νοεω • NOEW • noeō

Search: νοειτε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νοειτε; νοειτενοέωνο(ε)·ετε; νο(ε)·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl

νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνοωνο(ε)·ωνοουμαινο(ε)·ομαι
2ndνοειςνο(ε)·ειςνοῃ, νοει[GNT][LXX], νοεισαινο(ε)·ῃ, νο(ε)·ει classical, νο(ε)·εσαι alt
3rdνοει[GNT][LXX]νο(ε)·εινοειταινο(ε)·εται
Pl1stνοουμεν[GNT]νο(ε)·ομεννοουμεθανο(ε)·ομεθα
2ndνοειτε[GNT]νο(ε)·ετενοεισθενο(ε)·εσθε
3rdνοουσιν, νοουσινο(ε)·ουσι(ν)νοουνταινο(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνοωνο(ε)·ωνοωμαινο(ε)·ωμαι
2ndνοῃςνο(ε)·ῃςνοῃνο(ε)·ῃ
3rdνοῃνο(ε)·ῃνοηταινο(ε)·ηται
Pl1stνοωμεννο(ε)·ωμεννοωμεθανο(ε)·ωμεθα
2ndνοητενο(ε)·ητενοησθενο(ε)·ησθε
3rdνοωσιν, νοωσινο(ε)·ωσι(ν)νοωνταινο(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνοοιμινο(ε)·οιμινοοιμηννο(ε)·οιμην
2ndνοοιςνο(ε)·οιςνοοιονο(ε)·οιο
3rdνοοινο(ε)·οινοοιτονο(ε)·οιτο
Pl1stνοοιμεννο(ε)·οιμεννοοιμεθανο(ε)·οιμεθα
2ndνοοιτενο(ε)·οιτενοοισθενο(ε)·οισθε
3rdνοοιεν, νοοισαννο(ε)·οιεν, νο(ε)·οισαν altνοοιντονο(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνοει[GNT][LXX]νο(ε)·ενοουνο(ε)·ου
3rdνοειτω[GNT]νο(ε)·ετωνοεισθωνο(ε)·εσθω
Pl1st
2ndνοειτε[GNT]νο(ε)·ετενοεισθενο(ε)·εσθε
3rdνοειτωσαν, νοουντωννο(ε)·ετωσαν, νο(ε)·οντων classicalνοεισθωσαν, νοεισθωννο(ε)·εσθωσαν, νο(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νοειν​νο(ε)·ειν​νοεισθαι​νο(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνοουσανοουννο(ε)·ουσ·ανο(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomνοωννο(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accνοουσαννοουντανο(ε)·ουσ·αννο(ε)·ο[υ]ντ·α
Datνοουσῃνοουντινο(ε)·ουσ·ῃνο(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genνοουσηςνοουντοςνο(ε)·ουσ·ηςνο(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocνοουσαινοουντες[GNT]νοουντανο(ε)·ουσ·αινο(ε)·ο[υ]ντ·εςνο(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accνοουσαςνοουνταςνο(ε)·ουσ·αςνο(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datνοουσαιςνοουσι, νοουσιννο(ε)·ουσ·αιςνο(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genνοουσωννοουντωννο(ε)·ουσ·ωννο(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνοουμενηνοουμενενο(ε)·ομεν·ηνο(ε)·ομεν·ε
Nomνοουμενοςνο(ε)·ομεν·ος
Accνοουμενηννοουμενοννο(ε)·ομεν·ηννο(ε)·ομεν·ον
Datνοουμενῃνοουμενῳνο(ε)·ομεν·ῃνο(ε)·ομεν·ῳ
Genνοουμενηςνοουμενουνο(ε)·ομεν·ηςνο(ε)·ομεν·ου
PlVocνοουμεναινοουμενοινοουμενα[GNT]νο(ε)·ομεν·αινο(ε)·ομεν·οινο(ε)·ομεν·α
Nom
Accνοουμεναςνοουμενουςνο(ε)·ομεν·αςνο(ε)·ομεν·ους
Datνοουμεναιςνοουμενοιςνο(ε)·ομεν·αιςνο(ε)·ομεν·οις
Genνοουμενωννοουμενωννο(ε)·ομεν·ωννο(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενοουνε·νο(ε)·ονενοουμηνε·νο(ε)·ομην
2ndενοειςε·νο(ε)·εςενοουε·νο(ε)·ου
3rdενοειε·νο(ε)·εενοειτοε·νο(ε)·ετο
Pl1stενοουμενε·νο(ε)·ομενενοουμεθαε·νο(ε)·ομεθα
2ndενοειτεε·νο(ε)·ετεενοεισθεε·νο(ε)·εσθε
3rdενοουν, ενοουσαν[LXX]ε·νο(ε)·ον, ε·νο(ε)·οσαν altενοουντοε·νο(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνοησωνοη·σωνοησομαινοη·σομαι
2ndνοησειςνοη·σειςνοησῃ[LXX], νοησει[LXX], νοησεσαινοη·σῃ, νοη·σει classical, νοη·σεσαι alt
3rdνοησει[LXX]νοη·σεινοησεταινοη·σεται
Pl1stνοησομεννοη·σομεννοησομεθανοη·σομεθα
2ndνοησετενοη·σετενοησεσθενοη·σεσθε
3rdνοησουσιν[LXX], νοησουσινοη·σουσι(ν), νοη·σουσι(ν)νοησονταινοη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνοησοιμινοη·σοιμινοησοιμηννοη·σοιμην
2ndνοησοιςνοη·σοιςνοησοιονοη·σοιο
3rdνοησοινοη·σοινοησοιτονοη·σοιτο
Pl1stνοησοιμεννοη·σοιμεννοησοιμεθανοη·σοιμεθα
2ndνοησοιτενοη·σοιτενοησοισθενοη·σοισθε
3rdνοησοιεννοη·σοιεννοησοιντονοη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νοησειν​νοη·σειν​νοησεσθαι​νοη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνοησουσανοησον[LXX]νοη·σουσ·ανοη·σο[υ]ν[τ]
Nomνοησωννοη·σο[υ]ν[τ]·^
Accνοησουσαννοησοντανοη·σουσ·αννοη·σο[υ]ντ·α
Datνοησουσῃνοησοντινοη·σουσ·ῃνοη·σο[υ]ντ·ι
Genνοησουσηςνοησοντοςνοη·σουσ·ηςνοη·σο[υ]ντ·ος
PlVocνοησουσαινοησοντεςνοησοντανοη·σουσ·αινοη·σο[υ]ντ·εςνοη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accνοησουσαςνοησονταςνοη·σουσ·αςνοη·σο[υ]ντ·ας
Datνοησουσαιςνοησουσι, νοησουσιν[LXX]νοη·σουσ·αιςνοη·σου[ντ]·σι(ν), νοη·σου[ντ]·σι(ν)
Genνοησουσωννοησοντωννοη·σουσ·ωννοη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνοησομενηνοησομενενοη·σομεν·ηνοη·σομεν·ε
Nomνοησομενοςνοη·σομεν·ος
Accνοησομενηννοησομενοννοη·σομεν·ηννοη·σομεν·ον
Datνοησομενῃνοησομενῳνοη·σομεν·ῃνοη·σομεν·ῳ
Genνοησομενηςνοησομενουνοη·σομεν·ηςνοη·σομεν·ου
PlVocνοησομεναινοησομενοινοησομενανοη·σομεν·αινοη·σομεν·οινοη·σομεν·α
Nom
Accνοησομεναςνοησομενουςνοη·σομεν·αςνοη·σομεν·ους
Datνοησομεναιςνοησομενοιςνοη·σομεν·αιςνοη·σομεν·οις
Genνοησομενωννοησομενωννοη·σομεν·ωννοη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενοησαε·νοη·σαενοησαμηνε·νοη·σαμην
2ndενοησας[LXX]ε·νοη·σαςενοησωε·νοη·σω
3rdενοησεν[LXX], ενοησεε·νοη·σε(ν), ε·νοη·σε(ν)ενοησατοε·νοη·σατο
Pl1stενοησαμενε·νοη·σαμενενοησαμεθαε·νοη·σαμεθα
2ndενοησατεε·νοη·σατεενοησασθεε·νοη·σασθε
3rdενοησαν[LXX]ε·νοη·σανενοησαντοε·νοη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνοησωνοη·σωνοησωμαινοη·σωμαι
2ndνοησῃςνοη·σῃςνοησῃ[LXX]νοη·σῃ
3rdνοησῃ[LXX]νοη·σῃνοησηταινοη·σηται
Pl1stνοησωμεννοη·σωμεννοησωμεθανοη·σωμεθα
2ndνοησητενοη·σητενοησησθενοη·σησθε
3rdνοησωσιν[GNT], νοησωσινοη·σωσι(ν), νοη·σωσι(ν)νοησωνταινοη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνοησαιμινοη·σαιμινοησαιμηννοη·σαιμην
2ndνοησαις, νοησειαςνοη·σαις, νοη·σειας classicalνοησαιονοη·σαιο
3rdνοησαι[GNT][LXX], νοησειενοη·σαι, νοη·σειε classicalνοησαιτονοη·σαιτο
Pl1stνοησαιμεννοη·σαιμεννοησαιμεθανοη·σαιμεθα
2ndνοησαιτενοη·σαιτενοησαισθενοη·σαισθε
3rdνοησαιεν, νοησαισαν, νοησειαν, νοησειεννοη·σαιεν, νοη·σαισαν alt, νοη·σειαν classical, νοη·σειεν classicalνοησαιντονοη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνοησον[LXX]νοη·σοννοησαι[GNT][LXX]νοη·σαι
3rdνοησατωνοη·σατωνοησασθωνοη·σασθω
Pl1st
2ndνοησατε[LXX]νοη·σατενοησασθενοη·σασθε
3rdνοησατωσαν[LXX], νοησαντωννοη·σατωσαν, νοη·σαντων classicalνοησασθωσαν, νοησασθωννοη·σασθωσαν, νοη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νοησαι[GNT][LXX]​νοη·σαινοησασθαι​νοη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνοησασανοησας[LXX]νοησαννοη·σασ·ανοη·σα[ντ]·ςνοη·σαν[τ]
Nom
Accνοησασαννοησαντανοη·σασ·αννοη·σαντ·α
Datνοησασῃνοησαντινοη·σασ·ῃνοη·σαντ·ι
Genνοησασηςνοησαντοςνοη·σασ·ηςνοη·σαντ·ος
PlVocνοησασαινοησαντες[LXX]νοησαντανοη·σασ·αινοη·σαντ·εςνοη·σαντ·α
Nom
Accνοησασαςνοησανταςνοη·σασ·αςνοη·σαντ·ας
Datνοησασαιςνοησασι, νοησασιννοη·σασ·αιςνοη·σα[ντ]·σι(ν)
Genνοησασωννοησαντωννοη·σασ·ωννοη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνοησαμενηνοησαμενενοη·σαμεν·ηνοη·σαμεν·ε
Nomνοησαμενοςνοη·σαμεν·ος
Accνοησαμενηννοησαμενοννοη·σαμεν·ηννοη·σαμεν·ον
Datνοησαμενῃνοησαμενῳνοη·σαμεν·ῃνοη·σαμεν·ῳ
Genνοησαμενηςνοησαμενουνοη·σαμεν·ηςνοη·σαμεν·ου
PlVocνοησαμεναινοησαμενοινοησαμενανοη·σαμεν·αινοη·σαμεν·οινοη·σαμεν·α
Nom
Accνοησαμεναςνοησαμενουςνοη·σαμεν·αςνοη·σαμεν·ους
Datνοησαμεναιςνοησαμενοιςνοη·σαμεν·αιςνοη·σαμεν·οις
Genνοησαμενωννοησαμενωννοη·σαμεν·ωννοη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 08:41:58 EDT