οικονομεω • OIKONOMEW • oikonomeō

Search: οικονομοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικονομοιςοἰκονομέωοικονομ(ε)·οιςpres act opt 2nd sg
οικονομοιςοἰκονόμοςοικονομ·οις(mas) dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικονομοιςοἰκονομέωοικονομ(ε)·οιςpres act opt 2nd sg
οικονομοιςοἰκονόμοςοικονομ·οις(mas) dat pl

οἰκο·νομέω (οικονομ(ε)-, οικονομη·σ-, οικονομη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικονομωοικονομ(ε)·ωοικονομουμαιοικονομ(ε)·ομαι
2ndοικονομειςοικονομ(ε)·ειςοικονομῃ, οικονομει, οικονομεισαιοικονομ(ε)·ῃ, οικονομ(ε)·ει classical, οικονομ(ε)·εσαι alt
3rdοικονομειοικονομ(ε)·ειοικονομειταιοικονομ(ε)·εται
Pl1stοικονομουμενοικονομ(ε)·ομενοικονομουμεθαοικονομ(ε)·ομεθα
2ndοικονομειτεοικονομ(ε)·ετεοικονομεισθεοικονομ(ε)·εσθε
3rdοικονομουσιν, οικονομουσιοικονομ(ε)·ουσι(ν)οικονομουνταιοικονομ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικονομωοικονομ(ε)·ωοικονομωμαιοικονομ(ε)·ωμαι
2ndοικονομῃςοικονομ(ε)·ῃςοικονομῃοικονομ(ε)·ῃ
3rdοικονομῃοικονομ(ε)·ῃοικονομηταιοικονομ(ε)·ηται
Pl1stοικονομωμενοικονομ(ε)·ωμενοικονομωμεθαοικονομ(ε)·ωμεθα
2ndοικονομητεοικονομ(ε)·ητεοικονομησθεοικονομ(ε)·ησθε
3rdοικονομωσιν, οικονομωσιοικονομ(ε)·ωσι(ν)οικονομωνταιοικονομ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικονομοιμιοικονομ(ε)·οιμιοικονομοιμηνοικονομ(ε)·οιμην
2ndοικονομοις[GNT][LXX]οικονομ(ε)·οιςοικονομοιοοικονομ(ε)·οιο
3rdοικονομοι[GNT][LXX]οικονομ(ε)·οιοικονομοιτοοικονομ(ε)·οιτο
Pl1stοικονομοιμενοικονομ(ε)·οιμενοικονομοιμεθαοικονομ(ε)·οιμεθα
2ndοικονομοιτεοικονομ(ε)·οιτεοικονομοισθεοικονομ(ε)·οισθε
3rdοικονομοιεν, οικονομοισανοικονομ(ε)·οιεν, οικονομ(ε)·οισαν altοικονομοιντοοικονομ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοικονομειοικονομ(ε)·εοικονομου[LXX]οικονομ(ε)·ου
3rdοικονομειτωοικονομ(ε)·ετωοικονομεισθωοικονομ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndοικονομειτεοικονομ(ε)·ετεοικονομεισθεοικονομ(ε)·εσθε
3rdοικονομειτωσαν, οικονομουντωνοικονομ(ε)·ετωσαν, οικονομ(ε)·οντων classicalοικονομεισθωσαν, οικονομεισθωνοικονομ(ε)·εσθωσαν, οικονομ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικονομειν[GNT]​οικονομ(ε)·εινοικονομεισθαι​οικονομ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικονομουσαοικονομουνοικονομ(ε)·ουσ·αοικονομ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomοικονομωνοικονομ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accοικονομουσανοικονομουνταοικονομ(ε)·ουσ·ανοικονομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datοικονομουσῃοικονομουντιοικονομ(ε)·ουσ·ῃοικονομ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genοικονομουσηςοικονομουντοςοικονομ(ε)·ουσ·ηςοικονομ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocοικονομουσαιοικονομουντεςοικονομουνταοικονομ(ε)·ουσ·αιοικονομ(ε)·ο[υ]ντ·εςοικονομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accοικονομουσαςοικονομουνταςοικονομ(ε)·ουσ·αςοικονομ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datοικονομουσαιςοικονομουσι, οικονομουσινοικονομ(ε)·ουσ·αιςοικονομ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genοικονομουσωνοικονομουντωνοικονομ(ε)·ουσ·ωνοικονομ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικονομουμενηοικονομουμενεοικονομ(ε)·ομεν·ηοικονομ(ε)·ομεν·ε
Nomοικονομουμενοςοικονομ(ε)·ομεν·ος
Accοικονομουμενηνοικονομουμενονοικονομ(ε)·ομεν·ηνοικονομ(ε)·ομεν·ον
Datοικονομουμενῃοικονομουμενῳοικονομ(ε)·ομεν·ῃοικονομ(ε)·ομεν·ῳ
Genοικονομουμενηςοικονομουμενουοικονομ(ε)·ομεν·ηςοικονομ(ε)·ομεν·ου
PlVocοικονομουμεναιοικονομουμενοιοικονομουμεναοικονομ(ε)·ομεν·αιοικονομ(ε)·ομεν·οιοικονομ(ε)·ομεν·α
Nom
Accοικονομουμεναςοικονομουμενουςοικονομ(ε)·ομεν·αςοικονομ(ε)·ομεν·ους
Datοικονομουμεναιςοικονομουμενοιςοικονομ(ε)·ομεν·αιςοικονομ(ε)·ομεν·οις
Genοικονομουμενων[LXX]οικονομουμενων[LXX]οικονομ(ε)·ομεν·ωνοικονομ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκονομουνε·οικονομ(ε)·ονῳκονομουμηνε·οικονομ(ε)·ομην
2ndῳκονομειςε·οικονομ(ε)·εςῳκονομουε·οικονομ(ε)·ου
3rdῳκονομειε·οικονομ(ε)·εῳκονομειτοε·οικονομ(ε)·ετο
Pl1stῳκονομουμενε·οικονομ(ε)·ομενῳκονομουμεθαε·οικονομ(ε)·ομεθα
2ndῳκονομειτεε·οικονομ(ε)·ετεῳκονομεισθεε·οικονομ(ε)·εσθε
3rdῳκονομουν, ῳκονομουσανε·οικονομ(ε)·ον, ε·οικονομ(ε)·οσαν altῳκονομουντοε·οικονομ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικονομησωοικονομη·σωοικονομησομαιοικονομη·σομαι
2ndοικονομησειςοικονομη·σειςοικονομησῃ, οικονομησει[LXX], οικονομησεσαιοικονομη·σῃ, οικονομη·σει classical, οικονομη·σεσαι alt
3rdοικονομησει[LXX]οικονομη·σειοικονομησεταιοικονομη·σεται
Pl1stοικονομησομενοικονομη·σομενοικονομησομεθαοικονομη·σομεθα
2ndοικονομησετεοικονομη·σετεοικονομησεσθεοικονομη·σεσθε
3rdοικονομησουσιν, οικονομησουσιοικονομη·σουσι(ν)οικονομησονταιοικονομη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικονομησοιμιοικονομη·σοιμιοικονομησοιμηνοικονομη·σοιμην
2ndοικονομησοιςοικονομη·σοιςοικονομησοιοοικονομη·σοιο
3rdοικονομησοιοικονομη·σοιοικονομησοιτοοικονομη·σοιτο
Pl1stοικονομησοιμενοικονομη·σοιμενοικονομησοιμεθαοικονομη·σοιμεθα
2ndοικονομησοιτεοικονομη·σοιτεοικονομησοισθεοικονομη·σοισθε
3rdοικονομησοιενοικονομη·σοιενοικονομησοιντοοικονομη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικονομησειν​οικονομη·σειν​οικονομησεσθαι​οικονομη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικονομησουσαοικονομησονοικονομη·σουσ·αοικονομη·σο[υ]ν[τ]
Nomοικονομησων[LXX]οικονομη·σο[υ]ν[τ]·^
Accοικονομησουσανοικονομησονταοικονομη·σουσ·ανοικονομη·σο[υ]ντ·α
Datοικονομησουσῃοικονομησοντιοικονομη·σουσ·ῃοικονομη·σο[υ]ντ·ι
Genοικονομησουσηςοικονομησοντοςοικονομη·σουσ·ηςοικονομη·σο[υ]ντ·ος
PlVocοικονομησουσαιοικονομησοντεςοικονομησονταοικονομη·σουσ·αιοικονομη·σο[υ]ντ·εςοικονομη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accοικονομησουσαςοικονομησονταςοικονομη·σουσ·αςοικονομη·σο[υ]ντ·ας
Datοικονομησουσαιςοικονομησουσι, οικονομησουσινοικονομη·σουσ·αιςοικονομη·σου[ντ]·σι(ν)
Genοικονομησουσωνοικονομησοντωνοικονομη·σουσ·ωνοικονομη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικονομησομενηοικονομησομενεοικονομη·σομεν·ηοικονομη·σομεν·ε
Nomοικονομησομενοςοικονομη·σομεν·ος
Accοικονομησομενηνοικονομησομενονοικονομη·σομεν·ηνοικονομη·σομεν·ον
Datοικονομησομενῃοικονομησομενῳοικονομη·σομεν·ῃοικονομη·σομεν·ῳ
Genοικονομησομενηςοικονομησομενουοικονομη·σομεν·ηςοικονομη·σομεν·ου
PlVocοικονομησομεναιοικονομησομενοιοικονομησομεναοικονομη·σομεν·αιοικονομη·σομεν·οιοικονομη·σομεν·α
Nom
Accοικονομησομεναςοικονομησομενουςοικονομη·σομεν·αςοικονομη·σομεν·ους
Datοικονομησομεναιςοικονομησομενοιςοικονομη·σομεν·αιςοικονομη·σομεν·οις
Genοικονομησομενωνοικονομησομενωνοικονομη·σομεν·ωνοικονομη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκονομησαε·οικονομη·σαῳκονομησαμηνε·οικονομη·σαμην
2ndῳκονομησαςε·οικονομη·σαςῳκονομησωε·οικονομη·σω
3rdῳκονομησεν, ῳκονομησεε·οικονομη·σε(ν)ῳκονομησατοε·οικονομη·σατο
Pl1stῳκονομησαμενε·οικονομη·σαμενῳκονομησαμεθαε·οικονομη·σαμεθα
2ndῳκονομησατεε·οικονομη·σατεῳκονομησασθεε·οικονομη·σασθε
3rdῳκονομησανε·οικονομη·σανῳκονομησαντοε·οικονομη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικονομησωοικονομη·σωοικονομησωμαιοικονομη·σωμαι
2ndοικονομησῃςοικονομη·σῃςοικονομησῃοικονομη·σῃ
3rdοικονομησῃοικονομη·σῃοικονομησηταιοικονομη·σηται
Pl1stοικονομησωμενοικονομη·σωμενοικονομησωμεθαοικονομη·σωμεθα
2ndοικονομησητεοικονομη·σητεοικονομησησθεοικονομη·σησθε
3rdοικονομησωσιν, οικονομησωσιοικονομη·σωσι(ν)οικονομησωνταιοικονομη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικονομησαιμιοικονομη·σαιμιοικονομησαιμηνοικονομη·σαιμην
2ndοικονομησαις, οικονομησειαςοικονομη·σαις, οικονομη·σειας classicalοικονομησαιοοικονομη·σαιο
3rdοικονομησαι, οικονομησειεοικονομη·σαι, οικονομη·σειε classicalοικονομησαιτοοικονομη·σαιτο
Pl1stοικονομησαιμενοικονομη·σαιμενοικονομησαιμεθαοικονομη·σαιμεθα
2ndοικονομησαιτεοικονομη·σαιτεοικονομησαισθεοικονομη·σαισθε
3rdοικονομησαιεν, οικονομησαισαν, οικονομησειαν, οικονομησειενοικονομη·σαιεν, οικονομη·σαισαν alt, οικονομη·σειαν classical, οικονομη·σειεν classicalοικονομησαιντοοικονομη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοικονομησονοικονομη·σονοικονομησαιοικονομη·σαι
3rdοικονομησατωοικονομη·σατωοικονομησασθωοικονομη·σασθω
Pl1st
2ndοικονομησατεοικονομη·σατεοικονομησασθεοικονομη·σασθε
3rdοικονομησατωσαν, οικονομησαντωνοικονομη·σατωσαν, οικονομη·σαντων classicalοικονομησασθωσαν, οικονομησασθωνοικονομη·σασθωσαν, οικονομη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικονομησαι​οικονομη·σαι​οικονομησασθαι​οικονομη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικονομησασαοικονομησαςοικονομησανοικονομη·σασ·αοικονομη·σα[ντ]·ςοικονομη·σαν[τ]
Nom
Accοικονομησασανοικονομησανταοικονομη·σασ·ανοικονομη·σαντ·α
Datοικονομησασῃοικονομησαντιοικονομη·σασ·ῃοικονομη·σαντ·ι
Genοικονομησασηςοικονομησαντοςοικονομη·σασ·ηςοικονομη·σαντ·ος
PlVocοικονομησασαιοικονομησαντεςοικονομησανταοικονομη·σασ·αιοικονομη·σαντ·εςοικονομη·σαντ·α
Nom
Accοικονομησασαςοικονομησανταςοικονομη·σασ·αςοικονομη·σαντ·ας
Datοικονομησασαιςοικονομησασι, οικονομησασινοικονομη·σασ·αιςοικονομη·σα[ντ]·σι(ν)
Genοικονομησασωνοικονομησαντωνοικονομη·σασ·ωνοικονομη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικονομησαμενηοικονομησαμενεοικονομη·σαμεν·ηοικονομη·σαμεν·ε
Nomοικονομησαμενοςοικονομη·σαμεν·ος
Accοικονομησαμενηνοικονομησαμενονοικονομη·σαμεν·ηνοικονομη·σαμεν·ον
Datοικονομησαμενῃοικονομησαμενῳοικονομη·σαμεν·ῃοικονομη·σαμεν·ῳ
Genοικονομησαμενηςοικονομησαμενουοικονομη·σαμεν·ηςοικονομη·σαμεν·ου
PlVocοικονομησαμεναιοικονομησαμενοιοικονομησαμεναοικονομη·σαμεν·αιοικονομη·σαμεν·οιοικονομη·σαμεν·α
Nom
Accοικονομησαμεναςοικονομησαμενουςοικονομη·σαμεν·αςοικονομη·σαμεν·ους
Datοικονομησαμεναιςοικονομησαμενοιςοικονομη·σαμεν·αιςοικονομη·σαμεν·οις
Genοικονομησαμενωνοικονομησαμενωνοικονομη·σαμεν·ωνοικονομη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 14:47:52 EST