ουδεις ουθεις • OUDEIS OUQEIS • oudeis outheis

Search: ουδεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ουδενοὐδείςουδε[ι]νneu nom|acc sg

οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomουδεμια[GNT][LXX]ουδεις[GNT][LXX]ουδεν[GNT][LXX]ουδεμι·αουδει[ν]·ςουδε[ι]ν
Accουδεμιαν[GNT][LXX]ουδενα[GNT][LXX]ουδεμι·ανουδε[ι]ν·α
Datουδεμιᾳ[LXX]ουδενι[GNT][LXX]ουδεμι·ᾳουδε[ι]ν·ι
Genουδεμιαςουδενος[GNT][LXX]ουδεμι·αςουδε[ι]ν·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomουθεις[LXX]ουθεν[GNT][LXX]ουθει[ν]·ςουθε[ι]ν
Accουθεναουθε[ι]ν·α
Datουθενι[LXX]ουθε[ι]ν·ι
Genουθενος[GNT][LXX]ουθε[ι]ν·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 30-Jul-2021 16:58:24 EDT