παιδευω • PAIDEUW • paideuō

Search: παιδευσαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παιδευσαι; παιδευσαι; παιδευσαιπαιδεύωπαιδευ·σαι; παιδευ·σαι; παιδευ·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παιδευσαιπαιδεύωπαιδευ·σαι1aor mp imp 2nd sg
παιδευσαιπαιδεύωπαιδευ·σαι1aor act opt 3rd sg
παιδευσαιπαιδεύωπαιδευ·σαι1aor act inf

παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιδευω[GNT]παιδευ·ωπαιδευομαιπαιδευ·ομαι
2ndπαιδευειςπαιδευ·ειςπαιδευῃ, παιδευει[GNT][LXX], παιδευεσαιπαιδευ·ῃ, παιδευ·ει classical, παιδευ·εσαι alt
3rdπαιδευει[GNT][LXX]παιδευ·ειπαιδευεται[LXX]παιδευ·εται
Pl1stπαιδευομενπαιδευ·ομενπαιδευομεθα[GNT]παιδευ·ομεθα
2ndπαιδευετεπαιδευ·ετεπαιδευεσθε[LXX]παιδευ·εσθε
3rdπαιδευουσιν, παιδευουσιπαιδευ·ουσι(ν)παιδευονταιπαιδευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιδευω[GNT]παιδευ·ωπαιδευωμαιπαιδευ·ωμαι
2ndπαιδευῃςπαιδευ·ῃςπαιδευῃπαιδευ·ῃ
3rdπαιδευῃπαιδευ·ῃπαιδευηταιπαιδευ·ηται
Pl1stπαιδευωμενπαιδευ·ωμενπαιδευωμεθαπαιδευ·ωμεθα
2ndπαιδευητεπαιδευ·ητεπαιδευησθεπαιδευ·ησθε
3rdπαιδευωσιν, παιδευωσιπαιδευ·ωσι(ν)παιδευωνταιπαιδευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιδευοιμιπαιδευ·οιμιπαιδευοιμηνπαιδευ·οιμην
2ndπαιδευοιςπαιδευ·οιςπαιδευοιοπαιδευ·οιο
3rdπαιδευοιπαιδευ·οιπαιδευοιτοπαιδευ·οιτο
Pl1stπαιδευοιμενπαιδευ·οιμενπαιδευοιμεθαπαιδευ·οιμεθα
2ndπαιδευοιτεπαιδευ·οιτεπαιδευοισθεπαιδευ·οισθε
3rdπαιδευοιεν, παιδευοισανπαιδευ·οιεν, παιδευ·οισαν altπαιδευοιντοπαιδευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαιδευε[LXX]παιδευ·επαιδευουπαιδευ·ου
3rdπαιδευετωπαιδευ·ετωπαιδευεσθωπαιδευ·εσθω
Pl1st
2ndπαιδευετεπαιδευ·ετεπαιδευεσθε[LXX]παιδευ·εσθε
3rdπαιδευετωσαν, παιδευοντωνπαιδευ·ετωσαν, παιδευ·οντων classicalπαιδευεσθωσαν, παιδευεσθωνπαιδευ·εσθωσαν, παιδευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παιδευειν[LXX]​παιδευ·εινπαιδευεσθαι[LXX]​παιδευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιδευουσα[GNT]παιδευονπαιδευ·ουσ·απαιδευ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαιδευων[LXX]παιδευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαιδευουσανπαιδευοντα[GNT]παιδευ·ουσ·ανπαιδευ·ο[υ]ντ·α
Datπαιδευουσῃπαιδευοντιπαιδευ·ουσ·ῃπαιδευ·ο[υ]ντ·ι
Genπαιδευουσηςπαιδευοντος[LXX]παιδευ·ουσ·ηςπαιδευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαιδευουσαιπαιδευοντεςπαιδευοντα[GNT]παιδευ·ουσ·αιπαιδευ·ο[υ]ντ·εςπαιδευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαιδευουσαςπαιδευονταςπαιδευ·ουσ·αςπαιδευ·ο[υ]ντ·ας
Datπαιδευουσαιςπαιδευουσι, παιδευουσινπαιδευ·ουσ·αιςπαιδευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαιδευουσωνπαιδευοντωνπαιδευ·ουσ·ωνπαιδευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιδευομενηπαιδευομενεπαιδευ·ομεν·ηπαιδευ·ομεν·ε
Nomπαιδευομενος[LXX]παιδευ·ομεν·ος
Accπαιδευομενηνπαιδευομενονπαιδευ·ομεν·ηνπαιδευ·ομεν·ον
Datπαιδευομενῃπαιδευομενῳπαιδευ·ομεν·ῃπαιδευ·ομεν·ῳ
Genπαιδευομενηςπαιδευομενουπαιδευ·ομεν·ηςπαιδευ·ομεν·ου
PlVocπαιδευομεναιπαιδευομενοι[GNT][LXX]παιδευομεναπαιδευ·ομεν·αιπαιδευ·ομεν·οιπαιδευ·ομεν·α
Nom
Accπαιδευομεναςπαιδευομενουςπαιδευ·ομεν·αςπαιδευ·ομεν·ους
Datπαιδευομεναιςπαιδευομενοιςπαιδευ·ομεν·αιςπαιδευ·ομεν·οις
Genπαιδευομενωνπαιδευομενωνπαιδευ·ομεν·ωνπαιδευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαιδευον[GNT]ε·παιδευ·ονεπαιδευομηνε·παιδευ·ομην
2ndεπαιδευεςε·παιδευ·εςεπαιδευουε·παιδευ·ου
3rdεπαιδευεν, επαιδευεε·παιδευ·ε(ν)επαιδευετοε·παιδευ·ετο
Pl1stεπαιδευομενε·παιδευ·ομενεπαιδευομεθαε·παιδευ·ομεθα
2ndεπαιδευετεε·παιδευ·ετεεπαιδευεσθεε·παιδευ·εσθε
3rdεπαιδευον[GNT], επαιδευοσανε·παιδευ·ον, ε·παιδευ·οσαν altεπαιδευοντοε·παιδευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιδευσω[LXX]παιδευ·σωπαιδευσομαιπαιδευ·σομαι
2ndπαιδευσειςπαιδευ·σειςπαιδευσῃ, παιδευσει[LXX], παιδευσεσαιπαιδευ·σῃ, παιδευ·σει classical, παιδευ·σεσαι alt
3rdπαιδευσει[LXX]παιδευ·σειπαιδευσεταιπαιδευ·σεται
Pl1stπαιδευσομενπαιδευ·σομενπαιδευσομεθαπαιδευ·σομεθα
2ndπαιδευσετεπαιδευ·σετεπαιδευσεσθεπαιδευ·σεσθε
3rdπαιδευσουσιν[LXX], παιδευσουσιπαιδευ·σουσι(ν), παιδευ·σουσι(ν)παιδευσονταιπαιδευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιδευσοιμιπαιδευ·σοιμιπαιδευσοιμηνπαιδευ·σοιμην
2ndπαιδευσοιςπαιδευ·σοιςπαιδευσοιοπαιδευ·σοιο
3rdπαιδευσοιπαιδευ·σοιπαιδευσοιτοπαιδευ·σοιτο
Pl1stπαιδευσοιμενπαιδευ·σοιμενπαιδευσοιμεθαπαιδευ·σοιμεθα
2ndπαιδευσοιτεπαιδευ·σοιτεπαιδευσοισθεπαιδευ·σοισθε
3rdπαιδευσοιενπαιδευ·σοιενπαιδευσοιντοπαιδευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παιδευσειν​παιδευ·σειν​παιδευσεσθαι​παιδευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιδευσουσαπαιδευσον[LXX]παιδευ·σουσ·απαιδευ·σο[υ]ν[τ]
Nomπαιδευσωνπαιδευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαιδευσουσανπαιδευσονταπαιδευ·σουσ·ανπαιδευ·σο[υ]ντ·α
Datπαιδευσουσῃπαιδευσοντιπαιδευ·σουσ·ῃπαιδευ·σο[υ]ντ·ι
Genπαιδευσουσηςπαιδευσοντοςπαιδευ·σουσ·ηςπαιδευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαιδευσουσαιπαιδευσοντεςπαιδευσονταπαιδευ·σουσ·αιπαιδευ·σο[υ]ντ·εςπαιδευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαιδευσουσαςπαιδευσονταςπαιδευ·σουσ·αςπαιδευ·σο[υ]ντ·ας
Datπαιδευσουσαιςπαιδευσουσι, παιδευσουσιν[LXX]παιδευ·σουσ·αιςπαιδευ·σου[ντ]·σι(ν), παιδευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαιδευσουσωνπαιδευσοντωνπαιδευ·σουσ·ωνπαιδευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιδευσομενηπαιδευσομενεπαιδευ·σομεν·ηπαιδευ·σομεν·ε
Nomπαιδευσομενοςπαιδευ·σομεν·ος
Accπαιδευσομενηνπαιδευσομενονπαιδευ·σομεν·ηνπαιδευ·σομεν·ον
Datπαιδευσομενῃπαιδευσομενῳπαιδευ·σομεν·ῃπαιδευ·σομεν·ῳ
Genπαιδευσομενηςπαιδευσομενουπαιδευ·σομεν·ηςπαιδευ·σομεν·ου
PlVocπαιδευσομεναιπαιδευσομενοιπαιδευσομεναπαιδευ·σομεν·αιπαιδευ·σομεν·οιπαιδευ·σομεν·α
Nom
Accπαιδευσομεναςπαιδευσομενουςπαιδευ·σομεν·αςπαιδευ·σομεν·ους
Datπαιδευσομεναιςπαιδευσομενοιςπαιδευ·σομεν·αιςπαιδευ·σομεν·οις
Genπαιδευσομενωνπαιδευσομενωνπαιδευ·σομεν·ωνπαιδευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαιδευσαε·παιδευ·σαεπαιδευσαμηνε·παιδευ·σαμην
2ndεπαιδευσας[LXX]ε·παιδευ·σαςεπαιδευσωε·παιδευ·σω
3rdεπαιδευσεν[LXX], επαιδευσεε·παιδευ·σε(ν), ε·παιδευ·σε(ν)επαιδευσατοε·παιδευ·σατο
Pl1stεπαιδευσαμενε·παιδευ·σαμενεπαιδευσαμεθαε·παιδευ·σαμεθα
2ndεπαιδευσατεε·παιδευ·σατεεπαιδευσασθεε·παιδευ·σασθε
3rdεπαιδευσαν[LXX]ε·παιδευ·σανεπαιδευσαντοε·παιδευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιδευσω[LXX]παιδευ·σωπαιδευσωμαιπαιδευ·σωμαι
2ndπαιδευσῃς[LXX]παιδευ·σῃςπαιδευσῃπαιδευ·σῃ
3rdπαιδευσῃπαιδευ·σῃπαιδευσηταιπαιδευ·σηται
Pl1stπαιδευσωμενπαιδευ·σωμενπαιδευσωμεθαπαιδευ·σωμεθα
2ndπαιδευσητεπαιδευ·σητεπαιδευσησθεπαιδευ·σησθε
3rdπαιδευσωσιν[LXX], παιδευσωσιπαιδευ·σωσι(ν), παιδευ·σωσι(ν)παιδευσωνταιπαιδευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιδευσαιμιπαιδευ·σαιμιπαιδευσαιμηνπαιδευ·σαιμην
2ndπαιδευσαις, παιδευσειαςπαιδευ·σαις, παιδευ·σειας classicalπαιδευσαιοπαιδευ·σαιο
3rdπαιδευσαι[LXX], παιδευσειεπαιδευ·σαι, παιδευ·σειε classicalπαιδευσαιτοπαιδευ·σαιτο
Pl1stπαιδευσαιμενπαιδευ·σαιμενπαιδευσαιμεθαπαιδευ·σαιμεθα
2ndπαιδευσαιτεπαιδευ·σαιτεπαιδευσαισθεπαιδευ·σαισθε
3rdπαιδευσαιεν, παιδευσαισαν, παιδευσειαν, παιδευσειενπαιδευ·σαιεν, παιδευ·σαισαν alt, παιδευ·σειαν classical, παιδευ·σειεν classicalπαιδευσαιντοπαιδευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαιδευσον[LXX]παιδευ·σονπαιδευσαι[LXX]παιδευ·σαι
3rdπαιδευσατωπαιδευ·σατωπαιδευσασθωπαιδευ·σασθω
Pl1st
2ndπαιδευσατεπαιδευ·σατεπαιδευσασθεπαιδευ·σασθε
3rdπαιδευσατωσαν, παιδευσαντωνπαιδευ·σατωσαν, παιδευ·σαντων classicalπαιδευσασθωσαν, παιδευσασθωνπαιδευ·σασθωσαν, παιδευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παιδευσαι[LXX]​παιδευ·σαιπαιδευσασθαι​παιδευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιδευσασαπαιδευσας[GNT]παιδευσανπαιδευ·σασ·απαιδευ·σα[ντ]·ςπαιδευ·σαν[τ]
Nom
Accπαιδευσασανπαιδευσανταπαιδευ·σασ·ανπαιδευ·σαντ·α
Datπαιδευσασῃπαιδευσαντιπαιδευ·σασ·ῃπαιδευ·σαντ·ι
Genπαιδευσασηςπαιδευσαντοςπαιδευ·σασ·ηςπαιδευ·σαντ·ος
PlVocπαιδευσασαιπαιδευσαντεςπαιδευσανταπαιδευ·σασ·αιπαιδευ·σαντ·εςπαιδευ·σαντ·α
Nom
Accπαιδευσασαςπαιδευσανταςπαιδευ·σασ·αςπαιδευ·σαντ·ας
Datπαιδευσασαιςπαιδευσασι, παιδευσασινπαιδευ·σασ·αιςπαιδευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαιδευσασωνπαιδευσαντωνπαιδευ·σασ·ωνπαιδευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιδευσαμενηπαιδευσαμενεπαιδευ·σαμεν·ηπαιδευ·σαμεν·ε
Nomπαιδευσαμενοςπαιδευ·σαμεν·ος
Accπαιδευσαμενηνπαιδευσαμενονπαιδευ·σαμεν·ηνπαιδευ·σαμεν·ον
Datπαιδευσαμενῃπαιδευσαμενῳπαιδευ·σαμεν·ῃπαιδευ·σαμεν·ῳ
Genπαιδευσαμενηςπαιδευσαμενουπαιδευ·σαμεν·ηςπαιδευ·σαμεν·ου
PlVocπαιδευσαμεναιπαιδευσαμενοιπαιδευσαμεναπαιδευ·σαμεν·αιπαιδευ·σαμεν·οιπαιδευ·σαμεν·α
Nom
Accπαιδευσαμεναςπαιδευσαμενουςπαιδευ·σαμεν·αςπαιδευ·σαμεν·ους
Datπαιδευσαμεναιςπαιδευσαμενοιςπαιδευ·σαμεν·αιςπαιδευ·σαμεν·οις
Genπαιδευσαμενωνπαιδευσαμενωνπαιδευ·σαμεν·ωνπαιδευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαιδευμαιπεπαιδευ·μαι
2ndπεπαιδευσαιπεπαιδευ·σαι
3rdπεπαιδευταιπεπαιδευ·ται
Pl1stπεπαιδευμεθαπεπαιδευ·μεθα
2ndπεπαιδευσθεπεπαιδευ·σθε
3rdπεπαιδευνταιπεπαιδευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαιδευσομαιπεπαιδευ·σομαι
2ndπεπαιδευσῃ, πεπαιδευσειπεπαιδευ·σῃ, πεπαιδευ·σει classical
3rdπεπαιδευσεταιπεπαιδευ·σεται
Pl1stπεπαιδευσομεθαπεπαιδευ·σομεθα
2ndπεπαιδευσεσθεπεπαιδευ·σεσθε
3rdπεπαιδευσονταιπεπαιδευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαιδευσοιμηνπεπαιδευ·σοιμην
2ndπεπαιδευσοιοπεπαιδευ·σοιο
3rdπεπαιδευσοιτοπεπαιδευ·σοιτο
Pl1stπεπαιδευσοιμεθαπεπαιδευ·σοιμεθα
2ndπεπαιδευσοισθεπεπαιδευ·σοισθε
3rdπεπαιδευσοιντοπεπαιδευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπαιδευσοπεπαιδευ·σο
3rdπεπαιδευσθωπεπαιδευ·σθω
Pl1st
2ndπεπαιδευσθεπεπαιδευ·σθε
3rdπεπαιδευσθωσαν, πεπαιδευσθωνπεπαιδευ·σθωσαν, πεπαιδευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπαιδευσθαι​πεπαιδευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπαιδευσεσθαι​πεπαιδευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπαιδευμενηπεπαιδευμενεπεπαιδευ·μεν·ηπεπαιδευ·μεν·ε
Nomπεπαιδευμενος[GNT][LXX]πεπαιδευ·μεν·ος
Accπεπαιδευμενηνπεπαιδευμενονπεπαιδευ·μεν·ηνπεπαιδευ·μεν·ον
Datπεπαιδευμενῃπεπαιδευμενῳ[LXX]πεπαιδευ·μεν·ῃπεπαιδευ·μεν·ῳ
Genπεπαιδευμενης[LXX]πεπαιδευμενουπεπαιδευ·μεν·ηςπεπαιδευ·μεν·ου
PlVocπεπαιδευμεναιπεπαιδευμενοιπεπαιδευμεναπεπαιδευ·μεν·αιπεπαιδευ·μεν·οιπεπαιδευ·μεν·α
Nom
Accπεπαιδευμεναςπεπαιδευμενουςπεπαιδευ·μεν·αςπεπαιδευ·μεν·ους
Datπεπαιδευμεναιςπεπαιδευμενοιςπεπαιδευ·μεν·αιςπεπαιδευ·μεν·οις
Genπεπαιδευμενωνπεπαιδευμενωνπεπαιδευ·μεν·ωνπεπαιδευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπαιδευμηνε·πεπαιδευ·μην
2ndεπεπαιδευσοε·πεπαιδευ·σο
3rdεπεπαιδευτοε·πεπαιδευ·το
Pl1stεπεπαιδευμεθαε·πεπαιδευ·μεθα
2ndεπεπαιδευσθεε·πεπαιδευ·σθε
3rdεπεπαιδευντοε·πεπαιδευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαιδευμην[ε]·πεπαιδευ·μην
2ndπεπαιδευσο[ε]·πεπαιδευ·σο
3rdπεπαιδευτο[ε]·πεπαιδευ·το
Pl1stπεπαιδευμεθα[ε]·πεπαιδευ·μεθα
2ndπεπαιδευσθε[ε]·πεπαιδευ·σθε
3rdπεπαιδευντο[ε]·πεπαιδευ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαιδευθην[LXX]ε·παιδευ·θην
2ndεπαιδευθηςε·παιδευ·θης
3rdεπαιδευθη[GNT]ε·παιδευ·θη
Pl1stεπαιδευθημενε·παιδευ·θημεν
2ndεπαιδευθητεε·παιδευ·θητε
3rdεπαιδευθησαν[LXX]ε·παιδευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαιδευθησομαιπαιδευ·θησομαι
2ndπαιδευθησῃ[LXX], παιδευθησειπαιδευ·θησῃ, παιδευ·θησει classical
3rdπαιδευθησεται[LXX]παιδευ·θησεται
Pl1stπαιδευθησομεθα[LXX]παιδευ·θησομεθα
2ndπαιδευθησεσθε[LXX]παιδευ·θησεσθε
3rdπαιδευθησονται[LXX]παιδευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαιδευθωπαιδευ·θω
2ndπαιδευθῃςπαιδευ·θῃς
3rdπαιδευθῃ[LXX]παιδευ·θῃ
Pl1stπαιδευθωμενπαιδευ·θωμεν
2ndπαιδευθητε[LXX]παιδευ·θητε
3rdπαιδευθωσιν[GNT], παιδευθωσιπαιδευ·θωσι(ν), παιδευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαιδευθειηνπαιδευ·θειην
2ndπαιδευθειηςπαιδευ·θειης
3rdπαιδευθειηπαιδευ·θειη
Pl1stπαιδευθειημεν, παιδευθειμενπαιδευ·θειημεν, παιδευ·θειμεν classical
2ndπαιδευθειητε, παιδευθειτεπαιδευ·θειητε, παιδευ·θειτε classical
3rdπαιδευθειησαν, παιδευθειενπαιδευ·θειησαν, παιδευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαιδευθησοιμηνπαιδευ·θησοιμην
2ndπαιδευθησοιοπαιδευ·θησοιο
3rdπαιδευθησοιτοπαιδευ·θησοιτο
Pl1stπαιδευθησοιμεθαπαιδευ·θησοιμεθα
2ndπαιδευθησοισθεπαιδευ·θησοισθε
3rdπαιδευθησοιντοπαιδευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαιδευθητιπαιδευ·θητι
3rdπαιδευθητωπαιδευ·θητω
Pl1st
2ndπαιδευθητε[LXX]παιδευ·θητε
3rdπαιδευθητωσαν, παιδευθεντωνπαιδευ·θητωσαν, παιδευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παιδευθηναι​παιδευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παιδευθησεσθαι​παιδευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιδευθεισαπαιδευθειςπαιδευθενπαιδευ·θεισ·απαιδευ·θει[ντ]·ςπαιδευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαιδευθεισανπαιδευθενταπαιδευ·θεισ·ανπαιδευ·θε[ι]ντ·α
Datπαιδευθεισῃπαιδευθεντιπαιδευ·θεισ·ῃπαιδευ·θε[ι]ντ·ι
Genπαιδευθεισηςπαιδευθεντοςπαιδευ·θεισ·ηςπαιδευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαιδευθεισαιπαιδευθεντες[LXX]παιδευθενταπαιδευ·θεισ·αιπαιδευ·θε[ι]ντ·εςπαιδευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαιδευθεισαςπαιδευθενταςπαιδευ·θεισ·αςπαιδευ·θε[ι]ντ·ας
Datπαιδευθεισαιςπαιδευθεισι, παιδευθεισινπαιδευ·θεισ·αιςπαιδευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαιδευθεισωνπαιδευθεντωνπαιδευ·θεισ·ωνπαιδευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιδευθησομενηπαιδευθησομενεπαιδευ·θησομεν·ηπαιδευ·θησομεν·ε
Nomπαιδευθησομενοςπαιδευ·θησομεν·ος
Accπαιδευθησομενηνπαιδευθησομενονπαιδευ·θησομεν·ηνπαιδευ·θησομεν·ον
Datπαιδευθησομενῃπαιδευθησομενῳπαιδευ·θησομεν·ῃπαιδευ·θησομεν·ῳ
Genπαιδευθησομενηςπαιδευθησομενουπαιδευ·θησομεν·ηςπαιδευ·θησομεν·ου
PlVocπαιδευθησομεναιπαιδευθησομενοιπαιδευθησομεναπαιδευ·θησομεν·αιπαιδευ·θησομεν·οιπαιδευ·θησομεν·α
Nom
Accπαιδευθησομεναςπαιδευθησομενουςπαιδευ·θησομεν·αςπαιδευ·θησομεν·ους
Datπαιδευθησομεναιςπαιδευθησομενοιςπαιδευ·θησομεν·αιςπαιδευ·θησομεν·οις
Genπαιδευθησομενωνπαιδευθησομενωνπαιδευ·θησομεν·ωνπαιδευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 11:48:58 EST