ουρανος • OURANOS • ouranos

Search: ουρανῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ουρανῳοὐρανόςουραν·ῳ(mas) dat sg

οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocουρανε[GNT][LXX]ουραν·ε
Nomουρανος[GNT][LXX]ουραν·ος
Accουρανον[GNT][LXX]ουραν·ον
Datουρανῳ[GNT][LXX]ουραν·ῳ
Genουρανου[GNT][LXX]ουραν·ου
PlVocουρανοι[GNT][LXX]ουραν·οι
Nom
Accουρανους[GNT][LXX]ουραν·ους
Datουρανοις[GNT][LXX]ουραν·οις
Genουρανων[GNT][LXX]ουραν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 00:05:43 EDT