οικτιρω οικτειρω • OIKTIRW OIKTEIRW • oiktirō oikteirō

Search: οικτιρησεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικτιρησειςοἰκτίρωοικτιρη·σειςfut act ind 2nd sg

οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικτιρω[GNT][LXX], οικτειρω[GNT]οικτιρ·ω, οικτειρ·ωοικτιρομαι[LXX], οικτειρομαιοικτιρ·ομαι, οικτειρ·ομαι
2ndοικτιρεις, οικτειρειςοικτιρ·εις, οικτειρ·ειςοικτιρῃ, οικτιρει[LXX], οικτιρεσαι, οικτειρῃ, οικτειρει, οικτειρεσαιοικτιρ·ῃ, οικτιρ·ει classical, οικτιρ·εσαι alt, οικτειρ·ῃ, οικτειρ·ει classical, οικτειρ·εσαι alt
3rdοικτιρει[LXX], οικτειρειοικτιρ·ει, οικτειρ·ειοικτιρεται, οικτειρεταιοικτιρ·εται, οικτειρ·εται
Pl1stοικτιρομεν, οικτειρομενοικτιρ·ομεν, οικτειρ·ομενοικτιρομεθα, οικτειρομεθαοικτιρ·ομεθα, οικτειρ·ομεθα
2ndοικτιρετε, οικτειρετεοικτιρ·ετε, οικτειρ·ετεοικτιρεσθε, οικτειρεσθεοικτιρ·εσθε, οικτειρ·εσθε
3rdοικτιρουσιν[LXX], οικτιρουσι, οικτειρουσιν, οικτειρουσιοικτιρ·ουσι(ν), οικτιρ·ουσι(ν), οικτειρ·ουσι(ν)οικτιρονται, οικτειρονταιοικτιρ·ονται, οικτειρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικτιρω[GNT][LXX], οικτειρω[GNT]οικτιρ·ω, οικτειρ·ωοικτιρωμαι, οικτειρωμαιοικτιρ·ωμαι, οικτειρ·ωμαι
2ndοικτιρῃς, οικτειρῃςοικτιρ·ῃς, οικτειρ·ῃςοικτιρῃ, οικτειρῃοικτιρ·ῃ, οικτειρ·ῃ
3rdοικτιρῃ, οικτειρῃοικτιρ·ῃ, οικτειρ·ῃοικτιρηται, οικτειρηταιοικτιρ·ηται, οικτειρ·ηται
Pl1stοικτιρωμεν, οικτειρωμενοικτιρ·ωμεν, οικτειρ·ωμενοικτιρωμεθα, οικτειρωμεθαοικτιρ·ωμεθα, οικτειρ·ωμεθα
2ndοικτιρητε, οικτειρητεοικτιρ·ητε, οικτειρ·ητεοικτιρησθε, οικτειρησθεοικτιρ·ησθε, οικτειρ·ησθε
3rdοικτιρωσιν, οικτιρωσι, οικτειρωσιν, οικτειρωσιοικτιρ·ωσι(ν), οικτειρ·ωσι(ν)οικτιρωνται, οικτειρωνταιοικτιρ·ωνται, οικτειρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικτιροιμι, οικτειροιμιοικτιρ·οιμι, οικτειρ·οιμιοικτιροιμην, οικτειροιμηνοικτιρ·οιμην, οικτειρ·οιμην
2ndοικτιροις, οικτειροιςοικτιρ·οις, οικτειρ·οιςοικτιροιο, οικτειροιοοικτιρ·οιο, οικτειρ·οιο
3rdοικτιροι, οικτειροιοικτιρ·οι, οικτειρ·οιοικτιροιτο, οικτειροιτοοικτιρ·οιτο, οικτειρ·οιτο
Pl1stοικτιροιμεν, οικτειροιμενοικτιρ·οιμεν, οικτειρ·οιμενοικτιροιμεθα, οικτειροιμεθαοικτιρ·οιμεθα, οικτειρ·οιμεθα
2ndοικτιροιτε, οικτειροιτεοικτιρ·οιτε, οικτειρ·οιτεοικτιροισθε, οικτειροισθεοικτιρ·οισθε, οικτειρ·οισθε
3rdοικτιροιεν, οικτιροισαν, οικτειροιεν, οικτειροισανοικτιρ·οιεν, οικτιρ·οισαν alt, οικτειρ·οιεν, οικτειρ·οισαν altοικτιροιντο, οικτειροιντοοικτιρ·οιντο, οικτειρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοικτιρε, οικτειρεοικτιρ·ε, οικτειρ·εοικτιρου, οικτειρουοικτιρ·ου, οικτειρ·ου
3rdοικτιρετω, οικτειρετωοικτιρ·ετω, οικτειρ·ετωοικτιρεσθω, οικτειρεσθωοικτιρ·εσθω, οικτειρ·εσθω
Pl1st
2ndοικτιρετε, οικτειρετεοικτιρ·ετε, οικτειρ·ετεοικτιρεσθε, οικτειρεσθεοικτιρ·εσθε, οικτειρ·εσθε
3rdοικτιρετωσαν, οικτιροντων, οικτειρετωσαν, οικτειροντωνοικτιρ·ετωσαν, οικτιρ·οντων classical, οικτειρ·ετωσαν, οικτειρ·οντων classicalοικτιρεσθωσαν, οικτιρεσθων, οικτειρεσθωσαν, οικτειρεσθωνοικτιρ·εσθωσαν, οικτιρ·εσθων classical, οικτειρ·εσθωσαν, οικτειρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικτιρειν, οικτειρειν​οικτιρ·ειν, οικτειρ·ειν​οικτιρεσθαι, οικτειρεσθαι​οικτιρ·εσθαι, οικτειρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικτιρουσα, οικτειρουσαοικτιρον, οικτειρονοικτιρ·ουσ·α, οικτειρ·ουσ·αοικτιρ·ο[υ]ν[τ], οικτειρ·ο[υ]ν[τ]
Nomοικτιρων[LXX], οικτειρωνοικτιρ·ο[υ]ν[τ]·^, οικτειρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accοικτιρουσαν, οικτειρουσανοικτιροντα, οικτειρονταοικτιρ·ουσ·αν, οικτειρ·ουσ·ανοικτιρ·ο[υ]ντ·α, οικτειρ·ο[υ]ντ·α
Datοικτιρουσῃ, οικτειρουσῃοικτιροντι, οικτειροντιοικτιρ·ουσ·ῃ, οικτειρ·ουσ·ῃοικτιρ·ο[υ]ντ·ι, οικτειρ·ο[υ]ντ·ι
Genοικτιρουσης, οικτειρουσηςοικτιροντος, οικτειροντοςοικτιρ·ουσ·ης, οικτειρ·ουσ·ηςοικτιρ·ο[υ]ντ·ος, οικτειρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocοικτιρουσαι, οικτειρουσαιοικτιροντες, οικτειροντεςοικτιροντα, οικτειρονταοικτιρ·ουσ·αι, οικτειρ·ουσ·αιοικτιρ·ο[υ]ντ·ες, οικτειρ·ο[υ]ντ·εςοικτιρ·ο[υ]ντ·α, οικτειρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accοικτιρουσας, οικτειρουσαςοικτιροντας, οικτειρονταςοικτιρ·ουσ·ας, οικτειρ·ουσ·αςοικτιρ·ο[υ]ντ·ας, οικτειρ·ο[υ]ντ·ας
Datοικτιρουσαις, οικτειρουσαιςοικτιρουσι, οικτιρουσιν[LXX], οικτειρουσι, οικτειρουσινοικτιρ·ουσ·αις, οικτειρ·ουσ·αιςοικτιρ·ου[ντ]·σι(ν), οικτιρ·ου[ντ]·σι(ν), οικτειρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genοικτιρουσων, οικτειρουσωνοικτιροντων, οικτειροντωνοικτιρ·ουσ·ων, οικτειρ·ουσ·ωνοικτιρ·ο[υ]ντ·ων, οικτειρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικτιρομενη, οικτειρομενηοικτιρομενε, οικτειρομενεοικτιρ·ομεν·η, οικτειρ·ομεν·ηοικτιρ·ομεν·ε, οικτειρ·ομεν·ε
Nomοικτιρομενος, οικτειρομενοςοικτιρ·ομεν·ος, οικτειρ·ομεν·ος
Accοικτιρομενην, οικτειρομενηνοικτιρομενον, οικτειρομενονοικτιρ·ομεν·ην, οικτειρ·ομεν·ηνοικτιρ·ομεν·ον, οικτειρ·ομεν·ον
Datοικτιρομενῃ, οικτειρομενῃοικτιρομενῳ, οικτειρομενῳοικτιρ·ομεν·ῃ, οικτειρ·ομεν·ῃοικτιρ·ομεν·ῳ, οικτειρ·ομεν·ῳ
Genοικτιρομενης, οικτειρομενηςοικτιρομενου, οικτειρομενουοικτιρ·ομεν·ης, οικτειρ·ομεν·ηςοικτιρ·ομεν·ου, οικτειρ·ομεν·ου
PlVocοικτιρομεναι, οικτειρομεναιοικτιρομενοι, οικτειρομενοιοικτιρομενα, οικτειρομεναοικτιρ·ομεν·αι, οικτειρ·ομεν·αιοικτιρ·ομεν·οι, οικτειρ·ομεν·οιοικτιρ·ομεν·α, οικτειρ·ομεν·α
Nom
Accοικτιρομενας, οικτειρομεναςοικτιρομενους, οικτειρομενουςοικτιρ·ομεν·ας, οικτειρ·ομεν·αςοικτιρ·ομεν·ους, οικτειρ·ομεν·ους
Datοικτιρομεναις, οικτειρομεναιςοικτιρομενοις, οικτειρομενοιςοικτιρ·ομεν·αις, οικτειρ·ομεν·αιςοικτιρ·ομεν·οις, οικτειρ·ομεν·οις
Genοικτιρομενων, οικτειρομενωνοικτιρομενων, οικτειρομενωνοικτιρ·ομεν·ων, οικτειρ·ομεν·ωνοικτιρ·ομεν·ων, οικτειρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκτιρον, ῳκτειρονε·οικτιρ·ον, ε·οικτειρ·ονῳκτιρομην, ῳκτειρομηνε·οικτιρ·ομην, ε·οικτειρ·ομην
2ndῳκτιρες, ῳκτειρεςε·οικτιρ·ες, ε·οικτειρ·εςῳκτιρου, ῳκτειρουε·οικτιρ·ου, ε·οικτειρ·ου
3rdῳκτιρεν, ῳκτιρε, ῳκτειρεν, ῳκτειρεε·οικτιρ·ε(ν), ε·οικτειρ·ε(ν)ῳκτιρετο, ῳκτειρετοε·οικτιρ·ετο, ε·οικτειρ·ετο
Pl1stῳκτιρομεν, ῳκτειρομενε·οικτιρ·ομεν, ε·οικτειρ·ομενῳκτιρομεθα, ῳκτειρομεθαε·οικτιρ·ομεθα, ε·οικτειρ·ομεθα
2ndῳκτιρετε, ῳκτειρετεε·οικτιρ·ετε, ε·οικτειρ·ετεῳκτιρεσθε, ῳκτειρεσθεε·οικτιρ·εσθε, ε·οικτειρ·εσθε
3rdῳκτιρον, ῳκτιροσαν, ῳκτειρον, ῳκτειροσανε·οικτιρ·ον, ε·οικτιρ·οσαν alt, ε·οικτειρ·ον, ε·οικτειρ·οσαν altῳκτιροντο, ῳκτειροντοε·οικτιρ·οντο, ε·οικτειρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικτιρησω[GNT][LXX], οικτειρησω[GNT]οικτιρη·σω, οικτειρη·σωοικτιρησομαι, οικτειρησομαιοικτιρη·σομαι, οικτειρη·σομαι
2ndοικτιρησεις[LXX], οικτειρησειςοικτιρη·σεις, οικτειρη·σειςοικτιρησῃ[LXX], οικτιρησει[LXX], οικτιρησεσαι, οικτειρησῃ, οικτειρησει, οικτειρησεσαιοικτιρη·σῃ, οικτιρη·σει classical, οικτιρη·σεσαι alt, οικτειρη·σῃ, οικτειρη·σει classical, οικτειρη·σεσαι alt
3rdοικτιρησει[LXX], οικτειρησειοικτιρη·σει, οικτειρη·σειοικτιρησεται, οικτειρησεταιοικτιρη·σεται, οικτειρη·σεται
Pl1stοικτιρησομεν, οικτειρησομενοικτιρη·σομεν, οικτειρη·σομενοικτιρησομεθα, οικτειρησομεθαοικτιρη·σομεθα, οικτειρη·σομεθα
2ndοικτιρησετε, οικτειρησετεοικτιρη·σετε, οικτειρη·σετεοικτιρησεσθε, οικτειρησεσθεοικτιρη·σεσθε, οικτειρη·σεσθε
3rdοικτιρησουσιν[LXX], οικτιρησουσι, οικτειρησουσιν, οικτειρησουσιοικτιρη·σουσι(ν), οικτιρη·σουσι(ν), οικτειρη·σουσι(ν)οικτιρησονται, οικτειρησονταιοικτιρη·σονται, οικτειρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικτιρησοιμι, οικτειρησοιμιοικτιρη·σοιμι, οικτειρη·σοιμιοικτιρησοιμην, οικτειρησοιμηνοικτιρη·σοιμην, οικτειρη·σοιμην
2ndοικτιρησοις, οικτειρησοιςοικτιρη·σοις, οικτειρη·σοιςοικτιρησοιο, οικτειρησοιοοικτιρη·σοιο, οικτειρη·σοιο
3rdοικτιρησοι, οικτειρησοιοικτιρη·σοι, οικτειρη·σοιοικτιρησοιτο, οικτειρησοιτοοικτιρη·σοιτο, οικτειρη·σοιτο
Pl1stοικτιρησοιμεν, οικτειρησοιμενοικτιρη·σοιμεν, οικτειρη·σοιμενοικτιρησοιμεθα, οικτειρησοιμεθαοικτιρη·σοιμεθα, οικτειρη·σοιμεθα
2ndοικτιρησοιτε, οικτειρησοιτεοικτιρη·σοιτε, οικτειρη·σοιτεοικτιρησοισθε, οικτειρησοισθεοικτιρη·σοισθε, οικτειρη·σοισθε
3rdοικτιρησοιεν, οικτειρησοιενοικτιρη·σοιεν, οικτειρη·σοιενοικτιρησοιντο, οικτειρησοιντοοικτιρη·σοιντο, οικτειρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικτιρησειν, οικτειρησειν​οικτιρη·σειν, οικτειρη·σειν​οικτιρησεσθαι, οικτειρησεσθαι​οικτιρη·σεσθαι, οικτειρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικτιρησουσα, οικτειρησουσαοικτιρησον[LXX], οικτειρησονοικτιρη·σουσ·α, οικτειρη·σουσ·αοικτιρη·σο[υ]ν[τ], οικτειρη·σο[υ]ν[τ]
Nomοικτιρησων, οικτειρησωνοικτιρη·σο[υ]ν[τ]·^, οικτειρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accοικτιρησουσαν, οικτειρησουσανοικτιρησοντα, οικτειρησονταοικτιρη·σουσ·αν, οικτειρη·σουσ·ανοικτιρη·σο[υ]ντ·α, οικτειρη·σο[υ]ντ·α
Datοικτιρησουσῃ, οικτειρησουσῃοικτιρησοντι, οικτειρησοντιοικτιρη·σουσ·ῃ, οικτειρη·σουσ·ῃοικτιρη·σο[υ]ντ·ι, οικτειρη·σο[υ]ντ·ι
Genοικτιρησουσης, οικτειρησουσηςοικτιρησοντος, οικτειρησοντοςοικτιρη·σουσ·ης, οικτειρη·σουσ·ηςοικτιρη·σο[υ]ντ·ος, οικτειρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocοικτιρησουσαι, οικτειρησουσαιοικτιρησοντες, οικτειρησοντεςοικτιρησοντα, οικτειρησονταοικτιρη·σουσ·αι, οικτειρη·σουσ·αιοικτιρη·σο[υ]ντ·ες, οικτειρη·σο[υ]ντ·εςοικτιρη·σο[υ]ντ·α, οικτειρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accοικτιρησουσας, οικτειρησουσαςοικτιρησοντας, οικτειρησονταςοικτιρη·σουσ·ας, οικτειρη·σουσ·αςοικτιρη·σο[υ]ντ·ας, οικτειρη·σο[υ]ντ·ας
Datοικτιρησουσαις, οικτειρησουσαιςοικτιρησουσι, οικτιρησουσιν[LXX], οικτειρησουσι, οικτειρησουσινοικτιρη·σουσ·αις, οικτειρη·σουσ·αιςοικτιρη·σου[ντ]·σι(ν), οικτιρη·σου[ντ]·σι(ν), οικτειρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genοικτιρησουσων, οικτειρησουσωνοικτιρησοντων, οικτειρησοντωνοικτιρη·σουσ·ων, οικτειρη·σουσ·ωνοικτιρη·σο[υ]ντ·ων, οικτειρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικτιρησομενη, οικτειρησομενηοικτιρησομενε, οικτειρησομενεοικτιρη·σομεν·η, οικτειρη·σομεν·ηοικτιρη·σομεν·ε, οικτειρη·σομεν·ε
Nomοικτιρησομενος, οικτειρησομενοςοικτιρη·σομεν·ος, οικτειρη·σομεν·ος
Accοικτιρησομενην, οικτειρησομενηνοικτιρησομενον, οικτειρησομενονοικτιρη·σομεν·ην, οικτειρη·σομεν·ηνοικτιρη·σομεν·ον, οικτειρη·σομεν·ον
Datοικτιρησομενῃ, οικτειρησομενῃοικτιρησομενῳ, οικτειρησομενῳοικτιρη·σομεν·ῃ, οικτειρη·σομεν·ῃοικτιρη·σομεν·ῳ, οικτειρη·σομεν·ῳ
Genοικτιρησομενης, οικτειρησομενηςοικτιρησομενου, οικτειρησομενουοικτιρη·σομεν·ης, οικτειρη·σομεν·ηςοικτιρη·σομεν·ου, οικτειρη·σομεν·ου
PlVocοικτιρησομεναι, οικτειρησομεναιοικτιρησομενοι, οικτειρησομενοιοικτιρησομενα, οικτειρησομεναοικτιρη·σομεν·αι, οικτειρη·σομεν·αιοικτιρη·σομεν·οι, οικτειρη·σομεν·οιοικτιρη·σομεν·α, οικτειρη·σομεν·α
Nom
Accοικτιρησομενας, οικτειρησομεναςοικτιρησομενους, οικτειρησομενουςοικτιρη·σομεν·ας, οικτειρη·σομεν·αςοικτιρη·σομεν·ους, οικτειρη·σομεν·ους
Datοικτιρησομεναις, οικτειρησομεναιςοικτιρησομενοις, οικτειρησομενοιςοικτιρη·σομεν·αις, οικτειρη·σομεν·αιςοικτιρη·σομεν·οις, οικτειρη·σομεν·οις
Genοικτιρησομενων, οικτειρησομενωνοικτιρησομενων, οικτειρησομενωνοικτιρη·σομεν·ων, οικτειρη·σομεν·ωνοικτιρη·σομεν·ων, οικτειρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκτιρησαε·οικτιρη·σαῳκτιρησαμηνε·οικτιρη·σαμην
2ndῳκτιρησαςε·οικτιρη·σαςῳκτιρησωε·οικτιρη·σω
3rdῳκτιρησεν, ῳκτιρησεε·οικτιρη·σε(ν)ῳκτιρησατοε·οικτιρη·σατο
Pl1stῳκτιρησαμενε·οικτιρη·σαμενῳκτιρησαμεθαε·οικτιρη·σαμεθα
2ndῳκτιρησατεε·οικτιρη·σατεῳκτιρησασθεε·οικτιρη·σασθε
3rdῳκτιρησανε·οικτιρη·σανῳκτιρησαντοε·οικτιρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικτιρησω[GNT][LXX]οικτιρη·σωοικτιρησωμαιοικτιρη·σωμαι
2ndοικτιρησῃς[LXX]οικτιρη·σῃςοικτιρησῃ[LXX]οικτιρη·σῃ
3rdοικτιρησῃ[LXX]οικτιρη·σῃοικτιρησηταιοικτιρη·σηται
Pl1stοικτιρησωμενοικτιρη·σωμενοικτιρησωμεθαοικτιρη·σωμεθα
2ndοικτιρησητεοικτιρη·σητεοικτιρησησθεοικτιρη·σησθε
3rdοικτιρησωσιν, οικτιρησωσιοικτιρη·σωσι(ν)οικτιρησωνταιοικτιρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικτιρησαιμιοικτιρη·σαιμιοικτιρησαιμηνοικτιρη·σαιμην
2ndοικτιρησαις, οικτιρησειαςοικτιρη·σαις, οικτιρη·σειας classicalοικτιρησαιοοικτιρη·σαιο
3rdοικτιρησαι[LXX], οικτιρησειε, οικτιραι[LXX]οικτιρη·σαι, οικτιρη·σειε classical, irreg. οικτιρ·[σ]αι (for οικτιρη·σαι)οικτιρησαιτοοικτιρη·σαιτο
Pl1stοικτιρησαιμενοικτιρη·σαιμενοικτιρησαιμεθαοικτιρη·σαιμεθα
2ndοικτιρησαιτεοικτιρη·σαιτεοικτιρησαισθεοικτιρη·σαισθε
3rdοικτιρησαιεν, οικτιρησαισαν, οικτιρησειαν, οικτιρησειενοικτιρη·σαιεν, οικτιρη·σαισαν alt, οικτιρη·σειαν classical, οικτιρη·σειεν classicalοικτιρησαιντοοικτιρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοικτιρησον[LXX]οικτιρη·σονοικτιρησαι[LXX], οικτιραι[LXX]οικτιρη·σαι, irreg. οικτιρ·[σ]αι (for οικτιρη·σαι)
3rdοικτιρησατωοικτιρη·σατωοικτιρησασθωοικτιρη·σασθω
Pl1st
2ndοικτιρησατεοικτιρη·σατεοικτιρησασθεοικτιρη·σασθε
3rdοικτιρησατωσαν, οικτιρησαντωνοικτιρη·σατωσαν, οικτιρη·σαντων classicalοικτιρησασθωσαν, οικτιρησασθωνοικτιρη·σασθωσαν, οικτιρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικτιρησαι[LXX], οικτιραι[LXX]​οικτιρη·σαι, irreg. οικτιρ·[σ]αι (for οικτιρη·σαι)οικτιρησασθαι​οικτιρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικτιρησασαοικτιρησας[LXX]οικτιρησανοικτιρη·σασ·αοικτιρη·σα[ντ]·ςοικτιρη·σαν[τ]
Nom
Accοικτιρησασανοικτιρησανταοικτιρη·σασ·ανοικτιρη·σαντ·α
Datοικτιρησασῃοικτιρησαντιοικτιρη·σασ·ῃοικτιρη·σαντ·ι
Genοικτιρησασηςοικτιρησαντοςοικτιρη·σασ·ηςοικτιρη·σαντ·ος
PlVocοικτιρησασαιοικτιρησαντεςοικτιρησανταοικτιρη·σασ·αιοικτιρη·σαντ·εςοικτιρη·σαντ·α
Nom
Accοικτιρησασαςοικτιρησανταςοικτιρη·σασ·αςοικτιρη·σαντ·ας
Datοικτιρησασαιςοικτιρησασι, οικτιρησασινοικτιρη·σασ·αιςοικτιρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genοικτιρησασωνοικτιρησαντωνοικτιρη·σασ·ωνοικτιρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικτιρησαμενηοικτιρησαμενεοικτιρη·σαμεν·ηοικτιρη·σαμεν·ε
Nomοικτιρησαμενοςοικτιρη·σαμεν·ος
Accοικτιρησαμενηνοικτιρησαμενονοικτιρη·σαμεν·ηνοικτιρη·σαμεν·ον
Datοικτιρησαμενῃοικτιρησαμενῳοικτιρη·σαμεν·ῃοικτιρη·σαμεν·ῳ
Genοικτιρησαμενηςοικτιρησαμενουοικτιρη·σαμεν·ηςοικτιρη·σαμεν·ου
PlVocοικτιρησαμεναιοικτιρησαμενοιοικτιρησαμεναοικτιρη·σαμεν·αιοικτιρη·σαμεν·οιοικτιρη·σαμεν·α
Nom
Accοικτιρησαμεναςοικτιρησαμενουςοικτιρη·σαμεν·αςοικτιρη·σαμεν·ους
Datοικτιρησαμεναιςοικτιρησαμενοιςοικτιρη·σαμεν·αιςοικτιρη·σαμεν·οις
Genοικτιρησαμενωνοικτιρησαμενωνοικτιρη·σαμεν·ωνοικτιρη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 08:55:15 EDT