μελομαι • MELOMAI • melomai

Search: μελει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μελειμέλομαιμελ·ειpres mp ind 2nd sg classical
μελειμέλοςμελ(ε)·ι(neu) dat sg
μελειμέλωμελ·ειpres act ind 3rd sg
μέλωμέλωlexical form
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μελειμέλωμελ·ειpres act ind 3rd sg
μελειμέλομαιμελ·ειpres mp ind 2nd sg classical
μελειμέλοςμελ(ε)·ι(neu) dat sg

μέλομαι (μελ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελομαιμελ·ομαι
2ndμελῃ[LXX], μελει[GNT][LXX], μελεσαιμελ·ῃ, μελ·ει classical, μελ·εσαι alt
3rdμελεταιμελ·εται
Pl1stμελομεθαμελ·ομεθα
2ndμελεσθεμελ·εσθε
3rdμελονταιμελ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελωμαιμελ·ωμαι
2ndμελῃ[LXX]μελ·ῃ
3rdμεληταιμελ·ηται
Pl1stμελωμεθαμελ·ωμεθα
2ndμελησθεμελ·ησθε
3rdμελωνταιμελ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελοιμηνμελ·οιμην
2ndμελοιομελ·οιο
3rdμελοιτομελ·οιτο
Pl1stμελοιμεθαμελ·οιμεθα
2ndμελοισθεμελ·οισθε
3rdμελοιντομελ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμελουμελ·ου
3rdμελεσθωμελ·εσθω
Pl1st
2ndμελεσθεμελ·εσθε
3rdμελεσθωσαν, μελεσθωνμελ·εσθωσαν, μελ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μελεσθαι​μελ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελομενημελομενεμελ·ομεν·ημελ·ομεν·ε
Nomμελομενοςμελ·ομεν·ος
Accμελομενηνμελομενονμελ·ομεν·ηνμελ·ομεν·ον
Datμελομενῃμελομενῳμελ·ομεν·ῃμελ·ομεν·ῳ
Genμελομενηςμελομενουμελ·ομεν·ηςμελ·ομεν·ου
PlVocμελομεναιμελομενοιμελομεναμελ·ομεν·αιμελ·ομεν·οιμελ·ομεν·α
Nom
Accμελομεναςμελομενουςμελ·ομεν·αςμελ·ομεν·ους
Datμελομεναιςμελομενοιςμελ·ομεν·αιςμελ·ομεν·οις
Genμελομενωνμελομενωνμελ·ομεν·ωνμελ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμελομηνε·μελ·ομην
2ndεμελουε·μελ·ου
3rdεμελετοε·μελ·ετο
Pl1stεμελομεθαε·μελ·ομεθα
2ndεμελεσθεε·μελ·εσθε
3rdεμελοντοε·μελ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 24-Feb-2020 12:44:06 EST