νεκρος • NEKROS • nekros

Search: νεκρων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νεκρων; νεκρων; νεκρωννεκρόςνεκρ·ων; νεκρ·ων; νεκρ·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl

νεκρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνεκρα[GNT][LXX]νεκρενεκρ·ανεκρ·ε
Nomνεκρος[GNT][LXX]νεκρ·ος
Accνεκραν[GNT]νεκρον[GNT][LXX]νεκρ·αννεκρ·ον
Datνεκρᾳνεκρῳ[LXX]νεκρ·ᾳνεκρ·ῳ
Genνεκρας[LXX]νεκρου[GNT][LXX]νεκρ·αςνεκρ·ου
PlVocνεκραινεκροι[GNT][LXX]νεκρα[GNT][LXX]νεκρ·αινεκρ·οινεκρ·α
Nom
Accνεκρας[LXX]νεκρους[GNT][LXX]νεκρ·αςνεκρ·ους
Datνεκραιςνεκροις[GNT][LXX]νεκρ·αιςνεκρ·οις
Genνεκρων[GNT][LXX]νεκρ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 10:39:09 EDT