παγις • PAGIS • pagis

Search: παγιδας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παγιδαςπαγίςπαγιδ·ας(fem) acc pl

παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαγιπαγι[δ]
Nomπαγις[GNT][LXX]παγι[δ]·ς
Accπαγιδα[GNT][LXX]παγιδ·α
Datπαγιδι[LXX]παγιδ·ι
Genπαγιδος[GNT][LXX]παγιδ·ος
PlVocπαγιδες[LXX]παγιδ·ες
Nom
Accπαγιδας[LXX]παγιδ·ας
Datπαγισι, παγισινπαγι[δ]·σι(ν)
Genπαγιδων[LXX]παγιδ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 07:39:08 EST