οικοδεσποτεω • OIKODESPOTEW • oikodespoteō

Search: οικοδεσποτου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικοδεσποτουοἰκοδεσποτέωοικοδεσποτ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
οικοδεσποτουοἰκοδεσπότηςοικοδεσποτ·ου(mas) gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικοδεσποτουοἰκοδεσποτέωοικοδεσποτ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
οικοδεσποτουοἰκοδεσπότηςοικοδεσποτ·ου(mas) gen sg

οἰκο·δεσποτέω (οικοδεσποτ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικοδεσποτωοικοδεσποτ(ε)·ωοικοδεσποτουμαιοικοδεσποτ(ε)·ομαι
2ndοικοδεσποτειςοικοδεσποτ(ε)·ειςοικοδεσποτῃ[GNT], οικοδεσποτει, οικοδεσποτεισαιοικοδεσποτ(ε)·ῃ, οικοδεσποτ(ε)·ει classical, οικοδεσποτ(ε)·εσαι alt
3rdοικοδεσποτειοικοδεσποτ(ε)·ειοικοδεσποτειταιοικοδεσποτ(ε)·εται
Pl1stοικοδεσποτουμενοικοδεσποτ(ε)·ομενοικοδεσποτουμεθαοικοδεσποτ(ε)·ομεθα
2ndοικοδεσποτειτεοικοδεσποτ(ε)·ετεοικοδεσποτεισθεοικοδεσποτ(ε)·εσθε
3rdοικοδεσποτουσιν, οικοδεσποτουσιοικοδεσποτ(ε)·ουσι(ν)οικοδεσποτουνταιοικοδεσποτ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικοδεσποτωοικοδεσποτ(ε)·ωοικοδεσποτωμαιοικοδεσποτ(ε)·ωμαι
2ndοικοδεσποτῃςοικοδεσποτ(ε)·ῃςοικοδεσποτῃ[GNT]οικοδεσποτ(ε)·ῃ
3rdοικοδεσποτῃ[GNT]οικοδεσποτ(ε)·ῃοικοδεσποτηταιοικοδεσποτ(ε)·ηται
Pl1stοικοδεσποτωμενοικοδεσποτ(ε)·ωμενοικοδεσποτωμεθαοικοδεσποτ(ε)·ωμεθα
2ndοικοδεσποτητεοικοδεσποτ(ε)·ητεοικοδεσποτησθεοικοδεσποτ(ε)·ησθε
3rdοικοδεσποτωσιν, οικοδεσποτωσιοικοδεσποτ(ε)·ωσι(ν)οικοδεσποτωνταιοικοδεσποτ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοικοδεσποτοιμιοικοδεσποτ(ε)·οιμιοικοδεσποτοιμηνοικοδεσποτ(ε)·οιμην
2ndοικοδεσποτοιςοικοδεσποτ(ε)·οιςοικοδεσποτοιοοικοδεσποτ(ε)·οιο
3rdοικοδεσποτοιοικοδεσποτ(ε)·οιοικοδεσποτοιτοοικοδεσποτ(ε)·οιτο
Pl1stοικοδεσποτοιμενοικοδεσποτ(ε)·οιμενοικοδεσποτοιμεθαοικοδεσποτ(ε)·οιμεθα
2ndοικοδεσποτοιτεοικοδεσποτ(ε)·οιτεοικοδεσποτοισθεοικοδεσποτ(ε)·οισθε
3rdοικοδεσποτοιεν, οικοδεσποτοισανοικοδεσποτ(ε)·οιεν, οικοδεσποτ(ε)·οισαν altοικοδεσποτοιντοοικοδεσποτ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοικοδεσποτειοικοδεσποτ(ε)·εοικοδεσποτου[GNT]οικοδεσποτ(ε)·ου
3rdοικοδεσποτειτωοικοδεσποτ(ε)·ετωοικοδεσποτεισθωοικοδεσποτ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndοικοδεσποτειτεοικοδεσποτ(ε)·ετεοικοδεσποτεισθεοικοδεσποτ(ε)·εσθε
3rdοικοδεσποτειτωσαν, οικοδεσποτουντωνοικοδεσποτ(ε)·ετωσαν, οικοδεσποτ(ε)·οντων classicalοικοδεσποτεισθωσαν, οικοδεσποτεισθωνοικοδεσποτ(ε)·εσθωσαν, οικοδεσποτ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οικοδεσποτειν[GNT]​οικοδεσποτ(ε)·εινοικοδεσποτεισθαι​οικοδεσποτ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικοδεσποτουσαοικοδεσποτουνοικοδεσποτ(ε)·ουσ·αοικοδεσποτ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomοικοδεσποτωνοικοδεσποτ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accοικοδεσποτουσανοικοδεσποτουνταοικοδεσποτ(ε)·ουσ·ανοικοδεσποτ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datοικοδεσποτουσῃοικοδεσποτουντιοικοδεσποτ(ε)·ουσ·ῃοικοδεσποτ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genοικοδεσποτουσηςοικοδεσποτουντοςοικοδεσποτ(ε)·ουσ·ηςοικοδεσποτ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocοικοδεσποτουσαιοικοδεσποτουντεςοικοδεσποτουνταοικοδεσποτ(ε)·ουσ·αιοικοδεσποτ(ε)·ο[υ]ντ·εςοικοδεσποτ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accοικοδεσποτουσαςοικοδεσποτουνταςοικοδεσποτ(ε)·ουσ·αςοικοδεσποτ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datοικοδεσποτουσαιςοικοδεσποτουσι, οικοδεσποτουσινοικοδεσποτ(ε)·ουσ·αιςοικοδεσποτ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genοικοδεσποτουσωνοικοδεσποτουντωνοικοδεσποτ(ε)·ουσ·ωνοικοδεσποτ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικοδεσποτουμενηοικοδεσποτουμενεοικοδεσποτ(ε)·ομεν·ηοικοδεσποτ(ε)·ομεν·ε
Nomοικοδεσποτουμενοςοικοδεσποτ(ε)·ομεν·ος
Accοικοδεσποτουμενηνοικοδεσποτουμενονοικοδεσποτ(ε)·ομεν·ηνοικοδεσποτ(ε)·ομεν·ον
Datοικοδεσποτουμενῃοικοδεσποτουμενῳοικοδεσποτ(ε)·ομεν·ῃοικοδεσποτ(ε)·ομεν·ῳ
Genοικοδεσποτουμενηςοικοδεσποτουμενουοικοδεσποτ(ε)·ομεν·ηςοικοδεσποτ(ε)·ομεν·ου
PlVocοικοδεσποτουμεναιοικοδεσποτουμενοιοικοδεσποτουμεναοικοδεσποτ(ε)·ομεν·αιοικοδεσποτ(ε)·ομεν·οιοικοδεσποτ(ε)·ομεν·α
Nom
Accοικοδεσποτουμεναςοικοδεσποτουμενουςοικοδεσποτ(ε)·ομεν·αςοικοδεσποτ(ε)·ομεν·ους
Datοικοδεσποτουμεναιςοικοδεσποτουμενοιςοικοδεσποτ(ε)·ομεν·αιςοικοδεσποτ(ε)·ομεν·οις
Genοικοδεσποτουμενωνοικοδεσποτουμενωνοικοδεσποτ(ε)·ομεν·ωνοικοδεσποτ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῳκοδεσποτουνε·οικοδεσποτ(ε)·ονῳκοδεσποτουμηνε·οικοδεσποτ(ε)·ομην
2ndῳκοδεσποτειςε·οικοδεσποτ(ε)·εςῳκοδεσποτουε·οικοδεσποτ(ε)·ου
3rdῳκοδεσποτειε·οικοδεσποτ(ε)·εῳκοδεσποτειτοε·οικοδεσποτ(ε)·ετο
Pl1stῳκοδεσποτουμενε·οικοδεσποτ(ε)·ομενῳκοδεσποτουμεθαε·οικοδεσποτ(ε)·ομεθα
2ndῳκοδεσποτειτεε·οικοδεσποτ(ε)·ετεῳκοδεσποτεισθεε·οικοδεσποτ(ε)·εσθε
3rdῳκοδεσποτουν, ῳκοδεσποτουσανε·οικοδεσποτ(ε)·ον, ε·οικοδεσποτ(ε)·οσαν altῳκοδεσποτουντοε·οικοδεσποτ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 09:11:24 EST