μωλωψ • MWLWY • mōlōps

Search: μωλωπες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μωλωπεςμώλωψμωλωπ·ες(mas) nom|voc pl

μώλωψ, -ωπος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμωλωψ[LXX]μωλωπ·ς
Nom
Accμωλωπα[LXX]μωλωπ·α
Datμωλωπι[GNT][LXX]μωλωπ·ι
Genμωλωπος[LXX]μωλωπ·ος
PlVocμωλωπες[LXX]μωλωπ·ες
Nom
Accμωλωπαςμωλωπ·ας
Datμωλωψι, μωλωψινμωλωπ·σι(ν)
Genμωλωπωνμωλωπ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Mar-2021 05:02:21 EST