νοσσος νεοσσος • NOSSOS NEOSSOS • nossos neossos

Search: νεοσσοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νεοσσοινεοσσόςνεοσσ·οι(mas) nom|voc pl

νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνεοσσενεοσσ·ε
Nomνεοσσος[LXX]νεοσσ·ος
Accνεοσσον[LXX]νεοσσ·ον
Datνεοσσῳνεοσσ·ῳ
Genνεοσσουνεοσσ·ου
PlVocνεοσσοι[LXX]νεοσσ·οι
Nom
Accνεοσσους[GNT][LXX]νεοσσ·ους
Datνεοσσοις[LXX]νεοσσ·οις
Genνεοσσων[LXX]νεοσσ·ων
2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνοσσενοσσ·ε
Nomνοσσοςνοσσ·ος
Accνοσσοννοσσ·ον
Datνοσσῳνοσσ·ῳ
Genνοσσουνοσσ·ου
PlVocνοσσοινοσσ·οι
Nom
Accνοσσους[GNT]νοσσ·ους
Datνοσσοιςνοσσ·οις
Genνοσσωννοσσ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:40:13 EDT