νυσταζω • NUSTAZW • nustazō

Search: νυσταξουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νυσταξουσιν; νυσταξουσιν; νυσταξουσιννυστάζωνυσταγ·σου[ντ]·σι(ν); νυσταγ·σου[ντ]·σι(ν); νυσταγ·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νυσταξουσιννυστάζωνυσταγ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
νυσταξουσιννυστάζωνυσταγ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
νυσταξουσιννυστάζωνυσταγ·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

νυστάζω (νυσταζ-, νυσταξ-, νυσταξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνυσταζω[LXX]νυσταζ·ωνυσταζομαινυσταζ·ομαι
2ndνυσταζεις[LXX]νυσταζ·ειςνυσταζῃ, νυσταζει[GNT], νυσταζεσαινυσταζ·ῃ, νυσταζ·ει classical, νυσταζ·εσαι alt
3rdνυσταζει[GNT]νυσταζ·εινυσταζεταινυσταζ·εται
Pl1stνυσταζομεννυσταζ·ομεννυσταζομεθανυσταζ·ομεθα
2ndνυσταζετενυσταζ·ετενυσταζεσθενυσταζ·εσθε
3rdνυσταζουσιν, νυσταζουσινυσταζ·ουσι(ν)νυσταζονταινυσταζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνυσταζω[LXX]νυσταζ·ωνυσταζωμαινυσταζ·ωμαι
2ndνυσταζῃςνυσταζ·ῃςνυσταζῃνυσταζ·ῃ
3rdνυσταζῃνυσταζ·ῃνυσταζηταινυσταζ·ηται
Pl1stνυσταζωμεννυσταζ·ωμεννυσταζωμεθανυσταζ·ωμεθα
2ndνυσταζητενυσταζ·ητενυσταζησθενυσταζ·ησθε
3rdνυσταζωσιν, νυσταζωσινυσταζ·ωσι(ν)νυσταζωνταινυσταζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνυσταζοιμινυσταζ·οιμινυσταζοιμηννυσταζ·οιμην
2ndνυσταζοιςνυσταζ·οιςνυσταζοιονυσταζ·οιο
3rdνυσταζοινυσταζ·οινυσταζοιτονυσταζ·οιτο
Pl1stνυσταζοιμεννυσταζ·οιμεννυσταζοιμεθανυσταζ·οιμεθα
2ndνυσταζοιτενυσταζ·οιτενυσταζοισθενυσταζ·οισθε
3rdνυσταζοιεν, νυσταζοισαννυσταζ·οιεν, νυσταζ·οισαν altνυσταζοιντονυσταζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνυσταζενυσταζ·ενυσταζουνυσταζ·ου
3rdνυσταζετωνυσταζ·ετωνυσταζεσθωνυσταζ·εσθω
Pl1st
2ndνυσταζετενυσταζ·ετενυσταζεσθενυσταζ·εσθε
3rdνυσταζετωσαν, νυσταζοντωννυσταζ·ετωσαν, νυσταζ·οντων classicalνυσταζεσθωσαν, νυσταζεσθωννυσταζ·εσθωσαν, νυσταζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νυσταζειν​νυσταζ·ειν​νυσταζεσθαι​νυσταζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνυσταζουσανυσταζοννυσταζ·ουσ·ανυσταζ·ο[υ]ν[τ]
Nomνυσταζωννυσταζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accνυσταζουσαννυσταζοντανυσταζ·ουσ·αννυσταζ·ο[υ]ντ·α
Datνυσταζουσῃνυσταζοντι[LXX]νυσταζ·ουσ·ῃνυσταζ·ο[υ]ντ·ι
Genνυσταζουσηςνυσταζοντοςνυσταζ·ουσ·ηςνυσταζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocνυσταζουσαινυσταζοντεςνυσταζοντανυσταζ·ουσ·αινυσταζ·ο[υ]ντ·εςνυσταζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accνυσταζουσαςνυσταζοντας[LXX]νυσταζ·ουσ·αςνυσταζ·ο[υ]ντ·ας
Datνυσταζουσαιςνυσταζουσι, νυσταζουσιννυσταζ·ουσ·αιςνυσταζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genνυσταζουσωννυσταζοντωννυσταζ·ουσ·ωννυσταζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνυσταζομενηνυσταζομενενυσταζ·ομεν·ηνυσταζ·ομεν·ε
Nomνυσταζομενοςνυσταζ·ομεν·ος
Accνυσταζομενηννυσταζομενοννυσταζ·ομεν·ηννυσταζ·ομεν·ον
Datνυσταζομενῃνυσταζομενῳνυσταζ·ομεν·ῃνυσταζ·ομεν·ῳ
Genνυσταζομενηςνυσταζομενουνυσταζ·ομεν·ηςνυσταζ·ομεν·ου
PlVocνυσταζομεναινυσταζομενοινυσταζομενανυσταζ·ομεν·αινυσταζ·ομεν·οινυσταζ·ομεν·α
Nom
Accνυσταζομεναςνυσταζομενουςνυσταζ·ομεν·αςνυσταζ·ομεν·ους
Datνυσταζομεναιςνυσταζομενοιςνυσταζ·ομεν·αιςνυσταζ·ομεν·οις
Genνυσταζομενωννυσταζομενωννυσταζ·ομεν·ωννυσταζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενυσταζονε·νυσταζ·ονενυσταζομηνε·νυσταζ·ομην
2ndενυσταζεςε·νυσταζ·εςενυσταζουε·νυσταζ·ου
3rdενυσταζεν, ενυσταζεε·νυσταζ·ε(ν)ενυσταζετοε·νυσταζ·ετο
Pl1stενυσταζομενε·νυσταζ·ομενενυσταζομεθαε·νυσταζ·ομεθα
2ndενυσταζετεε·νυσταζ·ετεενυσταζεσθεε·νυσταζ·εσθε
3rdενυσταζον, ενυσταζοσανε·νυσταζ·ον, ε·νυσταζ·οσαν altενυσταζοντοε·νυσταζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνυσταξωνυσταγ·σωνυσταξομαινυσταγ·σομαι
2ndνυσταξειςνυσταγ·σειςνυσταξῃ[LXX], νυσταξει[GNT][LXX], νυσταξεσαινυσταγ·σῃ, νυσταγ·σει classical, νυσταγ·σεσαι alt
3rdνυσταξει[GNT][LXX]νυσταγ·σεινυσταξεταινυσταγ·σεται
Pl1stνυσταξομεννυσταγ·σομεννυσταξομεθανυσταγ·σομεθα
2ndνυσταξετενυσταγ·σετενυσταξεσθενυσταγ·σεσθε
3rdνυσταξουσιν[LXX], νυσταξουσινυσταγ·σουσι(ν), νυσταγ·σουσι(ν)νυσταξονταινυσταγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνυσταξοιμινυσταγ·σοιμινυσταξοιμηννυσταγ·σοιμην
2ndνυσταξοιςνυσταγ·σοιςνυσταξοιονυσταγ·σοιο
3rdνυσταξοινυσταγ·σοινυσταξοιτονυσταγ·σοιτο
Pl1stνυσταξοιμεννυσταγ·σοιμεννυσταξοιμεθανυσταγ·σοιμεθα
2ndνυσταξοιτενυσταγ·σοιτενυσταξοισθενυσταγ·σοισθε
3rdνυσταξοιεννυσταγ·σοιεννυσταξοιντονυσταγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νυσταξειν​νυσταγ·σειν​νυσταξεσθαι​νυσταγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνυσταξουσανυσταξοννυσταγ·σουσ·ανυσταγ·σο[υ]ν[τ]
Nomνυσταξωννυσταγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accνυσταξουσαννυσταξοντανυσταγ·σουσ·αννυσταγ·σο[υ]ντ·α
Datνυσταξουσῃνυσταξοντινυσταγ·σουσ·ῃνυσταγ·σο[υ]ντ·ι
Genνυσταξουσηςνυσταξοντοςνυσταγ·σουσ·ηςνυσταγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocνυσταξουσαινυσταξοντεςνυσταξοντανυσταγ·σουσ·αινυσταγ·σο[υ]ντ·εςνυσταγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accνυσταξουσαςνυσταξονταςνυσταγ·σουσ·αςνυσταγ·σο[υ]ντ·ας
Datνυσταξουσαιςνυσταξουσι, νυσταξουσιν[LXX]νυσταγ·σουσ·αιςνυσταγ·σου[ντ]·σι(ν), νυσταγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genνυσταξουσωννυσταξοντωννυσταγ·σουσ·ωννυσταγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνυσταξομενηνυσταξομενενυσταγ·σομεν·ηνυσταγ·σομεν·ε
Nomνυσταξομενοςνυσταγ·σομεν·ος
Accνυσταξομενηννυσταξομενοννυσταγ·σομεν·ηννυσταγ·σομεν·ον
Datνυσταξομενῃνυσταξομενῳνυσταγ·σομεν·ῃνυσταγ·σομεν·ῳ
Genνυσταξομενηςνυσταξομενουνυσταγ·σομεν·ηςνυσταγ·σομεν·ου
PlVocνυσταξομεναινυσταξομενοινυσταξομενανυσταγ·σομεν·αινυσταγ·σομεν·οινυσταγ·σομεν·α
Nom
Accνυσταξομεναςνυσταξομενουςνυσταγ·σομεν·αςνυσταγ·σομεν·ους
Datνυσταξομεναιςνυσταξομενοιςνυσταγ·σομεν·αιςνυσταγ·σομεν·οις
Genνυσταξομενωννυσταξομενωννυσταγ·σομεν·ωννυσταγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενυσταξαε·νυσταγ·σαενυσταξαμηνε·νυσταγ·σαμην
2ndενυσταξαςε·νυσταγ·σαςενυσταξωε·νυσταγ·σω
3rdενυσταξεν[LXX], ενυσταξεε·νυσταγ·σε(ν), ε·νυσταγ·σε(ν)ενυσταξατοε·νυσταγ·σατο
Pl1stενυσταξαμενε·νυσταγ·σαμενενυσταξαμεθαε·νυσταγ·σαμεθα
2ndενυσταξατεε·νυσταγ·σατεενυσταξασθεε·νυσταγ·σασθε
3rdενυσταξαν[GNT][LXX]ε·νυσταγ·σανενυσταξαντοε·νυσταγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνυσταξωνυσταγ·σωνυσταξωμαινυσταγ·σωμαι
2ndνυσταξῃςνυσταγ·σῃςνυσταξῃ[LXX]νυσταγ·σῃ
3rdνυσταξῃ[LXX]νυσταγ·σῃνυσταξηταινυσταγ·σηται
Pl1stνυσταξωμεννυσταγ·σωμεννυσταξωμεθανυσταγ·σωμεθα
2ndνυσταξητενυσταγ·σητενυσταξησθενυσταγ·σησθε
3rdνυσταξωσιν, νυσταξωσινυσταγ·σωσι(ν)νυσταξωνταινυσταγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνυσταξαιμινυσταγ·σαιμινυσταξαιμηννυσταγ·σαιμην
2ndνυσταξαις, νυσταξειαςνυσταγ·σαις, νυσταγ·σειας classicalνυσταξαιονυσταγ·σαιο
3rdνυσταξαι[LXX], νυσταξειενυσταγ·σαι, νυσταγ·σειε classicalνυσταξαιτονυσταγ·σαιτο
Pl1stνυσταξαιμεννυσταγ·σαιμεννυσταξαιμεθανυσταγ·σαιμεθα
2ndνυσταξαιτενυσταγ·σαιτενυσταξαισθενυσταγ·σαισθε
3rdνυσταξαιεν, νυσταξαισαν, νυσταξειαν, νυσταξειεννυσταγ·σαιεν, νυσταγ·σαισαν alt, νυσταγ·σειαν classical, νυσταγ·σειεν classicalνυσταξαιντονυσταγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνυσταξοννυσταγ·σοννυσταξαι[LXX]νυσταγ·σαι
3rdνυσταξατωνυσταγ·σατωνυσταξασθωνυσταγ·σασθω
Pl1st
2ndνυσταξατενυσταγ·σατενυσταξασθενυσταγ·σασθε
3rdνυσταξατωσαν, νυσταξαντωννυσταγ·σατωσαν, νυσταγ·σαντων classicalνυσταξασθωσαν, νυσταξασθωννυσταγ·σασθωσαν, νυσταγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νυσταξαι[LXX]​νυσταγ·σαινυσταξασθαι​νυσταγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνυσταξασανυσταξαςνυσταξαννυσταγ·σασ·ανυσταγ·σα[ντ]·ςνυσταγ·σαν[τ]
Nom
Accνυσταξασαννυσταξαντανυσταγ·σασ·αννυσταγ·σαντ·α
Datνυσταξασῃνυσταξαντινυσταγ·σασ·ῃνυσταγ·σαντ·ι
Genνυσταξασηςνυσταξαντοςνυσταγ·σασ·ηςνυσταγ·σαντ·ος
PlVocνυσταξασαινυσταξαντεςνυσταξαντανυσταγ·σασ·αινυσταγ·σαντ·εςνυσταγ·σαντ·α
Nom
Accνυσταξασαςνυσταξανταςνυσταγ·σασ·αςνυσταγ·σαντ·ας
Datνυσταξασαιςνυσταξασι, νυσταξασιννυσταγ·σασ·αιςνυσταγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genνυσταξασωννυσταξαντωννυσταγ·σασ·ωννυσταγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνυσταξαμενηνυσταξαμενενυσταγ·σαμεν·ηνυσταγ·σαμεν·ε
Nomνυσταξαμενοςνυσταγ·σαμεν·ος
Accνυσταξαμενηννυσταξαμενοννυσταγ·σαμεν·ηννυσταγ·σαμεν·ον
Datνυσταξαμενῃνυσταξαμενῳνυσταγ·σαμεν·ῃνυσταγ·σαμεν·ῳ
Genνυσταξαμενηςνυσταξαμενουνυσταγ·σαμεν·ηςνυσταγ·σαμεν·ου
PlVocνυσταξαμεναινυσταξαμενοινυσταξαμενανυσταγ·σαμεν·αινυσταγ·σαμεν·οινυσταγ·σαμεν·α
Nom
Accνυσταξαμεναςνυσταξαμενουςνυσταγ·σαμεν·αςνυσταγ·σαμεν·ους
Datνυσταξαμεναιςνυσταξαμενοιςνυσταγ·σαμεν·αιςνυσταγ·σαμεν·οις
Genνυσταξαμενωννυσταξαμενωννυσταγ·σαμεν·ωννυσταγ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 23:01:46 EST