μεσοω • MESOW • mesoō

Search: μεσῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεσω; μεσωμεσόωμεσ(ο)·ω; μεσ(ο)·ωpres act ind 1st sg; pres act sub 1st sg
μεσῳ; μεσῳμέσοςμεσ·ῳ; μεσ·ῳneu dat sg; mas dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεσωμεσόωμεσ(ο)·ωpres act ind 1st sg
μεσωμεσόωμεσ(ο)·ωpres act sub 1st sg
μεσῳμέσοςμεσ·ῳneu dat sg
μεσῳμέσοςμεσ·ῳmas dat sg

μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεσωμεσ(ο)·ωμεσουμαιμεσ(ο)·ομαι
2ndμεσοιςμεσ(ο)·ειςμεσοι[LXX], μεσουσαιμεσ(ο)·ῃ, μεσ(ο)·ει classical, μεσ(ο)·εσαι alt
3rdμεσοι[LXX]μεσ(ο)·ειμεσουταιμεσ(ο)·εται
Pl1stμεσουμενμεσ(ο)·ομενμεσουμεθαμεσ(ο)·ομεθα
2ndμεσουτεμεσ(ο)·ετεμεσουσθεμεσ(ο)·εσθε
3rdμεσουσιν, μεσουσιμεσ(ο)·ουσι(ν)μεσουνταιμεσ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεσωμεσ(ο)·ωμεσωμαιμεσ(ο)·ωμαι
2ndμεσοιςμεσ(ο)·ῃςμεσοι[LXX]μεσ(ο)·ῃ
3rdμεσοι[LXX]μεσ(ο)·ῃμεσωταιμεσ(ο)·ηται
Pl1stμεσωμενμεσ(ο)·ωμενμεσωμεθαμεσ(ο)·ωμεθα
2ndμεσωτεμεσ(ο)·ητεμεσωσθεμεσ(ο)·ησθε
3rdμεσωσιν, μεσωσιμεσ(ο)·ωσι(ν)μεσωνταιμεσ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεσοιμιμεσ(ο)·οιμιμεσοιμηνμεσ(ο)·οιμην
2ndμεσοιςμεσ(ο)·οιςμεσοιομεσ(ο)·οιο
3rdμεσοι[LXX]μεσ(ο)·οιμεσοιτομεσ(ο)·οιτο
Pl1stμεσοιμενμεσ(ο)·οιμενμεσοιμεθαμεσ(ο)·οιμεθα
2ndμεσοιτεμεσ(ο)·οιτεμεσοισθεμεσ(ο)·οισθε
3rdμεσοιεν, μεσοισανμεσ(ο)·οιεν, μεσ(ο)·οισαν altμεσοιντομεσ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεσου[GNT][LXX]μεσ(ο)·εμεσου[GNT][LXX]μεσ(ο)·ου
3rdμεσουτωμεσ(ο)·ετωμεσουσθωμεσ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndμεσουτεμεσ(ο)·ετεμεσουσθεμεσ(ο)·εσθε
3rdμεσουτωσαν, μεσουντωνμεσ(ο)·ετωσαν, μεσ(ο)·οντων classicalμεσουσθωσαν, μεσουσθωνμεσ(ο)·εσθωσαν, μεσ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεσουν​μεσ(ο)·ειν​μεσουσθαι​μεσ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεσουσαμεσουνμεσ(ο)·ουσ·αμεσ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomμεσων[LXX]μεσ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεσουσανμεσουνταμεσ(ο)·ουσ·ανμεσ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datμεσουσῃμεσουντιμεσ(ο)·ουσ·ῃμεσ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genμεσουσης[GNT][LXX]μεσουντος[LXX]μεσ(ο)·ουσ·ηςμεσ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεσουσαιμεσουντεςμεσουνταμεσ(ο)·ουσ·αιμεσ(ο)·ο[υ]ντ·εςμεσ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεσουσαςμεσουνταςμεσ(ο)·ουσ·αςμεσ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datμεσουσαιςμεσουσι, μεσουσινμεσ(ο)·ουσ·αιςμεσ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεσουσωνμεσουντωνμεσ(ο)·ουσ·ωνμεσ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεσουμενημεσουμενεμεσ(ο)·ομεν·ημεσ(ο)·ομεν·ε
Nomμεσουμενοςμεσ(ο)·ομεν·ος
Accμεσουμενηνμεσουμενονμεσ(ο)·ομεν·ηνμεσ(ο)·ομεν·ον
Datμεσουμενῃμεσουμενῳμεσ(ο)·ομεν·ῃμεσ(ο)·ομεν·ῳ
Genμεσουμενηςμεσουμενουμεσ(ο)·ομεν·ηςμεσ(ο)·ομεν·ου
PlVocμεσουμεναιμεσουμενοιμεσουμεναμεσ(ο)·ομεν·αιμεσ(ο)·ομεν·οιμεσ(ο)·ομεν·α
Nom
Accμεσουμεναςμεσουμενουςμεσ(ο)·ομεν·αςμεσ(ο)·ομεν·ους
Datμεσουμεναιςμεσουμενοιςμεσ(ο)·ομεν·αιςμεσ(ο)·ομεν·οις
Genμεσουμενωνμεσουμενωνμεσ(ο)·ομεν·ωνμεσ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεσουνε·μεσ(ο)·ονεμεσουμηνε·μεσ(ο)·ομην
2ndεμεσουςε·μεσ(ο)·εςεμεσουε·μεσ(ο)·ου
3rdεμεσουε·μεσ(ο)·εεμεσουτοε·μεσ(ο)·ετο
Pl1stεμεσουμενε·μεσ(ο)·ομενεμεσουμεθαε·μεσ(ο)·ομεθα
2ndεμεσουτεε·μεσ(ο)·ετεεμεσουσθεε·μεσ(ο)·εσθε
3rdεμεσουν, εμεσουσανε·μεσ(ο)·ον, ε·μεσ(ο)·οσαν altεμεσουντοε·μεσ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 30-Oct-2020 10:01:47 EDT