οικεω • OIKEW • oikeō

Search: οικου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικουοἰκέωοικ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
οικουοἶκοςοικ·ου(mas) gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικουοἰκέωοικ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
οικουοἶκοςοικ·ου(mas) gen sg

οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικω[LXX]οικ(ε)·ωοικουμαιοικ(ε)·ομαι
2ndοικειςοικ(ε)·ειςοικῃ, οικει[GNT][LXX], οικεισαιοικ(ε)·ῃ, οικ(ε)·ει classical, οικ(ε)·εσαι alt
3rdοικει[GNT][LXX]οικ(ε)·ειοικειταιοικ(ε)·εται
Pl1stοικουμεν[LXX]οικ(ε)·ομενοικουμεθαοικ(ε)·ομεθα
2ndοικειτεοικ(ε)·ετεοικεισθεοικ(ε)·εσθε
3rdοικουσιν[LXX], οικουσιοικ(ε)·ουσι(ν), οικ(ε)·ουσι(ν)οικουνταιοικ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικω[LXX]οικ(ε)·ωοικωμαιοικ(ε)·ωμαι
2ndοικῃςοικ(ε)·ῃςοικῃοικ(ε)·ῃ
3rdοικῃοικ(ε)·ῃοικηταιοικ(ε)·ηται
Pl1stοικωμενοικ(ε)·ωμενοικωμεθαοικ(ε)·ωμεθα
2ndοικητεοικ(ε)·ητεοικησθεοικ(ε)·ησθε
3rdοικωσιν, οικωσιοικ(ε)·ωσι(ν)οικωνταιοικ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικοιμιοικ(ε)·οιμιοικοιμηνοικ(ε)·οιμην
2ndοικοις[GNT][LXX]οικ(ε)·οιςοικοιοοικ(ε)·οιο
3rdοικοι[LXX]οικ(ε)·οιοικοιτοοικ(ε)·οιτο
Pl1stοικοιμενοικ(ε)·οιμενοικοιμεθαοικ(ε)·οιμεθα
2ndοικοιτεοικ(ε)·οιτεοικοισθεοικ(ε)·οισθε
3rdοικοιεν, οικοισανοικ(ε)·οιεν, οικ(ε)·οισαν altοικοιντοοικ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοικει[GNT][LXX]οικ(ε)·εοικου[GNT][LXX]οικ(ε)·ου
3rdοικειτωοικ(ε)·ετωοικεισθωοικ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndοικειτεοικ(ε)·ετεοικεισθεοικ(ε)·εσθε
3rdοικειτωσαν[LXX], οικουντων[LXX]οικ(ε)·ετωσαν, οικ(ε)·οντων classicalοικεισθωσαν, οικεισθωνοικ(ε)·εσθωσαν, οικ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικειν[GNT][LXX]​οικ(ε)·εινοικεισθαι​οικ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικουσα[GNT]οικουνοικ(ε)·ουσ·αοικ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomοικων[GNT][LXX]οικ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accοικουσανοικουνταοικ(ε)·ουσ·ανοικ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datοικουσῃοικουντι[LXX]οικ(ε)·ουσ·ῃοικ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genοικουσηςοικουντος[LXX]οικ(ε)·ουσ·ηςοικ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocοικουσαιοικουντες[LXX]οικουνταοικ(ε)·ουσ·αιοικ(ε)·ο[υ]ντ·εςοικ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accοικουσαςοικουντας[LXX]οικ(ε)·ουσ·αςοικ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datοικουσαις[LXX]οικουσι, οικουσιν[LXX]οικ(ε)·ουσ·αιςοικ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), οικ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genοικουσωνοικουντων[LXX]οικ(ε)·ουσ·ωνοικ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικουμενη[GNT][LXX]οικουμενεοικ(ε)·ομεν·ηοικ(ε)·ομεν·ε
Nomοικουμενοςοικ(ε)·ομεν·ος
Accοικουμενην[GNT][LXX]οικουμενονοικ(ε)·ομεν·ηνοικ(ε)·ομεν·ον
Datοικουμενῃ[GNT][LXX]οικουμενῳοικ(ε)·ομεν·ῃοικ(ε)·ομεν·ῳ
Genοικουμενης[GNT][LXX]οικουμενουοικ(ε)·ομεν·ηςοικ(ε)·ομεν·ου
PlVocοικουμεναιοικουμενοιοικουμενα[LXX]οικ(ε)·ομεν·αιοικ(ε)·ομεν·οιοικ(ε)·ομεν·α
Nom
Accοικουμεναςοικουμενουςοικ(ε)·ομεν·αςοικ(ε)·ομεν·ους
Datοικουμεναιςοικουμενοιςοικ(ε)·ομεν·αιςοικ(ε)·ομεν·οις
Genοικουμενωνοικουμενωνοικ(ε)·ομεν·ωνοικ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκουν[LXX]ε·οικ(ε)·ονῳκουμηνε·οικ(ε)·ομην
2ndῳκειςε·οικ(ε)·εςῳκουε·οικ(ε)·ου
3rdῳκει[LXX]ε·οικ(ε)·εῳκειτοε·οικ(ε)·ετο
Pl1stῳκουμεν[LXX]ε·οικ(ε)·ομενῳκουμεθαε·οικ(ε)·ομεθα
2ndῳκειτεε·οικ(ε)·ετεῳκεισθεε·οικ(ε)·εσθε
3rdῳκουν[LXX], ῳκουσανε·οικ(ε)·ον, ε·οικ(ε)·οσαν altῳκουντοε·οικ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικησωοικη·σωοικησομαιοικη·σομαι
2ndοικησεις[LXX]οικη·σειςοικησῃ, οικησει[LXX], οικησεσαιοικη·σῃ, οικη·σει classical, οικη·σεσαι alt
3rdοικησει[LXX]οικη·σειοικησεταιοικη·σεται
Pl1stοικησομεν[LXX]οικη·σομενοικησομεθαοικη·σομεθα
2ndοικησετε[LXX]οικη·σετεοικησεσθεοικη·σεσθε
3rdοικησουσιν[LXX], οικησουσιοικη·σουσι(ν), οικη·σουσι(ν)οικησονταιοικη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικησοιμιοικη·σοιμιοικησοιμηνοικη·σοιμην
2ndοικησοιςοικη·σοιςοικησοιοοικη·σοιο
3rdοικησοιοικη·σοιοικησοιτοοικη·σοιτο
Pl1stοικησοιμενοικη·σοιμενοικησοιμεθαοικη·σοιμεθα
2ndοικησοιτεοικη·σοιτεοικησοισθεοικη·σοισθε
3rdοικησοιενοικη·σοιενοικησοιντοοικη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικησειν​οικη·σειν​οικησεσθαι​οικη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικησουσαοικησον[LXX]οικη·σουσ·αοικη·σο[υ]ν[τ]
Nomοικησωνοικη·σο[υ]ν[τ]·^
Accοικησουσανοικησονταοικη·σουσ·ανοικη·σο[υ]ντ·α
Datοικησουσῃοικησοντιοικη·σουσ·ῃοικη·σο[υ]ντ·ι
Genοικησουσηςοικησοντοςοικη·σουσ·ηςοικη·σο[υ]ντ·ος
PlVocοικησουσαιοικησοντεςοικησονταοικη·σουσ·αιοικη·σο[υ]ντ·εςοικη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accοικησουσαςοικησονταςοικη·σουσ·αςοικη·σο[υ]ντ·ας
Datοικησουσαιςοικησουσι, οικησουσιν[LXX]οικη·σουσ·αιςοικη·σου[ντ]·σι(ν), οικη·σου[ντ]·σι(ν)
Genοικησουσωνοικησοντωνοικη·σουσ·ωνοικη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικησομενηοικησομενεοικη·σομεν·ηοικη·σομεν·ε
Nomοικησομενοςοικη·σομεν·ος
Accοικησομενηνοικησομενονοικη·σομεν·ηνοικη·σομεν·ον
Datοικησομενῃοικησομενῳοικη·σομεν·ῃοικη·σομεν·ῳ
Genοικησομενηςοικησομενουοικη·σομεν·ηςοικη·σομεν·ου
PlVocοικησομεναιοικησομενοιοικησομεναοικη·σομεν·αιοικη·σομεν·οιοικη·σομεν·α
Nom
Accοικησομεναςοικησομενουςοικη·σομεν·αςοικη·σομεν·ους
Datοικησομεναιςοικησομενοιςοικη·σομεν·αιςοικη·σομεν·οις
Genοικησομενωνοικησομενωνοικη·σομεν·ωνοικη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκησαε·οικη·σαῳκησαμηνε·οικη·σαμην
2ndῳκησαςε·οικη·σαςῳκησωε·οικη·σω
3rdῳκησεν[LXX], ῳκησεε·οικη·σε(ν), ε·οικη·σε(ν)ῳκησατοε·οικη·σατο
Pl1stῳκησαμεν[LXX]ε·οικη·σαμενῳκησαμεθαε·οικη·σαμεθα
2ndῳκησατεε·οικη·σατεῳκησασθεε·οικη·σασθε
3rdῳκησαν[LXX]ε·οικη·σανῳκησαντοε·οικη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικησωοικη·σωοικησωμαιοικη·σωμαι
2ndοικησῃςοικη·σῃςοικησῃοικη·σῃ
3rdοικησῃοικη·σῃοικησηταιοικη·σηται
Pl1stοικησωμενοικη·σωμενοικησωμεθαοικη·σωμεθα
2ndοικησητεοικη·σητεοικησησθεοικη·σησθε
3rdοικησωσιν, οικησωσιοικη·σωσι(ν)οικησωνταιοικη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικησαιμιοικη·σαιμιοικησαιμηνοικη·σαιμην
2ndοικησαις, οικησειαςοικη·σαις, οικη·σειας classicalοικησαιοοικη·σαιο
3rdοικησαι[LXX], οικησειεοικη·σαι, οικη·σειε classicalοικησαιτοοικη·σαιτο
Pl1stοικησαιμενοικη·σαιμενοικησαιμεθαοικη·σαιμεθα
2ndοικησαιτεοικη·σαιτεοικησαισθεοικη·σαισθε
3rdοικησαιεν, οικησαισαν, οικησειαν, οικησειενοικη·σαιεν, οικη·σαισαν alt, οικη·σειαν classical, οικη·σειεν classicalοικησαιντοοικη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοικησον[LXX]οικη·σονοικησαι[LXX]οικη·σαι
3rdοικησατωοικη·σατωοικησασθωοικη·σασθω
Pl1st
2ndοικησατε[LXX]οικη·σατεοικησασθεοικη·σασθε
3rdοικησατωσαν, οικησαντωνοικη·σατωσαν, οικη·σαντων classicalοικησασθωσαν, οικησασθωνοικη·σασθωσαν, οικη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικησαι[LXX]​οικη·σαιοικησασθαι​οικη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικησασαοικησαςοικησανοικη·σασ·αοικη·σα[ντ]·ςοικη·σαν[τ]
Nom
Accοικησασανοικησανταοικη·σασ·ανοικη·σαντ·α
Datοικησασῃοικησαντιοικη·σασ·ῃοικη·σαντ·ι
Genοικησασηςοικησαντοςοικη·σασ·ηςοικη·σαντ·ος
PlVocοικησασαιοικησαντεςοικησανταοικη·σασ·αιοικη·σαντ·εςοικη·σαντ·α
Nom
Accοικησασαςοικησανταςοικη·σασ·αςοικη·σαντ·ας
Datοικησασαιςοικησασι, οικησασινοικη·σασ·αιςοικη·σα[ντ]·σι(ν)
Genοικησασωνοικησαντωνοικη·σασ·ωνοικη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικησαμενηοικησαμενεοικη·σαμεν·ηοικη·σαμεν·ε
Nomοικησαμενοςοικη·σαμεν·ος
Accοικησαμενηνοικησαμενονοικη·σαμεν·ηνοικη·σαμεν·ον
Datοικησαμενῃοικησαμενῳοικη·σαμεν·ῃοικη·σαμεν·ῳ
Genοικησαμενηςοικησαμενουοικη·σαμεν·ηςοικη·σαμεν·ου
PlVocοικησαμεναιοικησαμενοιοικησαμεναοικη·σαμεν·αιοικη·σαμεν·οιοικη·σαμεν·α
Nom
Accοικησαμεναςοικησαμενουςοικη·σαμεν·αςοικη·σαμεν·ους
Datοικησαμεναιςοικησαμενοιςοικη·σαμεν·αιςοικη·σαμεν·οις
Genοικησαμενωνοικησαμενωνοικη·σαμεν·ωνοικη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stῳκηθηνε·οικη·θην
2ndῳκηθηςε·οικη·θης
3rdῳκηθηε·οικη·θη
Pl1stῳκηθημενε·οικη·θημεν
2ndῳκηθητεε·οικη·θητε
3rdῳκηθησανε·οικη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stοικηθησομαιοικη·θησομαι
2ndοικηθησῃ, οικηθησειοικη·θησῃ, οικη·θησει classical
3rdοικηθησεταιοικη·θησεται
Pl1stοικηθησομεθαοικη·θησομεθα
2ndοικηθησεσθεοικη·θησεσθε
3rdοικηθησονταιοικη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stοικηθωοικη·θω
2ndοικηθῃςοικη·θῃς
3rdοικηθῃοικη·θῃ
Pl1stοικηθωμενοικη·θωμεν
2ndοικηθητεοικη·θητε
3rdοικηθωσιν, οικηθωσιοικη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stοικηθειηνοικη·θειην
2ndοικηθειηςοικη·θειης
3rdοικηθειηοικη·θειη
Pl1stοικηθειημεν, οικηθειμενοικη·θειημεν, οικη·θειμεν classical
2ndοικηθειητε, οικηθειτεοικη·θειητε, οικη·θειτε classical
3rdοικηθειησαν, οικηθειενοικη·θειησαν, οικη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stοικηθησοιμηνοικη·θησοιμην
2ndοικηθησοιοοικη·θησοιο
3rdοικηθησοιτοοικη·θησοιτο
Pl1stοικηθησοιμεθαοικη·θησοιμεθα
2ndοικηθησοισθεοικη·θησοισθε
3rdοικηθησοιντοοικη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndοικηθητιοικη·θητι
3rdοικηθητωοικη·θητω
Pl1st
2ndοικηθητεοικη·θητε
3rdοικηθητωσαν, οικηθεντωνοικη·θητωσαν, οικη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
οικηθηναι​οικη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
οικηθησεσθαι​οικη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικηθεισαοικηθειςοικηθενοικη·θεισ·αοικη·θει[ντ]·ςοικη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accοικηθεισανοικηθενταοικη·θεισ·ανοικη·θε[ι]ντ·α
Datοικηθεισῃοικηθεντιοικη·θεισ·ῃοικη·θε[ι]ντ·ι
Genοικηθεισηςοικηθεντοςοικη·θεισ·ηςοικη·θε[ι]ντ·ος
PlVocοικηθεισαιοικηθεντεςοικηθενταοικη·θεισ·αιοικη·θε[ι]ντ·εςοικη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accοικηθεισαςοικηθενταςοικη·θεισ·αςοικη·θε[ι]ντ·ας
Datοικηθεισαιςοικηθεισι, οικηθεισινοικη·θεισ·αιςοικη·θει[ντ]·σι(ν)
Genοικηθεισωνοικηθεντωνοικη·θεισ·ωνοικη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικηθησομενηοικηθησομενεοικη·θησομεν·ηοικη·θησομεν·ε
Nomοικηθησομενοςοικη·θησομεν·ος
Accοικηθησομενηνοικηθησομενονοικη·θησομεν·ηνοικη·θησομεν·ον
Datοικηθησομενῃοικηθησομενῳοικη·θησομεν·ῃοικη·θησομεν·ῳ
Genοικηθησομενηςοικηθησομενουοικη·θησομεν·ηςοικη·θησομεν·ου
PlVocοικηθησομεναιοικηθησομενοιοικηθησομεναοικη·θησομεν·αιοικη·θησομεν·οιοικη·θησομεν·α
Nom
Accοικηθησομεναςοικηθησομενουςοικη·θησομεν·αςοικη·θησομεν·ους
Datοικηθησομεναιςοικηθησομενοιςοικη·θησομεν·αιςοικη·θησομεν·οις
Genοικηθησομενωνοικηθησομενωνοικη·θησομεν·ωνοικη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 31-Oct-2020 03:16:56 EDT