νευω • NEUW • neuō

Search: νευσῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νευσῃ; νευσῃ; νευσῃνεύωνευ·σῃ; νευ·σῃ; νευ·σῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg; fut mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νευσῃνεύωνευ·σῃ1aor act sub 3rd sg
νευσῃνεύωνευ·σῃ1aor mp sub 2nd sg
νευσῃνεύωνευ·σῃfut mp ind 2nd sg

νεύω (νευ-, νευ·σ-, νευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνευωνευ·ωνευομαινευ·ομαι
2ndνευειςνευ·ειςνευῃ, νευει[GNT], νευεσαινευ·ῃ, νευ·ει classical, νευ·εσαι alt
3rdνευει[GNT]νευ·εινευεταινευ·εται
Pl1stνευομεννευ·ομεννευομεθανευ·ομεθα
2ndνευετενευ·ετενευεσθενευ·εσθε
3rdνευουσιν, νευουσινευ·ουσι(ν)νευονταινευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνευωνευ·ωνευωμαινευ·ωμαι
2ndνευῃςνευ·ῃςνευῃνευ·ῃ
3rdνευῃνευ·ῃνευηταινευ·ηται
Pl1stνευωμεννευ·ωμεννευωμεθανευ·ωμεθα
2ndνευητενευ·ητενευησθενευ·ησθε
3rdνευωσιν, νευωσινευ·ωσι(ν)νευωνταινευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνευοιμινευ·οιμινευοιμηννευ·οιμην
2ndνευοιςνευ·οιςνευοιονευ·οιο
3rdνευοινευ·οινευοιτονευ·οιτο
Pl1stνευοιμεννευ·οιμεννευοιμεθανευ·οιμεθα
2ndνευοιτενευ·οιτενευοισθενευ·οισθε
3rdνευοιεν, νευοισαννευ·οιεν, νευ·οισαν altνευοιντονευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνευενευ·ενευουνευ·ου
3rdνευετω[LXX]νευ·ετωνευεσθωνευ·εσθω
Pl1st
2ndνευετενευ·ετενευεσθενευ·εσθε
3rdνευετωσαν, νευοντωννευ·ετωσαν, νευ·οντων classicalνευεσθωσαν, νευεσθωννευ·εσθωσαν, νευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νευειν​νευ·ειν​νευεσθαι​νευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνευουσανευοννευ·ουσ·ανευ·ο[υ]ν[τ]
Nomνευωννευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accνευουσαννευοντανευ·ουσ·αννευ·ο[υ]ντ·α
Datνευουσῃνευοντινευ·ουσ·ῃνευ·ο[υ]ντ·ι
Genνευουσηςνευοντοςνευ·ουσ·ηςνευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocνευουσαινευοντεςνευοντανευ·ουσ·αινευ·ο[υ]ντ·εςνευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accνευουσαςνευονταςνευ·ουσ·αςνευ·ο[υ]ντ·ας
Datνευουσαιςνευουσι, νευουσιννευ·ουσ·αιςνευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genνευουσωννευοντωννευ·ουσ·ωννευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνευομενηνευομενενευ·ομεν·ηνευ·ομεν·ε
Nomνευομενοςνευ·ομεν·ος
Accνευομενηννευομενοννευ·ομεν·ηννευ·ομεν·ον
Datνευομενῃνευομενῳνευ·ομεν·ῃνευ·ομεν·ῳ
Genνευομενηςνευομενουνευ·ομεν·ηςνευ·ομεν·ου
PlVocνευομεναινευομενοινευομενανευ·ομεν·αινευ·ομεν·οινευ·ομεν·α
Nom
Accνευομεναςνευομενουςνευ·ομεν·αςνευ·ομεν·ους
Datνευομεναιςνευομενοιςνευ·ομεν·αιςνευ·ομεν·οις
Genνευομενωννευομενωννευ·ομεν·ωννευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενευονε·νευ·ονενευομηνε·νευ·ομην
2ndενευεςε·νευ·εςενευουε·νευ·ου
3rdενευεν, ενευεε·νευ·ε(ν)ενευετοε·νευ·ετο
Pl1stενευομενε·νευ·ομενενευομεθαε·νευ·ομεθα
2ndενευετεε·νευ·ετεενευεσθεε·νευ·εσθε
3rdενευον, ενευοσανε·νευ·ον, ε·νευ·οσαν altενευοντοε·νευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνευσωνευ·σωνευσομαινευ·σομαι
2ndνευσειςνευ·σειςνευσῃ[LXX], νευσει, νευσεσαινευ·σῃ, νευ·σει classical, νευ·σεσαι alt
3rdνευσεινευ·σεινευσεταινευ·σεται
Pl1stνευσομεννευ·σομεννευσομεθανευ·σομεθα
2ndνευσετενευ·σετενευσεσθενευ·σεσθε
3rdνευσουσιν, νευσουσινευ·σουσι(ν)νευσονταινευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνευσοιμινευ·σοιμινευσοιμηννευ·σοιμην
2ndνευσοιςνευ·σοιςνευσοιονευ·σοιο
3rdνευσοινευ·σοινευσοιτονευ·σοιτο
Pl1stνευσοιμεννευ·σοιμεννευσοιμεθανευ·σοιμεθα
2ndνευσοιτενευ·σοιτενευσοισθενευ·σοισθε
3rdνευσοιεννευ·σοιεννευσοιντονευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νευσειν​νευ·σειν​νευσεσθαι​νευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνευσουσανευσοννευ·σουσ·ανευ·σο[υ]ν[τ]
Nomνευσωννευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accνευσουσαννευσοντανευ·σουσ·αννευ·σο[υ]ντ·α
Datνευσουσῃνευσοντινευ·σουσ·ῃνευ·σο[υ]ντ·ι
Genνευσουσηςνευσοντοςνευ·σουσ·ηςνευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocνευσουσαινευσοντεςνευσοντανευ·σουσ·αινευ·σο[υ]ντ·εςνευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accνευσουσαςνευσονταςνευ·σουσ·αςνευ·σο[υ]ντ·ας
Datνευσουσαιςνευσουσι, νευσουσιννευ·σουσ·αιςνευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genνευσουσωννευσοντωννευ·σουσ·ωννευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνευσομενηνευσομενενευ·σομεν·ηνευ·σομεν·ε
Nomνευσομενοςνευ·σομεν·ος
Accνευσομενηννευσομενοννευ·σομεν·ηννευ·σομεν·ον
Datνευσομενῃνευσομενῳνευ·σομεν·ῃνευ·σομεν·ῳ
Genνευσομενηςνευσομενουνευ·σομεν·ηςνευ·σομεν·ου
PlVocνευσομεναινευσομενοινευσομενανευ·σομεν·αινευ·σομεν·οινευ·σομεν·α
Nom
Accνευσομεναςνευσομενουςνευ·σομεν·αςνευ·σομεν·ους
Datνευσομεναιςνευσομενοιςνευ·σομεν·αιςνευ·σομεν·οις
Genνευσομενωννευσομενωννευ·σομεν·ωννευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενευσαε·νευ·σαενευσαμηνε·νευ·σαμην
2ndενευσαςε·νευ·σαςενευσωε·νευ·σω
3rdενευσεν, ενευσεε·νευ·σε(ν)ενευσατοε·νευ·σατο
Pl1stενευσαμενε·νευ·σαμενενευσαμεθαε·νευ·σαμεθα
2ndενευσατεε·νευ·σατεενευσασθεε·νευ·σασθε
3rdενευσανε·νευ·σανενευσαντοε·νευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνευσωνευ·σωνευσωμαινευ·σωμαι
2ndνευσῃςνευ·σῃςνευσῃ[LXX]νευ·σῃ
3rdνευσῃ[LXX]νευ·σῃνευσηταινευ·σηται
Pl1stνευσωμεννευ·σωμεννευσωμεθανευ·σωμεθα
2ndνευσητενευ·σητενευσησθενευ·σησθε
3rdνευσωσιν, νευσωσινευ·σωσι(ν)νευσωνταινευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stνευσαιμινευ·σαιμινευσαιμηννευ·σαιμην
2ndνευσαις, νευσειαςνευ·σαις, νευ·σειας classicalνευσαιονευ·σαιο
3rdνευσαι, νευσειενευ·σαι, νευ·σειε classicalνευσαιτονευ·σαιτο
Pl1stνευσαιμεννευ·σαιμεννευσαιμεθανευ·σαιμεθα
2ndνευσαιτενευ·σαιτενευσαισθενευ·σαισθε
3rdνευσαιεν, νευσαισαν, νευσειαν, νευσειεννευ·σαιεν, νευ·σαισαν alt, νευ·σειαν classical, νευ·σειεν classicalνευσαιντονευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndνευσοννευ·σοννευσαινευ·σαι
3rdνευσατωνευ·σατωνευσασθωνευ·σασθω
Pl1st
2ndνευσατενευ·σατενευσασθενευ·σασθε
3rdνευσατωσαν, νευσαντωννευ·σατωσαν, νευ·σαντων classicalνευσασθωσαν, νευσασθωννευ·σασθωσαν, νευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
νευσαι​νευ·σαι​νευσασθαι​νευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνευσασανευσαςνευσαννευ·σασ·ανευ·σα[ντ]·ςνευ·σαν[τ]
Nom
Accνευσασαννευσαντανευ·σασ·αννευ·σαντ·α
Datνευσασῃνευσαντινευ·σασ·ῃνευ·σαντ·ι
Genνευσασηςνευσαντος[GNT]νευ·σασ·ηςνευ·σαντ·ος
PlVocνευσασαινευσαντεςνευσαντανευ·σασ·αινευ·σαντ·εςνευ·σαντ·α
Nom
Accνευσασαςνευσανταςνευ·σασ·αςνευ·σαντ·ας
Datνευσασαιςνευσασι, νευσασιννευ·σασ·αιςνευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genνευσασωννευσαντωννευ·σασ·ωννευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνευσαμενηνευσαμενενευ·σαμεν·ηνευ·σαμεν·ε
Nomνευσαμενοςνευ·σαμεν·ος
Accνευσαμενηννευσαμενοννευ·σαμεν·ηννευ·σαμεν·ον
Datνευσαμενῃνευσαμενῳνευ·σαμεν·ῃνευ·σαμεν·ῳ
Genνευσαμενηςνευσαμενουνευ·σαμεν·ηςνευ·σαμεν·ου
PlVocνευσαμεναινευσαμενοινευσαμενανευ·σαμεν·αινευ·σαμεν·οινευ·σαμεν·α
Nom
Accνευσαμεναςνευσαμενουςνευ·σαμεν·αςνευ·σαμεν·ους
Datνευσαμεναιςνευσαμενοιςνευ·σαμεν·αιςνευ·σαμεν·οις
Genνευσαμενωννευσαμενωννευ·σαμεν·ωννευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 21:35:30 EST