νουθετεω • NOUQETEW • noutheteō

Search: νουθετουμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νουθετουμενοινουθετέωνουθετ(ε)·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νουθετουμενοινουθετέωνουθετ(ε)·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

νου·θετέω (νουθετ(ε)-, νουθετη·σ-, νουθετη·σ-, -, νενουθετη-, νουθετη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνουθετω[GNT]νουθετ(ε)·ωνουθετουμαινουθετ(ε)·ομαι
2ndνουθετεις[LXX]νουθετ(ε)·ειςνουθετῃ[LXX], νουθετει, νουθετεισαινουθετ(ε)·ῃ, νουθετ(ε)·ει classical, νουθετ(ε)·εσαι alt
3rdνουθετεινουθετ(ε)·εινουθετειταινουθετ(ε)·εται
Pl1stνουθετουμεννουθετ(ε)·ομεννουθετουμεθανουθετ(ε)·ομεθα
2ndνουθετειτε[GNT]νουθετ(ε)·ετενουθετεισθενουθετ(ε)·εσθε
3rdνουθετουσιν[LXX], νουθετουσινουθετ(ε)·ουσι(ν), νουθετ(ε)·ουσι(ν)νουθετουνταινουθετ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνουθετω[GNT]νουθετ(ε)·ωνουθετωμαινουθετ(ε)·ωμαι
2ndνουθετῃςνουθετ(ε)·ῃςνουθετῃ[LXX]νουθετ(ε)·ῃ
3rdνουθετῃ[LXX]νουθετ(ε)·ῃνουθετηταινουθετ(ε)·ηται
Pl1stνουθετωμεννουθετ(ε)·ωμεννουθετωμεθανουθετ(ε)·ωμεθα
2ndνουθετητενουθετ(ε)·ητενουθετησθενουθετ(ε)·ησθε
3rdνουθετωσιν, νουθετωσινουθετ(ε)·ωσι(ν)νουθετωνταινουθετ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνουθετοιμινουθετ(ε)·οιμινουθετοιμηννουθετ(ε)·οιμην
2ndνουθετοιςνουθετ(ε)·οιςνουθετοιονουθετ(ε)·οιο
3rdνουθετοινουθετ(ε)·οινουθετοιτονουθετ(ε)·οιτο
Pl1stνουθετοιμεννουθετ(ε)·οιμεννουθετοιμεθανουθετ(ε)·οιμεθα
2ndνουθετοιτενουθετ(ε)·οιτενουθετοισθενουθετ(ε)·οισθε
3rdνουθετοιεν, νουθετοισαννουθετ(ε)·οιεν, νουθετ(ε)·οισαν altνουθετοιντονουθετ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνουθετεινουθετ(ε)·ενουθετου[LXX]νουθετ(ε)·ου
3rdνουθετειτωνουθετ(ε)·ετωνουθετεισθωνουθετ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndνουθετειτε[GNT]νουθετ(ε)·ετενουθετεισθενουθετ(ε)·εσθε
3rdνουθετειτωσαν, νουθετουντωννουθετ(ε)·ετωσαν, νουθετ(ε)·οντων classicalνουθετεισθωσαν, νουθετεισθωννουθετ(ε)·εσθωσαν, νουθετ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νουθετειν[GNT]​νουθετ(ε)·ειννουθετεισθαι​νουθετ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνουθετουσανουθετουννουθετ(ε)·ουσ·ανουθετ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomνουθετων[GNT][LXX]νουθετ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accνουθετουσαννουθετουντανουθετ(ε)·ουσ·αννουθετ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datνουθετουσῃνουθετουντινουθετ(ε)·ουσ·ῃνουθετ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genνουθετουσηςνουθετουντοςνουθετ(ε)·ουσ·ηςνουθετ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocνουθετουσαινουθετουντες[GNT]νουθετουντανουθετ(ε)·ουσ·αινουθετ(ε)·ο[υ]ντ·εςνουθετ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accνουθετουσαςνουθετουντας[GNT]νουθετ(ε)·ουσ·αςνουθετ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datνουθετουσαιςνουθετουσι, νουθετουσιν[LXX]νουθετ(ε)·ουσ·αιςνουθετ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), νουθετ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genνουθετουσωννουθετουντωννουθετ(ε)·ουσ·ωννουθετ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνουθετουμενηνουθετουμενενουθετ(ε)·ομεν·ηνουθετ(ε)·ομεν·ε
Nomνουθετουμενος[LXX]νουθετ(ε)·ομεν·ος
Accνουθετουμενηννουθετουμενοννουθετ(ε)·ομεν·ηννουθετ(ε)·ομεν·ον
Datνουθετουμενῃνουθετουμενῳνουθετ(ε)·ομεν·ῃνουθετ(ε)·ομεν·ῳ
Genνουθετουμενηςνουθετουμενουνουθετ(ε)·ομεν·ηςνουθετ(ε)·ομεν·ου
PlVocνουθετουμεναινουθετουμενοι[LXX]νουθετουμενανουθετ(ε)·ομεν·αινουθετ(ε)·ομεν·οινουθετ(ε)·ομεν·α
Nom
Accνουθετουμεναςνουθετουμενουςνουθετ(ε)·ομεν·αςνουθετ(ε)·ομεν·ους
Datνουθετουμεναιςνουθετουμενοιςνουθετ(ε)·ομεν·αιςνουθετ(ε)·ομεν·οις
Genνουθετουμενωννουθετουμενωννουθετ(ε)·ομεν·ωννουθετ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενουθετουνε·νουθετ(ε)·ονενουθετουμηνε·νουθετ(ε)·ομην
2ndενουθετειςε·νουθετ(ε)·εςενουθετουε·νουθετ(ε)·ου
3rdενουθετει[LXX]ε·νουθετ(ε)·εενουθετειτοε·νουθετ(ε)·ετο
Pl1stενουθετουμενε·νουθετ(ε)·ομενενουθετουμεθαε·νουθετ(ε)·ομεθα
2ndενουθετειτεε·νουθετ(ε)·ετεενουθετεισθεε·νουθετ(ε)·εσθε
3rdενουθετουν, ενουθετουσανε·νουθετ(ε)·ον, ε·νουθετ(ε)·οσαν altενουθετουντοε·νουθετ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνουθετησωνουθετη·σωνουθετησομαινουθετη·σομαι
2ndνουθετησειςνουθετη·σειςνουθετησῃ, νουθετησει[LXX], νουθετησεσαινουθετη·σῃ, νουθετη·σει classical, νουθετη·σεσαι alt
3rdνουθετησει[LXX]νουθετη·σεινουθετησεταινουθετη·σεται
Pl1stνουθετησομεννουθετη·σομεννουθετησομεθανουθετη·σομεθα
2ndνουθετησετενουθετη·σετενουθετησεσθενουθετη·σεσθε
3rdνουθετησουσιν, νουθετησουσινουθετη·σουσι(ν)νουθετησονταινουθετη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνουθετησοιμινουθετη·σοιμινουθετησοιμηννουθετη·σοιμην
2ndνουθετησοιςνουθετη·σοιςνουθετησοιονουθετη·σοιο
3rdνουθετησοινουθετη·σοινουθετησοιτονουθετη·σοιτο
Pl1stνουθετησοιμεννουθετη·σοιμεννουθετησοιμεθανουθετη·σοιμεθα
2ndνουθετησοιτενουθετη·σοιτενουθετησοισθενουθετη·σοισθε
3rdνουθετησοιεννουθετη·σοιεννουθετησοιντονουθετη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νουθετησειν​νουθετη·σειν​νουθετησεσθαι​νουθετη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνουθετησουσανουθετησοννουθετη·σουσ·ανουθετη·σο[υ]ν[τ]
Nomνουθετησωννουθετη·σο[υ]ν[τ]·^
Accνουθετησουσαννουθετησοντανουθετη·σουσ·αννουθετη·σο[υ]ντ·α
Datνουθετησουσῃνουθετησοντινουθετη·σουσ·ῃνουθετη·σο[υ]ντ·ι
Genνουθετησουσηςνουθετησοντοςνουθετη·σουσ·ηςνουθετη·σο[υ]ντ·ος
PlVocνουθετησουσαινουθετησοντεςνουθετησοντανουθετη·σουσ·αινουθετη·σο[υ]ντ·εςνουθετη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accνουθετησουσαςνουθετησονταςνουθετη·σουσ·αςνουθετη·σο[υ]ντ·ας
Datνουθετησουσαιςνουθετησουσι, νουθετησουσιννουθετη·σουσ·αιςνουθετη·σου[ντ]·σι(ν)
Genνουθετησουσωννουθετησοντωννουθετη·σουσ·ωννουθετη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνουθετησομενηνουθετησομενενουθετη·σομεν·ηνουθετη·σομεν·ε
Nomνουθετησομενοςνουθετη·σομεν·ος
Accνουθετησομενηννουθετησομενοννουθετη·σομεν·ηννουθετη·σομεν·ον
Datνουθετησομενῃνουθετησομενῳνουθετη·σομεν·ῃνουθετη·σομεν·ῳ
Genνουθετησομενηςνουθετησομενουνουθετη·σομεν·ηςνουθετη·σομεν·ου
PlVocνουθετησομεναινουθετησομενοινουθετησομενανουθετη·σομεν·αινουθετη·σομεν·οινουθετη·σομεν·α
Nom
Accνουθετησομεναςνουθετησομενουςνουθετη·σομεν·αςνουθετη·σομεν·ους
Datνουθετησομεναιςνουθετησομενοιςνουθετη·σομεν·αιςνουθετη·σομεν·οις
Genνουθετησομενωννουθετησομενωννουθετη·σομεν·ωννουθετη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενουθετησαε·νουθετη·σαενουθετησαμηνε·νουθετη·σαμην
2ndενουθετησας[LXX]ε·νουθετη·σαςενουθετησωε·νουθετη·σω
3rdενουθετησεν, ενουθετησεε·νουθετη·σε(ν)ενουθετησατοε·νουθετη·σατο
Pl1stενουθετησαμενε·νουθετη·σαμενενουθετησαμεθαε·νουθετη·σαμεθα
2ndενουθετησατεε·νουθετη·σατεενουθετησασθεε·νουθετη·σασθε
3rdενουθετησανε·νουθετη·σανενουθετησαντοε·νουθετη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνουθετησωνουθετη·σωνουθετησωμαινουθετη·σωμαι
2ndνουθετησῃςνουθετη·σῃςνουθετησῃνουθετη·σῃ
3rdνουθετησῃνουθετη·σῃνουθετησηταινουθετη·σηται
Pl1stνουθετησωμεννουθετη·σωμεννουθετησωμεθανουθετη·σωμεθα
2ndνουθετησητενουθετη·σητενουθετησησθενουθετη·σησθε
3rdνουθετησωσιν, νουθετησωσινουθετη·σωσι(ν)νουθετησωνταινουθετη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνουθετησαιμινουθετη·σαιμινουθετησαιμηννουθετη·σαιμην
2ndνουθετησαις, νουθετησειαςνουθετη·σαις, νουθετη·σειας classicalνουθετησαιονουθετη·σαιο
3rdνουθετησαι, νουθετησειενουθετη·σαι, νουθετη·σειε classicalνουθετησαιτονουθετη·σαιτο
Pl1stνουθετησαιμεννουθετη·σαιμεννουθετησαιμεθανουθετη·σαιμεθα
2ndνουθετησαιτενουθετη·σαιτενουθετησαισθενουθετη·σαισθε
3rdνουθετησαιεν, νουθετησαισαν, νουθετησειαν, νουθετησειεννουθετη·σαιεν, νουθετη·σαισαν alt, νουθετη·σειαν classical, νουθετη·σειεν classicalνουθετησαιντονουθετη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνουθετησοννουθετη·σοννουθετησαινουθετη·σαι
3rdνουθετησατωνουθετη·σατωνουθετησασθωνουθετη·σασθω
Pl1st
2ndνουθετησατενουθετη·σατενουθετησασθενουθετη·σασθε
3rdνουθετησατωσαν, νουθετησαντωννουθετη·σατωσαν, νουθετη·σαντων classicalνουθετησασθωσαν, νουθετησασθωννουθετη·σασθωσαν, νουθετη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νουθετησαι​νουθετη·σαι​νουθετησασθαι​νουθετη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνουθετησασανουθετησαςνουθετησαννουθετη·σασ·ανουθετη·σα[ντ]·ςνουθετη·σαν[τ]
Nom
Accνουθετησασαννουθετησαντανουθετη·σασ·αννουθετη·σαντ·α
Datνουθετησασῃνουθετησαντινουθετη·σασ·ῃνουθετη·σαντ·ι
Genνουθετησασηςνουθετησαντοςνουθετη·σασ·ηςνουθετη·σαντ·ος
PlVocνουθετησασαινουθετησαντεςνουθετησαντανουθετη·σασ·αινουθετη·σαντ·εςνουθετη·σαντ·α
Nom
Accνουθετησασαςνουθετησανταςνουθετη·σασ·αςνουθετη·σαντ·ας
Datνουθετησασαιςνουθετησασι, νουθετησασιννουθετη·σασ·αιςνουθετη·σα[ντ]·σι(ν)
Genνουθετησασωννουθετησαντωννουθετη·σασ·ωννουθετη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνουθετησαμενηνουθετησαμενενουθετη·σαμεν·ηνουθετη·σαμεν·ε
Nomνουθετησαμενοςνουθετη·σαμεν·ος
Accνουθετησαμενηννουθετησαμενοννουθετη·σαμεν·ηννουθετη·σαμεν·ον
Datνουθετησαμενῃνουθετησαμενῳνουθετη·σαμεν·ῃνουθετη·σαμεν·ῳ
Genνουθετησαμενηςνουθετησαμενουνουθετη·σαμεν·ηςνουθετη·σαμεν·ου
PlVocνουθετησαμεναινουθετησαμενοινουθετησαμενανουθετη·σαμεν·αινουθετη·σαμεν·οινουθετη·σαμεν·α
Nom
Accνουθετησαμεναςνουθετησαμενουςνουθετη·σαμεν·αςνουθετη·σαμεν·ους
Datνουθετησαμεναιςνουθετησαμενοιςνουθετη·σαμεν·αιςνουθετη·σαμεν·οις
Genνουθετησαμενωννουθετησαμενωννουθετη·σαμεν·ωννουθετη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενουθετημαινενουθετη·μαι
2ndνενουθετησαι[LXX]νενουθετη·σαι
3rdνενουθετηταινενουθετη·ται
Pl1stνενουθετημεθανενουθετη·μεθα
2ndνενουθετησθενενουθετη·σθε
3rdνενουθετηνταινενουθετη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενουθετησομαινενουθετη·σομαι
2ndνενουθετησῃ, νενουθετησεινενουθετη·σῃ, νενουθετη·σει classical
3rdνενουθετησεταινενουθετη·σεται
Pl1stνενουθετησομεθανενουθετη·σομεθα
2ndνενουθετησεσθενενουθετη·σεσθε
3rdνενουθετησονταινενουθετη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενουθετησοιμηννενουθετη·σοιμην
2ndνενουθετησοιονενουθετη·σοιο
3rdνενουθετησοιτονενουθετη·σοιτο
Pl1stνενουθετησοιμεθανενουθετη·σοιμεθα
2ndνενουθετησοισθενενουθετη·σοισθε
3rdνενουθετησοιντονενουθετη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνενουθετησονενουθετη·σο
3rdνενουθετησθωνενουθετη·σθω
Pl1st
2ndνενουθετησθενενουθετη·σθε
3rdνενουθετησθωσαν, νενουθετησθωννενουθετη·σθωσαν, νενουθετη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νενουθετησθαι​νενουθετη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νενουθετησεσθαι​νενουθετη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνενουθετημενηνενουθετημενενενουθετη·μεν·ηνενουθετη·μεν·ε
Nomνενουθετημενοςνενουθετη·μεν·ος
Accνενουθετημενηννενουθετημενοννενουθετη·μεν·ηννενουθετη·μεν·ον
Datνενουθετημενῃνενουθετημενῳνενουθετη·μεν·ῃνενουθετη·μεν·ῳ
Genνενουθετημενηςνενουθετημενουνενουθετη·μεν·ηςνενουθετη·μεν·ου
PlVocνενουθετημεναινενουθετημενοινενουθετημενανενουθετη·μεν·αινενουθετη·μεν·οινενουθετη·μεν·α
Nom
Accνενουθετημεναςνενουθετημενουςνενουθετη·μεν·αςνενουθετη·μεν·ους
Datνενουθετημεναιςνενουθετημενοιςνενουθετη·μεν·αιςνενουθετη·μεν·οις
Genνενουθετημενωννενουθετημενωννενουθετη·μεν·ωννενουθετη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενενουθετημηνε·νενουθετη·μην
2ndενενουθετησοε·νενουθετη·σο
3rdενενουθετητοε·νενουθετη·το
Pl1stενενουθετημεθαε·νενουθετη·μεθα
2ndενενουθετησθεε·νενουθετη·σθε
3rdενενουθετηντοε·νενουθετη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενουθετημην[ε]·νενουθετη·μην
2ndνενουθετησο[ε]·νενουθετη·σο
3rdνενουθετητο[ε]·νενουθετη·το
Pl1stνενουθετημεθα[ε]·νενουθετη·μεθα
2ndνενουθετησθε[ε]·νενουθετη·σθε
3rdνενουθετηντο[ε]·νενουθετη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενουθετηθηνε·νουθετη·θην
2ndενουθετηθηςε·νουθετη·θης
3rdενουθετηθηε·νουθετη·θη
Pl1stενουθετηθημενε·νουθετη·θημεν
2ndενουθετηθητεε·νουθετη·θητε
3rdενουθετηθησανε·νουθετη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stνουθετηθησομαινουθετη·θησομαι
2ndνουθετηθησῃ, νουθετηθησεινουθετη·θησῃ, νουθετη·θησει classical
3rdνουθετηθησεταινουθετη·θησεται
Pl1stνουθετηθησομεθανουθετη·θησομεθα
2ndνουθετηθησεσθενουθετη·θησεσθε
3rdνουθετηθησονταινουθετη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stνουθετηθωνουθετη·θω
2ndνουθετηθῃςνουθετη·θῃς
3rdνουθετηθῃνουθετη·θῃ
Pl1stνουθετηθωμεννουθετη·θωμεν
2ndνουθετηθητενουθετη·θητε
3rdνουθετηθωσιν, νουθετηθωσινουθετη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stνουθετηθειηννουθετη·θειην
2ndνουθετηθειηςνουθετη·θειης
3rdνουθετηθειηνουθετη·θειη
Pl1stνουθετηθειημεν, νουθετηθειμεννουθετη·θειημεν, νουθετη·θειμεν classical
2ndνουθετηθειητε, νουθετηθειτενουθετη·θειητε, νουθετη·θειτε classical
3rdνουθετηθειησαν, νουθετηθειεννουθετη·θειησαν, νουθετη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stνουθετηθησοιμηννουθετη·θησοιμην
2ndνουθετηθησοιονουθετη·θησοιο
3rdνουθετηθησοιτονουθετη·θησοιτο
Pl1stνουθετηθησοιμεθανουθετη·θησοιμεθα
2ndνουθετηθησοισθενουθετη·θησοισθε
3rdνουθετηθησοιντονουθετη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndνουθετηθητινουθετη·θητι
3rdνουθετηθητωνουθετη·θητω
Pl1st
2ndνουθετηθητενουθετη·θητε
3rdνουθετηθητωσαν, νουθετηθεντωννουθετη·θητωσαν, νουθετη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
νουθετηθηναι​νουθετη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
νουθετηθησεσθαι​νουθετη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνουθετηθεισανουθετηθειςνουθετηθεννουθετη·θεισ·ανουθετη·θει[ντ]·ςνουθετη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accνουθετηθεισαννουθετηθεντανουθετη·θεισ·αννουθετη·θε[ι]ντ·α
Datνουθετηθεισῃνουθετηθεντινουθετη·θεισ·ῃνουθετη·θε[ι]ντ·ι
Genνουθετηθεισηςνουθετηθεντοςνουθετη·θεισ·ηςνουθετη·θε[ι]ντ·ος
PlVocνουθετηθεισαινουθετηθεντες[LXX]νουθετηθεντανουθετη·θεισ·αινουθετη·θε[ι]ντ·εςνουθετη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accνουθετηθεισαςνουθετηθενταςνουθετη·θεισ·αςνουθετη·θε[ι]ντ·ας
Datνουθετηθεισαιςνουθετηθεισι, νουθετηθεισιννουθετη·θεισ·αιςνουθετη·θει[ντ]·σι(ν)
Genνουθετηθεισωννουθετηθεντωννουθετη·θεισ·ωννουθετη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνουθετηθησομενηνουθετηθησομενενουθετη·θησομεν·ηνουθετη·θησομεν·ε
Nomνουθετηθησομενοςνουθετη·θησομεν·ος
Accνουθετηθησομενηννουθετηθησομενοννουθετη·θησομεν·ηννουθετη·θησομεν·ον
Datνουθετηθησομενῃνουθετηθησομενῳνουθετη·θησομεν·ῃνουθετη·θησομεν·ῳ
Genνουθετηθησομενηςνουθετηθησομενουνουθετη·θησομεν·ηςνουθετη·θησομεν·ου
PlVocνουθετηθησομεναινουθετηθησομενοινουθετηθησομενανουθετη·θησομεν·αινουθετη·θησομεν·οινουθετη·θησομεν·α
Nom
Accνουθετηθησομεναςνουθετηθησομενουςνουθετη·θησομεν·αςνουθετη·θησομεν·ους
Datνουθετηθησομεναιςνουθετηθησομενοιςνουθετη·θησομεν·αιςνουθετη·θησομεν·οις
Genνουθετηθησομενωννουθετηθησομενωννουθετη·θησομεν·ωννουθετη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 00:36:21 EST