νικαω • NIKAW • nikaō

Search: νικωντι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νικωντι; νικωντινικάωνικ(α)·ο[υ]ντ·ι; νικ(α)·ο[υ]ντ·ιpres act ptcp mas dat sg; pres act ptcp neu dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νικωντινικάωνικ(α)·ο[υ]ντ·ιpres act ptcp mas dat sg
νικωντινικάωνικ(α)·ο[υ]ντ·ιpres act ptcp neu dat sg

νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνικω[GNT]νικ(α)·ωνικωμαινικ(α)·ομαι
2ndνικᾳςνικ(α)·ειςνικᾳ[GNT][LXX], νικασαινικ(α)·ῃ, νικ(α)·ει classical, νικ(α)·εσαι alt
3rdνικᾳ[GNT][LXX]νικ(α)·εινικαταινικ(α)·εται
Pl1stνικωμεννικ(α)·ομεννικωμεθανικ(α)·ομεθα
2ndνικατενικ(α)·ετενικασθενικ(α)·εσθε
3rdνικωσιν, νικωσινικ(α)·ουσι(ν)νικωνταινικ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνικω[GNT]νικ(α)·ωνικωμαινικ(α)·ωμαι
2ndνικᾳςνικ(α)·ῃςνικᾳ[GNT][LXX]νικ(α)·ῃ
3rdνικᾳ[GNT][LXX]νικ(α)·ῃνικαταινικ(α)·ηται
Pl1stνικωμεννικ(α)·ωμεννικωμεθανικ(α)·ωμεθα
2ndνικατενικ(α)·ητενικασθενικ(α)·ησθε
3rdνικωσιν, νικωσινικ(α)·ωσι(ν)νικωνταινικ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνικῳμινικ(α)·οιμινικῳμηννικ(α)·οιμην
2ndνικῳςνικ(α)·οιςνικῳονικ(α)·οιο
3rdνικῳνικ(α)·οινικῳτονικ(α)·οιτο
Pl1stνικῳμεννικ(α)·οιμεννικῳμεθανικ(α)·οιμεθα
2ndνικῳτενικ(α)·οιτενικῳσθενικ(α)·οισθε
3rdνικῳεν, νικῳσαννικ(α)·οιεν, νικ(α)·οισαν altνικῳντονικ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνικα[GNT]νικ(α)·ενικω[GNT]νικ(α)·ου
3rdνικατωνικ(α)·ετωνικασθωνικ(α)·εσθω
Pl1st
2ndνικατενικ(α)·ετενικασθενικ(α)·εσθε
3rdνικατωσαν, νικωντωννικ(α)·ετωσαν, νικ(α)·οντων classicalνικασθωσαν, νικασθωννικ(α)·εσθωσαν, νικ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νικᾳν, νικαν​νικ(α)·ειν, νικ(α)·ειν > νικαν​νικασθαι​νικ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνικωσανικων[GNT]νικ(α)·ουσ·ανικ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomνικων[GNT]νικ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accνικωσαννικωντανικ(α)·ουσ·αννικ(α)·ο[υ]ντ·α
Datνικωσῃνικωντι[GNT]νικ(α)·ουσ·ῃνικ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genνικωσηςνικωντοςνικ(α)·ουσ·ηςνικ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocνικωσαινικωντεςνικωντανικ(α)·ουσ·αινικ(α)·ο[υ]ντ·εςνικ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accνικωσαςνικωντας[GNT]νικ(α)·ουσ·αςνικ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datνικωσαιςνικωσι, νικωσιννικ(α)·ουσ·αιςνικ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genνικωσωννικωντωννικ(α)·ουσ·ωννικ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνικωμενηνικωμενενικ(α)·ομεν·ηνικ(α)·ομεν·ε
Nomνικωμενοςνικ(α)·ομεν·ος
Accνικωμενηννικωμενον[LXX]νικ(α)·ομεν·ηννικ(α)·ομεν·ον
Datνικωμενῃνικωμενῳνικ(α)·ομεν·ῃνικ(α)·ομεν·ῳ
Genνικωμενηςνικωμενουνικ(α)·ομεν·ηςνικ(α)·ομεν·ου
PlVocνικωμεναινικωμενοινικωμενανικ(α)·ομεν·αινικ(α)·ομεν·οινικ(α)·ομεν·α
Nom
Accνικωμεναςνικωμενουςνικ(α)·ομεν·αςνικ(α)·ομεν·ους
Datνικωμεναιςνικωμενοιςνικ(α)·ομεν·αιςνικ(α)·ομεν·οις
Genνικωμενωννικωμενωννικ(α)·ομεν·ωννικ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενικωνε·νικ(α)·ονενικωμηνε·νικ(α)·ομην
2ndενικαςε·νικ(α)·εςενικωε·νικ(α)·ου
3rdενικα[LXX]ε·νικ(α)·εενικατοε·νικ(α)·ετο
Pl1stενικωμενε·νικ(α)·ομενενικωμεθαε·νικ(α)·ομεθα
2ndενικατεε·νικ(α)·ετεενικασθεε·νικ(α)·εσθε
3rdενικων, ενικωσανε·νικ(α)·ον, ε·νικ(α)·οσαν altενικωντοε·νικ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνικησωνικη·σωνικησομαινικη·σομαι
2ndνικησεις[GNT]νικη·σειςνικησῃ[GNT][LXX], νικησει[GNT], νικησεσαινικη·σῃ, νικη·σει classical, νικη·σεσαι alt
3rdνικησει[GNT]νικη·σεινικησεταινικη·σεται
Pl1stνικησομεννικη·σομεννικησομεθανικη·σομεθα
2ndνικησετενικη·σετενικησεσθενικη·σεσθε
3rdνικησουσιν, νικησουσινικη·σουσι(ν)νικησονταινικη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνικησοιμινικη·σοιμινικησοιμηννικη·σοιμην
2ndνικησοιςνικη·σοιςνικησοιονικη·σοιο
3rdνικησοινικη·σοινικησοιτονικη·σοιτο
Pl1stνικησοιμεννικη·σοιμεννικησοιμεθανικη·σοιμεθα
2ndνικησοιτενικη·σοιτενικησοισθενικη·σοισθε
3rdνικησοιεννικη·σοιεννικησοιντονικη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νικησειν​νικη·σειν​νικησεσθαι​νικη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνικησουσανικησοννικη·σουσ·ανικη·σο[υ]ν[τ]
Nomνικησωννικη·σο[υ]ν[τ]·^
Accνικησουσαννικησοντανικη·σουσ·αννικη·σο[υ]ντ·α
Datνικησουσῃνικησοντινικη·σουσ·ῃνικη·σο[υ]ντ·ι
Genνικησουσηςνικησοντοςνικη·σουσ·ηςνικη·σο[υ]ντ·ος
PlVocνικησουσαινικησοντεςνικησοντανικη·σουσ·αινικη·σο[υ]ντ·εςνικη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accνικησουσαςνικησονταςνικη·σουσ·αςνικη·σο[υ]ντ·ας
Datνικησουσαιςνικησουσι, νικησουσιννικη·σουσ·αιςνικη·σου[ντ]·σι(ν)
Genνικησουσωννικησοντωννικη·σουσ·ωννικη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνικησομενηνικησομενενικη·σομεν·ηνικη·σομεν·ε
Nomνικησομενοςνικη·σομεν·ος
Accνικησομενηννικησομενοννικη·σομεν·ηννικη·σομεν·ον
Datνικησομενῃνικησομενῳνικη·σομεν·ῃνικη·σομεν·ῳ
Genνικησομενηςνικησομενουνικη·σομεν·ηςνικη·σομεν·ου
PlVocνικησομεναινικησομενοινικησομενανικη·σομεν·αινικη·σομεν·οινικη·σομεν·α
Nom
Accνικησομεναςνικησομενουςνικη·σομεν·αςνικη·σομεν·ους
Datνικησομεναιςνικησομενοιςνικη·σομεν·αιςνικη·σομεν·οις
Genνικησομενωννικησομενωννικη·σομεν·ωννικη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενικησα[GNT]ε·νικη·σαενικησαμηνε·νικη·σαμην
2ndενικησας[LXX]ε·νικη·σαςενικησωε·νικη·σω
3rdενικησεν[GNT][LXX], ενικησεε·νικη·σε(ν), ε·νικη·σε(ν)ενικησατοε·νικη·σατο
Pl1stενικησαμενε·νικη·σαμενενικησαμεθαε·νικη·σαμεθα
2ndενικησατεε·νικη·σατεενικησασθεε·νικη·σασθε
3rdενικησαν[GNT][LXX]ε·νικη·σανενικησαντοε·νικη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνικησωνικη·σωνικησωμαινικη·σωμαι
2ndνικησῃς[GNT][LXX]νικη·σῃςνικησῃ[GNT][LXX]νικη·σῃ
3rdνικησῃ[GNT][LXX]νικη·σῃνικησηταινικη·σηται
Pl1stνικησωμεννικη·σωμεννικησωμεθανικη·σωμεθα
2ndνικησητενικη·σητενικησησθενικη·σησθε
3rdνικησωσιν[LXX], νικησωσινικη·σωσι(ν), νικη·σωσι(ν)νικησωνταινικη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνικησαιμινικη·σαιμινικησαιμηννικη·σαιμην
2ndνικησαις, νικησειαςνικη·σαις, νικη·σειας classicalνικησαιονικη·σαιο
3rdνικησαι[GNT][LXX], νικησειενικη·σαι, νικη·σειε classicalνικησαιτονικη·σαιτο
Pl1stνικησαιμεννικη·σαιμεννικησαιμεθανικη·σαιμεθα
2ndνικησαιτενικη·σαιτενικησαισθενικη·σαισθε
3rdνικησαιεν, νικησαισαν, νικησειαν, νικησειεννικη·σαιεν, νικη·σαισαν alt, νικη·σειαν classical, νικη·σειεν classicalνικησαιντονικη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνικησοννικη·σοννικησαι[GNT][LXX]νικη·σαι
3rdνικησατωνικη·σατωνικησασθωνικη·σασθω
Pl1st
2ndνικησατενικη·σατενικησασθενικη·σασθε
3rdνικησατωσαν, νικησαντωννικη·σατωσαν, νικη·σαντων classicalνικησασθωσαν, νικησασθωννικη·σασθωσαν, νικη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νικησαι[GNT][LXX]​νικη·σαινικησασθαι​νικη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνικησασα[GNT][LXX]νικησαςνικησαννικη·σασ·ανικη·σα[ντ]·ςνικη·σαν[τ]
Nom
Accνικησασαννικησαντανικη·σασ·αννικη·σαντ·α
Datνικησασῃνικησαντινικη·σασ·ῃνικη·σαντ·ι
Genνικησασηςνικησαντος[LXX]νικη·σασ·ηςνικη·σαντ·ος
PlVocνικησασαινικησαντες[LXX]νικησαντανικη·σασ·αινικη·σαντ·εςνικη·σαντ·α
Nom
Accνικησασαςνικησανταςνικη·σασ·αςνικη·σαντ·ας
Datνικησασαιςνικησασι, νικησασιν[LXX]νικη·σασ·αιςνικη·σα[ντ]·σι(ν), νικη·σα[ντ]·σι(ν)
Genνικησασωννικησαντωννικη·σασ·ωννικη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνικησαμενηνικησαμενενικη·σαμεν·ηνικη·σαμεν·ε
Nomνικησαμενοςνικη·σαμεν·ος
Accνικησαμενηννικησαμενοννικη·σαμεν·ηννικη·σαμεν·ον
Datνικησαμενῃνικησαμενῳνικη·σαμεν·ῃνικη·σαμεν·ῳ
Genνικησαμενηςνικησαμενουνικη·σαμεν·ηςνικη·σαμεν·ου
PlVocνικησαμεναινικησαμενοινικησαμενανικη·σαμεν·αινικη·σαμεν·οινικη·σαμεν·α
Nom
Accνικησαμεναςνικησαμενουςνικη·σαμεν·αςνικη·σαμεν·ους
Datνικησαμεναιςνικησαμενοιςνικη·σαμεν·αιςνικη·σαμεν·οις
Genνικησαμενωννικησαμενωννικη·σαμεν·ωννικη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενικηκα[GNT]νενικη·κανενικημαινενικη·μαι
2ndνενικηκας, νενικηκεςνενικη·κας, νενικη·κες altνενικησαινενικη·σαι
3rdνενικηκεν, νενικηκενενικη·κε(ν)νενικηταινενικη·ται
Pl1stνενικηκαμεννενικη·καμεννενικημεθανενικη·μεθα
2ndνενικηκατε[GNT]νενικη·κατενενικησθενενικη·σθε
3rdνενικηκασιν, νενικηκασι, νενικηκαννενικη·κασι(ν), νενικη·καν altνενικηνταινενικη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενικησομαινενικη·σομαι
2ndνενικησῃ, νενικησεινενικη·σῃ, νενικη·σει classical
3rdνενικησεταινενικη·σεται
Pl1stνενικησομεθανενικη·σομεθα
2ndνενικησεσθενενικη·σεσθε
3rdνενικησονταινενικη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενικηκωνενικη·κω
2ndνενικηκῃςνενικη·κῃς
3rdνενικηκῃνενικη·κῃ
Pl1stνενικηκωμεννενικη·κωμεν
2ndνενικηκητενενικη·κητε
3rdνενικηκωσιν, νενικηκωσινενικη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενικηκοιμι, νενικηκοιηννενικη·κοιμι, νενικη·κοιην classical
2ndνενικηκοις, νενικηκοιηςνενικη·κοις, νενικη·κοιης classical
3rdνενικηκοι, νενικηκοιηνενικη·κοι, νενικη·κοιη classical
Pl1stνενικηκοιμεννενικη·κοιμεν
2ndνενικηκοιτενενικη·κοιτε
3rdνενικηκοιεννενικη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενικησοιμηννενικη·σοιμην
2ndνενικησοιονενικη·σοιο
3rdνενικησοιτονενικη·σοιτο
Pl1stνενικησοιμεθανενικη·σοιμεθα
2ndνενικησοισθενενικη·σοισθε
3rdνενικησοιντονενικη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνενικηκενενικη·κενενικησονενικη·σο
3rdνενικηκετωνενικη·κετωνενικησθωνενικη·σθω
Pl1st
2ndνενικηκετενενικη·κετενενικησθενενικη·σθε
3rdνενικηκετωσαννενικη·κετωσαννενικησθωσαν, νενικησθωννενικη·σθωσαν, νενικη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νενικηκεναι​νενικη·κεναι​νενικησθαι[LXX]​νενικη·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νενικησεσθαι​νενικη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνενικηκυιανενικηκοςνενικη·κυι·ανενικη·κο[τ]·ς
Nomνενικηκωςνενικη·κο[τ]·^ς
Accνενικηκυιαννενικηκοτανενικη·κυι·αννενικη·κοτ·α
Datνενικηκυιᾳνενικηκοτινενικη·κυι·ᾳνενικη·κοτ·ι
Genνενικηκυιαςνενικηκοτοςνενικη·κυι·αςνενικη·κοτ·ος
PlVocνενικηκυιαινενικηκοτεςνενικηκοτανενικη·κυι·αινενικη·κοτ·εςνενικη·κοτ·α
Nom
Accνενικηκυιαςνενικηκοταςνενικη·κυι·αςνενικη·κοτ·ας
Datνενικηκυιαιςνενικηκοσι, νενικηκοσιννενικη·κυι·αιςνενικη·κο[τ]·σι(ν)
Genνενικηκυιωννενικηκοτωννενικη·κυι·ωννενικη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνενικημενηνενικημενενενικη·μεν·ηνενικη·μεν·ε
Nomνενικημενοςνενικη·μεν·ος
Accνενικημενηννενικημενοννενικη·μεν·ηννενικη·μεν·ον
Datνενικημενῃνενικημενῳνενικη·μεν·ῃνενικη·μεν·ῳ
Genνενικημενηςνενικημενουνενικη·μεν·ηςνενικη·μεν·ου
PlVocνενικημεναινενικημενοινενικημενανενικη·μεν·αινενικη·μεν·οινενικη·μεν·α
Nom
Accνενικημεναςνενικημενουςνενικη·μεν·αςνενικη·μεν·ους
Datνενικημεναιςνενικημενοιςνενικη·μεν·αιςνενικη·μεν·οις
Genνενικημενωννενικημενωννενικη·μεν·ωννενικη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενενικηκειν, ενενικηκηε·νενικη·κειν, ε·νενικη·κη classicalενενικημηνε·νενικη·μην
2ndενενικηκεις, ενενικηκηςε·νενικη·κεις, ε·νενικη·κης classicalενενικησοε·νενικη·σο
3rdενενικηκειε·νενικη·κειενενικητοε·νενικη·το
Pl1stενενικηκειμεν, ενενικηκεμενε·νενικη·κειμεν, ε·νενικη·κεμεν classicalενενικημεθαε·νενικη·μεθα
2ndενενικηκειτε, ενενικηκετεε·νενικη·κειτε, ε·νενικη·κετε classicalενενικησθεε·νενικη·σθε
3rdενενικηκεισαν, ενενικηκεσανε·νενικη·κεισαν, ε·νενικη·κεσαν classicalενενικηντοε·νενικη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνενικηκειν, νενικηκη[ε]·νενικη·κειν, [ε]·νενικη·κη classicalνενικημην[ε]·νενικη·μην
2ndνενικηκεις, νενικηκης[ε]·νενικη·κεις, [ε]·νενικη·κης classicalνενικησο[ε]·νενικη·σο
3rdνενικηκει[ε]·νενικη·κεινενικητο[ε]·νενικη·το
Pl1stνενικηκειμεν, νενικηκεμεν[ε]·νενικη·κειμεν, [ε]·νενικη·κεμεν classicalνενικημεθα[ε]·νενικη·μεθα
2ndνενικηκειτε, νενικηκετε[ε]·νενικη·κειτε, [ε]·νενικη·κετε classicalνενικησθε[ε]·νενικη·σθε
3rdνενικηκεισαν, νενικηκεσαν[ε]·νενικη·κεισαν, [ε]·νενικη·κεσαν classicalνενικηντο[ε]·νενικη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενικηθηνε·νικη·θην
2ndενικηθηςε·νικη·θης
3rdενικηθη[LXX]ε·νικη·θη
Pl1stενικηθημεν[LXX]ε·νικη·θημεν
2ndενικηθητεε·νικη·θητε
3rdενικηθησανε·νικη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stνικηθησομαινικη·θησομαι
2ndνικηθησῃ, νικηθησεινικη·θησῃ, νικη·θησει classical
3rdνικηθησεταινικη·θησεται
Pl1stνικηθησομεθανικη·θησομεθα
2ndνικηθησεσθενικη·θησεσθε
3rdνικηθησονταινικη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stνικηθωνικη·θω
2ndνικηθῃςνικη·θῃς
3rdνικηθῃνικη·θῃ
Pl1stνικηθωμεννικη·θωμεν
2ndνικηθητενικη·θητε
3rdνικηθωσιν, νικηθωσινικη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stνικηθειηννικη·θειην
2ndνικηθειηςνικη·θειης
3rdνικηθειηνικη·θειη
Pl1stνικηθειημεν, νικηθειμεννικη·θειημεν, νικη·θειμεν classical
2ndνικηθειητε, νικηθειτενικη·θειητε, νικη·θειτε classical
3rdνικηθειησαν, νικηθειεννικη·θειησαν, νικη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stνικηθησοιμηννικη·θησοιμην
2ndνικηθησοιονικη·θησοιο
3rdνικηθησοιτονικη·θησοιτο
Pl1stνικηθησοιμεθανικη·θησοιμεθα
2ndνικηθησοισθενικη·θησοισθε
3rdνικηθησοιντονικη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndνικηθητινικη·θητι
3rdνικηθητωνικη·θητω
Pl1st
2ndνικηθητενικη·θητε
3rdνικηθητωσαν, νικηθεντωννικη·θητωσαν, νικη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
νικηθηναι​νικη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
νικηθησεσθαι​νικη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνικηθεισανικηθειςνικηθεννικη·θεισ·ανικη·θει[ντ]·ςνικη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accνικηθεισαννικηθεντανικη·θεισ·αννικη·θε[ι]ντ·α
Datνικηθεισῃνικηθεντινικη·θεισ·ῃνικη·θε[ι]ντ·ι
Genνικηθεισηςνικηθεντοςνικη·θεισ·ηςνικη·θε[ι]ντ·ος
PlVocνικηθεισαινικηθεντεςνικηθεντανικη·θεισ·αινικη·θε[ι]ντ·εςνικη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accνικηθεισαςνικηθενταςνικη·θεισ·αςνικη·θε[ι]ντ·ας
Datνικηθεισαιςνικηθεισι, νικηθεισιννικη·θεισ·αιςνικη·θει[ντ]·σι(ν)
Genνικηθεισωννικηθεντωννικη·θεισ·ωννικη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνικηθησομενηνικηθησομενενικη·θησομεν·ηνικη·θησομεν·ε
Nomνικηθησομενοςνικη·θησομεν·ος
Accνικηθησομενηννικηθησομενοννικη·θησομεν·ηννικη·θησομεν·ον
Datνικηθησομενῃνικηθησομενῳνικη·θησομεν·ῃνικη·θησομεν·ῳ
Genνικηθησομενηςνικηθησομενουνικη·θησομεν·ηςνικη·θησομεν·ου
PlVocνικηθησομεναινικηθησομενοινικηθησομενανικη·θησομεν·αινικη·θησομεν·οινικη·θησομεν·α
Nom
Accνικηθησομεναςνικηθησομενουςνικη·θησομεν·αςνικη·θησομεν·ους
Datνικηθησομεναιςνικηθησομενοιςνικη·θησομεν·αιςνικη·θησομεν·οις
Genνικηθησομενωννικηθησομενωννικη·θησομεν·ωννικη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 10:27:08 EST