μονοκερως • MONOKERWS • monokerōs

Search: μονοκερωτος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μονοκερωτοςμονόκερωςμονοκερωτ·ος(mas) gen sg

μονό·κερω[τ]ς, -ωτος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμονοκερως[LXX]μονοκερω[τ]·ς
Nom
Accμονοκερωταμονοκερωτ·α
Datμονοκερωτιμονοκερωτ·ι
Genμονοκερωτος[LXX]μονοκερωτ·ος
PlVocμονοκερωτεςμονοκερωτ·ες
Nom
Accμονοκερωταςμονοκερωτ·ας
Datμονοκερωσι, μονοκερωσινμονοκερω[τ]·σι(ν)
Genμονοκερωτων[LXX]μονοκερωτ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 09:34:45 EDT