νυξ • NUX NUC • nux

Search: νυκτα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νυκτανύξνυκτ·α(fem) acc sg

νύξ, -υκτός, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνυξ[GNT][LXX]νυκ[τ]·ς
Nom
Accνυκτα[GNT][LXX]νυκτ·α
Datνυκτι[GNT][LXX]νυκτ·ι
Genνυκτος[GNT][LXX]νυκτ·ος
PlVocνυκτες[LXX]νυκτ·ες
Nom
Accνυκτας[GNT][LXX]νυκτ·ας
Datνυξι, νυξιν[LXX]νυκ[τ]·σι(ν), νυκ[τ]·σι(ν)
Genνυκτων[LXX]νυκτ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Jan-2021 11:23:38 EST