μωρος • MWROS • mōros

Search: μωρου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μωρου; μωρουμωρόςμωρ·ου; μωρ·ουneu gen sg; mas gen sg

μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμωρα[GNT][LXX]μωρε[GNT]μωρ·αμωρ·ε
Nomμωρος[GNT][LXX]μωρ·ος
Accμωρανμωρον[GNT][LXX]μωρ·ανμωρ·ον
Datμωρᾳμωρῳ[GNT][LXX]μωρ·ᾳμωρ·ῳ
Genμωρας[GNT]μωρου[LXX]μωρ·αςμωρ·ου
PlVocμωραι[GNT]μωροι[GNT][LXX]μωρα[GNT][LXX]μωρ·αιμωρ·οιμωρ·α
Nom
Accμωρας[GNT]μωρουςμωρ·αςμωρ·ους
Datμωραιςμωροιςμωρ·αιςμωρ·οις
Genμωρων[LXX]μωρ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 04:21:16 EDT