παραβαινω • PARABAINW • parabainō

Search: παραβαινουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραβαινουσιν; παραβαινουσιν; παραβαινουσινπαραβαίνωπαρα·βαιν·ουσι(ν); παρα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν); παρα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραβαινουσινπαραβαίνωπαρα·βαιν·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
παραβαινουσινπαραβαίνωπαρα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
παραβαινουσινπαραβαίνωπαρα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβαινωπαρα·βαιν·ωπαραβαινομαιπαρα·βαιν·ομαι
2ndπαραβαινειςπαρα·βαιν·ειςπαραβαινῃ, παραβαινει, παραβαινεσαιπαρα·βαιν·ῃ, παρα·βαιν·ει classical, παρα·βαιν·εσαι alt
3rdπαραβαινειπαρα·βαιν·ειπαραβαινεταιπαρα·βαιν·εται
Pl1stπαραβαινομενπαρα·βαιν·ομενπαραβαινομεθαπαρα·βαιν·ομεθα
2ndπαραβαινετε[GNT][LXX]παρα·βαιν·ετεπαραβαινεσθεπαρα·βαιν·εσθε
3rdπαραβαινουσιν[GNT][LXX], παραβαινουσιπαρα·βαιν·ουσι(ν), παρα·βαιν·ουσι(ν)παραβαινονταιπαρα·βαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβαινωπαρα·βαιν·ωπαραβαινωμαιπαρα·βαιν·ωμαι
2ndπαραβαινῃςπαρα·βαιν·ῃςπαραβαινῃπαρα·βαιν·ῃ
3rdπαραβαινῃπαρα·βαιν·ῃπαραβαινηταιπαρα·βαιν·ηται
Pl1stπαραβαινωμενπαρα·βαιν·ωμενπαραβαινωμεθαπαρα·βαιν·ωμεθα
2ndπαραβαινητεπαρα·βαιν·ητεπαραβαινησθεπαρα·βαιν·ησθε
3rdπαραβαινωσιν, παραβαινωσι[LXX]παρα·βαιν·ωσι(ν), παρα·βαιν·ωσι(ν)παραβαινωνταιπαρα·βαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβαινοιμιπαρα·βαιν·οιμιπαραβαινοιμηνπαρα·βαιν·οιμην
2ndπαραβαινοιςπαρα·βαιν·οιςπαραβαινοιοπαρα·βαιν·οιο
3rdπαραβαινοιπαρα·βαιν·οιπαραβαινοιτοπαρα·βαιν·οιτο
Pl1stπαραβαινοιμενπαρα·βαιν·οιμενπαραβαινοιμεθαπαρα·βαιν·οιμεθα
2ndπαραβαινοιτεπαρα·βαιν·οιτεπαραβαινοισθεπαρα·βαιν·οισθε
3rdπαραβαινοιεν, παραβαινοισανπαρα·βαιν·οιεν, παρα·βαιν·οισαν altπαραβαινοιντοπαρα·βαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραβαινεπαρα·βαιν·επαραβαινουπαρα·βαιν·ου
3rdπαραβαινετωπαρα·βαιν·ετωπαραβαινεσθωπαρα·βαιν·εσθω
Pl1st
2ndπαραβαινετε[GNT][LXX]παρα·βαιν·ετεπαραβαινεσθεπαρα·βαιν·εσθε
3rdπαραβαινετωσαν, παραβαινοντωνπαρα·βαιν·ετωσαν, παρα·βαιν·οντων classicalπαραβαινεσθωσαν, παραβαινεσθωνπαρα·βαιν·εσθωσαν, παρα·βαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραβαινειν[LXX]​παρα·βαιν·εινπαραβαινεσθαι​παρα·βαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραβαινουσαπαραβαινονπαρα·βαιν·ουσ·απαρα·βαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραβαινων[GNT][LXX]παρα·βαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραβαινουσανπαραβαινονταπαρα·βαιν·ουσ·ανπαρα·βαιν·ο[υ]ντ·α
Datπαραβαινουσῃπαραβαινοντιπαρα·βαιν·ουσ·ῃπαρα·βαιν·ο[υ]ντ·ι
Genπαραβαινουσηςπαραβαινοντοςπαρα·βαιν·ουσ·ηςπαρα·βαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραβαινουσαιπαραβαινοντες[LXX]παραβαινονταπαρα·βαιν·ουσ·αιπαρα·βαιν·ο[υ]ντ·εςπαρα·βαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραβαινουσαςπαραβαινοντας[LXX]παρα·βαιν·ουσ·αςπαρα·βαιν·ο[υ]ντ·ας
Datπαραβαινουσαιςπαραβαινουσι, παραβαινουσιν[GNT][LXX]παρα·βαιν·ουσ·αιςπαρα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν), παρα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραβαινουσωνπαραβαινοντωνπαρα·βαιν·ουσ·ωνπαρα·βαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραβαινομενηπαραβαινομενεπαρα·βαιν·ομεν·ηπαρα·βαιν·ομεν·ε
Nomπαραβαινομενοςπαρα·βαιν·ομεν·ος
Accπαραβαινομενηνπαραβαινομενονπαρα·βαιν·ομεν·ηνπαρα·βαιν·ομεν·ον
Datπαραβαινομενῃπαραβαινομενῳπαρα·βαιν·ομεν·ῃπαρα·βαιν·ομεν·ῳ
Genπαραβαινομενηςπαραβαινομενουπαρα·βαιν·ομεν·ηςπαρα·βαιν·ομεν·ου
PlVocπαραβαινομεναιπαραβαινομενοιπαραβαινομεναπαρα·βαιν·ομεν·αιπαρα·βαιν·ομεν·οιπαρα·βαιν·ομεν·α
Nom
Accπαραβαινομεναςπαραβαινομενουςπαρα·βαιν·ομεν·αςπαρα·βαιν·ομεν·ους
Datπαραβαινομεναιςπαραβαινομενοιςπαρα·βαιν·ομεν·αιςπαρα·βαιν·ομεν·οις
Genπαραβαινομενωνπαραβαινομενωνπαρα·βαιν·ομεν·ωνπαρα·βαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεβαινονπαρα·ε·βαιν·ονπαρεβαινομηνπαρα·ε·βαιν·ομην
2ndπαρεβαινεςπαρα·ε·βαιν·εςπαρεβαινουπαρα·ε·βαιν·ου
3rdπαρεβαινεν, παρεβαινεπαρα·ε·βαιν·ε(ν)παρεβαινετοπαρα·ε·βαιν·ετο
Pl1stπαρεβαινομενπαρα·ε·βαιν·ομενπαρεβαινομεθαπαρα·ε·βαιν·ομεθα
2ndπαρεβαινετε[LXX]παρα·ε·βαιν·ετεπαρεβαινεσθεπαρα·ε·βαιν·εσθε
3rdπαρεβαινον, παρεβαινοσανπαρα·ε·βαιν·ον, παρα·ε·βαιν·οσαν altπαρεβαινοντοπαρα·ε·βαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβησομαιπαρα·βη·σομαι
2ndπαραβησῃ[LXX], παραβησει, παραβησεσαιπαρα·βη·σῃ, παρα·βη·σει classical, παρα·βη·σεσαι alt
3rdπαραβησεταιπαρα·βη·σεται
Pl1stπαραβησομεθα[LXX]παρα·βη·σομεθα
2ndπαραβησεσθεπαρα·βη·σεσθε
3rdπαραβησονται[LXX]παρα·βη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβησοιμηνπαρα·βη·σοιμην
2ndπαραβησοιοπαρα·βη·σοιο
3rdπαραβησοιτοπαρα·βη·σοιτο
Pl1stπαραβησοιμεθαπαρα·βη·σοιμεθα
2ndπαραβησοισθεπαρα·βη·σοισθε
3rdπαραβησοιντοπαρα·βη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραβησεσθαι​παρα·βη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραβησομενηπαραβησομενεπαρα·βη·σομεν·ηπαρα·βη·σομεν·ε
Nomπαραβησομενοςπαρα·βη·σομεν·ος
Accπαραβησομενηνπαραβησομενονπαρα·βη·σομεν·ηνπαρα·βη·σομεν·ον
Datπαραβησομενῃπαραβησομενῳπαρα·βη·σομεν·ῃπαρα·βη·σομεν·ῳ
Genπαραβησομενηςπαραβησομενουπαρα·βη·σομεν·ηςπαρα·βη·σομεν·ου
PlVocπαραβησομεναιπαραβησομενοιπαραβησομεναπαρα·βη·σομεν·αιπαρα·βη·σομεν·οιπαρα·βη·σομεν·α
Nom
Accπαραβησομεναςπαραβησομενουςπαρα·βη·σομεν·αςπαρα·βη·σομεν·ους
Datπαραβησομεναιςπαραβησομενοιςπαρα·βη·σομεν·αιςπαρα·βη·σομεν·οις
Genπαραβησομενωνπαραβησομενωνπαρα·βη·σομεν·ωνπαρα·βη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεβην[LXX]παρα·ε·β(η)·^ν
2ndπαρεβης, παρεβησθαπαρα·ε·β(η)·^ς, παρα·ε·β(η)·^σθα classical
3rdπαρεβη[GNT][LXX]παρα·ε·β(η)·^
Pl1stπαρεβημεν[LXX]παρα·ε·β(η)·μεν
2ndπαρεβητε[LXX]παρα·ε·β(η)·τε
3rdπαρεβησαν[LXX]παρα·ε·β(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβωπαρα·β(η)·ω
2ndπαραβῃςπαρα·β(η)·ῃς
3rdπαραβῃ[LXX]παρα·β(η)·ῃ
Pl1stπαραβωμενπαρα·β(η)·ωμεν
2ndπαραβητε[LXX]παρα·β(η)·ητε
3rdπαραβωσιν[LXX], παραβωσιπαρα·β(η)·ωσι(ν), παρα·β(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβαιηνπαρα·β(α)·ιην
2ndπαραβαιηςπαρα·β(α)·ιης
3rdπαραβαιηπαρα·β(α)·ιη
Pl1stπαραβαιημεν, παραβαιμενπαρα·β(α)·ιημεν, παρα·β(α)·ιμεν classical
2ndπαραβαιητε, παραβαιτεπαρα·β(α)·ιητε, παρα·β(α)·ιτε classical
3rdπαραβαιησαν, παραβαιενπαρα·β(α)·ιησαν, παρα·β(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραβαπαρα·β(α)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραβηθι, παραβηςπαρα·β(η)·θι, παρα·β(η)·ς
3rdπαραβητωπαρα·β(η)·τω
Pl1st
2ndπαραβητε[LXX]παρα·β(η)·τε
3rdπαραβητωσαν, παραβηντωνπαρα·β(η)·τωσαν, παρα·β(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραβηναι[LXX]​παρα·β(η)·ναι, παρα·β(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραβασαπαραβαςπαραβανπαρα·β(α)·εσ·απαρα·β(α)·[ντ]·ςπαρα·β(α)·ν[τ]
Nom
Accπαραβασανπαραβανταπαρα·β(α)·εσ·ανπαρα·β(α)·ντ·α
Datπαραβασῃπαραβαντιπαρα·β(α)·εσ·ῃπαρα·β(α)·ντ·ι
Genπαραβασηςπαραβαντοςπαρα·β(α)·εσ·ηςπαρα·β(α)·ντ·ος
PlVocπαραβασαιπαραβαντεςπαραβανταπαρα·β(α)·εσ·αιπαρα·β(α)·ντ·εςπαρα·β(α)·ντ·α
Nom
Accπαραβασαςπαραβανταςπαρα·β(α)·εσ·αςπαρα·β(α)·ντ·ας
Datπαραβασαιςπαραβασι[LXX], παραβασιν[LXX]παρα·β(α)·εσ·αιςπαρα·β(α)·[ντ]·σι(ν)
Genπαραβασωνπαραβαντωνπαρα·β(α)·εσ·ωνπαρα·β(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβεβηκαπαρα·βεβη·κα
2ndπαραβεβηκας[LXX], παραβεβηκεςπαρα·βεβη·κας, παρα·βεβη·κες alt
3rdπαραβεβηκεν, παραβεβηκεπαρα·βεβη·κε(ν)
Pl1stπαραβεβηκαμενπαρα·βεβη·καμεν
2ndπαραβεβηκατεπαρα·βεβη·κατε
3rdπαραβεβηκασιν, παραβεβηκασι, παραβεβηκανπαρα·βεβη·κασι(ν), παρα·βεβη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβεβηκωπαρα·βεβη·κω
2ndπαραβεβηκῃςπαρα·βεβη·κῃς
3rdπαραβεβηκῃπαρα·βεβη·κῃ
Pl1stπαραβεβηκωμενπαρα·βεβη·κωμεν
2ndπαραβεβηκητεπαρα·βεβη·κητε
3rdπαραβεβηκωσιν, παραβεβηκωσιπαρα·βεβη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβεβηκοιμι, παραβεβηκοιηνπαρα·βεβη·κοιμι, παρα·βεβη·κοιην classical
2ndπαραβεβηκοις, παραβεβηκοιηςπαρα·βεβη·κοις, παρα·βεβη·κοιης classical
3rdπαραβεβηκοι, παραβεβηκοιηπαρα·βεβη·κοι, παρα·βεβη·κοιη classical
Pl1stπαραβεβηκοιμενπαρα·βεβη·κοιμεν
2ndπαραβεβηκοιτεπαρα·βεβη·κοιτε
3rdπαραβεβηκοιενπαρα·βεβη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραβεβηκεπαρα·βεβη·κε
3rdπαραβεβηκετωπαρα·βεβη·κετω
Pl1st
2ndπαραβεβηκετεπαρα·βεβη·κετε
3rdπαραβεβηκετωσανπαρα·βεβη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραβεβηκεναι​παρα·βεβη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραβεβηκυιαπαραβεβηκοςπαρα·βεβη·κυι·απαρα·βεβη·κο[τ]·ς
Nomπαραβεβηκωςπαρα·βεβη·κο[τ]·^ς
Accπαραβεβηκυιανπαραβεβηκοταπαρα·βεβη·κυι·ανπαρα·βεβη·κοτ·α
Datπαραβεβηκυιᾳπαραβεβηκοτιπαρα·βεβη·κυι·ᾳπαρα·βεβη·κοτ·ι
Genπαραβεβηκυιαςπαραβεβηκοτοςπαρα·βεβη·κυι·αςπαρα·βεβη·κοτ·ος
PlVocπαραβεβηκυιαιπαραβεβηκοτεςπαραβεβηκοταπαρα·βεβη·κυι·αιπαρα·βεβη·κοτ·εςπαρα·βεβη·κοτ·α
Nom
Accπαραβεβηκυιαςπαραβεβηκοτας[LXX]παρα·βεβη·κυι·αςπαρα·βεβη·κοτ·ας
Datπαραβεβηκυιαιςπαραβεβηκοσι, παραβεβηκοσινπαρα·βεβη·κυι·αιςπαρα·βεβη·κο[τ]·σι(ν)
Genπαραβεβηκυιωνπαραβεβηκοτων[LXX]παρα·βεβη·κυι·ωνπαρα·βεβη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεβεβηκειν, παρεβεβηκηπαρα·ε·βεβη·κειν, παρα·ε·βεβη·κη classical
2ndπαρεβεβηκεις, παρεβεβηκηςπαρα·ε·βεβη·κεις, παρα·ε·βεβη·κης classical
3rdπαρεβεβηκειπαρα·ε·βεβη·κει
Pl1stπαρεβεβηκειμεν, παρεβεβηκεμενπαρα·ε·βεβη·κειμεν, παρα·ε·βεβη·κεμεν classical
2ndπαρεβεβηκειτε, παρεβεβηκετεπαρα·ε·βεβη·κειτε, παρα·ε·βεβη·κετε classical
3rdπαρεβεβηκεισαν, παρεβεβηκεσανπαρα·ε·βεβη·κεισαν, παρα·ε·βεβη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβεβηκειν, παραβεβηκηπαρα·[ε]·βεβη·κειν, παρα·[ε]·βεβη·κη classical
2ndπαραβεβηκεις, παραβεβηκηςπαρα·[ε]·βεβη·κεις, παρα·[ε]·βεβη·κης classical
3rdπαραβεβηκειπαρα·[ε]·βεβη·κει
Pl1stπαραβεβηκειμεν, παραβεβηκεμενπαρα·[ε]·βεβη·κειμεν, παρα·[ε]·βεβη·κεμεν classical
2ndπαραβεβηκειτε, παραβεβηκετεπαρα·[ε]·βεβη·κειτε, παρα·[ε]·βεβη·κετε classical
3rdπαραβεβηκεισαν, παραβεβηκεσανπαρα·[ε]·βεβη·κεισαν, παρα·[ε]·βεβη·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 24-Jan-2020 00:13:54 EST