πηγνυμι • PHGNUMI • pēgnumi

Search: παγεισα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παγεισαπήγνυμιπαγ·[θ]εισ·αaor θη ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παγεισαπήγνυμιπαγ·[θ]εισ·αaor θη ptcp fem nom|voc sg

πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπηξωπηγ·σωπηξομαιπηγ·σομαι
2ndπηξειςπηγ·σειςπηξῃ, πηξει[LXX], πηξεσαιπηγ·σῃ, πηγ·σει classical, πηγ·σεσαι alt
3rdπηξει[LXX]πηγ·σειπηξεταιπηγ·σεται
Pl1stπηξομενπηγ·σομενπηξομεθαπηγ·σομεθα
2ndπηξετεπηγ·σετεπηξεσθεπηγ·σεσθε
3rdπηξουσιν[LXX], πηξουσιπηγ·σουσι(ν), πηγ·σουσι(ν)πηξονταιπηγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπηξοιμιπηγ·σοιμιπηξοιμηνπηγ·σοιμην
2ndπηξοιςπηγ·σοιςπηξοιοπηγ·σοιο
3rdπηξοιπηγ·σοιπηξοιτοπηγ·σοιτο
Pl1stπηξοιμενπηγ·σοιμενπηξοιμεθαπηγ·σοιμεθα
2ndπηξοιτεπηγ·σοιτεπηξοισθεπηγ·σοισθε
3rdπηξοιενπηγ·σοιενπηξοιντοπηγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πηξειν​πηγ·σειν​πηξεσθαι​πηγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπηξουσαπηξον[LXX]πηγ·σουσ·απηγ·σο[υ]ν[τ]
Nomπηξωνπηγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπηξουσανπηξονταπηγ·σουσ·ανπηγ·σο[υ]ντ·α
Datπηξουσῃπηξοντιπηγ·σουσ·ῃπηγ·σο[υ]ντ·ι
Genπηξουσηςπηξοντοςπηγ·σουσ·ηςπηγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπηξουσαιπηξοντεςπηξονταπηγ·σουσ·αιπηγ·σο[υ]ντ·εςπηγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπηξουσαςπηξονταςπηγ·σουσ·αςπηγ·σο[υ]ντ·ας
Datπηξουσαιςπηξουσι, πηξουσιν[LXX]πηγ·σουσ·αιςπηγ·σου[ντ]·σι(ν), πηγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπηξουσωνπηξοντωνπηγ·σουσ·ωνπηγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπηξομενηπηξομενεπηγ·σομεν·ηπηγ·σομεν·ε
Nomπηξομενοςπηγ·σομεν·ος
Accπηξομενηνπηξομενονπηγ·σομεν·ηνπηγ·σομεν·ον
Datπηξομενῃπηξομενῳπηγ·σομεν·ῃπηγ·σομεν·ῳ
Genπηξομενηςπηξομενουπηγ·σομεν·ηςπηγ·σομεν·ου
PlVocπηξομεναιπηξομενοιπηξομεναπηγ·σομεν·αιπηγ·σομεν·οιπηγ·σομεν·α
Nom
Accπηξομεναςπηξομενουςπηγ·σομεν·αςπηγ·σομεν·ους
Datπηξομεναιςπηξομενοιςπηγ·σομεν·αιςπηγ·σομεν·οις
Genπηξομενωνπηξομενωνπηγ·σομεν·ωνπηγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηξαε·πηγ·σαεπηξαμηνε·πηγ·σαμην
2ndεπηξαςε·πηγ·σαςεπηξωε·πηγ·σω
3rdεπηξεν[GNT][LXX], επηξεε·πηγ·σε(ν), ε·πηγ·σε(ν)επηξατοε·πηγ·σατο
Pl1stεπηξαμενε·πηγ·σαμενεπηξαμεθαε·πηγ·σαμεθα
2ndεπηξατεε·πηγ·σατεεπηξασθεε·πηγ·σασθε
3rdεπηξαν[LXX]ε·πηγ·σανεπηξαντοε·πηγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπηξωπηγ·σωπηξωμαιπηγ·σωμαι
2ndπηξῃςπηγ·σῃςπηξῃπηγ·σῃ
3rdπηξῃπηγ·σῃπηξηταιπηγ·σηται
Pl1stπηξωμενπηγ·σωμενπηξωμεθαπηγ·σωμεθα
2ndπηξητεπηγ·σητεπηξησθεπηγ·σησθε
3rdπηξωσιν, πηξωσιπηγ·σωσι(ν)πηξωνταιπηγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπηξαιμιπηγ·σαιμιπηξαιμηνπηγ·σαιμην
2ndπηξαις, πηξειαςπηγ·σαις, πηγ·σειας classicalπηξαιοπηγ·σαιο
3rdπηξαι, πηξειεπηγ·σαι, πηγ·σειε classicalπηξαιτοπηγ·σαιτο
Pl1stπηξαιμενπηγ·σαιμενπηξαιμεθαπηγ·σαιμεθα
2ndπηξαιτεπηγ·σαιτεπηξαισθεπηγ·σαισθε
3rdπηξαιεν, πηξαισαν, πηξειαν, πηξειενπηγ·σαιεν, πηγ·σαισαν alt, πηγ·σειαν classical, πηγ·σειεν classicalπηξαιντοπηγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπηξον[LXX]πηγ·σονπηξαιπηγ·σαι
3rdπηξατωπηγ·σατωπηξασθωπηγ·σασθω
Pl1st
2ndπηξατεπηγ·σατεπηξασθεπηγ·σασθε
3rdπηξατωσαν, πηξαντωνπηγ·σατωσαν, πηγ·σαντων classicalπηξασθωσαν, πηξασθωνπηγ·σασθωσαν, πηγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πηξαι​πηγ·σαι​πηξασθαι​πηγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπηξασαπηξας[LXX]πηξανπηγ·σασ·απηγ·σα[ντ]·ςπηγ·σαν[τ]
Nom
Accπηξασανπηξανταπηγ·σασ·ανπηγ·σαντ·α
Datπηξασῃπηξαντιπηγ·σασ·ῃπηγ·σαντ·ι
Genπηξασηςπηξαντοςπηγ·σασ·ηςπηγ·σαντ·ος
PlVocπηξασαιπηξαντεςπηξανταπηγ·σασ·αιπηγ·σαντ·εςπηγ·σαντ·α
Nom
Accπηξασαςπηξανταςπηγ·σασ·αςπηγ·σαντ·ας
Datπηξασαιςπηξασι, πηξασινπηγ·σασ·αιςπηγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπηξασωνπηξαντωνπηγ·σασ·ωνπηγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπηξαμενηπηξαμενεπηγ·σαμεν·ηπηγ·σαμεν·ε
Nomπηξαμενοςπηγ·σαμεν·ος
Accπηξαμενηνπηξαμενονπηγ·σαμεν·ηνπηγ·σαμεν·ον
Datπηξαμενῃπηξαμενῳπηγ·σαμεν·ῃπηγ·σαμεν·ῳ
Genπηξαμενηςπηξαμενουπηγ·σαμεν·ηςπηγ·σαμεν·ου
PlVocπηξαμεναιπηξαμενοιπηξαμεναπηγ·σαμεν·αιπηγ·σαμεν·οιπηγ·σαμεν·α
Nom
Accπηξαμεναςπηξαμενουςπηγ·σαμεν·αςπηγ·σαμεν·ους
Datπηξαμεναιςπηξαμενοιςπηγ·σαμεν·αιςπηγ·σαμεν·οις
Genπηξαμενωνπηξαμενωνπηγ·σαμεν·ωνπηγ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπηγαπεπηγ·[κ]α
2ndπεπηγας, πεπηγεςπεπηγ·[κ]ας, πεπηγ·[κ]ες alt
3rdπεπηγεν[LXX], πεπηγεπεπηγ·[κ]ε(ν), πεπηγ·[κ]ε(ν)
Pl1stπεπηγαμενπεπηγ·[κ]αμεν
2ndπεπηγατεπεπηγ·[κ]ατε
3rdπεπηγασιν[LXX], πεπηγασι, πεπηγανπεπηγ·[κ]ασι(ν), πεπηγ·[κ]ασι(ν), πεπηγ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπηγωπεπηγ·[κ]ω
2ndπεπηγῃςπεπηγ·[κ]ῃς
3rdπεπηγῃπεπηγ·[κ]ῃ
Pl1stπεπηγωμενπεπηγ·[κ]ωμεν
2ndπεπηγητεπεπηγ·[κ]ητε
3rdπεπηγωσιν, πεπηγωσιπεπηγ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπηγοιμι, πεπηγοιηνπεπηγ·[κ]οιμι, πεπηγ·[κ]οιην classical
2ndπεπηγοις, πεπηγοιηςπεπηγ·[κ]οις, πεπηγ·[κ]οιης classical
3rdπεπηγοι, πεπηγοιηπεπηγ·[κ]οι, πεπηγ·[κ]οιη classical
Pl1stπεπηγοιμενπεπηγ·[κ]οιμεν
2ndπεπηγοιτεπεπηγ·[κ]οιτε
3rdπεπηγοιενπεπηγ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπηγεπεπηγ·[κ]ε
3rdπεπηγετωπεπηγ·[κ]ετω
Pl1st
2ndπεπηγετεπεπηγ·[κ]ετε
3rdπεπηγετωσανπεπηγ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπηγεναι​πεπηγ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπηγυιαπεπηγος[LXX]πεπηγ·[κ]υι·απεπηγ·[κ]ο[τ]·ς
Nomπεπηγως[LXX]πεπηγ·[κ]ο[τ]·^ς
Accπεπηγυιανπεπηγοταπεπηγ·[κ]υι·ανπεπηγ·[κ]οτ·α
Datπεπηγυιᾳπεπηγοτιπεπηγ·[κ]υι·ᾳπεπηγ·[κ]οτ·ι
Genπεπηγυιαςπεπηγοτοςπεπηγ·[κ]υι·αςπεπηγ·[κ]οτ·ος
PlVocπεπηγυιαιπεπηγοτεςπεπηγοταπεπηγ·[κ]υι·αιπεπηγ·[κ]οτ·εςπεπηγ·[κ]οτ·α
Nom
Accπεπηγυιαςπεπηγοταςπεπηγ·[κ]υι·αςπεπηγ·[κ]οτ·ας
Datπεπηγυιαιςπεπηγοσι, πεπηγοσινπεπηγ·[κ]υι·αιςπεπηγ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genπεπηγυιωνπεπηγοτωνπεπηγ·[κ]υι·ωνπεπηγ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπηγειν, επεπηγηε·πεπηγ·[κ]ειν, ε·πεπηγ·[κ]η classical
2ndεπεπηγεις, επεπηγηςε·πεπηγ·[κ]εις, ε·πεπηγ·[κ]ης classical
3rdεπεπηγειε·πεπηγ·[κ]ει
Pl1stεπεπηγειμεν, επεπηγεμενε·πεπηγ·[κ]ειμεν, ε·πεπηγ·[κ]εμεν classical
2ndεπεπηγειτε, επεπηγετεε·πεπηγ·[κ]ειτε, ε·πεπηγ·[κ]ετε classical
3rdεπεπηγεισαν, επεπηγεσανε·πεπηγ·[κ]εισαν, ε·πεπηγ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπηγειν, πεπηγη[ε]·πεπηγ·[κ]ειν, [ε]·πεπηγ·[κ]η classical
2ndπεπηγεις, πεπηγης[ε]·πεπηγ·[κ]εις, [ε]·πεπηγ·[κ]ης classical
3rdπεπηγει[ε]·πεπηγ·[κ]ει
Pl1stπεπηγειμεν, πεπηγεμεν[ε]·πεπηγ·[κ]ειμεν, [ε]·πεπηγ·[κ]εμεν classical
2ndπεπηγειτε, πεπηγετε[ε]·πεπηγ·[κ]ειτε, [ε]·πεπηγ·[κ]ετε classical
3rdπεπηγεισαν, πεπηγεσαν[ε]·πεπηγ·[κ]εισαν, [ε]·πεπηγ·[κ]εσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαγηνε·παγ·[θ]ην
2ndεπαγης[LXX]ε·παγ·[θ]ης
3rdεπαγη[LXX]ε·παγ·[θ]η
Pl1stεπαγημενε·παγ·[θ]ημεν
2ndεπαγητεε·παγ·[θ]ητε
3rdεπαγησανε·παγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαγησομαιπαγ·[θ]ησομαι
2ndπαγησῃ, παγησειπαγ·[θ]ησῃ, παγ·[θ]ησει classical
3rdπαγησεται[LXX]παγ·[θ]ησεται
Pl1stπαγησομεθαπαγ·[θ]ησομεθα
2ndπαγησεσθεπαγ·[θ]ησεσθε
3rdπαγησονταιπαγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαγωπαγ·[θ]ω
2ndπαγῃςπαγ·[θ]ῃς
3rdπαγῃπαγ·[θ]ῃ
Pl1stπαγωμενπαγ·[θ]ωμεν
2ndπαγητεπαγ·[θ]ητε
3rdπαγωσιν, παγωσιπαγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαγειηνπαγ·[θ]ειην
2ndπαγειηςπαγ·[θ]ειης
3rdπαγειηπαγ·[θ]ειη
Pl1stπαγειημεν, παγειμενπαγ·[θ]ειημεν, παγ·[θ]ειμεν classical
2ndπαγειητε, παγειτεπαγ·[θ]ειητε, παγ·[θ]ειτε classical
3rdπαγειησαν, παγειενπαγ·[θ]ειησαν, παγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαγησοιμηνπαγ·[θ]ησοιμην
2ndπαγησοιοπαγ·[θ]ησοιο
3rdπαγησοιτοπαγ·[θ]ησοιτο
Pl1stπαγησοιμεθαπαγ·[θ]ησοιμεθα
2ndπαγησοισθεπαγ·[θ]ησοισθε
3rdπαγησοιντοπαγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαγηθιπαγ·[θ]ητι
3rdπαγητωπαγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndπαγητεπαγ·[θ]ητε
3rdπαγητωσαν, παγεντωνπαγ·[θ]ητωσαν, παγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παγηναι​παγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παγησεσθαι​παγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαγεισα[LXX]παγεις[LXX]παγενπαγ·[θ]εισ·απαγ·[θ]ει[ντ]·ςπαγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαγεισανπαγενταπαγ·[θ]εισ·ανπαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datπαγεισῃπαγεντιπαγ·[θ]εισ·ῃπαγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genπαγεισηςπαγεντοςπαγ·[θ]εισ·ηςπαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocπαγεισαιπαγεντεςπαγενταπαγ·[θ]εισ·αιπαγ·[θ]ε[ι]ντ·εςπαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accπαγεισαςπαγενταςπαγ·[θ]εισ·αςπαγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datπαγεισαιςπαγεισι, παγεισινπαγ·[θ]εισ·αιςπαγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genπαγεισωνπαγεντωνπαγ·[θ]εισ·ωνπαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαγησομενηπαγησομενεπαγ·[θ]ησομεν·ηπαγ·[θ]ησομεν·ε
Nomπαγησομενοςπαγ·[θ]ησομεν·ος
Accπαγησομενηνπαγησομενονπαγ·[θ]ησομεν·ηνπαγ·[θ]ησομεν·ον
Datπαγησομενῃπαγησομενῳπαγ·[θ]ησομεν·ῃπαγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genπαγησομενηςπαγησομενουπαγ·[θ]ησομεν·ηςπαγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocπαγησομεναιπαγησομενοιπαγησομεναπαγ·[θ]ησομεν·αιπαγ·[θ]ησομεν·οιπαγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accπαγησομεναςπαγησομενουςπαγ·[θ]ησομεν·αςπαγ·[θ]ησομεν·ους
Datπαγησομεναιςπαγησομενοιςπαγ·[θ]ησομεν·αιςπαγ·[θ]ησομεν·οις
Genπαγησομενωνπαγησομενωνπαγ·[θ]ησομεν·ωνπαγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:15:36 EST