νιπτω • NIPTW • niptō

Search: νιψαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νιψαι; νιψαι; νιψαινίπτωνιπτ·σαι; νιπτ·σαι; νιπτ·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νιψαινίπτωνιπτ·σαι1aor mp imp 2nd sg
νιψαινίπτωνιπτ·σαι1aor act opt 3rd sg
νιψαινίπτωνιπτ·σαι1aor act inf

νίπτω (νιπτ-, νιψ-, νιψ-, -, νενιπτ-, νιφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνιπτωνιπτ·ωνιπτομαινιπτ·ομαι
2ndνιπτεις[GNT]νιπτ·ειςνιπτῃ, νιπτει, νιπτεσαινιπτ·ῃ, νιπτ·ει classical, νιπτ·εσαι alt
3rdνιπτεινιπτ·εινιπτεταινιπτ·εται
Pl1stνιπτομεννιπτ·ομεννιπτομεθανιπτ·ομεθα
2ndνιπτετενιπτ·ετενιπτεσθενιπτ·εσθε
3rdνιπτουσιν, νιπτουσινιπτ·ουσι(ν)νιπτονται[GNT]νιπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνιπτωνιπτ·ωνιπτωμαινιπτ·ωμαι
2ndνιπτῃςνιπτ·ῃςνιπτῃνιπτ·ῃ
3rdνιπτῃνιπτ·ῃνιπτηταινιπτ·ηται
Pl1stνιπτωμεννιπτ·ωμεννιπτωμεθανιπτ·ωμεθα
2ndνιπτητενιπτ·ητενιπτησθενιπτ·ησθε
3rdνιπτωσιν, νιπτωσινιπτ·ωσι(ν)νιπτωνται[LXX]νιπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνιπτοιμινιπτ·οιμινιπτοιμηννιπτ·οιμην
2ndνιπτοιςνιπτ·οιςνιπτοιονιπτ·οιο
3rdνιπτοινιπτ·οινιπτοιτονιπτ·οιτο
Pl1stνιπτοιμεννιπτ·οιμεννιπτοιμεθανιπτ·οιμεθα
2ndνιπτοιτενιπτ·οιτενιπτοισθενιπτ·οισθε
3rdνιπτοιεν, νιπτοισαννιπτ·οιεν, νιπτ·οισαν altνιπτοιντονιπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνιπτενιπτ·ενιπτουνιπτ·ου
3rdνιπτετωνιπτ·ετωνιπτεσθωνιπτ·εσθω
Pl1st
2ndνιπτετενιπτ·ετενιπτεσθενιπτ·εσθε
3rdνιπτετωσαν, νιπτοντωννιπτ·ετωσαν, νιπτ·οντων classicalνιπτεσθωσαν, νιπτεσθωννιπτ·εσθωσαν, νιπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νιπτειν[GNT]​νιπτ·ειννιπτεσθαι[LXX]​νιπτ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνιπτουσανιπτοννιπτ·ουσ·ανιπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomνιπτωννιπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accνιπτουσαννιπτοντανιπτ·ουσ·αννιπτ·ο[υ]ντ·α
Datνιπτουσῃνιπτοντινιπτ·ουσ·ῃνιπτ·ο[υ]ντ·ι
Genνιπτουσηςνιπτοντοςνιπτ·ουσ·ηςνιπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocνιπτουσαινιπτοντεςνιπτοντανιπτ·ουσ·αινιπτ·ο[υ]ντ·εςνιπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accνιπτουσαςνιπτονταςνιπτ·ουσ·αςνιπτ·ο[υ]ντ·ας
Datνιπτουσαιςνιπτουσι, νιπτουσιννιπτ·ουσ·αιςνιπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genνιπτουσωννιπτοντωννιπτ·ουσ·ωννιπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνιπτομενηνιπτομενενιπτ·ομεν·ηνιπτ·ομεν·ε
Nomνιπτομενοςνιπτ·ομεν·ος
Accνιπτομενηννιπτομενοννιπτ·ομεν·ηννιπτ·ομεν·ον
Datνιπτομενῃνιπτομενῳνιπτ·ομεν·ῃνιπτ·ομεν·ῳ
Genνιπτομενηςνιπτομενουνιπτ·ομεν·ηςνιπτ·ομεν·ου
PlVocνιπτομεναινιπτομενοινιπτομενανιπτ·ομεν·αινιπτ·ομεν·οινιπτ·ομεν·α
Nom
Accνιπτομεναςνιπτομενουςνιπτ·ομεν·αςνιπτ·ομεν·ους
Datνιπτομεναιςνιπτομενοιςνιπτ·ομεν·αιςνιπτ·ομεν·οις
Genνιπτομενωννιπτομενωννιπτ·ομεν·ωννιπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενιπτονε·νιπτ·ονενιπτομηνε·νιπτ·ομην
2ndενιπτεςε·νιπτ·εςενιπτουε·νιπτ·ου
3rdενιπτεν, ενιπτεε·νιπτ·ε(ν)ενιπτετοε·νιπτ·ετο
Pl1stενιπτομενε·νιπτ·ομενενιπτομεθαε·νιπτ·ομεθα
2ndενιπτετεε·νιπτ·ετεενιπτεσθεε·νιπτ·εσθε
3rdενιπτον, ενιπτοσανε·νιπτ·ον, ε·νιπτ·οσαν altενιπτοντο[LXX]ε·νιπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνιψω[GNT]νιπτ·σωνιψομαι[LXX]νιπτ·σομαι
2ndνιψειςνιπτ·σειςνιψῃ, νιψει, νιψεσαινιπτ·σῃ, νιπτ·σει classical, νιπτ·σεσαι alt
3rdνιψεινιπτ·σεινιψεται[LXX]νιπτ·σεται
Pl1stνιψομεννιπτ·σομεννιψομεθανιπτ·σομεθα
2ndνιψετενιπτ·σετενιψεσθενιπτ·σεσθε
3rdνιψουσιν, νιψουσινιπτ·σουσι(ν)νιψονται[LXX]νιπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνιψοιμινιπτ·σοιμινιψοιμηννιπτ·σοιμην
2ndνιψοιςνιπτ·σοιςνιψοιονιπτ·σοιο
3rdνιψοινιπτ·σοινιψοιτονιπτ·σοιτο
Pl1stνιψοιμεννιπτ·σοιμεννιψοιμεθανιπτ·σοιμεθα
2ndνιψοιτενιπτ·σοιτενιψοισθενιπτ·σοισθε
3rdνιψοιεννιπτ·σοιεννιψοιντονιπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νιψειν​νιπτ·σειν​νιψεσθαι​νιπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνιψουσανιψοννιπτ·σουσ·ανιπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomνιψωννιπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accνιψουσαννιψοντανιπτ·σουσ·αννιπτ·σο[υ]ντ·α
Datνιψουσῃνιψοντινιπτ·σουσ·ῃνιπτ·σο[υ]ντ·ι
Genνιψουσηςνιψοντοςνιπτ·σουσ·ηςνιπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocνιψουσαινιψοντεςνιψοντανιπτ·σουσ·αινιπτ·σο[υ]ντ·εςνιπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accνιψουσαςνιψονταςνιπτ·σουσ·αςνιπτ·σο[υ]ντ·ας
Datνιψουσαιςνιψουσι, νιψουσιννιπτ·σουσ·αιςνιπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genνιψουσωννιψοντωννιπτ·σουσ·ωννιπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνιψομενηνιψομενενιπτ·σομεν·ηνιπτ·σομεν·ε
Nomνιψομενοςνιπτ·σομεν·ος
Accνιψομενηννιψομενοννιπτ·σομεν·ηννιπτ·σομεν·ον
Datνιψομενῃνιψομενῳνιπτ·σομεν·ῃνιπτ·σομεν·ῳ
Genνιψομενηςνιψομενουνιπτ·σομεν·ηςνιπτ·σομεν·ου
PlVocνιψομεναινιψομενοινιψομενανιπτ·σομεν·αινιπτ·σομεν·οινιπτ·σομεν·α
Nom
Accνιψομεναςνιψομενουςνιπτ·σομεν·αςνιπτ·σομεν·ους
Datνιψομεναιςνιψομενοιςνιπτ·σομεν·αιςνιπτ·σομεν·οις
Genνιψομενωννιψομενωννιπτ·σομεν·ωννιπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενιψα[GNT]ε·νιπτ·σαενιψαμην[GNT][LXX]ε·νιπτ·σαμην
2ndενιψαςε·νιπτ·σαςενιψωε·νιπτ·σω
3rdενιψεν[GNT], ενιψεε·νιπτ·σε(ν), ε·νιπτ·σε(ν)ενιψατο[GNT]ε·νιπτ·σατο
Pl1stενιψαμενε·νιπτ·σαμενενιψαμεθαε·νιπτ·σαμεθα
2ndενιψατεε·νιπτ·σατεενιψασθεε·νιπτ·σασθε
3rdενιψανε·νιπτ·σανενιψαντο[LXX]ε·νιπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνιψω[GNT]νιπτ·σωνιψωμαινιπτ·σωμαι
2ndνιψῃς[GNT]νιπτ·σῃςνιψῃνιπτ·σῃ
3rdνιψῃνιπτ·σῃνιψηταινιπτ·σηται
Pl1stνιψωμεννιπτ·σωμεννιψωμεθανιπτ·σωμεθα
2ndνιψητενιπτ·σητενιψησθενιπτ·σησθε
3rdνιψωσιν, νιψωσινιπτ·σωσι(ν)νιψωνται[GNT]νιπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνιψαιμινιπτ·σαιμινιψαιμηννιπτ·σαιμην
2ndνιψαις, νιψειαςνιπτ·σαις, νιπτ·σειας classicalνιψαιονιπτ·σαιο
3rdνιψαι[GNT][LXX], νιψειενιπτ·σαι, νιπτ·σειε classicalνιψαιτονιπτ·σαιτο
Pl1stνιψαιμεννιπτ·σαιμεννιψαιμεθανιπτ·σαιμεθα
2ndνιψαιτενιπτ·σαιτενιψαισθενιπτ·σαισθε
3rdνιψαιεν, νιψαισαν, νιψειαν, νιψειεννιπτ·σαιεν, νιπτ·σαισαν alt, νιπτ·σειαν classical, νιπτ·σειεν classicalνιψαιντονιπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνιψοννιπτ·σοννιψαι[GNT][LXX]νιπτ·σαι
3rdνιψατωνιπτ·σατωνιψασθωνιπτ·σασθω
Pl1st
2ndνιψατενιπτ·σατενιψασθε[LXX]νιπτ·σασθε
3rdνιψατωσαν[LXX], νιψαντωννιπτ·σατωσαν, νιπτ·σαντων classicalνιψασθωσαν, νιψασθωννιπτ·σασθωσαν, νιπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νιψαι[GNT][LXX]​νιπτ·σαινιψασθαι[GNT][LXX]​νιπτ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνιψασανιψαςνιψαννιπτ·σασ·ανιπτ·σα[ντ]·ςνιπτ·σαν[τ]
Nom
Accνιψασαννιψαντανιπτ·σασ·αννιπτ·σαντ·α
Datνιψασῃνιψαντινιπτ·σασ·ῃνιπτ·σαντ·ι
Genνιψασηςνιψαντοςνιπτ·σασ·ηςνιπτ·σαντ·ος
PlVocνιψασαινιψαντεςνιψαντανιπτ·σασ·αινιπτ·σαντ·εςνιπτ·σαντ·α
Nom
Accνιψασαςνιψανταςνιπτ·σασ·αςνιπτ·σαντ·ας
Datνιψασαιςνιψασι, νιψασιννιπτ·σασ·αιςνιπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genνιψασωννιψαντωννιπτ·σασ·ωννιπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνιψαμενηνιψαμενενιπτ·σαμεν·ηνιπτ·σαμεν·ε
Nomνιψαμενος[GNT][LXX]νιπτ·σαμεν·ος
Accνιψαμενηννιψαμενοννιπτ·σαμεν·ηννιπτ·σαμεν·ον
Datνιψαμενῃνιψαμενῳνιπτ·σαμεν·ῃνιπτ·σαμεν·ῳ
Genνιψαμενηςνιψαμενουνιπτ·σαμεν·ηςνιπτ·σαμεν·ου
PlVocνιψαμεναινιψαμενοινιψαμενανιπτ·σαμεν·αινιπτ·σαμεν·οινιπτ·σαμεν·α
Nom
Accνιψαμεναςνιψαμενουςνιπτ·σαμεν·αςνιπτ·σαμεν·ους
Datνιψαμεναιςνιψαμενοιςνιπτ·σαμεν·αιςνιπτ·σαμεν·οις
Genνιψαμενωννιψαμενωννιπτ·σαμεν·ωννιπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενιμμαινενιπτ·μαι
2ndνενιψαινενιπτ·σαι
3rdνενιπται[LXX]νενιπτ·ται
Pl1stνενιμμεθανενιπτ·μεθα
2ndνενιφθενενιπτ·σθε
3rdνενιφαταινενιπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενιψομαινενιπτ·σομαι
2ndνενιψῃ, νενιψεινενιπτ·σῃ, νενιπτ·σει classical
3rdνενιψεταινενιπτ·σεται
Pl1stνενιψομεθανενιπτ·σομεθα
2ndνενιψεσθενενιπτ·σεσθε
3rdνενιψονταινενιπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενιψοιμηννενιπτ·σοιμην
2ndνενιψοιονενιπτ·σοιο
3rdνενιψοιτονενιπτ·σοιτο
Pl1stνενιψοιμεθανενιπτ·σοιμεθα
2ndνενιψοισθενενιπτ·σοισθε
3rdνενιψοιντονενιπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνενιψονενιπτ·σο
3rdνενιφθωνενιπτ·σθω
Pl1st
2ndνενιφθενενιπτ·σθε
3rdνενιφθωσαν, νενιφθωννενιπτ·σθωσαν, νενιπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νενιφθαι​νενιπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νενιψεσθαι​νενιπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνενιμμενηνενιμμενενενιπτ·μεν·ηνενιπτ·μεν·ε
Nomνενιμμενοςνενιπτ·μεν·ος
Accνενιμμενηννενιμμενοννενιπτ·μεν·ηννενιπτ·μεν·ον
Datνενιμμενῃνενιμμενῳνενιπτ·μεν·ῃνενιπτ·μεν·ῳ
Genνενιμμενηςνενιμμενουνενιπτ·μεν·ηςνενιπτ·μεν·ου
PlVocνενιμμεναινενιμμενοινενιμμενανενιπτ·μεν·αινενιπτ·μεν·οινενιπτ·μεν·α
Nom
Accνενιμμεναςνενιμμενουςνενιπτ·μεν·αςνενιπτ·μεν·ους
Datνενιμμεναιςνενιμμενοιςνενιπτ·μεν·αιςνενιπτ·μεν·οις
Genνενιμμενωννενιμμενωννενιπτ·μεν·ωννενιπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενενιμμηνε·νενιπτ·μην
2ndενενιψοε·νενιπτ·σο
3rdενενιπτοε·νενιπτ·το
Pl1stενενιμμεθαε·νενιπτ·μεθα
2ndενενιφθεε·νενιπτ·σθε
3rdενενιφατοε·νενιπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενιμμην[ε]·νενιπτ·μην
2ndνενιψο[ε]·νενιπτ·σο
3rdνενιπτο[ε]·νενιπτ·το
Pl1stνενιμμεθα[ε]·νενιπτ·μεθα
2ndνενιφθε[ε]·νενιπτ·σθε
3rdνενιφατο[ε]·νενιπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενιφηνε·νιφ·[θ]ην
2ndενιφηςε·νιφ·[θ]ης
3rdενιφηε·νιφ·[θ]η
Pl1stενιφημενε·νιφ·[θ]ημεν
2ndενιφητεε·νιφ·[θ]ητε
3rdενιφησανε·νιφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stνιφησομαινιφ·[θ]ησομαι
2ndνιφησῃ, νιφησεινιφ·[θ]ησῃ, νιφ·[θ]ησει classical
3rdνιφησεται[LXX]νιφ·[θ]ησεται
Pl1stνιφησομεθανιφ·[θ]ησομεθα
2ndνιφησεσθενιφ·[θ]ησεσθε
3rdνιφησονταινιφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stνιφωνιφ·[θ]ω
2ndνιφῃςνιφ·[θ]ῃς
3rdνιφῃνιφ·[θ]ῃ
Pl1stνιφωμεννιφ·[θ]ωμεν
2ndνιφητενιφ·[θ]ητε
3rdνιφωσιν, νιφωσινιφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stνιφειηννιφ·[θ]ειην
2ndνιφειηςνιφ·[θ]ειης
3rdνιφειηνιφ·[θ]ειη
Pl1stνιφειημεν, νιφειμεννιφ·[θ]ειημεν, νιφ·[θ]ειμεν classical
2ndνιφειητε, νιφειτενιφ·[θ]ειητε, νιφ·[θ]ειτε classical
3rdνιφειησαν, νιφειεννιφ·[θ]ειησαν, νιφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stνιφησοιμηννιφ·[θ]ησοιμην
2ndνιφησοιονιφ·[θ]ησοιο
3rdνιφησοιτονιφ·[θ]ησοιτο
Pl1stνιφησοιμεθανιφ·[θ]ησοιμεθα
2ndνιφησοισθενιφ·[θ]ησοισθε
3rdνιφησοιντονιφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndνιφηθινιφ·[θ]ητι
3rdνιφητωνιφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndνιφητενιφ·[θ]ητε
3rdνιφητωσαν, νιφεντωννιφ·[θ]ητωσαν, νιφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
νιφηναι​νιφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
νιφησεσθαι​νιφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνιφεισανιφειςνιφεννιφ·[θ]εισ·ανιφ·[θ]ει[ντ]·ςνιφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accνιφεισαννιφεντανιφ·[θ]εισ·αννιφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datνιφεισῃνιφεντινιφ·[θ]εισ·ῃνιφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genνιφεισηςνιφεντοςνιφ·[θ]εισ·ηςνιφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocνιφεισαινιφεντεςνιφεντανιφ·[θ]εισ·αινιφ·[θ]ε[ι]ντ·εςνιφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accνιφεισαςνιφενταςνιφ·[θ]εισ·αςνιφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datνιφεισαιςνιφεισι, νιφεισιννιφ·[θ]εισ·αιςνιφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genνιφεισωννιφεντωννιφ·[θ]εισ·ωννιφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνιφησομενηνιφησομενενιφ·[θ]ησομεν·ηνιφ·[θ]ησομεν·ε
Nomνιφησομενοςνιφ·[θ]ησομεν·ος
Accνιφησομενηννιφησομενοννιφ·[θ]ησομεν·ηννιφ·[θ]ησομεν·ον
Datνιφησομενῃνιφησομενῳνιφ·[θ]ησομεν·ῃνιφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genνιφησομενηςνιφησομενουνιφ·[θ]ησομεν·ηςνιφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocνιφησομεναινιφησομενοινιφησομενανιφ·[θ]ησομεν·αινιφ·[θ]ησομεν·οινιφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accνιφησομεναςνιφησομενουςνιφ·[θ]ησομεν·αςνιφ·[θ]ησομεν·ους
Datνιφησομεναιςνιφησομενοιςνιφ·[θ]ησομεν·αιςνιφ·[θ]ησομεν·οις
Genνιφησομενωννιφησομενωννιφ·[θ]ησομεν·ωννιφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 18:26:15 EST