νηθω • NHQW • nēthō

Search: νηθει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νηθει; νηθεινήθωνηθ·ει; νηθ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νηθεινήθωνηθ·ειpres act ind 3rd sg
νηθεινήθωνηθ·ειpres mp ind 2nd sg classical

νήθω (νηθ-, -, νη[θ]·σ-, -, νενηθ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνηθωνηθ·ωνηθομαινηθ·ομαι
2ndνηθειςνηθ·ειςνηθῃ, νηθει[GNT], νηθεσαινηθ·ῃ, νηθ·ει classical, νηθ·εσαι alt
3rdνηθει[GNT]νηθ·εινηθεταινηθ·εται
Pl1stνηθομεννηθ·ομεννηθομεθανηθ·ομεθα
2ndνηθετενηθ·ετενηθεσθενηθ·εσθε
3rdνηθουσιν[GNT], νηθουσινηθ·ουσι(ν), νηθ·ουσι(ν)νηθονταινηθ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνηθωνηθ·ωνηθωμαινηθ·ωμαι
2ndνηθῃςνηθ·ῃςνηθῃνηθ·ῃ
3rdνηθῃνηθ·ῃνηθηταινηθ·ηται
Pl1stνηθωμεννηθ·ωμεννηθωμεθανηθ·ωμεθα
2ndνηθητενηθ·ητενηθησθενηθ·ησθε
3rdνηθωσιν, νηθωσινηθ·ωσι(ν)νηθωνταινηθ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνηθοιμινηθ·οιμινηθοιμηννηθ·οιμην
2ndνηθοιςνηθ·οιςνηθοιονηθ·οιο
3rdνηθοινηθ·οινηθοιτονηθ·οιτο
Pl1stνηθοιμεννηθ·οιμεννηθοιμεθανηθ·οιμεθα
2ndνηθοιτενηθ·οιτενηθοισθενηθ·οισθε
3rdνηθοιεν, νηθοισαννηθ·οιεν, νηθ·οισαν altνηθοιντονηθ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνηθενηθ·ενηθουνηθ·ου
3rdνηθετωνηθ·ετωνηθεσθωνηθ·εσθω
Pl1st
2ndνηθετενηθ·ετενηθεσθενηθ·εσθε
3rdνηθετωσαν, νηθοντωννηθ·ετωσαν, νηθ·οντων classicalνηθεσθωσαν, νηθεσθωννηθ·εσθωσαν, νηθ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νηθειν[LXX]​νηθ·ειννηθεσθαι​νηθ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνηθουσανηθοννηθ·ουσ·ανηθ·ο[υ]ν[τ]
Nomνηθωννηθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accνηθουσαννηθοντανηθ·ουσ·αννηθ·ο[υ]ντ·α
Datνηθουσῃνηθοντινηθ·ουσ·ῃνηθ·ο[υ]ντ·ι
Genνηθουσηςνηθοντοςνηθ·ουσ·ηςνηθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocνηθουσαινηθοντεςνηθοντανηθ·ουσ·αινηθ·ο[υ]ντ·εςνηθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accνηθουσαςνηθονταςνηθ·ουσ·αςνηθ·ο[υ]ντ·ας
Datνηθουσαιςνηθουσι, νηθουσιν[GNT]νηθ·ουσ·αιςνηθ·ου[ντ]·σι(ν), νηθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genνηθουσωννηθοντωννηθ·ουσ·ωννηθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνηθομενηνηθομενενηθ·ομεν·ηνηθ·ομεν·ε
Nomνηθομενοςνηθ·ομεν·ος
Accνηθομενηννηθομενοννηθ·ομεν·ηννηθ·ομεν·ον
Datνηθομενῃνηθομενῳνηθ·ομεν·ῃνηθ·ομεν·ῳ
Genνηθομενηςνηθομενουνηθ·ομεν·ηςνηθ·ομεν·ου
PlVocνηθομεναινηθομενοινηθομενανηθ·ομεν·αινηθ·ομεν·οινηθ·ομεν·α
Nom
Accνηθομεναςνηθομενουςνηθ·ομεν·αςνηθ·ομεν·ους
Datνηθομεναιςνηθομενοιςνηθ·ομεν·αιςνηθ·ομεν·οις
Genνηθομενωννηθομενωννηθ·ομεν·ωννηθ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενηθονε·νηθ·ονενηθομηνε·νηθ·ομην
2ndενηθεςε·νηθ·εςενηθουε·νηθ·ου
3rdενηθεν, ενηθεε·νηθ·ε(ν)ενηθετοε·νηθ·ετο
Pl1stενηθομενε·νηθ·ομενενηθομεθαε·νηθ·ομεθα
2ndενηθετεε·νηθ·ετεενηθεσθεε·νηθ·εσθε
3rdενηθον, ενηθοσανε·νηθ·ον, ε·νηθ·οσαν altενηθοντοε·νηθ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενησαε·νηθ·σαενησαμηνε·νηθ·σαμην
2ndενησαςε·νηθ·σαςενησωε·νηθ·σω
3rdενησεν, ενησεε·νηθ·σε(ν)ενησατοε·νηθ·σατο
Pl1stενησαμενε·νηθ·σαμενενησαμεθαε·νηθ·σαμεθα
2ndενησατεε·νηθ·σατεενησασθεε·νηθ·σασθε
3rdενησαν[LXX]ε·νηθ·σανενησαντοε·νηθ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνησωνηθ·σωνησωμαινηθ·σωμαι
2ndνησῃςνηθ·σῃςνησῃνηθ·σῃ
3rdνησῃνηθ·σῃνησηταινηθ·σηται
Pl1stνησωμεννηθ·σωμεννησωμεθανηθ·σωμεθα
2ndνησητενηθ·σητενησησθενηθ·σησθε
3rdνησωσιν, νησωσινηθ·σωσι(ν)νησωνταινηθ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνησαιμινηθ·σαιμινησαιμηννηθ·σαιμην
2ndνησαις, νησειαςνηθ·σαις, νηθ·σειας classicalνησαιονηθ·σαιο
3rdνησαι, νησειενηθ·σαι, νηθ·σειε classicalνησαιτονηθ·σαιτο
Pl1stνησαιμεννηθ·σαιμεννησαιμεθανηθ·σαιμεθα
2ndνησαιτενηθ·σαιτενησαισθενηθ·σαισθε
3rdνησαιεν, νησαισαν, νησειαν, νησειεννηθ·σαιεν, νηθ·σαισαν alt, νηθ·σειαν classical, νηθ·σειεν classicalνησαιντονηθ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνησον[GNT]νηθ·σοννησαινηθ·σαι
3rdνησατωνηθ·σατωνησασθωνηθ·σασθω
Pl1st
2ndνησατενηθ·σατενησασθενηθ·σασθε
3rdνησατωσαν, νησαντωννηθ·σατωσαν, νηθ·σαντων classicalνησασθωσαν, νησασθωννηθ·σασθωσαν, νηθ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νησαι​νηθ·σαι​νησασθαι​νηθ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνησασανησαςνησαννηθ·σασ·ανηθ·σα[ντ]·ςνηθ·σαν[τ]
Nom
Accνησασαννησαντανηθ·σασ·αννηθ·σαντ·α
Datνησασῃνησαντινηθ·σασ·ῃνηθ·σαντ·ι
Genνησασηςνησαντοςνηθ·σασ·ηςνηθ·σαντ·ος
PlVocνησασαινησαντεςνησαντανηθ·σασ·αινηθ·σαντ·εςνηθ·σαντ·α
Nom
Accνησασαςνησανταςνηθ·σασ·αςνηθ·σαντ·ας
Datνησασαιςνησασι, νησασιννηθ·σασ·αιςνηθ·σα[ντ]·σι(ν)
Genνησασωννησαντωννηθ·σασ·ωννηθ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνησαμενηνησαμενενηθ·σαμεν·ηνηθ·σαμεν·ε
Nomνησαμενοςνηθ·σαμεν·ος
Accνησαμενηννησαμενοννηθ·σαμεν·ηννηθ·σαμεν·ον
Datνησαμενῃνησαμενῳνηθ·σαμεν·ῃνηθ·σαμεν·ῳ
Genνησαμενηςνησαμενουνηθ·σαμεν·ηςνηθ·σαμεν·ου
PlVocνησαμεναινησαμενοινησαμενανηθ·σαμεν·αινηθ·σαμεν·οινηθ·σαμεν·α
Nom
Accνησαμεναςνησαμενουςνηθ·σαμεν·αςνηθ·σαμεν·ους
Datνησαμεναιςνησαμενοιςνηθ·σαμεν·αιςνηθ·σαμεν·οις
Genνησαμενωννησαμενωννηθ·σαμεν·ωννηθ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενησμαινενηθ·μαι
2ndνενησαινενηθ·σαι
3rdνενησταινενηθ·ται
Pl1stνενησμεθανενηθ·μεθα
2ndνενησθενενηθ·σθε
3rdνενηθαταινενηθ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενησομαινενηθ·σομαι
2ndνενησῃ, νενησεινενηθ·σῃ, νενηθ·σει classical
3rdνενησεταινενηθ·σεται
Pl1stνενησομεθανενηθ·σομεθα
2ndνενησεσθενενηθ·σεσθε
3rdνενησονταινενηθ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενησοιμηννενηθ·σοιμην
2ndνενησοιονενηθ·σοιο
3rdνενησοιτονενηθ·σοιτο
Pl1stνενησοιμεθανενηθ·σοιμεθα
2ndνενησοισθενενηθ·σοισθε
3rdνενησοιντονενηθ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνενησονενηθ·σο
3rdνενησθωνενηθ·σθω
Pl1st
2ndνενησθενενηθ·σθε
3rdνενησθωσαν, νενησθωννενηθ·σθωσαν, νενηθ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νενησθαι​νενηθ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νενησεσθαι​νενηθ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνενησμενηνενησμενενενηθ·μεν·ηνενηθ·μεν·ε
Nomνενησμενοςνενηθ·μεν·ος
Accνενησμενηννενησμενοννενηθ·μεν·ηννενηθ·μεν·ον
Datνενησμενῃνενησμενῳνενηθ·μεν·ῃνενηθ·μεν·ῳ
Genνενησμενης[LXX]νενησμενου[LXX]νενηθ·μεν·ηςνενηθ·μεν·ου
PlVocνενησμεναινενησμενοινενησμενα[LXX]νενηθ·μεν·αινενηθ·μεν·οινενηθ·μεν·α
Nom
Accνενησμεναςνενησμενουςνενηθ·μεν·αςνενηθ·μεν·ους
Datνενησμεναιςνενησμενοιςνενηθ·μεν·αιςνενηθ·μεν·οις
Genνενησμενωννενησμενωννενηθ·μεν·ωννενηθ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενενησμηνε·νενηθ·μην
2ndενενησοε·νενηθ·σο
3rdενενηστοε·νενηθ·το
Pl1stενενησμεθαε·νενηθ·μεθα
2ndενενησθεε·νενηθ·σθε
3rdενενηθατοε·νενηθ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενησμην[ε]·νενηθ·μην
2ndνενησο[ε]·νενηθ·σο
3rdνενηστο[ε]·νενηθ·το
Pl1stνενησμεθα[ε]·νενηθ·μεθα
2ndνενησθε[ε]·νενηθ·σθε
3rdνενηθατο[ε]·νενηθ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 15:59:26 EST