νομοθεσια • NOMOQESIA • nomothesia

Search: νομοθεσιας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νομοθεσιας; νομοθεσιαςνομοθεσίανομοθεσι·ας; νομοθεσι·ας(fem) acc pl; (fem) gen sg

νομο·θεσία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνομοθεσια[GNT]νομοθεσι·α
Nom
Accνομοθεσιαννομοθεσι·αν
Datνομοθεσιᾳνομοθεσι·ᾳ
Genνομοθεσιας[LXX]νομοθεσι·ας
PlVocνομοθεσιαινομοθεσι·αι
Nom
Accνομοθεσιας[LXX]νομοθεσι·ας
Datνομοθεσιαιςνομοθεσι·αις
Genνομοθεσιωννομοθεσι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Apr-2021 18:42:11 EDT