παραδεχομαι • PARADECOMAI PARADEXOMAI • paradechomai

Search: παραδεξαμενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραδεξαμενοςπαραδέχομαιπαρα·δεχ·σαμεν·ος1aor mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραδεξαμενοςπαραδέχομαιπαρα·δεχ·σαμεν·ος1aor mp ptcp mas nom sg

παρα·δέχομαι (παρα+δεχ-, παρα+δεξ-, παρα+δεξ-, -, -, παρα+δεχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεχομαιπαρα·δεχ·ομαι
2ndπαραδεχῃ, παραδεχει, παραδεχεσαιπαρα·δεχ·ῃ, παρα·δεχ·ει classical, παρα·δεχ·εσαι alt
3rdπαραδεχεται[GNT][LXX]παρα·δεχ·εται
Pl1stπαραδεχομεθαπαρα·δεχ·ομεθα
2ndπαραδεχεσθεπαρα·δεχ·εσθε
3rdπαραδεχονται[GNT]παρα·δεχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεχωμαιπαρα·δεχ·ωμαι
2ndπαραδεχῃπαρα·δεχ·ῃ
3rdπαραδεχηταιπαρα·δεχ·ηται
Pl1stπαραδεχωμεθαπαρα·δεχ·ωμεθα
2ndπαραδεχησθεπαρα·δεχ·ησθε
3rdπαραδεχωνταιπαρα·δεχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεχοιμηνπαρα·δεχ·οιμην
2ndπαραδεχοιοπαρα·δεχ·οιο
3rdπαραδεχοιτοπαρα·δεχ·οιτο
Pl1stπαραδεχοιμεθαπαρα·δεχ·οιμεθα
2ndπαραδεχοισθεπαρα·δεχ·οισθε
3rdπαραδεχοιντοπαρα·δεχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραδεχου[GNT]παρα·δεχ·ου
3rdπαραδεχεσθωπαρα·δεχ·εσθω
Pl1st
2ndπαραδεχεσθεπαρα·δεχ·εσθε
3rdπαραδεχεσθωσαν, παραδεχεσθωνπαρα·δεχ·εσθωσαν, παρα·δεχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραδεχεσθαι[GNT]​παρα·δεχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδεχομενηπαραδεχομενεπαρα·δεχ·ομεν·ηπαρα·δεχ·ομεν·ε
Nomπαραδεχομενοςπαρα·δεχ·ομεν·ος
Accπαραδεχομενηνπαραδεχομενονπαρα·δεχ·ομεν·ηνπαρα·δεχ·ομεν·ον
Datπαραδεχομενῃπαραδεχομενῳπαρα·δεχ·ομεν·ῃπαρα·δεχ·ομεν·ῳ
Genπαραδεχομενηςπαραδεχομενουπαρα·δεχ·ομεν·ηςπαρα·δεχ·ομεν·ου
PlVocπαραδεχομεναιπαραδεχομενοιπαραδεχομεναπαρα·δεχ·ομεν·αιπαρα·δεχ·ομεν·οιπαρα·δεχ·ομεν·α
Nom
Accπαραδεχομεναςπαραδεχομενουςπαρα·δεχ·ομεν·αςπαρα·δεχ·ομεν·ους
Datπαραδεχομεναιςπαραδεχομενοιςπαρα·δεχ·ομεν·αιςπαρα·δεχ·ομεν·οις
Genπαραδεχομενωνπαραδεχομενωνπαρα·δεχ·ομεν·ωνπαρα·δεχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεδεχομηνπαρα·ε·δεχ·ομην
2ndπαρεδεχουπαρα·ε·δεχ·ου
3rdπαρεδεχετοπαρα·ε·δεχ·ετο
Pl1stπαρεδεχομεθαπαρα·ε·δεχ·ομεθα
2ndπαρεδεχεσθεπαρα·ε·δεχ·εσθε
3rdπαρεδεχοντοπαρα·ε·δεχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεξομαιπαρα·δεχ·σομαι
2ndπαραδεξῃ[LXX], παραδεξει, παραδεξεσαιπαρα·δεχ·σῃ, παρα·δεχ·σει classical, παρα·δεχ·σεσαι alt
3rdπαραδεξεταιπαρα·δεχ·σεται
Pl1stπαραδεξομεθαπαρα·δεχ·σομεθα
2ndπαραδεξεσθεπαρα·δεχ·σεσθε
3rdπαραδεξονται[GNT]παρα·δεχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεξοιμηνπαρα·δεχ·σοιμην
2ndπαραδεξοιοπαρα·δεχ·σοιο
3rdπαραδεξοιτοπαρα·δεχ·σοιτο
Pl1stπαραδεξοιμεθαπαρα·δεχ·σοιμεθα
2ndπαραδεξοισθεπαρα·δεχ·σοισθε
3rdπαραδεξοιντοπαρα·δεχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραδεξεσθαι​παρα·δεχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδεξομενηπαραδεξομενεπαρα·δεχ·σομεν·ηπαρα·δεχ·σομεν·ε
Nomπαραδεξομενοςπαρα·δεχ·σομεν·ος
Accπαραδεξομενηνπαραδεξομενονπαρα·δεχ·σομεν·ηνπαρα·δεχ·σομεν·ον
Datπαραδεξομενῃπαραδεξομενῳπαρα·δεχ·σομεν·ῃπαρα·δεχ·σομεν·ῳ
Genπαραδεξομενηςπαραδεξομενουπαρα·δεχ·σομεν·ηςπαρα·δεχ·σομεν·ου
PlVocπαραδεξομεναιπαραδεξομενοιπαραδεξομεναπαρα·δεχ·σομεν·αιπαρα·δεχ·σομεν·οιπαρα·δεχ·σομεν·α
Nom
Accπαραδεξομεναςπαραδεξομενουςπαρα·δεχ·σομεν·αςπαρα·δεχ·σομεν·ους
Datπαραδεξομεναιςπαραδεξομενοιςπαρα·δεχ·σομεν·αιςπαρα·δεχ·σομεν·οις
Genπαραδεξομενωνπαραδεξομενωνπαρα·δεχ·σομεν·ωνπαρα·δεχ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεδεξαμηνπαρα·ε·δεχ·σαμην
2ndπαρεδεξωπαρα·ε·δεχ·σω
3rdπαρεδεξατοπαρα·ε·δεχ·σατο
Pl1stπαρεδεξαμεθαπαρα·ε·δεχ·σαμεθα
2ndπαρεδεξασθεπαρα·ε·δεχ·σασθε
3rdπαρεδεξαντοπαρα·ε·δεχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεξωμαιπαρα·δεχ·σωμαι
2ndπαραδεξῃ[LXX]παρα·δεχ·σῃ
3rdπαραδεξηταιπαρα·δεχ·σηται
Pl1stπαραδεξωμεθαπαρα·δεχ·σωμεθα
2ndπαραδεξησθεπαρα·δεχ·σησθε
3rdπαραδεξωνταιπαρα·δεχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραδεξαιμηνπαρα·δεχ·σαιμην
2ndπαραδεξαιοπαρα·δεχ·σαιο
3rdπαραδεξαιτοπαρα·δεχ·σαιτο
Pl1stπαραδεξαιμεθαπαρα·δεχ·σαιμεθα
2ndπαραδεξαισθεπαρα·δεχ·σαισθε
3rdπαραδεξαιντοπαρα·δεχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραδεξαιπαρα·δεχ·σαι
3rdπαραδεξασθωπαρα·δεχ·σασθω
Pl1st
2ndπαραδεξασθεπαρα·δεχ·σασθε
3rdπαραδεξασθωσαν, παραδεξασθωνπαρα·δεχ·σασθωσαν, παρα·δεχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραδεξασθαι​παρα·δεχ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδεξαμενηπαραδεξαμενεπαρα·δεχ·σαμεν·ηπαρα·δεχ·σαμεν·ε
Nomπαραδεξαμενος[LXX]παρα·δεχ·σαμεν·ος
Accπαραδεξαμενηνπαραδεξαμενονπαρα·δεχ·σαμεν·ηνπαρα·δεχ·σαμεν·ον
Datπαραδεξαμενῃπαραδεξαμενῳπαρα·δεχ·σαμεν·ῃπαρα·δεχ·σαμεν·ῳ
Genπαραδεξαμενηςπαραδεξαμενουπαρα·δεχ·σαμεν·ηςπαρα·δεχ·σαμεν·ου
PlVocπαραδεξαμεναιπαραδεξαμενοιπαραδεξαμεναπαρα·δεχ·σαμεν·αιπαρα·δεχ·σαμεν·οιπαρα·δεχ·σαμεν·α
Nom
Accπαραδεξαμεναςπαραδεξαμενουςπαρα·δεχ·σαμεν·αςπαρα·δεχ·σαμεν·ους
Datπαραδεξαμεναιςπαραδεξαμενοιςπαρα·δεχ·σαμεν·αιςπαρα·δεχ·σαμεν·οις
Genπαραδεξαμενωνπαραδεξαμενωνπαρα·δεχ·σαμεν·ωνπαρα·δεχ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρεδεχθηνπαρα·ε·δεχ·θην
2ndπαρεδεχθηςπαρα·ε·δεχ·θης
3rdπαρεδεχθηπαρα·ε·δεχ·θη
Pl1stπαρεδεχθημενπαρα·ε·δεχ·θημεν
2ndπαρεδεχθητεπαρα·ε·δεχ·θητε
3rdπαρεδεχθησαν[GNT]παρα·ε·δεχ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραδεχθησομαιπαρα·δεχ·θησομαι
2ndπαραδεχθησῃ, παραδεχθησειπαρα·δεχ·θησῃ, παρα·δεχ·θησει classical
3rdπαραδεχθησεταιπαρα·δεχ·θησεται
Pl1stπαραδεχθησομεθαπαρα·δεχ·θησομεθα
2ndπαραδεχθησεσθεπαρα·δεχ·θησεσθε
3rdπαραδεχθησονταιπαρα·δεχ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραδεχθωπαρα·δεχ·θω
2ndπαραδεχθῃςπαρα·δεχ·θῃς
3rdπαραδεχθῃπαρα·δεχ·θῃ
Pl1stπαραδεχθωμενπαρα·δεχ·θωμεν
2ndπαραδεχθητεπαρα·δεχ·θητε
3rdπαραδεχθωσιν, παραδεχθωσιπαρα·δεχ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραδεχθειηνπαρα·δεχ·θειην
2ndπαραδεχθειηςπαρα·δεχ·θειης
3rdπαραδεχθειηπαρα·δεχ·θειη
Pl1stπαραδεχθειημεν, παραδεχθειμενπαρα·δεχ·θειημεν, παρα·δεχ·θειμεν classical
2ndπαραδεχθειητε, παραδεχθειτεπαρα·δεχ·θειητε, παρα·δεχ·θειτε classical
3rdπαραδεχθειησαν, παραδεχθειενπαρα·δεχ·θειησαν, παρα·δεχ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραδεχθησοιμηνπαρα·δεχ·θησοιμην
2ndπαραδεχθησοιοπαρα·δεχ·θησοιο
3rdπαραδεχθησοιτοπαρα·δεχ·θησοιτο
Pl1stπαραδεχθησοιμεθαπαρα·δεχ·θησοιμεθα
2ndπαραδεχθησοισθεπαρα·δεχ·θησοισθε
3rdπαραδεχθησοιντοπαρα·δεχ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραδεχθητιπαρα·δεχ·θητι
3rdπαραδεχθητωπαρα·δεχ·θητω
Pl1st
2ndπαραδεχθητεπαρα·δεχ·θητε
3rdπαραδεχθητωσαν, παραδεχθεντωνπαρα·δεχ·θητωσαν, παρα·δεχ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παραδεχθηναι​παρα·δεχ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παραδεχθησεσθαι​παρα·δεχ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδεχθεισαπαραδεχθειςπαραδεχθενπαρα·δεχ·θεισ·απαρα·δεχ·θει[ντ]·ςπαρα·δεχ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαραδεχθεισανπαραδεχθενταπαρα·δεχ·θεισ·ανπαρα·δεχ·θε[ι]ντ·α
Datπαραδεχθεισῃπαραδεχθεντιπαρα·δεχ·θεισ·ῃπαρα·δεχ·θε[ι]ντ·ι
Genπαραδεχθεισηςπαραδεχθεντοςπαρα·δεχ·θεισ·ηςπαρα·δεχ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαραδεχθεισαιπαραδεχθεντεςπαραδεχθενταπαρα·δεχ·θεισ·αιπαρα·δεχ·θε[ι]ντ·εςπαρα·δεχ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαραδεχθεισαςπαραδεχθενταςπαρα·δεχ·θεισ·αςπαρα·δεχ·θε[ι]ντ·ας
Datπαραδεχθεισαιςπαραδεχθεισι, παραδεχθεισινπαρα·δεχ·θεισ·αιςπαρα·δεχ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαραδεχθεισωνπαραδεχθεντωνπαρα·δεχ·θεισ·ωνπαρα·δεχ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραδεχθησομενηπαραδεχθησομενεπαρα·δεχ·θησομεν·ηπαρα·δεχ·θησομεν·ε
Nomπαραδεχθησομενοςπαρα·δεχ·θησομεν·ος
Accπαραδεχθησομενηνπαραδεχθησομενονπαρα·δεχ·θησομεν·ηνπαρα·δεχ·θησομεν·ον
Datπαραδεχθησομενῃπαραδεχθησομενῳπαρα·δεχ·θησομεν·ῃπαρα·δεχ·θησομεν·ῳ
Genπαραδεχθησομενηςπαραδεχθησομενουπαρα·δεχ·θησομεν·ηςπαρα·δεχ·θησομεν·ου
PlVocπαραδεχθησομεναιπαραδεχθησομενοιπαραδεχθησομεναπαρα·δεχ·θησομεν·αιπαρα·δεχ·θησομεν·οιπαρα·δεχ·θησομεν·α
Nom
Accπαραδεχθησομεναςπαραδεχθησομενουςπαρα·δεχ·θησομεν·αςπαρα·δεχ·θησομεν·ους
Datπαραδεχθησομεναιςπαραδεχθησομενοιςπαρα·δεχ·θησομεν·αιςπαρα·δεχ·θησομεν·οις
Genπαραδεχθησομενωνπαραδεχθησομενωνπαρα·δεχ·θησομεν·ωνπαρα·δεχ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 17-Jan-2020 19:48:53 EST