεν·οις
Genπαραδουμενωνπαραδουμενωνπαρα·δ(ο)·ομεν·ωνπαρα·δ(ο)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδουσαπαραδους[GNT]παραδονπαρα·δ(ο)·εσ·απαρα·δ(ο)·[ντ]·ςπαρα·δ(ο)·ν[τ]
Nom
Accπαραδουσανπαραδονταπαρα·δ(ο)·εσ·ανπαρα·δ(ο)·ντ·α
Datπαραδουσῃπαραδοντιπαρα·δ(ο)·εσ·ῃπαρα·δ(ο)·ντ·ι
Genπαραδουσηςπαραδοντος[GNT]παρα·δ(ο)·εσ·ηςπαρα·δ(ο)·ντ·ος
PlVocπαραδουσαιπαραδοντεςπαραδονταπαρα·δ(ο)·εσ·αιπαρα·δ(ο)·ντ·εςπαρα·δ(ο)·ντ·α
Nom
Accπαραδουσαςπαραδονταςπαρα·δ(ο)·εσ·αςπαρα·δ(ο)·ντ·ας
Datπαραδουσαιςπαραδουσι, παραδουσινπαρα·δ(ο)·εσ·αιςπαρα·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > παραδουσι, παρα·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > παραδουσιν
Genπαραδουσωνπαραδοντωνπαρα·δ(ο)·εσ·ωνπαρα·δ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδομενηπαραδομενεπαρα·δ(ο)·μεν·ηπαρα·δ(ο)·μεν·ε
Nomπαραδομενοςπαρα·δ(ο)·μεν·ος
Accπαραδομενηνπαραδομενονπαρα·δ(ο)·μεν·ηνπαρα·δ(ο)·μεν·ον
Datπαραδομενῃπαραδομενῳπαρα·δ(ο)·μεν·ῃπαρα·δ(ο)·μεν·ῳ
Genπαραδομενηςπαραδομενουπαρα·δ(ο)·μεν·ηςπαρα·δ(ο)·μεν·ου
PlVocπαραδομεναιπαραδομενοιπαραδομεναπαρα·δ(ο)·μεν·αιπαρα·δ(ο)·μεν·οιπαρα·δ(ο)·μεν·α
Nom
Accπαραδομεναςπαραδομενουςπαρα·δ(ο)·μεν·αςπαρα·δ(ο)·μεν·ους
Datπαραδομεναιςπαραδομενοιςπαρα·δ(ο)·μεν·αιςπαρα·δ(ο)·μεν·οις
Genπαραδομενωνπαραδομενωνπαρα·δ(ο)·μεν·ωνπαρα·δ(ο)·μεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεδωκα[LXX]παρα·δεδω·καπαραδεδομαιπαρα·δεδο·μαι
2ndπαραδεδωκας, παραδεδωκεςπαρα·δεδω·κας, παρα·δεδω·κες altπαραδεδοσαιπαρα·δεδο·σαι
3rdπαραδεδωκεν[LXX], παραδεδωκεπαρα·δεδω·κε(ν), παρα·δεδω·κε(ν)παραδεδοται[GNT]παρα·δεδο·ται
Pl1stπαραδεδωκαμενπαρα·δεδω·καμενπαραδεδομεθαπαρα·δεδο·μεθα
2ndπαραδεδωκατεπαρα·δεδω·κατεπαραδεδοσθεπαρα·δεδο·σθε
3rdπαραδεδωκασιν, παραδεδωκασι, παραδεδωκανπαρα·δεδω·κασι(ν), παρα·δεδω·καν altπαραδεδονται[LXX]παρα·δεδο·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεδοσομαιπαρα·δεδο·σομαι
2ndπαραδεδοσῃ, παραδεδοσειπαρα·δεδο·σῃ, παρα·δεδο·σει classical
3rdπαραδεδοσεταιπαρα·δεδο·σεται
Pl1stπαραδεδοσομεθαπαρα·δεδο·σομεθα
2ndπαραδεδοσεσθεπαρα·δεδο·σεσθε
3rdπαραδεδοσονταιπαρα·δεδο·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεδωκωπαρα·δεδω·κω
2ndπαραδεδωκῃςπαρα·δεδω·κῃς
3rdπαραδεδωκῃπαρα·δεδω·κῃ
Pl1stπαραδεδωκωμενπαρα·δεδω·κωμεν
2ndπαραδεδωκητεπαρα·δεδω·κητε
3rdπαραδεδωκωσιν, παραδεδωκωσιπαρα·δεδω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεδωκοιμι, παραδεδωκοιηνπαρα·δεδω·κοιμι, παρα·δεδω·κοιην classical
2ndπαραδεδωκοις, παραδεδωκοιηςπαρα·δεδω·κοις, παρα·δεδω·κοιης classical
3rdπαραδεδωκοι, παραδεδωκοιηπαρα·δεδω·κοι, παρα·δεδω·κοιη classical
Pl1stπαραδεδωκοιμενπαρα·δεδω·κοιμεν
2ndπαραδεδωκοιτεπαρα·δεδω·κοιτε
3rdπαραδεδωκοιενπαρα·δεδω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεδοσοιμηνπαρα·δεδο·σοιμην
2ndπαραδεδοσοιοπαρα·δεδο·σοιο
3rdπαραδεδοσοιτοπαρα·δεδο·σοιτο
Pl1stπαραδεδοσοιμεθαπαρα·δεδο·σοιμεθα
2ndπαραδεδοσοισθεπαρα·δεδο·σοισθε
3rdπαραδεδοσοιντοπαρα·δεδο·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραδεδωκεπαρα·δεδω·κεπαραδεδοσοπαρα·δεδο·σο
3rdπαραδεδωκετωπαρα·δεδω·κετωπαραδεδοσθωπαρα·δεδο·σθω
Pl1st
2ndπαραδεδωκετεπαρα·δεδω·κετεπαραδεδοσθεπαρα·δεδο·σθε
3rdπαραδεδωκετωσανπαρα·δεδω·κετωσανπαραδεδοσθωσαν, παραδεδοσθωνπαρα·δεδο·σθωσαν, παρα·δεδο·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραδεδωκεναι​παρα·δεδω·κεναι​παραδεδοσθαι​παρα·δεδο·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραδεδοσεσθαι​παρα·δεδο·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδεδωκυιαπαραδεδωκοςπαρα·δεδω·κυι·απαρα·δεδω·κο[τ]·ς
Nomπαραδεδωκωςπαρα·δεδω·κο[τ]·^ς
Accπαραδεδωκυιανπαραδεδωκοταπαρα·δεδω·κυι·ανπαρα·δεδω·κοτ·α
Datπαραδεδωκυιᾳπαραδεδωκοτιπαρα·δεδω·κυι·ᾳπαρα·δεδω·κοτ·ι
Genπαραδεδωκυιαςπαραδεδωκοτοςπαρα·δεδω·κυι·αςπαρα·δεδω·κοτ·ος
PlVocπαραδεδωκυιαιπαραδεδωκοτεςπαραδεδωκοταπαρα·δεδω·κυι·αιπαρα·δεδω·κοτ·εςπαρα·δεδω·κοτ·α
Nom
Accπαραδεδωκυιαςπαραδεδωκοταςπαρα·δεδω·κυι·αςπαρα·δεδω·κοτ·ας
Datπαραδεδωκυιαιςπαραδεδωκοσι, παραδεδωκοσιν[GNT]παρα·δεδω·κυι·αιςπαρα·δεδω·κο[τ]·σι(ν), παρα·δεδω·κο[τ]·σι(ν)
Genπαραδεδωκυιωνπαραδεδωκοτωνπαρα·δεδω·κυι·ωνπαρα·δεδω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδεδομενηπαραδεδομενεπαρα·δεδο·μεν·ηπαρα·δεδο·μεν·ε
Nomπαραδεδομενοςπαρα·δεδο·μεν·ος
Accπαραδεδομενηνπαραδεδομενονπαρα·δεδο·μεν·ηνπαρα·δεδο·μεν·ον
Datπαραδεδομενῃπαραδεδομενῳπαρα·δεδο·μεν·ῃπαρα·δεδο·μεν·ῳ
Genπαραδεδομενηςπαραδεδομενουπαρα·δεδο·μεν·ηςπαρα·δεδο·μεν·ου
PlVocπαραδεδομεναιπαραδεδομενοι[GNT]παραδεδομεναπαρα·δεδο·μεν·αιπαρα·δεδο·μεν·οιπαρα·δεδο·μεν·α
Nom
Accπαραδεδομεναςπαραδεδομενους[LXX]παρα·δεδο·μεν·αςπαρα·δεδο·μεν·ους
Datπαραδεδομεναιςπαραδεδομενοιςπαρα·δεδο·μεν·αιςπαρα·δεδο·μεν·οις
Genπαραδεδομενωνπαραδεδομενωνπαρα·δεδο·μεν·ωνπαρα·δεδο·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεδεδωκειν, παρεδεδωκηπαρα·ε·δεδω·κειν, παρα·ε·δεδω·κη classicalπαρεδεδομηνπαρα·ε·δεδο·μην
2ndπαρεδεδωκεις, παρεδεδωκηςπαρα·ε·δεδω·κεις, παρα·ε·δεδω·κης classicalπαρεδεδοσοπαρα·ε·δεδο·σο
3rdπαρεδεδωκειπαρα·ε·δεδω·κειπαρεδεδοτοπαρα·ε·δεδο·το
Pl1stπαρεδεδωκειμεν, παρεδεδωκεμενπαρα·ε·δεδω·κειμεν, παρα·ε·δεδω·κεμεν classicalπαρεδεδομεθαπαρα·ε·δεδο·μεθα
2ndπαρεδεδωκειτε, παρεδεδωκετεπαρα·ε·δεδω·κειτε, παρα·ε·δεδω·κετε classicalπαρεδεδοσθεπαρα·ε·δεδο·σθε
3rdπαρεδεδωκεισαν, παρεδεδωκεσανπαρα·ε·δεδω·κεισαν, παρα·ε·δεδω·κεσαν classicalπαρεδεδοντοπαρα·ε·δεδο·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεδωκειν, παραδεδωκηπαρα·[ε]·δεδω·κειν, παρα·[ε]·δεδω·κη classicalπαραδεδομηνπαρα·[ε]·δεδο·μην
2ndπαραδεδωκεις, παραδεδωκηςπαρα·[ε]·δεδω·κεις, παρα·[ε]·δεδω·κης classicalπαραδεδοσοπαρα·[ε]·δεδο·σο
3rdπαραδεδωκειπαρα·[ε]·δεδω·κειπαραδεδοτοπαρα·[ε]·δεδο·το
Pl1stπαραδεδωκειμεν, παραδεδωκεμενπαρα·[ε]·δεδω·κειμεν, παρα·[ε]·δεδω·κεμεν classicalπαραδεδομεθαπαρα·[ε]·δεδο·μεθα
2ndπαραδεδωκειτε, παραδεδωκετεπαρα·[ε]·δεδω·κειτε, παρα·[ε]·δεδω·κετε classicalπαραδεδοσθεπαρα·[ε]·δεδο·σθε
3rdπαραδεδωκεισαν[GNT], παραδεδωκεσανπαρα·[ε]·δεδω·κεισαν, παρα·[ε]·δεδω·κεσαν classicalπαραδεδοντοπαρα·[ε]·δεδο·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρεδοθην[GNT][LXX]παρα·ε·δο·θην
2ndπαρεδοθηςπαρα·ε·δο·θης
3rdπαρεδοθη[GNT][LXX]παρα·ε·δο·θη
Pl1stπαρεδοθημεν[LXX]παρα·ε·δο·θημεν
2ndπαρεδοθητε[GNT][LXX]παρα·ε·δο·θητε
3rdπαρεδοθησαν[LXX]παρα·ε·δο·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραδοθησομαιπαρα·δο·θησομαι
2ndπαραδοθησῃ[LXX], παραδοθησειπαρα·δο·θησῃ, παρα·δο·θησει classical
3rdπαραδοθησεται[GNT][LXX]παρα·δο·θησεται
Pl1stπαραδοθησομεθαπαρα·δο·θησομεθα
2ndπαραδοθησεσθε[GNT][LXX]παρα·δο·θησεσθε
3rdπαραδοθησονται[LXX]παρα·δο·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραδοθω[GNT]παρα·δο·θω
2ndπαραδοθῃςπαρα·δο·θῃς
3rdπαραδοθῃ[LXX]παρα·δο·θῃ
Pl1stπαραδοθωμενπαρα·δο·θωμεν
2ndπαραδοθητεπαρα·δο·θητε
3rdπαραδοθωσιν, παραδοθωσιπαρα·δο·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραδοθειηνπαρα·δο·θειην
2ndπαραδοθειηςπαρα·δο·θειης
3rdπαραδοθειηπαρα·δο·θειη
Pl1stπαραδοθειημεν, παραδοθειμενπαρα·δο·θειημεν, παρα·δο·θειμεν classical
2ndπαραδοθειητε, παραδοθειτεπαρα·δο·θειητε, παρα·δο·θειτε classical
3rdπαραδοθειησαν, παραδοθειενπαρα·δο·θειησαν, παρα·δο·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραδοθησοιμηνπαρα·δο·θησοιμην
2ndπαραδοθησοιοπαρα·δο·θησοιο
3rdπαραδοθησοιτοπαρα·δο·θησοιτο
Pl1stπαραδοθησοιμεθαπαρα·δο·θησοιμεθα
2ndπαραδοθησοισθεπαρα·δο·θησοισθε
3rdπαραδοθησοιντοπαρα·δο·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραδοθητιπαρα·δο·θητι
3rdπαραδοθητωπαρα·δο·θητω
Pl1st
2ndπαραδοθητεπαρα·δο·θητε
3rdπαραδοθητωσαν[LXX], παραδοθεντωνπαρα·δο·θητωσαν, παρα·δο·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παραδοθηναι[GNT][LXX]​παρα·δο·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παραδοθησεσθαι​παρα·δο·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδοθεισαπαραδοθεις[GNT]παραδοθενπαρα·δο·θεισ·απαρα·δο·θει[ντ]·ςπαρα·δο·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαραδοθεισανπαραδοθεντα[LXX]παρα·δο·θεισ·ανπαρα·δο·θε[ι]ντ·α
Datπαραδοθεισῃ[GNT]παραδοθεντιπαρα·δο·θεισ·ῃπαρα·δο·θε[ι]ντ·ι
Genπαραδοθεισης[GNT]παραδοθεντοςπαρα·δο·θεισ·ηςπαρα·δο·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαραδοθεισαιπαραδοθεντεςπαραδοθεντα[LXX]παρα·δο·θεισ·αιπαρα·δο·θε[ι]ντ·εςπαρα·δο·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαραδοθεισαςπαραδοθενταςπαρα·δο·θεισ·αςπαρα·δο·θε[ι]ντ·ας
Datπαραδοθεισαιςπαραδοθεισι, παραδοθεισινπαρα·δο·θεισ·αιςπαρα·δο·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαραδοθεισωνπαραδοθεντωνπαρα·δο·θεισ·ωνπαρα·δο·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδοθησομενηπαραδοθησομενεπαρα·δο·θησομεν·ηπαρα·δο·θησομεν·ε
Nomπαραδοθησομενοςπαρα·δο·θησομεν·ος
Accπαραδοθησομενηνπαραδοθησομενονπαρα·δο·θησομεν·ηνπαρα·δο·θησομεν·ον
Datπαραδοθησομενῃπαραδοθησομενῳπαρα·δο·θησομεν·ῃπαρα·δο·θησομεν·ῳ
Genπαραδοθησομενηςπαραδοθησομενουπαρα·δο·θησομεν·ηςπαρα·δο·θησομεν·ου
PlVocπαραδοθησομεναιπαραδοθησομενοιπαραδοθησομεναπαρα·δο·θησομεν·αιπαρα·δο·θησομεν·οιπαρα·δο·θησομεν·α
Nom
Accπαραδοθησομεναςπαραδοθησομενουςπαρα·δο·θησομεν·αςπαρα·δο·θησομεν·ους
Datπαραδοθησομεναιςπαραδοθησομενοιςπαρα·δο·θησομεν·αιςπαρα·δο·θησομεν·οις
Genπαραδοθησομενωνπαραδοθησομενωνπαρα·δο·θησομεν·ωνπαρα·δο·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 20:32:53 EDT