ξυραω • XURAW CURAW • xuraō

Search: ξυρησει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ξυρησει; ξυρησειξυράωξυρη·σει; ξυρη·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ξυρησειξυράωξυρη·σειfut act ind 3rd sg
ξυρησειξυράωξυρη·σειfut mp ind 2nd sg classical

ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξυρωξυρ(α)·ωξυρωμαιξυρ(α)·ομαι
2ndξυρᾳςξυρ(α)·ειςξυρᾳ, ξυρασαιξυρ(α)·ῃ, ξυρ(α)·ει classical, ξυρ(α)·εσαι alt
3rdξυρᾳξυρ(α)·ειξυραταιξυρ(α)·εται
Pl1stξυρωμενξυρ(α)·ομενξυρωμεθαξυρ(α)·ομεθα
2ndξυρατεξυρ(α)·ετεξυρασθεξυρ(α)·εσθε
3rdξυρωσιν, ξυρωσιξυρ(α)·ουσι(ν)ξυρωνταιξυρ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξυρωξυρ(α)·ωξυρωμαιξυρ(α)·ωμαι
2ndξυρᾳςξυρ(α)·ῃςξυρᾳξυρ(α)·ῃ
3rdξυρᾳξυρ(α)·ῃξυραταιξυρ(α)·ηται
Pl1stξυρωμενξυρ(α)·ωμενξυρωμεθαξυρ(α)·ωμεθα
2ndξυρατεξυρ(α)·ητεξυρασθεξυρ(α)·ησθε
3rdξυρωσιν, ξυρωσιξυρ(α)·ωσι(ν)ξυρωνταιξυρ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξυρῳμιξυρ(α)·οιμιξυρῳμηνξυρ(α)·οιμην
2ndξυρῳςξυρ(α)·οιςξυρῳοξυρ(α)·οιο
3rdξυρῳ[LXX]ξυρ(α)·οιξυρῳτοξυρ(α)·οιτο
Pl1stξυρῳμενξυρ(α)·οιμενξυρῳμεθαξυρ(α)·οιμεθα
2ndξυρῳτεξυρ(α)·οιτεξυρῳσθεξυρ(α)·οισθε
3rdξυρῳεν, ξυρῳσανξυρ(α)·οιεν, ξυρ(α)·οισαν altξυρῳντοξυρ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndξυραξυρ(α)·εξυρωξυρ(α)·ου
3rdξυρατωξυρ(α)·ετωξυρασθωξυρ(α)·εσθω
Pl1st
2ndξυρατεξυρ(α)·ετεξυρασθεξυρ(α)·εσθε
3rdξυρατωσαν, ξυρωντωνξυρ(α)·ετωσαν, ξυρ(α)·οντων classicalξυρασθωσαν, ξυρασθωνξυρ(α)·εσθωσαν, ξυρ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ξυρᾳν, ξυραν​ξυρ(α)·ειν, ξυρ(α)·ειν > ξυραν​ξυρασθαι[GNT]​ξυρ(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξυρωσαξυρωνξυρ(α)·ουσ·αξυρ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomξυρωνξυρ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accξυρωσανξυρωνταξυρ(α)·ουσ·ανξυρ(α)·ο[υ]ντ·α
Datξυρωσῃξυρωντιξυρ(α)·ουσ·ῃξυρ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genξυρωσηςξυρωντοςξυρ(α)·ουσ·ηςξυρ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocξυρωσαιξυρωντεςξυρωνταξυρ(α)·ουσ·αιξυρ(α)·ο[υ]ντ·εςξυρ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accξυρωσαςξυρωνταςξυρ(α)·ουσ·αςξυρ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datξυρωσαιςξυρωσι, ξυρωσινξυρ(α)·ουσ·αιςξυρ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genξυρωσωνξυρωντωνξυρ(α)·ουσ·ωνξυρ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξυρωμενηξυρωμενεξυρ(α)·ομεν·ηξυρ(α)·ομεν·ε
Nomξυρωμενοςξυρ(α)·ομεν·ος
Accξυρωμενηνξυρωμενονξυρ(α)·ομεν·ηνξυρ(α)·ομεν·ον
Datξυρωμενῃξυρωμενῳξυρ(α)·ομεν·ῃξυρ(α)·ομεν·ῳ
Genξυρωμενηςξυρωμενουξυρ(α)·ομεν·ηςξυρ(α)·ομεν·ου
PlVocξυρωμεναιξυρωμενοιξυρωμεναξυρ(α)·ομεν·αιξυρ(α)·ομεν·οιξυρ(α)·ομεν·α
Nom
Accξυρωμεναςξυρωμενουςξυρ(α)·ομεν·αςξυρ(α)·ομεν·ους
Datξυρωμεναιςξυρωμενοιςξυρ(α)·ομεν·αιςξυρ(α)·ομεν·οις
Genξυρωμενωνξυρωμενωνξυρ(α)·ομεν·ωνξυρ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξυρωνε·ξυρ(α)·ονεξυρωμηνε·ξυρ(α)·ομην
2ndεξυραςε·ξυρ(α)·εςεξυρωε·ξυρ(α)·ου
3rdεξυραε·ξυρ(α)·εεξυρατοε·ξυρ(α)·ετο
Pl1stεξυρωμενε·ξυρ(α)·ομενεξυρωμεθαε·ξυρ(α)·ομεθα
2ndεξυρατεε·ξυρ(α)·ετεεξυρασθεε·ξυρ(α)·εσθε
3rdεξυρων, εξυρωσανε·ξυρ(α)·ον, ε·ξυρ(α)·οσαν altεξυρωντοε·ξυρ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξυρησωξυρη·σωξυρησομαιξυρη·σομαι
2ndξυρησεις[LXX]ξυρη·σειςξυρησῃ, ξυρησει[LXX], ξυρησεσαιξυρη·σῃ, ξυρη·σει classical, ξυρη·σεσαι alt
3rdξυρησει[LXX]ξυρη·σειξυρησεται[LXX]ξυρη·σεται
Pl1stξυρησομενξυρη·σομενξυρησομεθαξυρη·σομεθα
2ndξυρησετεξυρη·σετεξυρησεσθεξυρη·σεσθε
3rdξυρησουσιν, ξυρησουσιξυρη·σουσι(ν)ξυρησονται[GNT][LXX]ξυρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξυρησοιμιξυρη·σοιμιξυρησοιμηνξυρη·σοιμην
2ndξυρησοιςξυρη·σοιςξυρησοιοξυρη·σοιο
3rdξυρησοιξυρη·σοιξυρησοιτοξυρη·σοιτο
Pl1stξυρησοιμενξυρη·σοιμενξυρησοιμεθαξυρη·σοιμεθα
2ndξυρησοιτεξυρη·σοιτεξυρησοισθεξυρη·σοισθε
3rdξυρησοιενξυρη·σοιενξυρησοιντοξυρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ξυρησειν​ξυρη·σειν​ξυρησεσθαι​ξυρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξυρησουσαξυρησονξυρη·σουσ·αξυρη·σο[υ]ν[τ]
Nomξυρησωνξυρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accξυρησουσανξυρησονταξυρη·σουσ·ανξυρη·σο[υ]ντ·α
Datξυρησουσῃξυρησοντιξυρη·σουσ·ῃξυρη·σο[υ]ντ·ι
Genξυρησουσηςξυρησοντοςξυρη·σουσ·ηςξυρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocξυρησουσαιξυρησοντεςξυρησονταξυρη·σουσ·αιξυρη·σο[υ]ντ·εςξυρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accξυρησουσαςξυρησονταςξυρη·σουσ·αςξυρη·σο[υ]ντ·ας
Datξυρησουσαιςξυρησουσι, ξυρησουσινξυρη·σουσ·αιςξυρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genξυρησουσωνξυρησοντωνξυρη·σουσ·ωνξυρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξυρησομενηξυρησομενεξυρη·σομεν·ηξυρη·σομεν·ε
Nomξυρησομενοςξυρη·σομεν·ος
Accξυρησομενηνξυρησομενονξυρη·σομεν·ηνξυρη·σομεν·ον
Datξυρησομενῃξυρησομενῳξυρη·σομεν·ῃξυρη·σομεν·ῳ
Genξυρησομενηςξυρησομενουξυρη·σομεν·ηςξυρη·σομεν·ου
PlVocξυρησομεναιξυρησομενοιξυρησομεναξυρη·σομεν·αιξυρη·σομεν·οιξυρη·σομεν·α
Nom
Accξυρησομεναςξυρησομενουςξυρη·σομεν·αςξυρη·σομεν·ους
Datξυρησομεναιςξυρησομενοιςξυρη·σομεν·αιςξυρη·σομεν·οις
Genξυρησομενωνξυρησομενωνξυρη·σομεν·ωνξυρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξυρησαε·ξυρη·σαεξυρησαμηνε·ξυρη·σαμην
2ndεξυρησαςε·ξυρη·σαςεξυρησωε·ξυρη·σω
3rdεξυρησεν[LXX], εξυρησεε·ξυρη·σε(ν), ε·ξυρη·σε(ν)εξυρησατο[LXX]ε·ξυρη·σατο
Pl1stεξυρησαμενε·ξυρη·σαμενεξυρησαμεθαε·ξυρη·σαμεθα
2ndεξυρησατεε·ξυρη·σατεεξυρησασθεε·ξυρη·σασθε
3rdεξυρησαν[LXX]ε·ξυρη·σανεξυρησαντοε·ξυρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξυρησωξυρη·σωξυρησωμαι[LXX]ξυρη·σωμαι
2ndξυρησῃςξυρη·σῃςξυρησῃξυρη·σῃ
3rdξυρησῃξυρη·σῃξυρησηταιξυρη·σηται
Pl1stξυρησωμενξυρη·σωμενξυρησωμεθαξυρη·σωμεθα
2ndξυρησητεξυρη·σητεξυρησησθεξυρη·σησθε
3rdξυρησωσιν, ξυρησωσιξυρη·σωσι(ν)ξυρησωνται[GNT]ξυρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξυρησαιμιξυρη·σαιμιξυρησαιμηνξυρη·σαιμην
2ndξυρησαις, ξυρησειαςξυρη·σαις, ξυρη·σειας classicalξυρησαιοξυρη·σαιο
3rdξυρησαι[LXX], ξυρησειεξυρη·σαι, ξυρη·σειε classicalξυρησαιτοξυρη·σαιτο
Pl1stξυρησαιμενξυρη·σαιμενξυρησαιμεθαξυρη·σαιμεθα
2ndξυρησαιτεξυρη·σαιτεξυρησαισθεξυρη·σαισθε
3rdξυρησαιεν, ξυρησαισαν, ξυρησειαν, ξυρησειενξυρη·σαιεν, ξυρη·σαισαν alt, ξυρη·σειαν classical, ξυρη·σειεν classicalξυρησαιντοξυρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndξυρησονξυρη·σονξυρησαι[LXX]ξυρη·σαι
3rdξυρησατωξυρη·σατωξυρησασθωξυρη·σασθω
Pl1st
2ndξυρησατεξυρη·σατεξυρησασθεξυρη·σασθε
3rdξυρησατωσαν, ξυρησαντωνξυρη·σατωσαν, ξυρη·σαντων classicalξυρησασθωσαν, ξυρησασθωνξυρη·σασθωσαν, ξυρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ξυρησαι[LXX]​ξυρη·σαιξυρησασθαι[LXX]​ξυρη·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξυρησασαξυρησαςξυρησανξυρη·σασ·αξυρη·σα[ντ]·ςξυρη·σαν[τ]
Nom
Accξυρησασανξυρησανταξυρη·σασ·ανξυρη·σαντ·α
Datξυρησασῃξυρησαντιξυρη·σασ·ῃξυρη·σαντ·ι
Genξυρησασηςξυρησαντοςξυρη·σασ·ηςξυρη·σαντ·ος
PlVocξυρησασαιξυρησαντεςξυρησανταξυρη·σασ·αιξυρη·σαντ·εςξυρη·σαντ·α
Nom
Accξυρησασαςξυρησανταςξυρη·σασ·αςξυρη·σαντ·ας
Datξυρησασαιςξυρησασι, ξυρησασινξυρη·σασ·αιςξυρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genξυρησασωνξυρησαντωνξυρη·σασ·ωνξυρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξυρησαμενηξυρησαμενεξυρη·σαμεν·ηξυρη·σαμεν·ε
Nomξυρησαμενοςξυρη·σαμεν·ος
Accξυρησαμενηνξυρησαμενονξυρη·σαμεν·ηνξυρη·σαμεν·ον
Datξυρησαμενῃξυρησαμενῳξυρη·σαμεν·ῃξυρη·σαμεν·ῳ
Genξυρησαμενηςξυρησαμενουξυρη·σαμεν·ηςξυρη·σαμεν·ου
PlVocξυρησαμεναιξυρησαμενοιξυρησαμεναξυρη·σαμεν·αιξυρη·σαμεν·οιξυρη·σαμεν·α
Nom
Accξυρησαμεναςξυρησαμενουςξυρη·σαμεν·αςξυρη·σαμεν·ους
Datξυρησαμεναιςξυρησαμενοιςξυρη·σαμεν·αιςξυρη·σαμεν·οις
Genξυρησαμενωνξυρησαμενωνξυρη·σαμεν·ωνξυρη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξυρημαιεξυρη·μαι
2ndεξυρησαιεξυρη·σαι
3rdεξυρηταιεξυρη·ται
Pl1stεξυρημεθαεξυρη·μεθα
2ndεξυρησθεεξυρη·σθε
3rdεξυρηνταιεξυρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξυρησομαιεξυρη·σομαι
2ndεξυρησῃ, εξυρησειεξυρη·σῃ, εξυρη·σει classical
3rdεξυρησεταιεξυρη·σεται
Pl1stεξυρησομεθαεξυρη·σομεθα
2ndεξυρησεσθεεξυρη·σεσθε
3rdεξυρησονταιεξυρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξυρησοιμηνεξυρη·σοιμην
2ndεξυρησοιοεξυρη·σοιο
3rdεξυρησοιτοεξυρη·σοιτο
Pl1stεξυρησοιμεθαεξυρη·σοιμεθα
2ndεξυρησοισθεεξυρη·σοισθε
3rdεξυρησοιντοεξυρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξυρησοεξυρη·σο
3rdεξυρησθωεξυρη·σθω
Pl1st
2ndεξυρησθεεξυρη·σθε
3rdεξυρησθωσαν, εξυρησθωνεξυρη·σθωσαν, εξυρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξυρησθαι​εξυρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξυρησεσθαι​εξυρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξυρημενηεξυρημενεεξυρη·μεν·ηεξυρη·μεν·ε
Nomεξυρημενοςεξυρη·μεν·ος
Accεξυρημενηνεξυρημενονεξυρη·μεν·ηνεξυρη·μεν·ον
Datεξυρημενῃ[GNT]εξυρημενῳεξυρη·μεν·ῃεξυρη·μεν·ῳ
Genεξυρημενηςεξυρημενουεξυρη·μεν·ηςεξυρη·μεν·ου
PlVocεξυρημεναιεξυρημενοι[LXX]εξυρημεναεξυρη·μεν·αιεξυρη·μεν·οιεξυρη·μεν·α
Nom
Accεξυρημεναςεξυρημενους[LXX]εξυρη·μεν·αςεξυρη·μεν·ους
Datεξυρημεναιςεξυρημενοιςεξυρη·μεν·αιςεξυρη·μεν·οις
Genεξυρημενωνεξυρημενωνεξυρη·μεν·ωνεξυρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξυρημηνε·εξυρη·μην
2ndεξυρησοε·εξυρη·σο
3rdεξυρητοε·εξυρη·το
Pl1stεξυρημεθαε·εξυρη·μεθα
2ndεξυρησθεε·εξυρη·σθε
3rdεξυρηντοε·εξυρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξυρηθηνε·ξυρη·θην
2ndεξυρηθηςε·ξυρη·θης
3rdεξυρηθη[LXX]ε·ξυρη·θη
Pl1stεξυρηθημενε·ξυρη·θημεν
2ndεξυρηθητεε·ξυρη·θητε
3rdεξυρηθησανε·ξυρη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stξυρηθησομαιξυρη·θησομαι
2ndξυρηθησῃ, ξυρηθησειξυρη·θησῃ, ξυρη·θησει classical
3rdξυρηθησεται[LXX]ξυρη·θησεται
Pl1stξυρηθησομεθαξυρη·θησομεθα
2ndξυρηθησεσθε[LXX]ξυρη·θησεσθε
3rdξυρηθησονταιξυρη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stξυρηθωξυρη·θω
2ndξυρηθῃςξυρη·θῃς
3rdξυρηθῃξυρη·θῃ
Pl1stξυρηθωμενξυρη·θωμεν
2ndξυρηθητεξυρη·θητε
3rdξυρηθωσιν, ξυρηθωσιξυρη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stξυρηθειηνξυρη·θειην
2ndξυρηθειηςξυρη·θειης
3rdξυρηθειηξυρη·θειη
Pl1stξυρηθειημεν, ξυρηθειμενξυρη·θειημεν, ξυρη·θειμεν classical
2ndξυρηθειητε, ξυρηθειτεξυρη·θειητε, ξυρη·θειτε classical
3rdξυρηθειησαν, ξυρηθειενξυρη·θειησαν, ξυρη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stξυρηθησοιμηνξυρη·θησοιμην
2ndξυρηθησοιοξυρη·θησοιο
3rdξυρηθησοιτοξυρη·θησοιτο
Pl1stξυρηθησοιμεθαξυρη·θησοιμεθα
2ndξυρηθησοισθεξυρη·θησοισθε
3rdξυρηθησοιντοξυρη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndξυρηθητιξυρη·θητι
3rdξυρηθητωξυρη·θητω
Pl1st
2ndξυρηθητεξυρη·θητε
3rdξυρηθητωσαν, ξυρηθεντωνξυρη·θητωσαν, ξυρη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ξυρηθηναι[LXX]​ξυρη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ξυρηθησεσθαι​ξυρη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξυρηθεισαξυρηθειςξυρηθενξυρη·θεισ·αξυρη·θει[ντ]·ςξυρη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accξυρηθεισανξυρηθενταξυρη·θεισ·ανξυρη·θε[ι]ντ·α
Datξυρηθεισῃξυρηθεντιξυρη·θεισ·ῃξυρη·θε[ι]ντ·ι
Genξυρηθεισηςξυρηθεντοςξυρη·θεισ·ηςξυρη·θε[ι]ντ·ος
PlVocξυρηθεισαιξυρηθεντεςξυρηθενταξυρη·θεισ·αιξυρη·θε[ι]ντ·εςξυρη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accξυρηθεισαςξυρηθενταςξυρη·θεισ·αςξυρη·θε[ι]ντ·ας
Datξυρηθεισαιςξυρηθεισι, ξυρηθεισινξυρη·θεισ·αιςξυρη·θει[ντ]·σι(ν)
Genξυρηθεισωνξυρηθεντωνξυρη·θεισ·ωνξυρη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξυρηθησομενηξυρηθησομενεξυρη·θησομεν·ηξυρη·θησομεν·ε
Nomξυρηθησομενοςξυρη·θησομεν·ος
Accξυρηθησομενηνξυρηθησομενονξυρη·θησομεν·ηνξυρη·θησομεν·ον
Datξυρηθησομενῃξυρηθησομενῳξυρη·θησομεν·ῃξυρη·θησομεν·ῳ
Genξυρηθησομενηςξυρηθησομενουξυρη·θησομεν·ηςξυρη·θησομεν·ου
PlVocξυρηθησομεναιξυρηθησομενοιξυρηθησομεναξυρη·θησομεν·αιξυρη·θησομεν·οιξυρη·θησομεν·α
Nom
Accξυρηθησομεναςξυρηθησομενουςξυρη·θησομεν·αςξυρη·θησομεν·ους
Datξυρηθησομεναιςξυρηθησομενοιςξυρη·θησομεν·αιςξυρη·θησομεν·οις
Genξυρηθησομενωνξυρηθησομενωνξυρη·θησομεν·ωνξυρη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 00:36:52 EST