νοσεω • NOSEW • noseō

Search: νοσων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νοσωννοσέωνοσ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
νοσωννόσοςνοσ·ων(fem) gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νοσωννοσέωνοσ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
νοσωννόσοςνοσ·ων(fem) gen pl

νοσέω (νοσ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνοσωνοσ(ε)·ωνοσουμαινοσ(ε)·ομαι
2ndνοσειςνοσ(ε)·ειςνοσῃ, νοσει, νοσεισαινοσ(ε)·ῃ, νοσ(ε)·ει classical, νοσ(ε)·εσαι alt
3rdνοσεινοσ(ε)·εινοσειταινοσ(ε)·εται
Pl1stνοσουμεννοσ(ε)·ομεννοσουμεθανοσ(ε)·ομεθα
2ndνοσειτενοσ(ε)·ετενοσεισθενοσ(ε)·εσθε
3rdνοσουσιν, νοσουσινοσ(ε)·ουσι(ν)νοσουνταινοσ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνοσωνοσ(ε)·ωνοσωμαινοσ(ε)·ωμαι
2ndνοσῃςνοσ(ε)·ῃςνοσῃνοσ(ε)·ῃ
3rdνοσῃνοσ(ε)·ῃνοσηταινοσ(ε)·ηται
Pl1stνοσωμεννοσ(ε)·ωμεννοσωμεθανοσ(ε)·ωμεθα
2ndνοσητενοσ(ε)·ητενοσησθενοσ(ε)·ησθε
3rdνοσωσιν, νοσωσινοσ(ε)·ωσι(ν)νοσωνταινοσ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνοσοιμινοσ(ε)·οιμινοσοιμηννοσ(ε)·οιμην
2ndνοσοις[GNT]νοσ(ε)·οιςνοσοιονοσ(ε)·οιο
3rdνοσοινοσ(ε)·οινοσοιτονοσ(ε)·οιτο
Pl1stνοσοιμεννοσ(ε)·οιμεννοσοιμεθανοσ(ε)·οιμεθα
2ndνοσοιτενοσ(ε)·οιτενοσοισθενοσ(ε)·οισθε
3rdνοσοιεν, νοσοισαννοσ(ε)·οιεν, νοσ(ε)·οισαν altνοσοιντονοσ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνοσεινοσ(ε)·ενοσου[LXX]νοσ(ε)·ου
3rdνοσειτωνοσ(ε)·ετωνοσεισθωνοσ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndνοσειτενοσ(ε)·ετενοσεισθενοσ(ε)·εσθε
3rdνοσειτωσαν, νοσουντωννοσ(ε)·ετωσαν, νοσ(ε)·οντων classicalνοσεισθωσαν, νοσεισθωννοσ(ε)·εσθωσαν, νοσ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νοσειν​νοσ(ε)·ειν​νοσεισθαι​νοσ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνοσουσανοσουννοσ(ε)·ουσ·ανοσ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomνοσων[GNT]νοσ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accνοσουσαννοσουντανοσ(ε)·ουσ·αννοσ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datνοσουσῃνοσουντινοσ(ε)·ουσ·ῃνοσ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genνοσουσης[LXX]νοσουντοςνοσ(ε)·ουσ·ηςνοσ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocνοσουσαινοσουντεςνοσουντανοσ(ε)·ουσ·αινοσ(ε)·ο[υ]ντ·εςνοσ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accνοσουσαςνοσουνταςνοσ(ε)·ουσ·αςνοσ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datνοσουσαιςνοσουσι, νοσουσιννοσ(ε)·ουσ·αιςνοσ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genνοσουσωννοσουντωννοσ(ε)·ουσ·ωννοσ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνοσουμενηνοσουμενενοσ(ε)·ομεν·ηνοσ(ε)·ομεν·ε
Nomνοσουμενοςνοσ(ε)·ομεν·ος
Accνοσουμενηννοσουμενοννοσ(ε)·ομεν·ηννοσ(ε)·ομεν·ον
Datνοσουμενῃνοσουμενῳνοσ(ε)·ομεν·ῃνοσ(ε)·ομεν·ῳ
Genνοσουμενηςνοσουμενουνοσ(ε)·ομεν·ηςνοσ(ε)·ομεν·ου
PlVocνοσουμεναινοσουμενοινοσουμενανοσ(ε)·ομεν·αινοσ(ε)·ομεν·οινοσ(ε)·ομεν·α
Nom
Accνοσουμεναςνοσουμενουςνοσ(ε)·ομεν·αςνοσ(ε)·ομεν·ους
Datνοσουμεναιςνοσουμενοιςνοσ(ε)·ομεν·αιςνοσ(ε)·ομεν·οις
Genνοσουμενωννοσουμενωννοσ(ε)·ομεν·ωννοσ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενοσουν[LXX]ε·νοσ(ε)·ονενοσουμηνε·νοσ(ε)·ομην
2ndενοσειςε·νοσ(ε)·εςενοσουε·νοσ(ε)·ου
3rdενοσειε·νοσ(ε)·εενοσειτοε·νοσ(ε)·ετο
Pl1stενοσουμενε·νοσ(ε)·ομενενοσουμεθαε·νοσ(ε)·ομεθα
2ndενοσειτεε·νοσ(ε)·ετεενοσεισθεε·νοσ(ε)·εσθε
3rdενοσουν[LXX], ενοσουσανε·νοσ(ε)·ον, ε·νοσ(ε)·οσαν altενοσουντοε·νοσ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 19:03:05 EST