μεσος • MESOS • mesos

Search: μεσον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεσον; μεσονμέσοςμεσ·ον; μεσ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg

μέσος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεσημεσεμεσ·ημεσ·ε
Nomμεσος[GNT][LXX]μεσ·ος
Accμεσην[LXX]μεσον[GNT][LXX]μεσ·ηνμεσ·ον
Datμεσῃ[LXX]μεσῳ[GNT][LXX]μεσ·ῃμεσ·ῳ
Genμεσης[GNT][LXX]μεσου[GNT][LXX]μεσ·ηςμεσ·ου
PlVocμεσαιμεσοι[LXX]μεσα[LXX]μεσ·αιμεσ·οιμεσ·α
Nom
Accμεσας[LXX]μεσους[LXX]μεσ·αςμεσ·ους
Datμεσαιςμεσοιςμεσ·αιςμεσ·οις
Genμεσων[LXX]μεσ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 30-Jul-2021 17:18:01 EDT